Метрологическая аттестация средств измерительной техники (DIPLOM)

Посмотреть архив целиком

ЗМІСТ


Вступ ……………………………………………………………………………………4

1 Техніко-економічне обґрунтування …………………………………………………7

2 Організація та порядок проведення метрологічної атестації засобів

вимірювальної техніки ……………………………………………………………….8

3 Огляд засобів вимірювальної техніки, використованих для зважування

вантажів до 500 кг ……………………………………………………………………12

4 Призначення, технічна характеристика та будова вагів ВК 7297……………..15

5 Програма та методика метрологічної атестації вагів ВК 7297 ………………..21

6 Розрахунок маси пересувних гир ………………………………………………….33

7 Кінематичний розрахунок вагового механізму …………………………………..34

8 Розрахунок похибки навантаженого показника вагів ВК 7297 …...……………35

9 Розрахунок похибки навантажених вагів ВК 7297 ………………………………36

10 Техніка безпеки при метрологічній атестації……………………………………37

11 Розрахунок економічної ефективності …………………………………………..40

Додаток А ………………………………………………………………………………...45

Список літератури ………………………………………………………………………56Вступ


В умовах будування нового суспільства, коли наша країна виходить на нові рубежи економічного прогресу, питання підвищення якості продукції, випускаємої промисловістю, мають першорядне значення.

Підвищення якості продукції знаходиться в прямій залежності від ступеню метрологічного обслуговування виробництва.

Першочерговим завданням метрологічного забезпечення якості продукції є розробка та введення научно обгрунтованих критеріїв якості та методів випробувань. Створення нової техніки та технологій становить нові завдання щодо забезпечення високої точності, достовірності, порівнянності та єдності вимірювань в усіх без винятку галузях виробництва.

Однією з необхідних умов виготовлення високоякістної продукції є вміння її контролювати, для чого необхідно володіти технікою вимірювання.

Галуззю науки, вивчающей вимірювання, методи та засоби забезпечення їх єдності, а також способи досягнення вимірювань з потрібною точністю, є метрологія.

Єдність вимірювань, необхідна для того, щоб можна було порівняти результати вимірювань, виконаних в різних місцях, в різний час, з використанням різних методів та засобів вимірювальної техніки.

Точність вимірювань характеризується близкістю одержаних результатів до істинного значення вимірюваємої величини.

Метрологія має велике значення для прогресу природних та технічних наук, тому що підвищення точності вимірювань – один з шляхів удосконалення пізнання природи людиною, відкриття та практичного застосування точних знань.

Велико практичне значення метрології для народного господарства країни. Методи та засоби вимірювань, використовуємі в медицині, будуванні, химічній промисловості та інших галузях науки та техники повинні постійно удосконалюватися, забезпечуя необхідну надійність та правильність отриманої вимірювальної інформації.

Прискорення науково-технічного прогресу знаходиться в прямому зв'язку з інтенсивним розвитком метрології та техніки точних вимірювань необхідних як для розвитку природних та точних наук, так і для створення нових технологій та удосконалення засобів технічного контроля та керування.

11 лютого 1998 року Президент України Л.Кучма підписав Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" за номером 113/98-ВР. Цей Закон визначає правові основи забезпечення єдності вимірювань в Україні, регулює суспільні відносини у сфері метрологічної діяльності та спрямований на захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань.

Цей Закон поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства (їх об'єднання), установи і організації незалежно від форми власності та виду діяльності, що діють на території України, громадян – суб'єктів підприємницької діяльності і виробників (експортерів) іноземних держав, що ввозять засоби вимірювальної техніки на територію України.

Відносини в сфері метрології і метрологічної діяльності регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.

Єдність вимірювань в державі забезпечує Державна метрологічна система і спрямована вона на:

реалізацію єдиної технічної політики в галузі метрології;

захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань;

економію всіх видів матеріальних ресурсів;

підвищення рівня фундаментальних досліджень і наукових розробок;

забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

створення науково-технічних, нормативних та організаційних основ забезпечення єдності вимірювань в державі.Державний метрологічний нагляд поширюється на вимірювання, результати яких використовуються під час:

робіт по забезпеченню охорони здоров'я;

робіт по забезпеченню захисту життя та здоров'я громадян;

контролю якості і безпеки продуктів харчуваня;

контролю стану навколишнього середовища;

контролю безпеки умов праці;

геодезичних і гідрометеорологічних робіт;

торгівельно-комерційних операцій і розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі у сферах побутових і комунальних послуг, послуг електро- та поштового зв'язку;

податкових, бінківських і митних операцій;

обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо), за винятком внутрішнього обліку, який ведеться підприємствами, організаціями та громадянами – суб'єктами підприємницької діяльності;

робіт, що виконуються за дорученнями органів прокуратури та правосуддя;

обов'язкової сертифікації продукції;

реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів.


1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ


Сутью дипломной работы является проведение метрологической аттестации весов платформенных ВК 7297.

Весы предназначены для взвешивания различных грузов в сельском хозяйстве и смежных с ним отраслях.

Целью разработки весов ВК 7297 является создание нестандартизованного СИТ, которое будет использовано в условиях умеренного климата, но для работы при температурах от минус 30 до плюс 40 С. Ранее для этих же целей использовались весы РП-500Ш13б с пределами взвешивания от 25 до 500 кг. В случае, если необходимо было определить меньшую массу, то требовались еще одни весы для статического взвешивания с меньшими пределами измерения.

При использовании весов модели ВК 7297 с расширенным диапазоном взвешивания в меньшую сторону отпадает необходимость приобретения еще одних весов.

Источниками получения экономического эффекта является сокращение числа поверителей с двух до одного, уменьшение времени на поверку с 5 ч до 3 ч, снижение затрат на электроэнергию и амортизационные отчисления.

Годовой экономический эффект составил 311 грн. Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений 0,5 года.

Следовательно, проведение метрологической аттестации является экономически целесообразным.
2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

МЕТРОЛОГІЧНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ


Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки – дослідження засобів вимірювальної техніки з метою визначення їхніх метрологічних характеристик та встановлення придатності цих засобів до застосування.

Згідно Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" засоби вимірювальної техніки, які не підлягають державним випробуванням і на які поширюється державний метрологічний нагляд, підлягають державній метрологічній атестації.

Метрологічна атестація поширюється на:

  • засоби вимірювальної техніки, що виготовляються одиничними зразками чи малими партіями і не призначені для серійного виробництва;

  • експериментальні (дослідні) зразки засобів вимірювальної техніки, виготовленої під час науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що передаються в експлуатацію;

  • вбудовані вимірювальні канали виробів, які за своїм прямим функціональним призначенням не є засобами вимірювальної техніки;

  • одиничні зразки засобів вимірювальної техніки, які виготовляються серійно і використовуються в умовах чи режимах експлуатації, відмінних від наведених в документації на ці засоби вимірювальної техніки або для яких необхідно встановити індивідуальні метрологічні характеристики;

  • засоби вимірювальної техніки, що імпортуються в Україну одиничними зразками чи малими партіями.

Завданнями метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки (далі ЗВТ) є:

  • визначення та встановлення відповідності метрологічних характеристик ЗВТ ви-могам технічного завдання на розроблення та іншим нормативним документам (далі – - ТЗ і НД), що розповсюджуються на відповідні ЗВТ;

  • перевірка правильності вибору методів і засобів повірки ЗВТ, наведених в експлуатаційній документації;

  • практичне випробування методики повірки;

  • встановлення придатності ЗВТ до застосування.

Метрологічну атестацію ЗВТ, що застосовуються у сфері поширення державного метрологічного нагляду, проводить державна метрологічна служба.

Метрологічна атестація проводиться на підставі угоди з підприємством (організацією), яке подає ЗВТ на атестацію.


Случайные файлы

Файл
90371.rtf
BMSTU.doc
36048.rtf
21619-1.rtf
34950.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.