Правовий статус прокуратури Польщі (31695)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Ужгородський національний університет

Юридичний факультет
Кафедра
Реферат на тему:


Правовий статус прокуратури Польщі.
Студента 3-го курсу


Науковий керівник:


Ужгород 2007


ЗМІСТ


РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНИХ НОРМ

РОЗДІЛ ІІ. ЗМІНИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СТАТУСУ

РОЗДІЛ ІІІ. СТРУКТУРА ПРОКУРАТУРИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ


РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНИХ НОРМ


Конституція 2 квітня 1997 року не містить положень про прокуратуру. Тільки пункт 2 статті 103, що визначає перелік посад, несумісних з мандатом депутата, згадує про "прокурора". Ця прогалина у конституційному регулюванні знаменує собою кардинальний відступ від юридичної традиції комуністичної Польщі і є відображенням підходу, закріпленого в конституціях міжвоєнних періодів. Ні Конституція 17 березня 1921 року, ні Конституція 23 квітня 1935 року не містили положень про прокуратуру. Прерогативи прокуратури були окреслені в Законі "Про Судову систему", прийнятому 2 лютого 1928 року. Закон установив тісний інституціональний зв'язок між прокуратурою і судами, і передбачив, що міністр юстиції є за посадою одночасно і Генеральним прокурором. У цій якості міністр не тільки керував прокуратурою, що виконувала міністерські рішення, але і здійснював контроль за її діяльністю. Управління Прокурора при Верховному Суді – самостійна організаційна одиниця – очолювалася першим прокурором. Прокуратура була втягнута, головним чином, у кримінальне судочинство; її участь у провадженні по цивільних спорах було необов'язковим і насправді рідким. Низові ланки системи прокуратури були організаційно зв'язані з окружними й апеляційними судами. Відповідно існували окружна прокуратура і прокуратура при апеляційних судах. Подібна модель, в основному, зберігалася до вступу 20 липня 1950 року в силу Закону "Про Прокуратуру". Комуністична модель припускала ієрархічну і централізовану, незалежну від яких-небудь органів влади систему прокуратури на чолі з Генеральним прокурором. Поряд із традиційною функцією кримінального слідства, прокуратура наділялася повноваженням здійснювати нагляд за законністю діяльності всіх державних органів і установ, за винятком вищих політичних органів. Прокурори були також зобов'язані забезпечувати строгу відповідність закону актів і діяльності всіх органів державної влади, установ та інститутів. Маючи необмежений доступ до всього, і в усі інстанції, прокуратура була «стражем» принципу верховенства закону, польським варіантом російського «ока государева».1

Конституція 22 липня 1952 року заклала правові основи інституту прокуратури на наступних стадіях. Стаття 64 передбачала, що Генеральний прокурор стоїть на варті законності, державної власності і забезпечує повагу до закону. Він стежить за розслідуванням злочинів, зокрема "злочинів проти держави". Діяльність прокуратури в цей період - безпосередньо контролювали Державну Раду (колективний "глава держави"), а також опосередковано однопалатний Сейм. Політично детермінована "польська" модель у точності наслідувала радянську чи ленінську концепції цього інституту. Це наносило значну шкоду репутації прокуратури, хоча не слід забувати, що відокремити ідею організаційно самостійної прокуратури (у тому вигляді, як це існує в таких європейських країнах, як Португалія і Фінляндія) від політичних умов, у яких вона функціонувала при комуністичних режимах, цілком можливо.

Системні зміни, ініційовані в 1989 році, привели до переосмислення ролі інституту прокуратури. Зміни до Конституції, прийняті 29 грудня 1989 року, скасували всі положення, що регулюють діяльність Генерального прокурора, і ввели нову редакцію статті 64, відповідно до якої "прокуратура стоїть на сторожі законності і стежить за розслідуванням злочинів". Діяльність прокуратури, власне кажучи, не регульована більш Конституцією, підконтрольна міністру юстиції, що здійснює функцію Генерального прокурора. Процедура, призначення і звільнення прокурорів з посади підлягає визначенню законом, прийнятим парламентом. Зміни Конституції супроводжувалися прийняттям ряду змін до Закону "Про Прокуратуру" від 20 червня 1985 року.

Відповідно до цих змін, прокуратура складається з Генерального прокурора, його підлеглих і прокурорів загального і військового відділів.

Генеральний прокурор, функції якого виконує міністр юстиції, є вищою інстанцією кримінального переслідування. Закон визначає обов'язки Генерального прокурора і підзвітних йому прокурорів і встановлює межі діяльності, пов’язаної з кримінальним переслідуванням. Зокрема, Закон визначає наступні функції:

- здійснення юридично запропонованих заходів для правильного й однакового застосування законів у кримінальному, адміністративному і дисциплінарному судочинствах;

- заперечування в судах незаконних адміністративних рішень і участь у судочинстві, пов'язаних з визначенням відповідності таких рішень закону;

- дача висновків по законопроектах;

- заявлення вимог про зміну чи анулювання незаконних постанов місцевих органів державної влади;

- звертання в адміністративний суд зі скаргою про скасування і визнання недійсними незаконних постанов органів місцевого самоврядування;

- прийняття інших заходів, запропонованих законом.2

Більш пізні зміни до Закону "Про Прокуратуру" передбачили запровадження посади Національного прокурора, закріпивши за ним повноваження заступника Генерального прокурора. У цілому, численні правові положення, які покликані регулювати діяльність прокуратури, в деяких положеннях суперечать один одному. Перетворення цього інституту здійснювалися поза логічно послідовною моделлю. Такою залишається ситуація і на сьогоднішній день.


РОЗДІЛ ІІ. ЗМІНИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СТАТУСУ


У період роботи над проектом нової Конституції (1993-1997 p.), дійсно, неодноразово висувалися пропозиції про "конституціоналізацію" прокуратури. Деякі учасники процесу розробки Конституції рекомендували включити положення про прокуратуру в главу про судову владу; інші, навпаки, вважали за необхідне відокремити прокуратуру від судової влади і наполягали на включенні відповідних положень у главу, присвячену правоохоронним органам. З організаційної точки зору питання стосувалося того, чи належний Генеральний прокурор звітувати безпосередньо перед парламентом чи виконавчою владою (як це робить міністр юстиції, що одночасно є Генеральним прокурором).

Деякі спостерігачі думали, що проблема пов'язана не стільки з конституційним статусом Генерального прокурора, скільки з персональними характеристиками і якостями особи, що займає цю посаду – Член Конституційного Комітету Лешек Вишневський вказував, що "...складалося відчуття, що інституціональна слабкість прокуратури породжувала деяке розчарування; виникали побоювання, що не буде органу, здатного боротися зі свавіллям і широко пошириться злочинність, особливо шахрайство. Безпосередній зв'язок між Генеральним прокурором і урядом серйозно обмежує (з огляду на недолік часу) його можливості виконувати обов'язки Генерального прокурора. Пріоритет віддається виконанню обов'язків міністра юстиції. Як Міністр юстиції та чи інша особа, виявляється підданим політичному впливу, у той час як прокурор повинний підкорятися винятково закону і діяти як складова частина системи правосуддя. Якщо б прокуратура підлегла лише законам і Конституції, існувала б велика імовірність розслідування злочинів, у які замішані політики".

Питання прокуратури обговорювався на засіданні Конституційного підкомітету Сейму 20 грудня 1995 року. Не дивно, що були висловлені дві протилежні точки зору. Експерти-юристи заперечували проти віднесення прокуратури до виконавчої галузі влади, упираючись на довід, що міністр юстиції не може бути одночасно членом політичного органу і незалежним прокурором. Навпаки, політики затверджували, що проти відділення прокуратури від виконавчої галузі влади виступають, як самі прокурори, так і представники уряду. Депутат Ежи Цемневски вказував, що "прокурори відносяться до категорії державних службовців, статус яких може, відповідно до закону, відрізнятися від правового статусу інших державних службовців, проте, вони залишаються державними службовцями, що діють на основі принципу ієрархічного підпорядкування".

В остаточному підсумку Підкомітет рекомендував Сейму або взагалі не застосовувати конституційних положень про повноваження прокуратури, або вилучити всі наявні положення, і тим самим зовсім уникнути проблеми "конституціоналізації".

Пропозиції Конституційного підкомітету Сейму обговорювалися Конституційним Комітетом 5 і 26 вересня 1995 року. У ході дебатів, що проходили 5 вересня, більшість парламентаріїв схильні були визнавати, що прокуратура не повинна бути конституційним інститутом. Однак міністр юстиції Ежи Яскерня стверджував, що конституціоналізація прокуратури надзвичайно бажана, якщо не необхідна, оскільки не можна забувати, що "у демократичній правовій державі роль прокуратури істотно зростає, оскільки право стає головним регулятором соціального життя, а прокуратура є важливим елементом системи забезпечення виконання закону".

Аналогічні доводи висловлювалися й у ході парламентських дебатів 26 вересня. І якщо міністр юстиції й експерти-правознавці підтримували ідею конституціоналізації прокуратури, то більшість парламентаріїв відверто виступали проти цього. В остаточному підсумку Конституційний Комітет проголосував проти включення яких-небудь положень про прокуратуру в Конституцію. Коли питання обговорювалося в Сеймі, депутати відповідно до рекомендації Конституційного Комітету блокували спроби включити положення про прокуратуру в текст Конституції. Зміни, що передбачали, що діючий міністр юстиції буде одночасно Генеральним прокурором, також не пройшли (для забезпечення кваліфікованого (2/3) більшості голосів було необхідно набрати 302 голоси; 227 депутатів проголосували за і 215 - проти, 10 утрималися).


Случайные файлы

Файл
174922.rtf
7599-1.rtf
13837-1.rtf
136284.doc
24800.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.