Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку (16918)

Посмотреть архив целиком


РЕФЕРАТ

З дисципліни: Фінансовий облік

На тему: "Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку"Постановка проблеми. З наданням підприємствам можливості самостійно обирати способи обліку в офіційний оборот було введено термін "облікова політика". Він є відносно новим для вітчизняних вчених і практикуючих бухгалтерів, що призводить до його різних тлумачень.

З переходом до ринкової економіки в Україні з’явилось поняття конкуренції та комерційної таємниці і, відповідно, постала проблема доведення зовнішнім користувачам привабливості даного підприємства, не розкриваючи при цьому порядку формування фінансового результату. Виникає потреба в розробці облікової політики, причому не просто копіюючи положення інструкцій та П(С)БО, а, обираючи найкращі варіанти та економічно обґрунтовуючи їх вибір.

Виконання всіх вимог, які висуваються до облікової політики, є досить непростим завданням. Також виникають труднощі в послідовності застосування облікової політики, так як часто відбуваються суттєві зміни у виробничих та господарських процесах, в системі бухгалтерського обліку.

Визначення облікової політики на підприємствах є досить важливим, але, як показує практика, на багатьох підприємствах навіть немає наказу про облікову політику, або він не знаходить застосування. Надання підприємствам більшої самостійності і свободи при виборі процедур та способів облікового процесу сприяє налагодженню взаємодії між господарюючим суб’єктом і зовнішніми користувачами інформації.

Аналіз досліджень і публікацій. У розробку питань формування та реалізації облікової політики підприємств вагомий внесок зробили вітчизняні та зарубіжні вчені: М.Т. Білуха, І.А. Бєлобжецький, Ф.Ф. Бутинець, Г.Л.Вознюк, С. Голов, А.Г. Загородній, С.А. Ніколаєва, В.Ф. Палій, Л.Гордієнко, П.Житного, А.Г.Загороднього, С.В.Івахненкова, Г.Г.Кірейцева, М.В.Кужельного, В.С.Леня, В.Г.Лінника, В.І.Отенка, Л.Пантелейчук, М.С.Пушкара, А.Ринді, В.В.Сопка та інших.

Мета та завдання. Хоча ця тема і була досліджена багатьма вченими, всеодно можна сказати про невідповідність теоретичних та практичних розробок реаліям української дійсності. Метою є: уточнити сутність поняття "облікова політика" та її призначення, визначити місце облікової політики в системі нормативного регулювання бухгалтерського обліку і розкрити передумови її виникнення та подальшого розвитку в Україні.

Виклад основного матеріалу. Офіційно термін "облікова політика" в Україні було введено в 1999 р. Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Цей термін передбачає сукупність принципів, методів та процедур, що використовує кожне підприємство для складання фінансової звітності.

Враховуючи, що облікова політика підприємства це, насамперед, політика власника, він повинен з максимальним професіоналізмом підходити до вибору облікової політики підприємства, саме він зобов’язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання сформованих принципів, методів та прийомів ведення обліку на підприємстві.

Професіоналізм - це якість, якою може і повинен володіти кожен керівник свого підприємства. Власник підприємства повинен виглядати організованим і бути організованим, так як, з одного боку, від цього залежить успіх всього підприємства. З іншого боку, успіх підприємства залежить не від дій однієї людини, не тільки від керівника, або вдало обраної облікової політики, а успіх складається з налагодженої взаємодії всіх співробітників. І, нарешті, всі працівники повинні робити все професійно, і уникати будь-якої форми відносини, яке справило б зворотне враження. Всі проблеми підприємства походять з невірного підходу до вибору облікової політики, а професіональний підхід допоможе обрати вдалу облікову політику сааме для цього виду підприємства.

Облікову політику підприємства, яку впроваджує у дію керівник підприємства, можна також розглядати як певний перелік правил поведінки всіх працівників. Керівних, що хоче розвивати дисципліну, повинен сконцентруватися на зоні поведінки, і вона почне вдосконалюватися, оскільки має внутрішню змогу до саморозвитку, що в кінцевому випадку призведе до уникнення певних проблем у бухгалтерському та фінансовому обліку підприємства.

Ключ до дисципліни в обліковій політиці - почуття призначення. Мета діяльності кожного підприємства виробляє не тільки мотивацію і концентрацію, а й дисципліну для досягнення цієї мети.

Отже основним фактором успішного бізнесу та підприємницької діяльності є вдало обрана облікова політика підприємства.

Призначення облікової політики підприємств полягає в задоволенні інтересів власників підприємства та зовнішніх користувачів інформації.

Таким чином, облікова політика займає центральне місце в системі бухгалтерського обліку. До процесу її формування необхідний особливий підхід, оскільки від цього залежать весь обліковий процес організації, правильність ведення бухгалтерського і податкового обліку, а також процес ухвалення управлінських рішень.

Вірно сформована облікова політика та подальше її вдосконалення, у зв’язку з максимальним наближенням до Міжнародних стандартів, дає змогу підприємству зарекомендувати себе на світовому ринку. Облікова політика підприємств України зображує зовнішнім суб’єктам підприємницької діяльності культуру ведення бізнесу в нашій державі. Від цього, практично, залежить розвиток економіки нашої держави та підвищення рівня життя населення.

Для повного розуміння що таке облікова політика для підприємства, та яке вона має значення, нижче наведено приклади облікової політики успішних підприємств Дніпропетровської області.

Дочірнє підприємство "Державне промислово-виробниче підприємство "Кривбасвибухпром" створене 11.01.2000 року.

На виконання спільного наказу Державного комітету промислової політики України та Фонду державного майна України вiд 19 лютого 2001 року № 67/2 "Про реорганiзацiю Дочірнього підприємства" Державне промислово-виробниче підприємство "Кривбасвибухпром", засновником якого була Державна акціонерна компанія "Укррудпром", частка якого у статутному фонді товариства складала 100 вiдсоткiв, підприємство 31 липня 2001 року було реорганізоване.

Опис обраної облікової політики

Фінансова звiтнiсть підприємства була підготовлена на основі бухгалтерських звiтiв за 2009 рік, з дотриманням чинного законодавства та національних стандартів бухгалтерського обліку.

Основні засоби вiдображенi в обліку за фактичними витратами на їх придбання та доставку.

Згідно обраної облікової політики на 2009 рік в бухгалтерському обліку по основним засобам, нематеріальним активам обрано прямолiнiйний метод нарахування амортизації; по малоцінним необоротним матеріальним активам амотризацiя нараховується методом 100% зносу в момент введення в експлуатацію. В податковому обліку нарахування амортизації основних засобів проводилось у вiдповiдностi до українського податкового законодавства. Методи нарахування амортизації протягом 2009 року не змінювались. Запаси включають матеріали, паливо, запасні частини, МШП. При оприобуткуваннi запаси зараховуються на баланс по первинній вартості; при вибутті запасів у виробництво застосовується метод iдентифiкованої собiвартостi.

Фiнансовi iнвестицiї при придбанні зараховуються на баланс по собiвартостi. На дату баланса фiнансовi iнвестицiї, які утримуються Товариством до їх погашення, відображаються по амортизуємiй собiвартостi. Визнання та оцінка реальної дебіторської заборгованості здійснюється у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Списання дебіторської заборгованості відбувається з утриманням резерву сумнівних боргів за методом класифiкацiї дебіторської заборгованості.

Дохід вiд реалiзацiї товарів (робіт, послуг) визначається у вiдповiдностi до метода нарахування. Витрати на податок включають податки, що розраховані у вiдповiдностi до діючого податкового законодавства України.

ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

2004р. - згідно iз наказом Мiнiстерства промислової політики України вiд 07.04.2004 р. №166 "Про створення ВАТ "Криворіжсталь" створене відкрите акціонерне товариство "Криворізький гiрничо-металургiйний комбінат "Криворіжсталь" шляхом перетворення Криворізького державного гiрничо-металургiйного комбінату "Криворіжсталь". Вiдповiдно до рішення загальних зборів акцiонерiв вiд 14 червня 2007 року найменування відкритого акціонерного товариства "Міттал Стіл Кривий Ріг" змінено на відкрите акціонерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Опис обраної облікової політики

ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" має самостійний баланс, розрахункові (поточні), валютні й iншi рахунки в банках, печатку. Підприємство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї дiяльностi вiдповiдно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далi - П(С)БО) ), а також складає фiнансовi й статистичну звiтнiсть.

У вiдповiдностi зi ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облік i фінансову звiтнiсть в Україні" в 2009 році були встановлені наступні елементи облікової політики:

1. Основними засобами вважати матерiальнi активи, що утримуються з метою їх використання в процесі виробництва або поставок товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам або для здійснення адмiнiстративних i соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року, вартість яких більше 1000 грн.


Случайные файлы

Файл
113065.rtf
3943.doc
55637.rtf
136512.rtf
ARSEN.DOC
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.