Планування технічних обслуговувань машин (14005)

Посмотреть архив целиком

РЕФЕРАТ

на тему: Планування технічних обслуговувань машинЗМІСТ


1. Вибір типів засобів діагностики і технічного обслуговування машин в господарствах

2. Визначення об'ємів робіт по технічному обслуговуванню тракторів в господарствах

3. Робоча документація спеціалізованої ланки діагностики і технічного обслуговування машин

Використана література1. Вибір типів засобів діагностики і технічного обслуговування машин в господарствах


Засоби діагностики і обслуговування сільськогосподарської техніки вибирають з таким розрахунком, щоб разом з високопродуктивним і ефективним використовуванням цих засобів забезпечити мінімум грошових витрат на їх зміст.

Пересувні і стаціонарні засоби діагностики і технічного обслуговування машин оснащені в основному однотипним устаткуванням, приладами, пристосуваннями і інструментом. Тому при рішенні питання про доцільність використовування тих або інших типів технічних засобів достатньо порівняти питомі витрати на їх зміст.

Нижче приведений порівняльний розрахунок витрат на зміст пересувних ремонтно-діагностичних майстерень і стаціонарних постів діагностики і технічного обслуговування тракторів, а також кількості засобів, необхідного для ТО-3.

Загальні річні витрати Сп на зміст пересувної ремонтно-діагностичної майстерні визначаються з виразу:


Спп+ Мп+ Оп+ Ап+ Пп


де Зп — заробітна платня обслуговуючого персоналу пересуванням майстровим; Мп — витрати на придбання матеріалів і запасних частин для пересувної майстерні; Оп витрати на технічне обслуговування і ремонт майстерні; Ап амортизаційні відрахування на реновацію і капітальний ремонт майстерні; Пп витрати на пробіг майстерні.

Питомі експлуатаційні витрати Вп на зміст пересувної ремонтно-діагностичної майстерні:Вп = Сп / Тп


де Тп — загальний річний час роботи майстрової, ч.

Загальні річні витрати Сс на зміст стаціонарного поста діагностики і технічного обслуговування:


Сс= Зс+ Мс+ Ос+ Ас+ Пт


де Зс—заробітна платня обслуговуючого персоналу стаціонарного поста; Мс—витрати на придбання експлуатаційних матеріалів для устаткування і споруд; Ос — витрати на технічне обслуговування і ремонт устаткування і споруд поста; Ас — амортизаційні відрахування на реновацію і капітальний ремонт поста; Пт — витрати на пробіг тракторів від бригади колгоспу або відділення радгоспу до центральної ремонтної майстерні, де розміщений стаціонарний пост, і назад.

При розрахунку слід враховувати лише витрати, пов'язані з виконанням діагностичних і регулювальних робіт, усуненням несправностей і заміною складових частин об'єкту діагностики і технічного обслуговування (аналогічні витратам при використовуванні пересувної ремонтно-діагностичної майстерні).

Питомі експлуатаційні витрати Вс на зміст стаціонарного поста діагностики і технічного обслуговування:


Вссс


де Тс — загальний річний час роботи поста, ч.

Для отримання необхідних вихідних даних при розрахунку використовуються наступні джерела:

заробітна платня обслуговуючого персоналу — на основі діючого порядку і нормативів;

витрати на придбання матеріалів і запасних частин до діючим нормам їх витрати і вартості;

витрати на технічне обслуговування і ремонт устаткування і споруд стаціонарного поста і пересувної ремонтно-діагностичної майстерні — на основі діючих нормативів;

амортизаційні відрахування — відповідно до діючих норм амортизації для різних видів устаткування і споруд;

витрати на пробіг ремонтно-діагностичної майстерні від місця стоянки до пунктів технічного обслуговування і назад і на переїзд тракторів від бригади (відділення) до центральної ремонтної майстерні і назад — за нормативними даними або по фактичних середніх витратах, встановлюваних на підставі бухгалтерського обліку.

Як показує досвід, пересувну ремонтно-діагностичну майстерню доцільно використовувати при значних радіусах обслуговування машин, що перевищують 10... 12 км від центральної садиби господарства, а також для заявочного технічного обслуговування, пов'язаного з виявленням і усуненням несправностей в умовах експлуатації. При невеликих радіусах обслуговування для. проведення складних видів технічного обслуговування і усунення несправностей переважно стаціонарний пост діагностики і технічного обслуговування машин.

Середньорічну кількість Ргп тракторів, обслуговуваних ремонтно-діагностичній майстерні, можна підрахувати по формулі:


РгпсмДКсмηп.в.


де Рсм—кількість тракторів, обслуговуваних одній майстерні га повну робочу зміну; Д — кількість робочих днів в році;, Ксм — коефіцієнт змінності (відношення кількості змін до кількості робочих днів за період); ηп.в. — коефіцієнт використовування робочого часу.

Одна пересувна ремонтно-діагностична майстерня при плановому обслуговуванні тракторів дозволяє виконати діагностичні і регулювальні роботи з одночасним усуненням несправностей в середньому для 1,2 трактори в зміну при ηп.в. = 1.

Приймаючи кількість робочих днів в році, зайнятих на обслуговуванні тракторів ремонтно-діагностичної майстерні, Д=170 (при тривалості робочої зміни 8 ч), Ксм=1 (робота в одну зміну) і ηп.в = 0,7, одержимо:


Рг.п. =1.2*170*1*0.7=143 трактора


Якщо прийняти річне напрацювання на один трактор рівної в середньому 1050 ч то при періодичності ТО-3 через кожні 960 ч кількість фізичних тракторів, обслуговуваних одній ремонтно-діагностичній майстерні, складе:


От.п.=(143*960)/1050=131трактор


При обслуговуванні тракторів на стаціонарному посту діагностики і технічного обслуговування коефіцієнт використовування робочого часу декілька вище, ніж при обслуговуванні за допомогою пересувної ремонтно-діагностичної майстерні (за вирахуванням витрат часу на переїзди і обслуговування автомашини).

Приймаючи ηп.в = 0,8, при однозмінній роботі поста одержимо:


Рг.п. =1.2*170*0.8=163трактора


Кількість фізичних тракторів, обслуговуваних одним стаціонарним постом, складає:От.п.=(163*960)/1050=143трактор


Знаючи кількість тракторів, що знаходяться в експлуатації, підраховують необхідну кількість пересувних ремонтно-діагностичних майстрових або діагностичних установок і стаціонарних постів діагностики і технічного обслуговування.

Зважаючи на нерівномірне завантаження тракторів протягом сезону в напружені періоди польових робіт може відчуватися недолік в засобах діагностики і технічного обслуговування і в обслуговуючому персоналі. Цей недолік компенсують шляхом організації групового обслуговування двох або декількох тракторів однією спеціалізованою ланкою одночасно. В цьому випадку продуктивність праці зростає в 1,3... 1,4 рази. Крім того, в господарствах є трактори, які завантажені не повністю, унаслідок частих простоїв з організаційних, технологічних і інших причин, що також створює додаткові резерви.

Пересувні ремонтно-діагностичні майстерні і пости діагностики і технічного обслуговування тракторів можуть належати як господарству, так і спеціалізованому підприємству. В цілях найраціональнішого використовування технічних засобів пересувну ремонтно-діагностичну майстерню КИ-9924 ГОСНІТИ (КИ-817Д ГОСНИТИ), пересувну діагностичну установку КИ-4270А ГОСНИТИ (КИ-13905 ГОСНИТИ) або комплект стаціонарного поста КИ-5308А ГОСНИТИ доцільно мати в господарствах з парком не менше 100...120 тракторів. При меншому парку трактори повинні обслуговуватися засобами (головним чином пересувними), спеціалізованих підприємств.2. Визначення об'ємі робіт по технічному обслуговуванню тракторів в господарствах


Об'єм робіт по технічному обслуговуванню тракторів визначають відповідно до кількості палива, що витрачається, структури і кількісного складу машинно-тракторного парку.

У більшості зон країни польові роботи носять сезонний характер, що обумовлює значну нерівномірність витрати палива на виконання даних робіт. З цієї причини міняється і об'єм робіт по технічному обслуговуванню. Тому роботи спеціалізованих ланок слід планувати окремо для весняно-літнього і осінньо-зимового періодів.

Об'єм робіт по технічному обслуговуванню тракторів і кількість робітників спеціалізованої ланки розраховують в наступному порядку.

  1. Визначають загальну витрату палива на роботу тракторів за період весняно-літніх і осінньо-зимовий польових робіт.

  2. Підраховують періодичність Пср технічного обслуговування тракторів, закріплених за пунктом технічного обслуговування (ПТО), по формулі:


nср= (П1 К1+ П2 К2 ++ Пn Кn )/ К1+ К2 ++ Кn


де П1, П2 .... Пn — періодичність технічого обслуговування тракторів, закріплених за ПТО, кг витраченого палива; К1, К2 .... Кn — кількість тракторів однойменної марки.

Для кожного виду технічного обслуговування (ТО-1, ТО-2, ТО-3) підраховують свою періодичність.

3. Підраховують кількість планованих технічних обслуговуванні, знаючи планований об'єм робіт Q;

а) за весняно-літній період


Zв-.л.ТО-1 =0.75Qв-лсрТО-1

Zв-.л.ТО-2=0.75Qв-лсрТО-2

Zв-.л.ТО-3 =0.75Qв-лсрТО-3


б) за осінньо-зимній період


Zо-.з.ТО-1 =0.75Qо-зсрТО-1

Zо-.з.ТО-2 =0.75Qо-зсрТО-2

Zо-.з.ТО-3 =0.75Qо-зсрТО-3


Случайные файлы

Файл
1940.rtf
166113.rtf
73181-1.rtf
60398.rtf
CBRR2874.DOC
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.