Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин (phis)

Посмотреть архив целиком

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ “ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН


ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ


 1. Клітинні мембрани побудовані з :

 1. білків та вуглеводів;

 2. ліпідів та білків;

 3. нуклеїнових кислот та ліпідів.

 1. У рості клітинної стінки бере участь:

 1. апарат Гольджі;

 2. ендоплазматичний ретикулум;

 3. мікротрубочки.

 1. Які органоїди рослинної клітини належать до напівавтономних?

 1. мітохондрії, хлоропласти, ядро;

 2. ядро, рибосоми, апарат Гольджі;

 3. ЕР, мікротрубочки, мітохондрії.

 1. Рібосоми в клітині містяться:

 1. вільно плавають у цитоплазмі;

 2. у ядрі;

 3. значна частина лежить в гранулярній ендоплазматичній сітці, а частина вільно плаває у цитоплазмі.

 1. Функції апарату Гольджі полягають у:

 1. хімічній модифікації речовин клітини;

 2. упакуванні речовин у пухирці і в виведенні їх у вигляді секретів;

 3. виведенні синтезованих речовин у зовнішнє середовище, участь у синтезі клітинної стінки.

 1. У яких з названих органел рослинної клітини накопичується крохмаль?

 1. у хлоропластах і ядрі;

 2. у хлоропластах і лейкопластах;

 3. у вакуолях і мітохондріях.

 1. З чого формуються пластиди?

 1. з етілопластів;

 2. пропластид;

 3. амілопластів.

 1. У яких структурних компонентах клітини має місце поглинання енергії квантів світла?

 1. у рибосомах;

 2. у хлоропластах;

 3. у гіалоплазмі.

 1. Набір гідролітичних ферментів у клітині міститься:

 1. у лізосомах;

 2. у мітохондріях;

 3. у хлоропластах.

 1. Які органоїди в клітині є енергетичними системами і центром дихання?

 1. ядро;

 2. мітохондрії;

 3. хлоропласти.

 1. Чому мітохондрії вважають напівавтономними органоїдами клітини?

 1. вони є енергетичними станціями клітини, в яких здійснюється синтез АТФ;

 2. вони утворені двома мембранами;

 3. в них є власне білоксинтезуюча система.

 1. Чим відділена цитоплазма рослинної клітини від оточуючого середовища?

 1. плазмолемою;

 2. тонопластом;

 3. клітинною стінкою.

 1. Яку функцію виконують рибосоми?

 1. транспортну;

 2. синтез білків;

 3. синтез жирів.

 1. Чому мітохондрії називають енергетичними станціями клітини?

 1. здійснюють синтез АТФ;

 2. синтез білка;

 3. розщеплення АТФ.

 1. Які функції ядра?

 1. участь в поділі клітини і фотосинтезі;

 2. побудова клітинної стінки;

 3. зберігання і передача спадкової інформації.

 1. До групи органогенних хімічних елементів належать:

 1. кисень, вуглець, водень, залізо;

 2. вуглець, магній, кисень, йод;

 3. водень, кисень, вуглець, азот.

 1. Вміст мінеральних сполук у сухій масі рослин становить:

 1. 50%;

 2. 75%;

 3. 5%.

 1. Полісахаридами у рослин є:

 1. глюкоза і фруктоза;

 2. крохмаль, целюлоза, пектин;

 3. цукроза і глікоген.

 1. ДНК у рослинній клітині можна виявити у:

 1. цитоплазмі і ядрі;

 2. ядрі, хлоропластах, мітохондріях;

 3. ЕР, апараті Гольджі, рибосомах.

 1. Основними функціями цукрози є:

 1. транспортна;

 2. структурна;

 3. запасаюча.

 1. Пептидний зв’язок утворюється при взаємодії груп:

 1. ОН і СООН ;

 2. NH2 i OH ;

 3. COOH i NH2 .

 1. Каталітична функція притаманна таким групам органічних речовин:

 1. нуклеїновим кислотам;

 2. білкам;

 3. фосфоліпідам.

 1. В утворенні кутикули у рослин беруть участь:

 1. целюлоза і суберин;

 2. кутин і воск;

 3. лігнін і крохмаль.

 1. Які функції виконують ліпіди?

 1. регуляторну, антибіотичну;

 2. транспортну, каталітичну;

 3. енергетичну, будівельну.

 1. Які запасні речовини відкладаються на зиму у рослин?

 1. білки;

 2. вуглеводи;

 3. жири.

 1. Яке значення для рослин мають жири?

 1. структура мембран;

 2. джерело енергії;

 3. терморегуляція.

 1. Чим відрізняються ферменти від інших білків?

 1. синтезуються на рибосомах;

 2. є каталізаторами хімічних реакцій;

 3. до їх складу входять метали, вітаміни.

 1. В якій частині клітини міститься найбільша кількість вільної води?

 1. в клітинній оболонці;

 2. у вакуолі;

 3. в цитоплазмі.


ВОДНИЙ РЕЖИМ РОСЛИН


 1. Плазмоліз – це:

 1. відставання тонопласта від цитоплазми;

 2. відставання цитоплазми від плазмалеми;

 3. відставання протопласта від клітинної стінки?

 1. Яка з функцій плазмалеми визначається її напівпроникністю?

 1. поступання певних іонів і молекул деяких речовин;

 2. поступання води;

 3. поступання певних іонів молекул та води?

 1. Які властивості мембран визначають її напівпроникність?

 1. певна впорядкованість розміщення молекул;

 2. висока загальна оводненість структури мембран;

 3. наявність тимчасових чи постійних полярних пор.

 1. Процес скорочення протопласту, якій не відділяється від клітинної стінки і тягне її за собою називається:

 1. плазмоптиз;

 2. циториз;

 3. плазмоліз.

 1. В якому випадку можна виявити осмотичний тиск розчину?

 1. в системі: розчин – скло – розчинник;

 2. в розчині сахарози в колбі;

 3. в системі: вакуолярний сік – цитоплазма кореневого волоска – грунтовий розчин?

 1. В клітинах яких рослин осмотичний тиск клітинного соку найбільший?

 1. у степових рослин;

 2. у гігрофітів;

 3. у галофітів – рослин, які зростають на засолених грунтах?

 1. В яких випадках величина осмотичної сили (S) зростає?

 1. при підвищенні концентрації клітинного соку;

 2. при перетворенні цукру в крохмаль;

 3. при насиченні клітин водою?

36. Всмоктувальна сила S = PT. Яке значення буде мати S при насиченні клітин водою?

 1. S = P;

 2. S = O;

 3. S > O.

 1. Як зміниться інтенсивність обміну речовин в клітині при зростанні частки зв’язаної води?

 1. збільшиться;

 2. знизиться;

 3. залишиться без змін?

 1. Дерево за 1 год. Випарувало води 650г, а коренева система за той же час поглинула 520г води. Які умови зовнишнього середовища спріяли цьому неспівпаданню?

 1. випадання дощу;

 2. зниження температури повітря;

 3. зменьшення вологості повітря?

 1. Як змінюється осмотичний тиск у клітині, вміщеній у гіпертонічний розчин?

 1. зростає;

 2. спадає;

 3. стає рівним 0.

 1. В якому випадку тургорний тиск рівний 0?

 1. у тургесцентній клітині;

 2. при циторизі;

 3. у плазмолізованій клітині?

 1. Коли тургорний ( гідростатичний тиск має від’ємне значення?

 1. при плазмолізі;

 2. при плазмоптизі;

 3. при циторизі?

 1. Клітина знаходиться в стані повного насичення водою. Осмотичний тиск клітинного соку 0,8 МПа. Чому дорівнює всисна сила і тургорний тиск цієї клітини?

 1. Т = 0,8 МПа; S = 0;

 2. Т = 0; S = 0,8 МПа;

 3. T = 0; S = 0?

 1. Розчин з осмотичним тиском 0,8 та 1,0 МПа викликали плазмоліз клітини досліджува-ної тканини, а в розчинах, осмотичний тиск яких 0,4 та 0,6 МПа, плазмолізу не спостерігалось. Чому дорівнює осмотичний тиск клітинного соку?

 1. 0,8 МПа;

 2. 0,7 МПа;

 3. 0,6 МПа?

 1. Що відбудеться, якщо клітину в стані початкового плазмолізу з осмотичним тиском 2000 кПа помістити в розчин з осмотичним тиском 1200 кПа?

 1. не зміниться;

 2. ввійде в стан опуклого плазмолізу;

 3. ввійде в тургорний стан?

 1. В чому полягає різниця між проникнистю клітинної оболонки і плазмалеми?

 1. клітинна оболонка проникна тільки для молекул розчиненої речовини, а плаз-малема – тільки для води;

 2. клітинна оболонка проникна для води і розчиненої речовини, а плазмалема – тільки для води;

 3. клітинна оболонка проникна тільки для води, а плазмалема – для молекул розчиненої речовини.

 1. В яку сторону зміниться довжина кусочка рослинної тканини при зануренні її в розчин з осмотичним тиском 1 МПа, якщо відомо, що кусочок цієї ж тканини в розчині з осмотичним тиском 0,8 МПа не змінив своїх розмірів?

 1. не зміниться;

 2. збільшиться;

 3. зменьшиться.

 1. Чому дорівнює всисна сила клітин, якщо відомо, що при зануренні їх в 0,2М розчин сахарози розміри клітин збільшились, а в 0,4М залишились без змін? Дослід проводився при t0 = 220C:

 1. 9,6 атм;

 2. 4,8 атм;

 3. 2,4 атм.

 1. В розчині, з яким хімічним потенціалом,більш високий водний потенціал?

 1. 3000 кПа;

 2. 2000кПа;

 3. 1000 кПа.

 1. Яку концентрацію має розчин сахарози, який створює осмотичний тиск 2,9 атм при температурі 170С ?

 1. 13 М;

 2. 0,12 М;

 3. 1,4 М.

 1. Розчин сахарози якої концентрації буде ізотонічним для клітини, що має величину осмотичного тиску 12,3 атм при температурі 270С ?

 1. 0,5 М;

 2. 1,0 М;

 3. 1,5 М.

 1. З розчину з якою концентрацією сіянці не будуть всмоктувати воду ( осмотичний тиск в кореневих волосках 0,5 МПа)?

 1. 0,3 МПа;

 2. 0,5 МПа;

 3. 0,7 МПа.

 1. Чому дорівнює всисна сила клітин, якщо відомо, що при зануренні в 0,3 М розчин сахарози розміри клітин збільшились, а в 0,4 М розчині залишились без змін?

 1. 9,84 атм;

 2. 19,68атм;

 3. 7,38атм.

 1. На якій фазі транспірації затрачається 95% поглинутої сонячної енергії:

 1. при поширенні пари від поверхні листка в більш далекі шари атмосфери;

 2. при дифузії пару з міжклітинників через продихові щілини;

 3. при випаровуванні води з оболонки в міжклітинники.

 1. Який тип руху продихів відноситься до гідропасивних?

 1. закривання продихів в результаті механічного тиску сусідніх епідермальних клітин заповнених водою;

 2. відкривання і закривання продихових щілин, залежне від зміни світла і темряви;

 3. рух, обумовлений зміною вмісту води у самих замикаючих клітинах.

 1. Інгібітор росту – абсцизова кислота – гальмує утворення ферментів, які гідролізують крохмаль, знижує вміст АТФ. Як зміниться стан продихів у рослин після оприскування їх розчином АБК:

 1. відкриються;

 2. закриються;

 3. Залишаться без змін.

 1. При утворенні органічної речовини масою 1г рослина в процесі транспірації випарила воду масою 730г. Яка одиниця транспірації відповідає цьому показнику:

 1. транспіраційний коефіцієнт;

 2. економність транспірації;

 3. продуктивність транспірації.

 1. Які клітини мають найменьший водний потенціал ( Н2О)?

 1. паренхіми кори кореня;


Случайные файлы

Файл
90049.rtf
59646.rtf
89936.rtf
92907.rtf
ГОСТ 25912.1-91.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.