Державне управління охороною праці та організація охорони праці (4754)

Посмотреть архив целиком

РЕФЕРАТ

Державне управління охороною праці та організація охорони праці


План


 1. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження

 2. Система управління охороною праці

 3. Планування роботи з охорони праці

 4. Органи державного контролю та нагляду за охороною праці. Відповідальність за порушення законодавства про ОП

 5. Основні причини виробничого травматизму і профзахворюваності

 6. Методи аналізу виробничого травматизму і профзахворюваності1. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження


Управління охороною праці виконує дві функції:

а) організаційно-господарську;

б) наглядову.

Відповідно до ст. 37 Закону України "Про охорону праці", державне управління охороною праці в Україні здійснюють:

 • Кабінет Міністрів України;

 • Комітет з нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України;

 • міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади.

Функції Кабінету Міністрів України в галузі ОП. Кабінет Міністрів України:

 • забезпечує реалізацію державної політики в галузі ОП;

 • визначає функції Міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та нагляду за охороною праці;

 • визначає порядок створення і використання державного, галузевих і регіональних фондів ОП.

Компетенція державних органів з нагляду за ОП:

 • здійснення комплексного управління охороною праці в державі, у тому числі вести державний контроль за ОП у всьому народному господарстві;

 • державний нагляд за дотриманням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також за проведенням робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх охороною і використанням;

 • координація робіт з профілактики травматизму невиробничого характеру;

 • координація науково-дослідних робіт з питань ОП та підвищення ефективності держнагляду за ОП;

 • встановлення та розвиток міжнародних зв'язків з питань нагляду за ОП.

Рішення Держнаглядохоронпраці, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними та державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

Повноваження міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади в галузі ОП:

 • проведення єдиної науково-технічної політики в галузі ОП;

 • розробка і реалізація комплексних заходів щодо покращення безпеки, гігієни праці і виробничого середовища в галузі;

 • здійснення методичного керівництва діяльністю підприємств галузі з ОП;

 • укладання з відповідними галузевими профспілками угоди з питань покращення умов і безпеки праці;

 • фінансування опрацювання і перегляду нормативних актів про ОП;

 • організація у встановленому порядку навчання і перевірки знань та норм ОП керівними працівниками і спеціалістами галузі;

 • створення при необхідності воєнізованих аварійно-рятувальних формувань, що діють відповідно до типового положення, затвердженого Держнаглядохоронпраці;

 • здійснення внутрівідомчого контролю за станом ОП.

Повноваження місцевих державних адміністрацій в галузі ОП.

Місцеві державні адміністрації і Ради народних депутатів у межах відповід-ної території:

 • забезпечують реалізацію державної політики в галузі ОП;

 • формують за участю профспілок програми заходів з питань ОП, гігієни праці і виробничого середовища, що мають міжгалузеве значення;

 • організовують при необхідності регіональні аварійно-рятувальні формування;

 • здійснюють контроль за дотриманням нормативних актів про ОП;

 • створюють при необхідності фонди ОП.

Функції об'єднань підприємств у галузі ОП.

Повноваження в галузі ОП асоціацій, корпорацій, концернів та інших об'єднань визначаються їх статутами або договорами між підприємствами, які утворили об'єднання. Для виконання делегованими об'єднаннями функцій в його апараті створюються служби ОП.

В умовах адміністративно-командної економіки роботи з ОП на підприємствах, в установах базувалися на підставі діючих положень, наказів галузевих міністерств, рішень профспілкових органів, приписів органів держнагляду. Робота активізувалася після аварій і нещасних випадків, а потім затихала до наступного випадку.


2. Система управління охороною праці


Першим обов'язком керівника підприємств будь-якої форми власності є створення такої організації виробництва, за якої досягається найбільший прибуток. Для досягнення цієї мети створена система управління охороною праці (СУОП).

Система управління охороною праці (СУОП) – це сукупність органів управління підприємством, яка на підставі комплексу нормативної документації проводить цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо здійснення завдань і функцій управління з метою забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці.

Головною метою управління охороною праці є створення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці, покращення виробничого побуту, запобігання травматизму і профзахворюванням.

До основних функцій управління охороною праці належать:

 • прогнозування і планування робіт, їх фінансування;

 • організація та координація робіт;

 • облік показників стану умов і безпеки праці;

 • аналіз та оцінка стану умов та безпеки праці;

 • контроль за функціонуванням СУОП;

 • стимулювання роботи з удосконалення ОП.

Основні завдання управління ОП:

 • навчання працівників безпечним методам праці та пропаганда питань ОП;

 • забезпечення безпечності технологічних процесів, виробничого устаткування, будівельних споруд;

 • нормалізація санітарно-технічних умов праці;

 • забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;

 • організація лікувально-профілактичного обслуговування;

 • професійний добір працівників з окремих професій;

 • удосконалення нормативної бази з питань ОП.

У Законі України "Про охорону праці" вказується, що управління охороною праці здійснює власник підприємства або уповноважені ним особи, які створюють відповідні служби для організації і контролю виконання законодавства з ОП. Законом встановлено порядок економічної відповідальності за недодержання вимог охорони праці: стягнення штрафів з порушників, відшкодування збитків потерпілому або його родині.

У законі встановлені такі обов'язки працівників з ОП:

 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та ін., користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

 • додержуватись зобов'язань щодо ОП, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

 • проходити попередні та періодичні медичні огляди;

 • співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або оточуючих його людей та навколишньому середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

 • власник має право притягнути працівника, який порушує правила охорони праці, до дисциплінарної відповідальності, згідно з кодексом законів про працю;

 • власник, який створив нове підприємство, зобов'язаний одержати від органів державного нагляду за охороною праці дозвіл на початок його роботи. Експертиза проектів приймання в експлуатацію виробничих об'єктів та видача дозволу на роботу підприємства здійснюється Державним комітетом України з нагляду за охороною праці.


 1. Планування роботи з охорони праці


Функція планування, в основі якої лежить прогностичний аналіз, має вирішальне значення в системі управління охороною праці. Планування роботи з охорони праці поділяється на перспективне, поточне та оперативне.

Перспективне прогнозування вміщує найбільш важливі, трудомісткі і довгострокові за терміном виконання заходи з ОП, виконання яких, як правило, вимагає сумісної роботи кількох підрозділів підприємства. Можливість виконання заходів перспективного плану повинна бути підтверджена обгрунтованим розрахунком необхідного матеріально-технічного забезпечення і фінансових витрат з зазначенням джерел фінансування. Основною формою перспективного планування роботи з ОП є розроблення комплексного плану підприємства щодо покращення стану охорони праці.

Поточне планування здійснюється у межах календарного року через розроблення відповідних заходів у розділі "Охорона праці" колективного договору.

Оперативне планування роботи з охорони праці здійснюється за підсумками контролю стану охорони праці в структурних підрозділах і на підприємстві в цілому. Оперативні заходи щодо усунення виявлених недоліків зазначаються безпосередньо у наказі власника підприємства, який видається за підсумками контролю або у плані заходів як додаток до наказу.


Случайные файлы

Файл
73081.rtf
63702.rtf
74171.rtf
36817.rtf
130161.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.