Сравнительный анализ Конституций Украины 1919-1978 гг. (26057)

Посмотреть архив целиком

Ïëàí

². Âñòóï

²². Îãëÿä Êîíñòèòóö³é:

à) 1919 ðîêó;

á) 1929 ðîêó;

â) 1937 ðîêó;

ã) 1978 ðîêó.

²²². Âèñíîâîê

IV. Ñïèñîê ë³òåðàòóðè

².

Радянська влада, що установлювалася на українських землях, хотіла юридично підтвердити свою прихильність до державної незалежності. З цією метою почалося обговорення української Конституції. Відповідно до постанов ІІІ з’їзду КП(б) У проект першої конституції Української РСР був розроблений Центральним виконавчим комітетом і Радою Народних Комісарів України та схвалений ЦК Компартії України. В основу проекту Конституції УРСР було покладено Конституцію РРФСР.²².

à)

6 березня 1919 року у Харкові почав роботу ІІІ Всеукраїнський з’їзд Рад. На ранковому засіданні 10 березня було розглянуто і затверджено проект першої Конституції Радянської України. В обговоренні взяли участь представники трьох найбільших фракцій: більшовиків, боротьбистів та лівих есерів. Боротьбисти та ліві есери намагалися змінити характер Конституції в напрямку більшої демократичності: пропонували замінити статтю про диктатуру пролетаріату; статтю 21 п. а), де встановлювалося, що особи, які використовують найману працю з метою одержання прибутків, позбавляються виробничого права. Проте дані пропозиції були відхилені найбільшою на з’їзді більшовицькою фракцією.

Викликала дискусію і стаття 4, де йшлося про можливість об’єднання в Міжнародну Соціалістичну Радянську республіку. В.М.Блакитний від імені лівого крила боротьбистів запропонував доповнення, яке, на його думку, повинно було гарантувати захист національної культури за умов політичних перетворень. Тому необхідно встановити «повну рівноправність усіх націй, що живуть на Україні, відкидаючи усілякі національні привілеї, усуваючи можливість національної ворожнечі й ставлячи завданням Радянської влади сприяння трудящим недорозвинутих націй шляхом піднесення національної культури, до найкращого їхнього розвитку...»

Слід відзначити, що позиції боротьбистів та лівих есерів щодо державного будівництва в Україні принципово не відрізнялися. Акцентуючи увагу на захисті національної культури, В.Блакитний водночас пропонував доповнити ст. 4 прагненням УСРР знищити «всі державні кордони, які ділять пролетаріат різних країн і націй».

Ìàéæå âñ³ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ áóëè â³äõèëåí³ á³ëüøîâèêàìè. Ñàìå ç ³í³ö³àòèâè áþðî êîìóí³ñòè÷íî¿ ôðàêö³¿ ²²² Âñåóêðà¿íñüêèé ç’¿çä Ðàä 10 áåðåçíÿ 1919 ðîêó ïðèéíÿâ ïåðøó Êîíñòèòóö³þ Óêðà¿íñüêî¿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ðàäÿíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè. Îñòàòî÷íà ¿¿ ðåäàêö³ÿ ïðèéíÿòà Âñåóêðà¿íñüêèì Öåíòðàëüíèì Âèêîíàâ÷èì Êîì³òåòîì íà çàñ³äàíí³ 14 áåðåçíÿ 1919 ðîêó. Öåé îñíîâíèé çàêîí, ÿê ³ Êîíñòèòóö³ÿ ÐÐÔÑÐ, ãðóíòóâàâñÿ íà ìàðêñèñòñüêî-ëåí³íñüêîìó â÷åíí³ ïðî ñîö³àë³ñòè÷íó ðåâîëþö³þ òà äèêòàòóðó ïðîëåòàð³àòó. Òîìó â³í áóâ á³ëüøîþ ì³ðîþ ïîë³òè÷íèì, í³æ ïðàâîâèì äîêóìåíòîì. Äåðæàâíîþ ôîðìîþ äèêòàòóðè ïðîëåòàð³àòó Êîíñòèòóö³ÿ âèçíà÷àëà Ðåñïóáë³êó Ðàä, äå âñÿ ïîâíîòà äåðæàâíî¿ âëàäè íàëåæèòü òðóäÿùèì ó ôîðì³ Ðàä ðîá³òíè÷èõ, ñåëÿíñüêèõ ³ ÷åðâîíîàðì³éñüêèõ äåïóòàò³â. Öå îçíà÷àëî, ùî Ðåñïóáë³êà Ðàä ïðîãîëîøåíà êëàñîâîþ îðãàí³ç³ö³ºþ.

Ö³êàâî, ùî îô³ö³éíèé ïðîåêò òà îñòàòî÷íà ðåäàêö³ÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ðàäÿíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè íàïèñàí³ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ, îñê³ëüêè «Ñîáðàíèå óçàêîíåíèé è ðàñïîðÿæåíèé Ðàáî÷å-Êðåñòüÿíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà Óêðàèíû» âèõîäèëî äî 1920 ðîêó ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Ïåðåêëàäè ì³ñòèëè ñóòòåâ³ ïîìèëêè. Òàê, ó õàðê³âñüêîìó âèäàíí³ 1920 ðîêó ó ñòàòò³ 4, äå éäåòüñÿ ïðî íàì³ð ÓÑÑÐ óâ³éòè äî ñêëàäó ºäèíî¿ ñâ³òîâî¿ ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ðàäÿíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, ïðîïóùåíå ñëîâî «ñâ³òîâà». Ñòàòòÿ 21 «Ïðî ïîçáàâëåííÿ âèáîð÷îãî ïðàâà ³ ïðàâà áóòè îáðàíèì...» ì³ñòèòü ðÿä íåòî÷íîñòåé ïîð³âíÿíî ç ðîñ³éñüêèì îðèã³íàëîì, ùîäî ïåðåë³êó ñîö³àëüíèõ âåðñòâ, ÿê³ ïîçáàâëÿþòüñÿ àêòèâíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà.


Случайные файлы

Файл
41909.rtf
114554.rtf
11043.rtf
32614.rtf
90540.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.