Питання з екзамену Господарське право (SHPORA)

Посмотреть архив целиком

1.Предмет Г. П.

Понятия господарства може співпадати з поняттям виробниц­тво і економіка , якщо за межі господарського виробництва винести майнові і немайнові відносини , пов”язані з веденням домашнього господарства (відносини між членами сім”ї. Г. П. зосереджує увагу на відносинах , що виникають між юридичними особами , їх орга­нами управління , державними суб”єктами підприємницької діяльності .Предметом цих відносин в про­цесі господарської діяльності є чисельні організаційні та майнові відносини , що виникають і реалізуться між юридичними особами незалежно від їх форм власності ; між ними та органами державного управління або відносини між органами управління .

2. Понятия господарського права

Г. П . -Сукупність правових норм та інститутів різних галузей права що функціонально взаїмодіють в регулюванні господарської діяльності . У сфері економіки виникають і функціонують різні відносини , пов”язані з господарською діяльністю . Гос- кі правовід-ни складаються з двох елементів- організаційного і майнового . Господарські пра вовідносини мають певні ознаки .

1.Обмежене коло суб”єктів .

2. Поєднання в них організаційних і правових елементів .

3. Їх матеріальний зміст , тобто суспільне виробництво і реалізація господарюючими суб”єктами продукції , виконання робіт надання послуг

3. Мета і принципи Г. П .

Мета - забезпечення належної ефективності суспільного вироб­ництва шляхом організації і впро­вадження у використання ефек­тивного механізму господарю­вання . Мету Г. П. розглядають з двох основних точок зору : з еко­номічної та правової .З економічної точки зору мета полягає у підвищенні ефектив­ності суспільного виробництва , а з точки зору права - в поліпшенні функціонування господарського механізму . Принципи - це основні керівні начала , на яких базуються і якими характеризується пра­вове регулювання відповідних суспільних відносин . Існують такі принципи : рівноправність різних форм власності .

1. законність - держава , її ор­гани , посадові особи, підприємства , організації і громадяни повинні дотри­муватися конституції і інших норм чинного законо­давства .

2. необхідність активного ви­користання банківських кре­дитів , прибутку , податків і інших економічних важелів і стимулів .

Взагалі , існує дуже багато прин­ципів Г . П .

4 . Господарські відносини на началах субординації .

Господарські правові відносини поділяються на організаційні та правові . Останні в свою чергу поділяються на субординаційні і координаційні .Організаційні відносини , що ба­зуються на початках субординації Такі відносини виникають між суб”єктами , які пов”язані ор­ганізаційним влідним підпорядкуванням (відносини між міністерством та підпорядкованим йому держав­ним підприємством , відносини між господарським суб”єктом і державним органом з контрольно - наглядовою функцією .)Майнові відносини на початках субординації . В такі відносини вступають суб”єкти певних гро­шових виплат та майнових зборів (виплати податків і відрахування у фонди . )

5 . Господарські відносини на початках координації .

Господарські правові відносини поділяються на організаційні та правові . Останні в свою чергу поділяються на субординаційні і координаційні .Організаційні відносини на початках координації .такі відносини пов”язані з рівноправністю учасників між собою .Наприклад : відносини між всіма підприємствами в цивільних правовідносинах , а також відносини між органами держав­ного управління одного рівня .Майнові відносини на початках координації .Такі відносини базу­ються на незалежності учасників один від одного , на їх рівноправності і виключенні підпорядкування .Наприклад , це відносини по угодах і договорах між підприємствами .

6 . Методи господарського права .

Методи - це система способів впливу правових норм на суспільні відносини ,що регулю­ються нормами господарського права .Існує декілька методів впливу :

1. Метод обов”язкових при­писів .

Він широко використовується компетентними органами управління . Прийнятий ними акт , обов”язковий для виконання фізичними і юридичними осо­бами ., а його ігнорування може розцінюватися , як правопору­шення з усіма правовими наслідками . Якщо акт прийнято з порушеннями чинного законо­давства , або за межами повнова­жень компетентних органів , він може бути визнаний повністю або частково не дійсним .

2 .Метод автономних рішень

В господарській діяльності пра­вові наслідки часто наступають на під ставі волевиявлення сторін або згоди певного органу .Цей метод також називають методом погодження або дозвільним ме­тодом .

3 .Метод рекомендацій

В данному випадку примус відсутній і господарський орган сам вирвшує чи слідувати данній рекомендаціїчи ні .Тут доз­воляється вибирати більш вигідний варіант .

.

7 . Система госпо -го права .

Г . П . ділиться на дві частини :

1 . загальна частина

2 . особлива частина

До першої входять - загальні положення для всіх галузей права , правові форми і методи керівництва економікою , суб”єкти господарського права , правовий режим майна суб”єктів ,

господарські забов”язання . Правові положення загальної частини відповідають за результати господарської діяльності , захист прав та інтересів суб”єктів . До другої частини відносяться норми , які регулюють окремі відносини в галузях господарства та види господарської діяльності (правове регулювання якості продукції , фінансування , кредитування , правова робота в народному господарстві та правове регулювання відносин в галузях зв”язку та освіти .)

8 . Джерела Г . П .

Г . П . -це сукупність правових норм по врегулюванню господарських відносин .

Г . законодавство це сукупність правових актів ,що містять данні норми . Джерела :

1 .блок ( Конституція , Конституційний договір , акти референлумів)

2 блок (міжнародні акти і закони України , Укази президента щодо економічних реформ , Декрети Каб . Мін . , Постанови В. Р. У.)

3 . блок ( Укази президента України )

4 . блок (Закони Авт . респ .Крим )

5 . блок (Постанови В . Р . респ. Крим . )

6 . блок (Постанови Кабінету Ради Міністрів України і Постанови Ради Міністрів СРСР .)

7 . блок ( Рішення місцевих органів самоврядування . )

8 . блок (Відомчі та ін . акти)

9 . блок (Локальні акти )

9 . Вимоги до правових актів господарювання .Акти господарських суб”єктів це дія органів, що здійснює управлінські функції в прцесі господарської діяльності , спрямовані на прийняття в межах своєї компетенції рішень щодо встановлення зміни або припинення господарських відносин .

Вимоги до актів :

1 . загальні -згідно чинного законодавства України учасники господарських відносин повинні приймати акти в межах своєї компетенції , у відповідності до закону , в певному порядку , по встановленій формі .

2 . Спеціальні - встановлюються до певних груп господарських актів , які регулюють конкретні господарські відносини .

3 . Організаційнотехнічні - це вимоги до самої технології прийняття рішень в сфері господарської діяльності , до змісту і якості рішення . Це вимоги до процедури підготовки і пртйняття рішень - чіткість ясність , конкретність .

Якщо акт прийнятий суб”єктом ігнорує вимоги передбачені чинним законодавством , то він може бути визнаний неістотним

( акти що не породжують для учасників госп . відн . юридичних наслідків .)чи спірним (акти , що в певному відношенні не відповідають вказаним вимогам .)

10. Значення арбітражної практики в госп . відн .

Правосуддя в госп . відн . здійснюється арбітражними судами . Вони є першим органом у вирішенні госп . спорів .

Завдання - захист прав і законних інтересів суб”єктів госп . віднос . , сприяння зміцненню законності у сфері госп . відн ., внесення пропозицій спрямованих на вдосконалення правового регулювання госп діяльн .

Застосовуються арбітражні норми та норми арбітражно - процесуального кодексу , інші норми госп . законодавства також застосовують закон до конкретних відносин деталізують та конкретизують норми законодавства . Арб . суди вивчають практичне застосування норм за конкретних обставин , аналізують причини госп . конфліктів і власну арбітражну практику . Це дає можливість вирішувати спори і визначати тенденц ію госп . відносин , проводити профілактичну роботу . В результаті такої діяльності видаються інструктивні вказівки і роз”яснення держ . арбітражів , як засобів тлумачення госп . арбітр . практики .

11 . Понятия госп . правовідносин .

Суспільні відносини врегульовані нормами права прийнято називати правовідносинами або правовими відносинами .

Характерні риси госп . правовідн .

  1. Вони відбивають характер і структуру суспільно - виробничих відносини

  2. Носять вольовий характер .

  3. Вони є результатом застосування госп . норм .

  4. Суб”єктами правовідносин виступають юридичні ,а не фізичнв особи (виняток громадяни підприємці )

  5. Змістом цих відносин є права та обов”язки учасників госп . првовілн .

Госп . правовідн . складаються з :

1 . Об”єкт

2 . Суб”єкт

3 . Зміст

12 . Характерні риси госп правовідн .

Суспільні відносини врегульовані нормами права прийнято називати правовідносинами або правовими відносинами .

Характерні риси госп . правовідн .

  1. Вони відбивають характер і структуру суспільно - виробничих відносини

  2. Носять вольовий характер .

  3. Вони є результатом застосування госп . норм .

  4. Суб”єктами правовідносин виступають юридичні ,а не фізичнв особи (виняток громадяни підприємці )

  5. Змістом цих відносин є права та обов”язки учасників госп . првовілн .

Госп . правовідн . складаються з :

1 . Об”єкт

2 . Суб”єкт

3 . Зміст

13 . Види госп . правовідн .

1 . За об”єктом - ділення за галузями народного господарства . Об”єктом виступають матеріальні блага , що створюються в цих сферах , а також соціальнці блага (санаторії , лікарні , дороги . )

2 . За підставами виникнення , зміни та припинення (договірні та позадоговірні )


Случайные файлы

Файл
96985.rtf
16285.rtf
149019.doc
167769.doc
169261.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.