Вплив малих доз радiацii (9963)

Посмотреть архив целиком

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

IМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
природничий факультет

кафедра фiзiологii

_P ВПЛИВ МАЛИХ ДОЗ РАДIАЦII


_P НА КЛIТИННИЙ IМУНIТЕТ

Дипломна робота

студента 5 курсу

природничого факультетуНауковий керiвник

доктор бiологiчних наук

Черкаси - 1996 р.

ЗМIСТ


Вступ.......................................1

1. Огляд лiтератури

1.1 Iсторiя дослiджень......................3

1.2 Загальна характеристика лейкоцитiв......6

1.3 Характеристика Т- i В-лiмфоцитiв........9

1.4 дiя iонiзуючого випромiнювання на

Т-клiтинний iмунiтет....................13

1.5 Дiя iонiзуючого випромiнювання на

органiзм людини.........................17

2. Матерiали i методи дослiдження

2.1 Характеристика обстежених груп..........20

2.2 Методика визначення субпопуляцiй

Т-лiмфоцитiв............................22

2.3 Методика пiдрахування числа

лейкоцитiв вкровi.......................24

2.4 Методика визначення диференцiйованоi

формули лейкоцитiв......................25

2.5 Визначення рiвня CD3+,CD4+,CD5+,CD8+.

лiмфоцитiв у периферичнiй кровi.........28

2.6 Статистична обробка даних...............29

3. Стан клiтинного iмунiтету у

практиноздорових студентiв ЧДУ..........30

4. Стан клiтинного iмунiтету у осiб,

що проживають в зонi посиленого

радiацiйного контролю...................33

5. Висновки....................................42

Лiтература..................................43__ ВСТУП


АКТУАЛЬНIСТЬ РОБОТИ


На даний час вважасться доведеним, що сильна або тривала дiя

ряду неспецифiчних факторiв навколишнього середовища може призво-

дити до порушень клiтинного iмунiтету [ ]

Значне мiсце серед цих факторiв займас iонiзуюче вип-

ромiнювання. Встановлено, що гостра дiя радiацii призводить до

порушень в кiстковому мозку та тимусi.

Наслiдком цих змiн с зниження iмунноi вiдповiдi органiзму за

рахунок спiввiдношень лiмфоцитарних субпопуляцiй.

Iонiзуюче випромiнювання може викликати безлiч морфо-

логiчних i функцiональних змiн iзсторони iмунноi системи людини.

Порушення функцiй iмунноi системи можуть бути причиною ви-

никнення ряду захворювань: аутоiмунний тиреозит, бронхолегеневi

захворювання, виникнення добро-та злоякiсних пухлин i iн.

Враження iмунокомпетентних клiтин веде до формування вторин-

ного iмунодефiциту, структура i вираженiсть якого залежить вiд

характеру та дози випромiнювання, а також вихiдного функцiо-

нального стану опромiненого органiзму, та ступенi ураження ор-

ганiв, що обумовлюють функцii iжмунноi системи.

Патогеннi змiни функцii iмунноi системи, iх проявлення дас

змогу профiлактики та вчасному лiкуванню тих захворювань в пато-

генезi яких лежить порушення iмунного гомеостазу.

Це робить питання дослiдження впливу iонiзуючого випромiню-

вання на iмунну систему актуальним.

_" МЕТОЮ__ дипломноi роботи с вивчення вiддаленоi дii аварii на

ЧАЕС на клiтинний iмунiтет населення Украiни.

_" ЗАДАЧI__ якi ставилися для досягнення цiсi мети:

1. Вивчити експресii Т-поверхневих клiтинних маркерiв у меш-

канцiв радiацiйно-незабруднених районiв Украiни.

2. Вивчення модифiкацii Т-лiмфоцитарних рецепторiв у сту-

дентiв, що зазнали впливу малих доз радiацii внаслiдок аварii на

ЧАЕС

3. Порiвняльний аналiз впливу малих доз радiацii на Т-клiтин-

ний iмунiтет студентiв рiзних факультетiв ЧДУ.
__ НАУКОВА НОВИЗНА

Вперше дослiджено вплив на iмунiтет дii комбiнованого

iунiзуючого випромiнювання.


__ ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РОБОТИ

Дипломна робота виконана в рамках теми, що викладасться в

ЧДУ по замовленню Мiнiстерства Освiти Украiни "Вплив малих доз

радiацii на клiтинний iмунiтет".

__1. Огляд лiтератури.


1.1. Iсторiя дослiджень.


Проблема впливу iонiзуючого випромiнення на органiзм людини

i тварин с однiю з найважливiших в екологiчнiй медицинi, почина-

ючи з 40-х рокiв нашого сторiччя.

В березнi 1954 року на дослiдницькому полiгонi ( Маршаловi

острови, США) було проведено вибух термоядерноi бомби з експери-

ментальною метою. В результатi вибуху мало мiсце осадження радi-

оактивних речовин на населених аттолах.Проведенi дослiдження по-

казали, що в районах випадання радiоактивних речовин була висока

радiоактивна забрудненiсть. Значне число осiб як серед мiсцевого

населення, так i серед учасникiв дослiджень одержали радiацiйнi

враження в тiй чи iншiй мiрi.

В результатi дослiджень за потерпiлими були зiбранi цiннi

вiдомостi, що висвiтлюють деякi аспекти дii iонiзуючоi радiацii

на людину. Початковi данi були доповненi повторними спостережен-

нями через 6 та 24 мiсяцi з моменту враження. На основi порiвня-

ння одержаних результатiв iз наявними даними про враження людей

у Хiросiмi та Нагасакi, а також матерiалами, одержаними при не-

щасних випадках у лабораторiях та при експериментах iз тваринами

було зроблено спробу встановити гранично допустиму дозу випромi-

нення для людини.

Було доведено, що -випромiнення найбiльш небезпечне в рай-

онi випадання осадiв, воно с проникаючим iйого вплив може викли-

кати таке ж гостре променеве враження, яке спостерiгалось у япо-

нцiв у Хiросiмi та Нагасакi. Опромiнення шкiри -променями небе-

зпене i при вiдсутностi -випромiнення. Незважаючи на те,що шкi-

рне враження iнодi з'являсться пiзно, воно може привести до тяж-

ких наслiдкiв.

У осiб, що зазнали дii радiоактивних осадiв, може спостерi-

гатися внутрiшнс забруднення радiоактивними речовинами.Кiлькiсть

радiоактивних речовин, депонованих у кiстковiй тканинi, виявила-

ся невеликою i не викликала гостроi реакцii. Вважали, що вражен-

ня, якi розвиваються при цьому, нетривалi i нетяжкi,особливо як-

що прийняти мiри захисту проти надмiрного вдихання радiоактивних

матерiалiв. Основними проблемами медичного контролю в мiсцях ви-

падання радiоактивних осадiв вважали питання,пов'язанi з загаль-

ним - та -опромiненням шкiри [

матерiалiв. Основними проблемами медичного контролю в мiсцях ви-

падання радiоактивних осадiв вважали питання,пов'язанi з загаль-

ним - та -опромiненням шкiри [

Особливо цiкаву групу дослiджень склали лабораторнi тести

по впливу iонiзуючого випромiнення на стан iмунноi системи та фу-

нкцiональну здатнiсть ii складових. Так, дослiди по вивченню ран-

нiх Т-клiтин продемонстрували статистично-достовiрне вiково-зале-

жне пiдвищення рiвня CD3-4+(8-) -лiмфоцитiв у периферичнiй кровi

потерпiлих. Але загальний рiвень Т-клiтин знижувався, можливо,

внаслiдок вiково-специфiчноi деградацii Т-клiтинних функцiй. Чи-

сло натуральних кiллерiв (НК) та клiтин-попередникiв цитотоксич-

ноi активностi значно пiдвищувалося у старих людей, що зазнали

впливу радiацii.

Було також встановлено, що щорiчне збiльшення середньоi час-

тоти соматичних мутацiй в опромiненого населення на одну величину

бiльше в Т-клiтинному рецепторному комплексi та в HLA-A2 [ ]

Як бачимо, наведенi дослiдження продемонстрували, що один з

найбiльш яскравих ефектiв впливу радiацii на органiзм людини ха-

рактерний саме для iмунноi системи. Пiдтвердженням цьому стали

дослiдження, проведенi пiсля аварii на Чорнобильськiй АЕС.

У результатi катастрофи на ЧАЕС виникло радiоактивне забру-

днення мiсцевостi не лише на територii Cвропи, але й за ii межа-

ми - в США, Китаi та Японii [ ]

В умовах радiоактивного забруднення основне дозове наванта-

ження формують радiонуклiди, що потрапляють в органiзм людини з

харчовими продуктами, iстотно впливаючи на стан здоров'я населен-

ня. Аварiя на ЧАЕС призвела до виникнення безпрецендентного для

мирного часу становища, коли об'сктом дii малих доз iонiзуючоi

радiацii стали багатотисячнi контингенти населення.

Оскiльки до спектра пов'язаних iз Чорнобильською катастро-

фою радiонуклiдiв входять довгоживучi радiоiзотопи, очевидно, що

ситуацiя, яка виникла, значною мiрою визначатиме стан здоров'я

населення Украiни принаймi у найближчiй iсторичнiй перспективi.

Все це вимагас детального вивчення наслiдкiв опромiнення малими

дозами iонiзуючоi радiацii фiзiологiчних систем органiзму люди-

ни. Серед останнiх важливе мiсце знову ж таки належить iмуннiй

системi, оскiлькивона с рiвноправною ланкою нейроiмуноендокрин-

ного регуляторного контуру, порушення з боку якого вiдiграють ви-


Случайные файлы

Файл
21911-1.rtf
70859.rtf
6252-1.rtf
75966-1.rtf
125511.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.