Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок (3904)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти та науки України

Національна Металургійна Академія України

Кафедра охорони праціРеферат


На тему:


Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок

Виконала:

cтудентка групи ФК-03-2

Літвінова Валентина


Перевірив:

Доц. Каракаш О. І.м. Дніпропетровськ

2004 р.

I. Вимоги до працівників


 1. Порядок навчання і перевірки знань працівників має бути відповідним до галузевого положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охоро­ни праці, узгодженого з Держнаглядохоронпраці, а та­кож до вимог до електротехнічної обслуги, які містять­ся в ПТЕ.

 2. Первинний (під час прийняття на роботу) та періодичний (протягом трудової діяльності) медичний огляд працівників провадиться згідно з Положенням про медичний огляд працівників певних категорій, затверд­женим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за №136/345.

 3. Працівники, що обслуговують електроустанов­
  ки, зобов'язані знати ці Правила відповідно до займа­
  ної посади чи роботи, яку вони виконують, і мати відпо­
  відну групу з електробезпеки згідно з такими вимогами:


1) для одержання групи І, незалежно від посади і фаху, необхідно пройти інструктаж з електробезпеки під час роботи в даній електроустановці з оформленням в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Інструктаж з електробезпеки на І групу має провади­ти особа, відповідальна за електрогосподарство, або, за її письмовим розпорядженням,— особа зі складу елек­тротехнічних працівників з групою III.

Мінімальний стаж роботи в електроустановках і ви­дання посвідчень працівникам з групою І не вимага­ються;

 1. особам молодшим за 18 років не дозволяється
  присвоювати групу вище
  II;

 2. для присвоєння чергової групи з електробезпеки
  необхідно мати мінімальний стаж роботи в електроуста­новках з попередньою групою;

 1. для одержання груп II-III працівники мають:

 1. чітко усвідомлювати небезпеку, пов'язану з робо­тою в електроустановках;

 2. звати і уміти застосувати на практиці ці та інші
  правила безпеки в обсязі, потрібному для роботи, яка
  виконується;

 3. знати будову і улаштування електроустановок;

 4. уміти практично надавати першу допомогу потер­пілим в разі нещасних випадків, в тому числі застосо­вувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця;

 1. для одержання груп ІУ-У додатково необхідно знати компонування електроустановок і уміти організу­вати безпечне проведення робіт, уміти навчити праців­ників інших груп Правилам безпеки і наданню першої
  допомоги потерпілим від електричного струму;

 2. для одержання групи V необхідно також розуміти, чим викликані вимоги пунктів Правил безпечної експ­луатації електроустановок.

Працівнику, який пройшов перевірку знань Правил, видається посвідчення встановленої додатком 2 до цих Правил форми, яке він зобов'язаний мати при собі під час роботи.

Посвідчення про перевірку знань працівника є доку­ментом, який засвідчує право на самостійну роботу в електроустановках на зазначеній посаді за фахом.

Посвідчення про перевірку знань видається працівни­кові комісією з перевірки знань підприємства, організації після перевірки знань і є дійсним тільки після внесення відповідних записів.

Під час виконання службових обов'язків працівник повинен мати з собою посвідчення про перевірку знань. За відсутності посвідчення або за наявності посвідчення з простроченими термінами перевірки знань працівник до роботи не допускається.

Посвідчення про перевірку знань підлягає заміні у випадку зміни посади або за відсутності місця для за­писів.

Посвідчення про перевірку знань вилучається у пра­цівника комісією з перевірки знань в разі незадовільних знань, керівником структурного підрозділу - в разі ви-гасання терміну дії медичного огляду.

Посвідчення про перевірку знань складається з твер­дої обкладинки і блоку сторінок.


 1. Забороняється допускати до роботи в електро­установках осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань цих Правил.


Ті працівники, зайняті виконанням спеціальних видів робіт, до яких висуваються додаткові вимоги безпеки, мають бути навчені безпечному виконанню таких робіт і мати відповідний запис про це у посвідченні з пере­вірки знань з питань охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджуєть­ся керівництвом підприємства.

Результати перевірки знань фіксуються в журналі, порядок ведення та форма якого приведені в додатку 3.

Сторінки журналу мають бути пронумеровані, про­шнуровані і скріплені печаткою підприємства на арку­шах формату А4.

Під час перевірки знань групи працівників в один день і за незмінного складу комісії допускається підпи­сувати протокол один раз після перевірки усієї групи екзаменованих у цей день, перевірку знань яких прове­дено.

В графі 4 зазначається: допускається працівник до роботи в електроустановках до 1000 В, або до і вище 1000 В.

Для інспектувальних працівників і фахівців з охо­рони праці зазначається: "допускається як інспектувальна особа".

Відповідальність за оформлення, стан і цілісність журналу перевірки знань покладається на особу, відпо­відальну за електрогосподарство.

Термін зберігання журналу - 3 роки після останньо­го запису.

Перевірка знань з технології робіт (правила експлу­атації, виробничі інструкції) може провадитися Держенергоспоживнаглядом окремо від перевірки знань з без­печної експлуатації електроустановок, в цьому разі ро­биться окремий запис в журналі.


 1. Забороняється допускати до роботи працівників
  з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння, а
  також з явними ознаками захворювання.

 2. Забороняється виконання розпоряджень та
  завдань, що суперечать вимогам цих Правил.

 3. Кожний працівник особисто відповідає за свої дії в частині дотримання вимог цих Правил.


У випадку , якщо працівник самостійно не спромож­ний вжити дійових заходів з усунення виявлених ним порушень Правил, він зобов'язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника, а у випадку його відсутності - керівника вищого рівня.


 1. В разі нещасних випадків з людьми зняття напруги для звільнення потерпілого від дії електрично­
  го струму має бути виконано негайно , без попереднього
  дозволу.

 2. Працівники, що порушили вимоги цих Пра­вил, усуваються від роботи і несуть відповідальність (дисциплінарну, адміністративну, кримінальну) згідно з
  чинним законодавством.

 3. Працівники, що припустилися порушення вимог цих Правил, без позачергової перевірки знань до робіт в електроустановках не допускаються.

II. Оперативне обслуговування

 1. Оперативне обслуговування електроустановок
  може здійснюватися як місцевими оперативними чи опе­ративно-ремонтними працівниками, за якими закріпле­на ця електроустановка, так і виїзними, за якими зак­ріплена група електроустановок.

Вид оперативного обслуговування, кількість опера­тивних працівників в зміну чи на електроустановці виз­начаються особою, відповідальною за електрогосподар­ство, за узгодженням з керівництвом підприємства (організації) і зазначається в місцевих інструкціях.

 1. До оперативного обслуговування електроуста­новок допускаються працівники, які знають оперативні схеми, посадові і експлуатаційні інструкції, інструкції з охорони праці, особливості обладнання і пройшли на­вчання, дублювання та перевірку знань цих Правил та
  ПТЕ.

 2. Оперативні працівники, які обслуговують елек­троустановки одноосібне, та ті старші в зміні чи бригаді
  оперативні працівники, за якими закріплені електроус­тановки, повинні мати групу з електробезпеки IV в еле­ктроустановках напругою понад 1000 В і III - в елек­троустановках напругою до 1000 В.

 3. Оперативні працівники повинні працювати за
  графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства чи структурного підрозді­лу.

 4. Оперативні працівники, які заступають на чер­гування, мають прийняти зміну від попереднього черго­вого , здати зміну наступному черговому у відповідності з графіком.

Припинення чергування без здачі зміни забороняєть­ся. У виняткових випадках залишення робочого місця є припустимим з дозволу оперативного працівника ви­щої посади.

 1. Під час приймання зміни оперативний праців­ник зобов'язаний:

 • ознайомитися зі схемою і станом та режимом робо­ти устаткування на своїй дільниці особистим оглядом в обсязі, встановленому інструкцією;

 • одержати від чергового, який здає зміну, інформацію про стан устаткування, за яким необхідно вести ретельний нагляд для запобігання аваріям та неполадкам, а також про стан устаткування, що перебуває в ремонті або резерві.

 • перевірити і прийняти інструмент, матеріали, ключі від приміщень, засоби захисту, оперативну документацію та інструкції;


Случайные файлы

Файл
166253.rtf
82469.rtf
72811.rtf
143889.rtf
91210.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.