Управління юридичним консалтингом (34534)

Посмотреть архив целикомРеферат

З предмету: Адміністративне право України

На тему: "Управління юридичним консалтингом"План


Вступ

1. Загальна характеристика консалтингу

1.1 Поняття, зміст і контроль консалтингу

1.2 Основні види і завдання консалтингу

2. Управлінський консалтинг

2.1 Поняття та зміст управлінського консалтингу

2.2 Основні напрями управлінського консалтингу

2.3 Поняття аутсортингу

3. Управління консалтинговою фірмою

3.1 Вимоги до консалтингової фірми

3.2 Поняття стратегії консультаційної фірми

3.3 Визначення стратегічного вибору консалтингової фірми

3.4 Реалізація стратегії та контроль за виконанням управлінських рішень

4. Юридичний консалтинг

4.1 Поняття юридичного консалтингу

4.2 Основні напрямки юридичного консалтингу

Висновки

Список використаної літературиВступ


Після здобуття незалежності Україна отримала можливість оцінити переваги демократичного способу життя та ринкової економіки у вигляді вільно доступних товарів і послуг міжнародного зразка, наявності вільної преси, приватного підприємництва і т. д. Однак ці зміни, поряд із перевагами, принесли і цілий ряд суттєвих проблем, які супроводжують перехідний період будь-якої держави. Серед цих проблем – інфляція та гіперінфляція, спад виробництва, політична та фінансова криза, безробіття тощо. Корінними причинами цих проблем виявився недостатній досвід роботи в умовах ринкової економіки, а також майже повна відсутність знань у сфері оцінки та управління ринковими процесами. Однією із суттєвих особливостей сучасного бізнесу є те, що із розвитком нових технологій та ростом конкуренції значно змінилося відношення до споживача. Суперництво між виробниками призвело до подрібнення ринку на відносно невеликі рівні, де уже споживач диктує свої умови, а не навпаки. У результаті виробник вимушений безперервно пристосовуватися як до нових технологій, так і до запитів своїх клієнтів, які постійно змінюються. Крім того зараз у світовому економічному житті відбувається перехід до нової моделі бізнесу, сутність якої зводиться до того, що у багатьох сферах індустрії значно змінилися акценти у напрямку пропозиції послуг за виконання визначених робіт, за навчання, консультації, аналіз та оцінку ринку, за увагу до проблем клієнтів та якість обслуговування. Нова тенденція характеризується тим, що питома вага послуг на ринку попиту та пропозицій буде поступово зростати по відношенню до питомої ваги власної продукції. Сьогодні, таким чином, безперервні та досить суттєві зміни у технологіях, ринках збуту та потребах клієнтів стали звичайним явищем, та підприємства, намагаючись зберегти свою конкурентоспроможність, вимушені безперервно перебудовувати корпоративну стратегію і тактику. Однак у ситуації, яка склалась у фірм, підприємств та організацій постійно не вистачає внутрішніх ресурсів для своєчасного та адекватного реагування на зміни, що відбуваються. Тому у цій досить непростій ситуації виявляється корисною допомога кваліфікованого консультанта чи компанії, що спеціалізується на наданні консалтингових послуг.

Так само як і увипадку із аудитом, поняття консалтингу у нас не систематизоване та розмите. Наприклад, у нас досить часто до консалтингу відносять послуги юридичних, страхових, оціночних компаній, консалтинг у сфері косметології тощо. Проте якщо вести мову про класичне розуміння консалтингу, то це, безумовно, професійне консультування та допомога бізнесу для досягнення кращих фінансових результатів, відкриття нових ринків, підвищення вартості компаній. Консалтингова діяльність у комплексі спрямована на сприяння клієнту у покращенні ефективності його роботи, та в ідеалі повинна допомогти клієнтським компаніям виходити на більш якісний рівень управління та фінансово більш цікавий результат.1. Загальна характеристика консалтингу


1.1 Поняття, зміст і контроль консалтингу


Консалтинг – це професійна допомога з боку фахівців з управління господарством керівникам і управлінському персоналу різних організацій (клієнту) в аналізі і рішенні проблем їхнього функціонування і розвитку, здійснювана у формі рад, рекомендацій і спільно вироблюваних із клієнтом рішень. Власне кажучи під консалтингом розуміється те, що в нашій країні раніше називалося "запровадженням науки у виробництво". Однак консалтинг – поняття ринкової економіки, і цим він відрізняється від науково-впроваджувальної діяльності в колишньому СРСР тією ж мірою, у якій ринкова економіка відрізняється від планово-централізованої.

Консалтинг здійснюється на комерційних началах незалежними виробниками консалтингових послуг в умовах конкурентної боротьби. Це висуває високі вимоги до якості й ефективності таких послуг і викликає їхню орієнтованість на інтереси клієнта. У країнах з ринковою економікою запрошення професіоналів є престижним свідченням того, що фірма володіє достатньою діловою культурою, щоб використовувати запропонований ринком інтелектуальний капітал в області менеджменту. Відсутність фахівців-консультантів при розробці відповідального рішення розглядається так само, як відсутність архітектора при розробці проекту будинку, лікаря при лікуванні хворого чи дизайнера при розробці нової моделі автомобіля. Фахівці, які надають професійну допомогу, називаються консультантами. Розрізняють зовнішніх і внутрішніх консультантів. Зовнішні — це незалежні консультаційні фірми чи індивідуальні консультанти, які надають послуги клієнтам на основі відповідного договору. Внутрішні — це фахівці з економіки і управління, зайняті в штаті тієї чи іншої організації (вони складають аналітичну, "штабну" підсистему організації).


1.2 Основні види і завдання консалтингу


Відповідно до класифікації Європейського довідника-покажчика консультантів по менеджменту розрізняють такі види консалтингу:

1. Загальне управління:

визначення ефективності системи управління; оцінка бізнесу; управління нововведеннями; визначення конкурентноздатності/вивчення кон'юнктури ринку; диверсифікованість становлення нового бізнесу; міжнародне управління; оцінка управління; злиття і придбання; організаційна структура і розвиток; приватизація; управління проектами; управління якістю; реорганізація інженерних служб; дослідження і розвиток; стратегічне планування; Консультантів по загальному управлінню запрошують для допомоги у вирішенні проблем, зв'язаних із самим існуванням підприємства і перспективами бізнесу. Вони оцінюють стани справ на підприємстві в цілому і зовнішнє для його середовище, визначають загальні цілі і систему цінностей підприємств, розробляють стратегію розвитку, складають прогнози, допомагають в організації філій і дочірніх фірм, дають рекомендації із зміни форм власності і складу власників, придбанню майна, чи акцій, паїв, удосконалюванню організаційних структур і т.д. Приклади консалтингових продуктів: нова редакція установчих документів, рекомендації щодо реорганізації підприємств та диверсифікації бізнесу, стратегія розвитку бізнесу тощо.

2. Адміністрування:

аналіз роботи канцелярії; розміщення, переміщення відділів; управління офісом; організація і методи управління; регулювання ризиків; гарантії безпеки; планування робочих приміщень і їх оснащення; Консультанти з адміністративного управління (адміністрування) займаються такими питаннями як формування і реєстрація компаній, організація роботи офісу, обробка даних, система адміністративного контролю і т.д. Їхня основна задача — оптимізувати управління організацією. Приклади консалтингових продуктів: оптимізація системи адміністрування (управління) на підприємстві тощо.

3. Фінансове управління:

системи обліку; оцінка капітальних витрат; оборот фірми; зниження собівартості; неплатоспроможність (банкрутство); збільшення прибутку; збільшення доходів; оподатковування ; фінансові резерви. Консультанти з фінансового управління надають допомогу в вирішенні трьох основних завдань: 1) пошук джерел і використання фінансових ресурсів; 2) оцінка і підвищення поточної фінансової ефективності діяльності організації; 3) зміцнення фінансового становища організації на перспективу. Вони займаються питаннями фінансового планування і контролю, оподатковування, бухгалтерського обліку, розміщення акцій і паїв на ринку, залучення кредитних та інвестиційних ресурсів, страхування, прибутку і собівартості, неплатоспроможності і т.д. Приклади консалтингових продуктів: інвестиційний проект, бізнес-план інвестиційного проекту, аудиторський висновок, оптимізація системи управління фінансами підприємтва тощо.

4. Управління кадрами:

"професійний рух" і скорочення штатів; культура корпорації; рівні можливості; пошук кадрів; добір кадрів; здоров'я і безпека; програми заохочення; внутрішні зв'язки; оцінка робіт; трудові угоди і зайнятість; навчання менеджменту; планування робочої сили; мотивація; пенсії; аналіз функціонування; психологічна оцінка; винагорода; підвищення кваліфікації працівників. Консультанти із управління кадрами розробляють рішення з питань підбору співробітників, контролю якості кадрового складу, системи оплати праці, підвищення кваліфікації і управління кадрами, охорони праці і психологічного клімату в колективі. Їх головне завдання - сприяти менеджерам в оптимізації залучення і використання такого ключового для будь-якої організації ресурсу, як людський фактор. Приклади консалтингових продуктів: підбір кадрів, корпоративні тренінгові (навчальні) програми, діангостика та оптимізація системи управління кадрами, розробка та впровадження системи атестації кадрів, розробка системи мотивації персоналу тощо.


Случайные файлы

Файл
11349.rtf
89937.rtf
68941.rtf
22261-1.rtf
86238.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.