Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств (13654)

Посмотреть архив целиком

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТАНДРУШКО Андрій Манолійович
УДК 658.802: 63
Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємствСпеціальність 08.00.04 –

Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Львів – 2008


Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі економічної теорії Львівського державного аграрного універсистету Міністерства аграрної політики України.


Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор

Горбонос Федір Володимирович,

Львівський державний аграрний університет,

завідувач кафедри економічної теорії.

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор

Пархомець Микола Кирилович,

Тернопільський національний

економічний університет, завідувач кафедри аграрного бізнесу;

кандидат економічних наук, доцент

Поперечний Степан Іванович,

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького, завідувач кафедри маркетингу.

Захист відбудеться 20 травня 2008 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 36.814.02 у Львівському державному аграрному університеті за адресою: 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. В. Великого, 1, головний корпус, ауд. 309.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Львівського державного аграрного університету за адресою: 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. В. Великого, 1.

Автореферат розісланий 17квітня 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук, доцент О.А. БіттерЗагальна характеристика роботи


Актуальність теми. Орієнтація розвитку економіки України на інтеграцію у світове співтовариство та широкомасштабне впровадження ринкових відносин вимагають радикальних структурних змін в економічному потенціалі суб’єктів господарювання та адекватної політики підвищення ефективності їх господарської діяльності. Удосконалення управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками містить значний потенціал росту ефективності діяльності підприємств внаслідок застосування нових прогресивних методів і підходів.

Необхідність адекватного реагування управлінських процесів на зміну умов функціонування та підвищення ефективності постачальницько-збутових заходів зумовлює постійну зацікавленість вітчизняних товаровиробників до процесів матеріального постачання виробництва та збуту виготовленої продукції як важливих функціональних складових діяльності підприємства. Зважаючи на те, що від ефективної організації постачання та збуту залежить виробнича програма підприємства і результати його господарської діяльності, можна констатувати надзвичайну актуальність ґрунтовного дослідження цих процесів. Ця проблематика знайшла відображення в працях багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців: Є.С. Барвінської, П.С. Березівського, О. Гаджинського (Польща), Ф.В. Горбоноса, Т.Г. Дудара, Ю.Ф. Єлізарова (РФ), В.В. Зіновчука, А.Г. Кальченка, О.І. Карого, Ф. Котлера (США), Дж. Коула (США), О.П. Крайник, В.В. Липчука, Ю.В. Огерчука, М.К. Пархомця, Н.В. Поліщук, С.І. Поперечного, Х-К. Пфоля (ФРН), П.Т. Саблука, І.В. Сороки, Г.В. Черевка, В.С. Шебаніна та ін.

Водночас у дослідженнях проблем організації постачальницько-збутової діяльності українських сільськогосподарських підприємств на засадах менеджменту та маркетингу недостатньо уваги приділяється відповідності організаційних структур управління стратегічним цілям організації, відсутня адаптована до українських умов методика управління процесами матеріально-технічного постачання та збуту готової продукції та методика обліку витрат на ці види діяльності. Інформація про управління та форми організації постачальницько-збутової діяльності потрібна також для формування політики матеріально-технічного забезпечення виробництва й збутової політики як складових маркетингової діяльності підприємства. Трансформація економічних процесів в Україні спричинила об’єктивну потребу в подальшій розробці теоретичних і методико-прикладних засад удосконалення організації постачальницько-збутової діяльності та управління постачальницько-збутовими витратами з метою координації та контролю логістичних витрат підприємства, оцінки рівня їхнього впливу на показники діяльності підприємства в розрізі якісних і кількісних параметрів, а також своєчасного й адекватного коригування їх обсягу.

Актуальність окреслених проблем організації постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств та необхідність розширення діапазону наукового дослідження в цій сфері управління підприємством стали підставою для вибору теми дисертаційного дослідження, визначили мету, завдання дослідження та очікувані практичні результати.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження автора відповідають науковій тематиці комплексного плану науково-дослідних робіт Львівського державного аграрного університету і пов’язані з тематикою економічного факультету ЛДАУ на 2001-2005 рр. «Обґрунтування аграрної політики, спрямованої на ринкову трансформацію економіки АПК» (номер державної реєстрації 0100U002332) та тематикою на 2006-2010 рр. «Розробка організаційно-економічного механізму підвищення соціально-економічної ефективності функціонування агропромислового комплексу Західного регіону України» (номер державної реєстрації 0106U002073).

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в розробленні теоретичних і прикладних рекомендацій з удосконалення процесів організації матеріально-технічного постачання та збуту готової продукції в сільськогосподарських підприємствах для підвищення ефективності такої діяльності та покращання реагування менеджменту на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища.

Для досягнення цієї мети були узгоджені й виконані такі завдання:

  • визначити місце матеріально-технічного постачання та збуту в системі господарської діяльності підприємства, зв’язок постачання та збуту з іншими економічними процесами;

  • розробити методику розрахунку ефективності постачальницько-збутових витрат підприємства;

  • узагальнити та структурувати сукупність показників для контролю логістичних процесів з метою застосування їх в управлінні системою постачання та збуту на підприємстві, розробити методичні рекомендації щодо практичного застосування обліку постачальницько-збутових витрат із врахуванням специфіки функціонування вітчизняних сільськогосподарських підприємств;

  • здійснити оцінку стану матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств і тенденцій у матеріально-технічному постачанні, дослідити діяльність підприємств стосовно реалізації виготовленої продукції, а також визначити вплив останніх на кінцеві фінансові результати;

  • розробити теоретико-методичні положення щодо адаптації економіко-математичних моделей до потреб управління витратами постачання та збуту на підприємстві з метою оптимізації логістичних процесів та окремих логістичних операцій.

Об’єктом дослідження є процеси організації матеріально-технічного постачання та збуту виготовленої продукції сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах господарювання.

Предметом дослідження є теоретичні і методичні питання оптимізації управління матеріальними потоками у сфері постачання та збуту.

Теоретичною та методологічною основою проведеного дослідження стали сучасні теорії ринкової економіки, менеджменту, маркетингу та логістики, наукові концепції і теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних учених. Для виконання поставлених завдань застосовувалися такі методи досліджень: структурно-логічний та категоріальний аналіз – для уточнення та впорядкування термінології в понятійному апараті постачальницько-збутової діяльності; системний та статистичний аналіз – для оцінки стану й перспектив розвитку процесів постачання та збуту у сільськогосподарських підприємствах; економіко-математичне моделювання – для конструювання показників контролю постачальницько-збутових витрат і розробки економіко-математичної моделі оптимізації логістичних витрат; функціонально-вартісний аналіз та методи розрахунку економічної ефективності – для оцінки впливу процесів постачання та збуту на фінансовий стан підприємств; метод графічної візуалізації.

Інформаційно-аналітичне забезпечення роботи здійснювалось на основі використання законодавчих актів України, матеріалів державних статистичних органів України, практичної діяльності низки сільськогосподарських підприємств Львівської області, наукових джерел, періодики та матеріалів, зібраних автором у процесі спеціально організованих спостережень та мережі Internet.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна дослідження полягає в поглибленні існуючих і розробці нових теоретичних і практичних положень щодо розрахунку ефективності постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств у контексті реалізації цілей стратегічного розвитку на засадах логістичних концепцій з метою їх адаптації до сучасного економічного середовища.


Случайные файлы

Файл
23420.rtf
referat.doc
71587-1.rtf
9930-1.rtf
31601.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.