Размещение продуктивных сил США (ref-18224)

Посмотреть архив целиком

Вступ


Сполучені штати одна з найбільших країн на Землі, що має неабиякий вплив на інші країни. Це країна з величезним потенціалом, що вимагає дослідження, країна, що зуміла за порівняно невеликий проміжок часу стати світовим економічним лідером. У цьому насамперед заслуга продуктивних сил, що підлягають ретельному дослідженню в цій курсовій роботі.

Об’єктом досліджень являються продуктивні сили США, тобто природні та трудові ресурси, галузі промисловості, участь країни в економічних зв’язках тощо.

Предметом дослідження в цій курсовій роботі є закономірності і принципи територіальної організації виробництва, ефективність розміщення галузей народного господарства Сполучених Штатів Америки.

При дослідженні питання використовувались такі методи як загальнонауковий, міждисциплінарний та спеціальний.

Вивчаючи розміщення і роль продуктивних сил Сполучених Штатів Америки, ми можемо оцінити промисловість цієї країни, рівень продуктивності сільського господарства, транспортну систему, перелік послуг, що надається іншим країнам, такі як, туризм, інвестування, банківські операції, а також роль країни в міжнародному поділі праці. Все це допоможе відповісти на такі важливі питання – “Який вплив Сполучених Штатів Америки на економіку, господарство та промисловість інших країн?”, “Чи варто налагоджувати економічні та торгові зв’язки з цією країною?”, “Чому країна має таку розвинуту структуру виробництва?” та багато інших.

Аналіз розміщення продуктивних сил такої економічно розвинутої країни як Сполучені Штати дозволяє уникнути багатьох ускладнень під час налагодження економіки власної держави, адже США пройшли довгий і складний шлях від колоніальної сільськогосподарської країни в міцну індустріальну державу.

В цій курсовій роботі ми визначимо роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу Сполучених Штатів, розглянемо історичний аспект формування виробництва, приділимо увагу також впливу природних ресурсів на розвиток господарського комплексу, оцінимо їх запаси та розміщення. Проаналізуємо демографічні передумови становлення господарського комплексу, а саме чисельність, природний приріст та густоту населення, характер розміщення та рівень зайнятості трудових ресурсів. Найбільше значення надається аналізу сучасної галузевої структури господарського комплексу Сполучених Штатів Америки, його складових, територіальної структури господарства, тобто склад і співвідношення різних форм територіального зосередження виробництва, що формуються під впливом галузевого і територіального поділу праці. Також необхідним є розкрити рівень розвитку міжгалузевих комплексів.

Дуже важливим є також розгляд участі США у міжнародному поділі праці та зовнішньоекономічні зв’язки країни, тобто необхідно розглянути, як на основі територіального поділу праці розвиваються усі форми міжнародних економічних зв’язків, таких як торгівля, міграція робочої сили, рух капіталу, кредитні відносини, валютно-фінансові відносини, сфера послуг тощо.

Також ми розглянемо основні проблеми, що гальмують розвиток та розміщення продуктивних сил та проаналізуємо шляхи їх вирішення. Дослідимо зрушення у галузево-територіальній структурі, основні тенденції та перспективи подальшого розвитку продуктивних сил Сполучених Штатів на основі територіального поділу праці.

В вивченні цих важливих питань нам стануть у нагоді картосхеми адміністративно-територіального поділу країни, розміщення корисних копалин та основних транспортних шляхів, розміщення основних центрів галузей спеціалізації промисловості та основних агропромислових територіальних комплексів. Також корисними будуть таблиці, діаграми, графіки, що ілюструють демографічний та виробничий потенціал країни.


Роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу Сполучених Штатів Америки


США — найбільша за своїм економічним, полі­тичним і воєнним потенціалом країна сучасно­го світу. Її площа становить 9364 тис. км2. Населення налічує 263 млн чоловік. Сполучені штати Америки адміністративно поділяються на 50 штатів і федеральний округ Колумбію. Є такі економічні райони: Захід, Середній Захід, Північний Схід, ,Північ і Південь; кожен з них має ще й дрібніший поділ. Кожен з цих районів спеціалізується на певній галузі виробництва.

При 4,7 % населення на країну припадає понад 25 % світового ВНП. В 1995 р. її ВНП становив 7100 млрд доларів, тобто 26 980 доларів у розрахунку на одного жителя. За ІРЛП в 1997 р. США зайняли четверте місце серед 177 країн світу. США тримають пер­шість за рівнем продуктивності праці, розвитком наукових дослід­жень і наукоємних виробництв та послуг, в освоєнні космосу і воєнному виробництві. З-поміж транснаціональних корпорацій світу - 2/5 американські. США є найбільш впливовим членом Ради Безпеки 00Н, воєнного блоку НАТО. В кінці XX ст. США претен­дують на роль єдиної в світі «наддержави» і першої постіндустріальної країни.

Економіко-географічне положення країни дуже вигідне. Воно багато в чому визначається тим, що зі сходу її омивають води Атлантичного, а з заходу - Тихого океану. Морські границі протягаються на 12 тис. км. Це здавна полегшувало торгові зв'язки з заокеанськими країнами й одночасно гарантувало країні безпека.

Сприятливо вплинуло на економіко-географічне положення і сусідство з Канадою і Мексикою, країнами, котрі економічно менш розвиті. За рахунок цього монополії США з великим прибутком для себе експлуатують їх природні і трудові ресурси. Близько розташовані до США країни Латинської Америки також сприяють розвитку економіки країни.

Внутрішній ринок завжди був головним у господарстві США. Він є найбільш ємним у світі як для споживчих товарів масового вжитку, так і для продукції виробничого призначення, а також всілякого виду послуг.

З кожним роком кількість ВВП на душу населення зростає , що безперечно свідчить про високу розвиненість країни в економічному плані.

«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия”, 2001.

Проте структура ВНП не однорідна. Найбільша частка виробництва припадає на сферу послуг – 80 %, далі промисловість – 18 % і на сільське господарство – лише 2 % виробництва валового національного продукту.

Отже продуктивні сили відіграють вирішальну роль в економічному розвитку країни, визначають її роль в міжнародному поділі праці, якість зовнішньоекономічних зв’язків цієї країни, вплив на економіку інших держав.

Сполучені Штати Америки є лідерами в багатьох галузях виробництва завдяки вигідному економіко-географічному положенню, великій кількості корисних копалин, висококваліфікованій робочій силі, а також прибутковому і високоефективному багатогалузевому господарству.


Передумови розвитку і розміщення продуктивних сил Сполучених Штатів Америки


Дуже важливе значення мають для розвитку і розміщення продуктивних сил мають історичні, природні та демографічні умови. Досліджуючи історію виробництва, природні та трудові ресурси ми можемо проаналізувати фактори розміщення тієї чи іншої галузі господарства Сполучених Штатів.

Історичні передумови. Європейська колонізація Північної Америки почалася майже відразу після відкриття в 1492 році Нового Світу іспанською експедицією Христофора Колумба. Протягом 17 ст. на величезній території від ріки Святого Лаврентія до устя Міссісіпі виникають численні французькі торгові факторії і дрібні поселення.

Переворот 1688-1689 років в Англії привів до утвердження буржуазної земельної власності в пуританських колоніях Північної Америки. На отриманих землях переселенці створювали фермерське господарство, вільне від яких-небудь феодальних пут.

Основним заняттям поселенців протягом усієї колоніальної епохи було сільське господарство. Одночасно з ним починався розвиток ремесла і мануфактур. В другій половині 18 ст. з'явилися великі підприємства-мануфактури, що в окремих випадках дуже нагадували майбутні фабрики.

Після початку громадянської війни в Англії відбулося майже повне припинення привозу промислових виробів з Європи змусило колоністів почати їхнє власне виробництво.

В другій половині 18 ст. великого розвитку одержав лісовий промисел, зв'язаних з експортом лісових матеріалів у метрополію. Лісовий промисел стимулював розвиток суднобудування. Ріст суднобудування дуже вплинув на розвиток рибного промислу. Одним з ранніх у колоніях було текстильне виробництво у формі мануфактур, організованих на капіталістичній основі.

Відбувався повсюдний ріст внутрішньої торгівлі. До кінця колоніального періоду значних розмірів досягла зовнішня торгівля

З початку 19 ст. ясно позначилися дві тенденції економічного розвитку США. У північних і західних районах країни відбувається швидкий розвиток капіталістичних виробничих відносин, а на Півдні зміцнюється плантаційне рабовласницьке господарство. На початку 19 ст. американська економіка вступила в смугу промислового підйому.

У ході промислового перевороту був зроблений ряд оригінальних винаходів, що знаходили широке практичне застосування. Швидкий ріст промислового і сільськогосподарського виробництва супроводжувався розвитком внутрішньої і зовнішньої торгівлі.

Після закінчення громадянської війни (1861-1865 р.) у США починається бурхливий розвиток промисловості. Значні зміни відбулися в технології металургійного виробництва. Великих успіхів досягла машинобудівна промисловість, особливо в області виробництва локомотивів і сільськогосподарських машин. Розвиток машинобудування і верстатобудування свідчило про те, що в 70-80-і роки в США завершувався промисловий переворот.

До кінця 19 ст. США зробили величезний стрибок у своєму економічному розвитку і перетворилися в могутню індустріальну державу.

У цей час відбувається стрімке освоєння новий територій американського Заходу.

Сільськогосподарське виробництво країни досягло небувалих доти розмірів. Швидкий ріст фермерського господарства, заснованого на капіталістичних началах, призвів до утворення величезного, стійкого і платоспроможного внутрішнього ринку.


Случайные файлы

Файл
9758-1.rtf
74486.rtf
17961.rtf
20258-1.rtf
116006.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.