Правила безпеки під час виконання окремих робіт в електроустановок загального призначення (3920)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти та наукиУкраїни

Національна Металургійна Академія України

Кафедра охорони праці


Реферат

На тему:


ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯВиконала:

ст. гр. ФК-03-2

Логайська Арина


Перевірив:

Доц. Каракаш О. І.
м. Дніпропетровськ

2004 р.

Повітряні лінії електропередачі

Робота на опорах


1.Підійматися на опору і працювати на ній доз­
воляється тільки в тих випадках, коли є повна впев­
неність в її достатній міцності і стійкості. Необхідність
укріплення опори і безпечні засоби визначаються на місці
керівником робіт і відображаються в ППР.

2.Роботи з укріплення опори, механічна міцність
і стійкість якої викликає сумніви, виконуються методом
закріплення тросів, відтяжок або спеціальних пристроїв
для розкріплевня на опорі. В цьому разі підіймання на
опору забороняється. Роботи виконуються з телескопіч­
ної вишки або іншого механізму для підіймання людей
чи з встановленої поряд іншої опори.

В разі застосування відтяжок з гаками, останні по­винні мати запобіжні замки.

3.Підійматися на опору дозволяється членам
бригади, які мають:

 • групу III - під час всіх видів робіт до верху опори;

 • групу II - під час робіт зі зняттям напруги - до
  верху опори, а під час робіт без зняття напруги віддалік
  від струмовідних частин, що перебувають під напругою,
  - не вище 2 м до рівня розташування нижніх проводів,
  з групою І - під час всіх видів робіт - не вище 3 м від
  землі (до ніг працівника).

4.Ті опори, які не розраховані на однобічне тя­
жіння від проводів і тросів, але тимчасово піддаються
такому навантаженню, мають бути попередньо укріплені
для запобігання їх падінню.

5.Забороняється порушувати цілісність проводів
і знімати в'язки на проміжних опорах без попередньо­
го укріплення опор. Забороняється підіймання на про­
міжну опору, якщо на ній закріплено менше як два
проводи.

6.На кутових опорах зі штирьовими ізолятора­
ми підніматися і працювати з боку внутрішнього кута
забороняється.

7.Під час роботи на стійці опори розташовува­
тися слід таким чином, щоб не випускати з поля зору
найближчі проводи, що перебувають під напругою.

8.Під час підіймання на опору слід закріплятися
стропом запобіжного паска.

9.Під час заміни деталей опор слід унеможливи­
ти їх зміщення або падіння опори.

10.Забороняється під час заміни приставок П і
АП-подібних опор, відкопувати одночасно обидві стійки
опори.

Встановлення приставок слід починати з однієї стійки опори, і тільки після заміни на ній приставок, закріп­лення бандажів і трамбування ґрунту можна розпочати заміну приставок на другій стійці. Замінювати здвоєні приставки слід почергово.

Забороняється під час витягування чи спускання при­ставки знаходитися у котловані.

Робота на ПЛ зі зняттям напруги

11.На багатоколовій ПЛ з горизонтальним роз­
ташуванням кіл працювати зі зняттям напруги з одного
кола дозволяється тільки з боку цього кола. Переходи­
ти на дільниці траверс, що підтримує кола, які перебу­
вають під напругою, забороняється.

12.Працювати на відключеному колі багатоко-
лової ПЛ з розташуванням кіл одне над одним дозво­
ляється тільки за умови, що це коло підвішене нижче
від кіл, що перебувають під напругою. Підніматися на
опору дозволяється тільки з боку відключеного кола.
Замінювати та регулювати проводи відключеного кола
забороняється.

13.На багатоколовій ПЛ напругою 220 кВ під
час роботи на опорах зі зняттям напруги з одного кола
на стійках на висоті від 2 до 3 м від землі встановлю­
ються червоні прапорці з боку кіл, які залишилися під
напругою. Прапорці встановлює керівник робіт з членом
бригади, який має групу з електробезпеки III.

14.В разі проведення робіт з опори, телескопіч­
ної вишки без ізолювальної секції або з іншого механі­
зму для підіймання людей відстань від людини або від
інструменту та пристосувань, що застосовуються, до
проводів ПЛ напругою до 1000 В, зв'язку, радіотранс­
ляції, телемеханіки має бути не менше ніж 0,6 м.

Якщо під час робіт унеможливлене наближення до вказаних проводів на меншу відстань, то вони мають відключатися і заземлюватися на місці проведення робіт.

15.Перетягування і заміна проводів на ПЛ на­
пругою до 1000 В, підвішених на опорах спільно з інши­
ми ПЛ напругою до і понад 1000 В, провадяться з
відключенням і заземленням на робочих місцях або з обидвох боків дільниці робіт всіх ПЛ до і понад 1000 В.

16.Під час робіт на гірляндах ізоляторів дозво­ляється переміщуватися по підтримувальних гірляндах
- як одноланцюгових, так і складених з двох і більше
ланцюгів.

Працювати на одноланцюговій натяжній гірлянді доз­воляється, користуючись спеціальними пристосування­ми, а в разі їх відсутності - лежачи на гірлянді і заче­пившись ногами за траверсу для фіксації положення тіла.

17.Під час роботи на підтримувальній гірлянді
строп запобіжного паска закріплюється за траверсу.
Якщо довжина стропа недостатня, то необхідно корис­
туватися закріпленими за пояс двома страхувальними
канатами. Один канат прив'язують до траверси, а дру­
гий, попередньо заведений за траверсу, член бригади,
який підстраховує, відпускає в міру необхідності.

18.Під час роботи на натяжній гірлянді строп
запобіжного поясу закріплюється за траверсу або за
призначені для цього пристосування.

19.На підтримувальних та натяжних гірляндах,
складених з двох і більше ланцюгів, дозволяється закр­
іплювати строп запобіжного паска за один з ланцюгів,
на якому робота не проводиться. Закріплювати цей строп
за гірлянду, на якій виконується робота, забороняється.

20.В разі виявлення несправності, котра може
призвести до розчіплювання гірлянди, робота має бути
припинена.

21.Під час підіймання (або опускання) на тра­
верси проводів, тросів, ізоляторів перебувати на травер­
сах, на яких підіймається вантаж, або на стійках під
цими траверсами, забороняється.

Вибирати схеми підіймання вантажу і розміщувати підіймальні блоки слід з таким розрахунком, щоб не виникали зусилля, які можуть викликати пошкоджен­ня опори.

22.Під час фарбування опори слід вживати заходів для запобігання потраплянню фарби на ізолятори
і проводи (наприклад, застосовувати піддони).Робота на ПЛ без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них.

23.Роботи на ПЛ, що перебувають під напругою, можуть провадитися за двома схемами:

«провід - людина - ізоляція - земля», якщо праці-вник перебуває під потенціалом проводу та ізольований від землі;

«провід - ізоляція - людина - земля», якщо праці­вник ізольований від проводу.

24.Роботу під потенціалом проводу допускається
виконувати за дотримання умов ізоляції людини від
землі, застосування комплекту одягу та вирівнювання
потенціалів екранувального комплекту, робочої площад­
ки і проводу.

Вирівнювання потенціалів здійснюється спеціальною штангою для переносу потенціалу.

Відстані від людини до заземлених частин і елементів устаткування під час виконання цих робіт мають бути не меншими від зазначених в табл.2.3.

Конкретні види робіт під потенціалом проводу слід виконувати згідно зі спеціальними інструкціями за тех­нологічними картами.

25.Роботи під напругою з ізоляцією людини від
проводу мають проводитися із застосуванням електроза-
хисних засобів для відповідної напруги.

26.Члени бригади, які мають право на виконан­
ня робіт під потенціалом проводу (з безпосереднім до­
торканням до струмовідних частин), повинні мати групу
IV, а інші члени бригади - групу НІ.

27.Забороняється доторкатися до ізоляторів і арматури ізолювальних підвісок, що мають інший, ніж
провід, потенціал, а також передавати або брати інстру­
мент чи пристосування працівникам, що не перебувають
на тому самому робочому майданчику, під час виконан­
ня робіт з площадки ізолювального пристрою, що пере­
буває під потенціалом проводу.

Під час з'єднання тих елементів ремонтованої фази, які мають різний потенціал (наприклад проводи та ізо­лювальні підвіски), або під час їх роз'єднання необхід­но користуватися діелектричними рукавичками.

28.Перед початком робіт на ізолювальних під­вісках необхідно перевіряти вимірювальною штангою
електричну міцність підвісних ізоляторів і наявність всіх
шплінтів та замків в арматурі. За наявності випускних
затискачів слід заклинити їх на опорі, на якій прово­
диться робота, і на сусідніх опорах, якщо цього потре­
бує рельєф траси.

29. Роботи на ізолювальній підвісці з її перечеп­лення, заміни окремих ізоляторів, арматури, що прова­дяться монтерами, які перебувають на ізолювальних пристроях або траверсах, допускаються за кількості справних ізоляторів на підвісці не менше 70%.

30. Під час перечеплення ізолювальних підвісок,
що виконуються з траверс, встановлювати і відчіпляти
від траверси необхідні пристосування слід в діелектрич­
них рукавичках.

Дозволяється доторкатися: на ПЛ 35 кВ - до шапки першого ізолятора в разі наявності двох справних ізо­ляторів в ізолювальній підвісці, а на ПЛ 110 кВ і вище — до шапок першого і другого ізоляторів. Відлік ізоля­торів ведеться від траверси.

31.Встановлення трубчатих розрядників на ПЛ
20, 35, 110 кВ під напругою допускається за умови за­
стосування ізолювальних підвісних габаритників, які
унеможливлять наближення зовнішнього електрода роз­
рядника до проводу на віддаль, меншу від заданої.


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.