Військові фразеологізми (43324)

Посмотреть архив целиком

План


Вступ

1. Особливості перекладу військових фразеологізмів

2. Емоційно забарвлені елементи військової лексики

Висновок

Список літератури
Вступ


Фразеологія – це наука про одиниці (фразеологізмах) фразеологізмів, тобто про стійкі поєднання слів з ускладненою семантикою, змінних поєднань, що не утворюються по структурно-семантичних моделях, що породжують [12, 43].

Одиниці фразеологізмів (фразеологізми) заповнюють лакуни в лексичній системі мови, яка не може повністю забезпечити найменування пізнаних людиною (нових) сторін дійсності, і у багатьох випадках є єдиними позначеннями предметів, властивостей, процесів, достатків, ситуацій.

Утворення фразеологізмів послаблює протиріччя між потребами мислення і обмеженими лексичними ресурсами мови. У тих же випадках, коли у фразеологізмі є лексичний синонім, вони зазвичай розрізняються в стилістичному відношенні.

Фразеологія – це скарбниця мови. У фразеологізмах знаходить віддзеркалення історія народу, своєрідність його культури і побуту. Фразеологізми часто носять яскраво національний характер. Поряд з чисто національними фразеологізмами в англійській фразеології є багато інтернаціональних фразеологізмів. Англійський фонд фразеологізму – складний конгломерат відвічних і запозичених фразеологізмів з явним переважанням перших. У деяких фразеологізмах зберігаються архаїчні елементи – представники попередніх епох.

У англійській військовій лексиці зустрічаються всі види одиниць фразеологізмів англійської мови:

1) зрощення фразеологізмів;

2) єдність фразеологізмів;

3) поєднання фразеологізмів.

Ці види утворюються по стандартних моделях фразеологізмів англійської мови зі всім різноманіттям їх варіантів (mudcrushеr – піхотинець, cake and whine – строгий арешт). Особливий інтерес представляє ідіоматичність ряду одиниць фразеологізмів військової лексики. До ідіом, наприклад, відноситься: go over the top – іти в атаку.
1. Особливості перекладу військових фразеологізмів


Кінець ХХ та початок ХХІ століття відзначилися багатьма локальними війнами, терористичними актами, боротьбою з міжнародними злочинцями, подіями, які широко висвітлювалися англомовною пресою. Війна у Перській затоці, антитерористична операція військ американської коаліції викликали появу багатьох лексичних інновацій. Інноваційна військова лексика знайшла своє відображення не тільки у спеціальних засобах масової інформації, але й в суспільно-політичних та економічних ЗМІ, що розраховані на широке коло читачів. «Мова мас-медіа поповнилася значною кількістю нових лексико-фразеологічних одиниць; події та явища пов’язані зі зазначеною проблемою, перетворюються на впливовий чинник збагачення словникового складу сучасної англійської мови» [1, 103].

Військова лексика включає військову термінологію, до якої належать науково-технічні терміни, що вживаються у зв’язку з військовими поняттями, та емоційно забарвлені елементи військового лексикону, які є у більшості випадків стилістичними синонімами відповідних військових термінів. В.Н. Шевчук дає наступну дефініцію військового терміна: «Військовий термін – це слово або словосполука, що використовується для позначення певного спеціального поняття, що належить до того, чи іншого розділу військової науки або до військової техніки» [5, 8].

Склад сучасної військової термінології не є стабільним. Він постійно змінюється завдяки застарінню деяких слів, зміні значення, поповненню новими термінами у зв’язку з реорганізацією видів збройних сил, появою нових зразків зброї та військової техніки, нових методів ведення війни.

Найбільш складним є переклад військових термінів, які передають реалії англомовної дійсності, що не існують в країні, на мову якої здійснюється переклад. В таких випадках переклад військових термінів може досягатися шляхом опису значення слова, дослівного перекладу, транслітерації, або транскрипції.

Деякі інновації можуть бути незрозумілими багатьом носіям англійської мови, відірваним від військової сфери. Осмислити фразеологізм можливо на основі контексту та аналізу його структури. Наприклад, словосполучення «fireworks display» [firework-s + display] означало «фейєрверк». Під час війни в Перській затоці воно набуло іншого метафоричного значення – «перші повідомлення про бомбардування Багдада». Структура дієслова «weaponize» [weapon + ize] і контекст допомагають зрозуміти це слово як «оснащувати зброєю ракетоносія», – «India and Pakistan have begun weaponizing the nuclear devices they first tested in 1998, Clinton administration officials now believe. Pakistan has already placed a nuclear warhead on some of its missiles, and India is responding in kind, they say» [Newsweek, October 18, 1999] – «Представники адміністрації Клінтона вважають, що Індія та Пакистан розпочали оснащення ядерною зброєю ракетоносіїв, які були вперше випробувані у 1998 році. Вони стверджують, що Пакистан вже оснастив деякі ракети ядерними боєголовками, Індія теж реагує на це відповідним чином».

Наведемо ще декілька прикладів слів, структура яких полегшує переклад. Іменник «warfighter» [war + fighter], що означає людину, яка бере участь у війні, вояка, вживається в наступному контексті: «Truly preposterous is the suggestion that the single-warhead Midgetman missile, now under development is somehow a «good» weapon.

A nuclear warfighter’s dream because of its surgical military qualities, it will be a welcome addition to tomorrow’s dangerous first-strike force» [The New York Times, April 15, 1986] – «Справді абсурдним є твердження про те, що ракета з однією боєголовкою, яка розробляється зараз, є «корисною» зброєю. Маючи здатність завдавати точні хірургічні удари, вона стає мрією військових і доповнює загрозливий арсенал зброї першого удару в майбутньому ядерному конфлікті». Слово «warfighter» часто вживається в ЗМІ, на сайтах газет в Інтернеті, але воно ще не зареєстроване сучасними словниками. Популярне зараз слово «embed» [em + bed] має значення – «журналіст, який висвітлює події, що відбуваються у військовому підрозділі» – «As prospective embeds – journalists planted among America’s fighting forces – we were given a crash course in all things military…» [The New York Times, March 2, 2003] – «У якості військових журналістів, які збираються приєднатися до американських бойових підрозділів для висвітлення в пресі їх дій, ми пройшли курс виживання в умовах війни».

Одним з різновидів військової лексики є слова та фразеологізми, які не входять до літературної мови і вживаються, головним чином, в усному спілкуванні військових.

Ці лексичні одиниці відображають фамільярне або гумористичне ставлення до предмету мовлення. Для позначення цього шару лексики в лінгвістиці використовуються терміни «жаргон» або «сленг». Існує спроба розмежувати ці поняття. Під сленгом розуміють конотативно-забарвлену лексику та фразеологію, яка не має соціально-професійної обмеженості і є загальнозрозумілою, тобто широко вживається в розмовній мові, але залишається за межами літературної мови.

Соціальні жаргони трактують як «закріплену за певним соціальним середовищем

  • не літературну емоційно-експресивну лексику

  • жаргони професійних груп,

  • корпоративні жаргони, кент злочинного світу]» [6, 58].

Експресивні, «крилаті» військові неологізми викликають додаткові труднощі перекладу. Загальнолітературні фразеологізми відомі багатьом, але нові емоційно забарвлені ідіоми можуть бути незрозумілими і для досвідченого перекладача.

Наприклад, словосполучення «chicken hawk» означає людину, яка підтримує війну, хоча в минулому вона доклала великих зусиль, щоб уникнути військової служби.

«Well, it looks like the «chicken-hawks» are at it again. These people who were too chicken to go to war (or even serve in the military) become middle-aged hawks looking for an opportunity to send others to kill and be killed» [Sacramento Bee, March 31, 2002]

«Здається, що «яструбки» знову погано поводяться. Ці люди, що ухилились від участі у війні та військової служби, перетворилися на дорослих «яструбів», які шукають нагоди відправити інших на війну, де вони будуть вбивати, і де будуть вбивати їх». Зрозуміти негативну конотацію неологізму допомагають наступні факти. У деяких місцях США словом «chicken hawk» називають червонохвістого яструба за назвою герою коміксів – яструба-пташеняти на ім’я Генрі, який, бравуючи, звертається до великого півня з такими словами: «You’re a chicken and I’m a chicken hawk; are you coming quietly or do I have to muss you up?» – «Ти – курча, а я – яструб; ти будеш поводитися тихо, чи мені треба нам’яти тобі боки?»

Слово «panda-hugger» означає аналітика, який вірить у те, що Китай не несе мілітаристської загрози, зокрема США. «The very name of Bill Gertz’s new book [«The China Threat»] is an affront to the panda-huggers in our nation’s capital. They deny the existence of a threat from China, suggesting that this view is a mindless holdover from the reflexive paranoia of the Cold War» [The Washington Times, January 2, 2001] – «Сама назва нової книги Біла Гертца [«Китайська загроза»] є викликом по відношенню до прихильників Китаю в американській столиці. Вони відкидають існування загрози з боку Китаю, вважаючи таку точку зору нерозумним пережитком поворотної параної холодної війни». Слово «panda-hugger» передає негативну конотацію і будується за аналогією до слова «tree-hugger», яке означає людину, що переймається проблемами охорони навколишнього середовища, а саме проблемою збереження лісів. У 1973 році мешканці одного із штатів Індії виступили проти знищення Гімалайських лісів. На знак протесту вони обіймали дерева, щоб не допустити їх вирубки. Внаслідок цієї події в 1977 році до мови увійшло слово «tree-hugger» [буквально, «той, хто обіймає дерева»]. Слово «panda-hugger» [«той, хто «обіймає», доброзичливо ставиться до панди»; панда є твариною-символом Китаю] значно молодше. Його перше вживання у пресі відноситься до 2000 року.

Фонові знання також необхідні для вірного розуміння та адекватного перекладу наступних фразеологізмів. «Gulliver effect» – «ефект Гулівера», що виявляється у випадку, коли велика мішень здається під натиском великої кількості значно менших ворожих об’єктів». Наприклад, «Both events underscore the impact of what’s come to be called the «Gulliver Effect» – when a large target is attacked from many different directions at once» [Bank Systems + Technology, December 1996] – «Обидві події підкреслюють вплив так званого «ефекту Гулівера», коли велика мішень атакована з багатьох напрямків одночасно». В даному випадку мішень порівнюється з відомим персонажем твору Дж. Свіфта, який зазнав поразки від значно менших за нього ліліпутів. Порівняння будується за образом дії.


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.