program vash_vozrast;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
SysUtils;
var a:integer;
begin
writeln('Vvedite vash vozrast');
readln(a);
if a<7 then writeln ('Vi doshkolnik');
if (a>7) and (a<17) then writeln ('Vi skolnik');
if (a>17) and (a<25) then writeln ('Vi student');
if (a>25) and (a<55) then writeln ('Vi rabochii');
if (a>55) then writeln ('Vi pensioner');
readln;
end.