Інвестування (39265)

Посмотреть архив целиком

13

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВК О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А

по дисципліні « ІНВЕСТУВАННЯ »

Слухач: Сидоркевич Дмитро Іванович


Спеціальність, група: ЗФ – 02 ( фінанси )


Керівник: Пасенко Владислав МихайловичРезультат, дата:


Реєстраційний номер, дата:


м. Черкаси

2001 р.
З М І С Т
1. Задача. Оцінити доцільність вкладення коштів у пропоновані альтернативні варіанти двох реальних інвестиційних проектів та облігації.


1.1. Обчислити інвестиційний ризик, чистий приведений доход, індекс доходності, період окупності та внутрішню норму доходності двох реальних інвестиційних проектів. - 3

1.2. Визначити поточну ринкову вартість та очікувану поточну норму дохідності облігації і порівняти отримані показники з ціною реалізації облігації та нормою поточної дохідності за облігаціями такого типу на фондовому ринку. Зробити висновки щодо доцільності використання облігації в якості фондового інструмента портфеля цінних паперів. - 62. Теоретичні питання


Характеристика інвестиційного ринку та принципи його вивчення. Критерій «виходу» з інвестиційних проектів інвестиційного портфеля. Правове регулювання інвестиційної діяльності.

- 7


Література - 131.1. Обчислити інвестиційний ризик, чистий приведений доход, індекс доходності, період окупності та внутрішню норму доходності двох реальних інвестиційних проектів А і Б наведених в табл. 1. ( Варіант № 23 )

Таблиця 1.

Показники

Проект А (3)

Проект Б (2)

1. Обсяг необхідних інвестиційних коштів, млн..грн.

12,5

60

2. Термін експлуатації проекту, роки.

5

5

3. Розрахункові грошові потоки за середньої конюктури ринку, млн.. грн.., всього

25

100

в т.ч. по рокам : I

4

20

II

5

20

III

5

20

IV

6

20

V

5

20

4. Розрахункові грошові потоки за низької конюктури інвестиційного ринку, млн. грн.

20

90

5. Розрахункові грошові потоки за високої конюктури інвестиційного ринку, млн. грн.

30

110

6.Ймовірність значення конюктури, % низької

25

20

середньої

50

60

високої

25

20


РІШЕННЯ :

Приведемо грошові потоки до теперішньої вартості (враховуючі процентну ставку 21-23% ) методом дисконтування Кд =n, где і – процентна ставка, n – який рік.


Треба визначити який проект більш ризикований. Для цього розрахуємо середньоквадратичне відхилення, і коефіцієнт варіації.


Проект

Можливе

значення

R

1-R

(1-R)2

Pi

(1-R)2Pi


А


Висока

25

25

0

0

0,25

0

-

Середня

50

25

25

625

0,5

312,5

-

Низька

25

25

0

0

0,25

0

-

В цілому

-

25

-

-

1

312,5

17,68


Б

Висока

20

100

-80

6400

0,2

1280

-

Середня

60

100

-40

1600

0.6

960

-

Низька

20

100

-80

6400

0,2

1280

-

В цілому

-

100

-

-

1

3520

59,33


R1 = 20 х 0,25 + 30 х 0,25 + 25 х 0,5 = 5 + 7,5 + 12,5 = 25


R2 = 90 х 0,2 + 110 х 0,2 + 100 х 0,6 = 18 + 22 + 60 = 100

Так як А < Б , то проект Б більш ризикований чим проект А, але вартість проектів різна, тому потрібно розрахувати коефіцієнт варіації :

CV = ; CVА = 17,68 / 25 = 0,7 ; CVБ = 59,33 / 100 = 0,59.

R

Проект А більш ризикований від проекту Б ( 0,7 > 0,59). Тому процентна ставка буде 23% - по проекту А і 21% - по проекту Б.


КА1=1/(1+0,23)1=0,81; КА2=0,66; КА3=0,537; КА4=0,439; КА5=0,355.

КБ1=1/(1+0,21)1=0,826; КБ2=0,68; КБ3=0,56; КБ4=0,4665; КБ5=0,385.


Роки

Проект А

Проект Б

Майбутня вартість

Коеф. диск.

Теперішня вартість

Майбутня вартість

Коеф. диск.

Теперішня вартість

1

4

0,81

3,24

20

0,83

16,6

2

5

0,66

3,3

20

0,68

13,6

3

5

0,54

2,7

20

0,56

11,2

4

6

0,44

2,64

20

0,47

9,4

5

5

0,36

1,8

20

0,39

7,8

Всього

25

-

13,68

100

-

58,6


Розрахуємо чистий приведений дохід для проектів А і Б :

ЧПДА = 13,68 – 12,5 = 1,18 ; ЧПДБ = 58,6 – 60 = -1,4.

Проект А більш доходний від Б.

Індекс дохідності IДА = 13,68 / 12,5 = 1,0944; IДБ = 58,6 / 60 = 0,97, тому проект Б відхиляємо, а проект А рентабельний (IДА>1).

Період окупності проектів А і Б:

ПОА = Обсяг інвестицій /ГПА =12,5 / 2,736 = 4,57 (ГПА = 13,68 / 5 = 2,736 );

ПОБ = 60 / 11,72 = 5,12 (ГПБ = 58,6 / 5 = 11,72).

Окупність проекту А менше строку реалізації (4,57 < 5 ), тому буде прийнят.

Окупність проекту Б більше строку реалізації, тому він буде відхілен.


Визначимо внутрішню норму доходності двох проектів.

а). методом проб і помилок:


Роки

% ставка (30%)

Майбутня вартість

КД

Теперішня вартість

% ставка (27%)

Майбутня вартість

КД

Теперішня вартість

1

0,3

4

0,769231

3,0769231

0,27

4

0,787402

3,149606

2

0,3

5

0,591716

2,9585799

0,27

5

0,620001

3,100006

3

0,3

5

0,455166

2,2758307

0,27

5

0,48819

2,44095

4

0,3

6

0,350128

2,1007668

0,27

6

0,384402

2,306409

5

0,3

5

0,269329

1,3466454

0,27

5

0,302678

1,513392

Всього

-

25

-

11,758746

-

25

-

12,51036

ЧПД

12,5

-

-

-0,741254

12,5

-

-

0,010363Роки

% ставка (27,1%)

Майбутня вартість

КД

Теперішня вартість

% ставка (27,039%)

Майбутня вартість

КД

Теперішня вартість

1

0,271

4

0,786782

3,1471282

0,27039

4

0,78716

3,148639

2

0,271

5

0,619026

3,0951301

0,27039

5

0,619621

3,098103

3

0,271

5

0,487039

2,4351928

0,27039

5

0,48774

2,438702

4

0,271

6

0,383193

2,2991592

0,27039

6

0,38393

2,303578

5

0,271

5

0,30149

1,5074477

0,27039

5

0,302214

1,51107

Всього

-

25

-

12,484058

-

25

-

12,50009

ЧПД

12,5

-

-

-0,015942

12,5

-

-

9,36E-05


Дисконтна ставка дорівнює 27,039 % при який ЧПД дорівнює нулю.


Зробимо теж саме для проекту Б:


Роки

% ставка (30%)

Майбутня вартість

КД

Теперішня вартість

% ставка (25%)

Майбутня вартість

КД

Теперішня вартість

1

0,3

20

0,769231

15,384615

0,25

20

0,8

16

2

0,3

20

0,591716

11,83432

0,25

20

0,64

12,8

3

0,3

20

0,455166

9,1033227

0,25

20

0,512

10,24

4

0,3

20

0,350128

7,0025559

0,25

20

0,4096

8,192

5

0,3

20

0,269329

5,3865815

0,25

20

0,32768

6,5536

Всього

-

100

-

48,711395

-

100

-

53,7856

ЧПД

60

-

-

-11,2886

60

-

-

-6,2144Роки

% ставка (20%)

Майбутня вартість

КД

Теперішня вартість

% ставка (19,8577%)

Майбутня вартість

КД

Теперішня вартість

1

0,2

20

0,833333

16,666667

0,198577

20

0,834323

16,686454

2

0,2

20

0,694444

13,888889

0,198577

20

0,696094

13,921887

3

0,2

20

0,578704

11,574074

0,198577

20

0,580767

11,615347

4

0,2

20

0,482253

9,6450617

0,198577

20

0,484547

9,6909474

5

0,2

20

0,401878

8,0375514

0,198577

20

0,404269

8,0853774

Всього

-

100

-

59,812243

-

100

-

60,000013

ЧПД

60

-

-

-0,187757

60

-

-

1,295E-05