Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи (3903)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти та науки України

Національна Металургійна академія України

Кафедра охорони праці

Реферат


На тему:

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ЩО УБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС РОБОТИ


Виконала:

ст.гр ФК-03-2

Адамова Марія

Перевірив:

Каракаш О.І.м. Дніпропетровськ


2004 р.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ЩО УБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС РОБОТИ

Перелік основних заходів

Роботи в електроустановках стосовно їх організації поділяються на такі, що виконуються: за нарядом-допуском (далі нарядом), за розпорядженням та в порядку поточної експлуатації.

Організаційними заходами, якими досягається безпека робіт в електроустановках, є:

 • затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації;

 • призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт;

 • оформлення робіт нарядом, розпорядженням або затвердженням переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації;

 • підготовка робочих місць;

 • допуск до роботи;

 • нагляд під час виконання робіт;

 • переведення на інше робоче місце;

 • оформлення перерв в роботі та її закінчення.

 • Працівники, відповідальні за безпеку робіт

Відповідальними за безпеку робіт, що виконуються в електроустановках, є:

 • працівник, який видає наряд, розпорядження;

 • працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця;

 • працівник, який готує робоче місце, допуск;

 • працівник, який допускає до роботи (далі - допускач);

 • керівник робіт;

 • працівник, який наглядає за безпечним виконанням робіт (далі - наглядач);

 • члени бригади.

Працівник, який видає наряд, розпорядження, встановлює можливість безпечного виконання роботи.Він відповідає за достатність і правильність зазначениху наряді заходів безпеки, за якісний і кількісний склад бригади і призначення працівників, відповідальних забезпечне виконання робіт, а також за відповідність груп

З електробезпеки працівників, які зазначені в наряді, роботі, що виконується.

Працівник, який видає наряд, зобов'язаний у випад­ках, передбачених цими Правилами, визначити зміст рядків наряду "Окремі вказівки".

Форма наряду-допуску та вказівки щодо його запов­нення наведені в додатку 4.

Право видачі нарядів та розпоряджень надається ад­міністративно-технічним працівникам підприємства, які мають групу V в електроустановках понад 1000 В та групу IV - в електроустановках до 1000 В.

Особи, які складають і затверджують перелік робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації, визначають необхідність, можливість і періодичність безпечного виконання цих робіт з огляду на місцеві умови, а також кількісний та якісний склад виконавців на кожен вид роботи.

Працівник, який дає дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск, несе відповідальність за достатність передбачених для безпечного виконання робіт заходів по вимкненню та заземленню устаткування і можливість їх здійснення, а також за координацію часу і місця роботи бригад, що допускаються.

Давати дозвіл на підготовку робочих місць і на до­пуск мають право оперативні працівники з групою V -в електроустановках понад 1000 В і групою IV - в електроустановках до 1000 В.

Працівник, який готує робоче місце, відповідає за правильне виконання заходів щодо підготовки робочого місця, вказаних у наряді, а також тих, що вимагаються умовами роботи (встановлення замків, плакатів, огорож).

Готувати робочі місця мають право чергові або опера­тивно-ремонтні працівники, які допущені до оператив­них перемикань в даній електроустановці.

Допускач відповідає за правильність і достатність вжитих заходів безпеки та їх відповідність до характеру і місця роботи, зазначених у наряді, за правильний допуск до роботи, а також за повноту та якість проведеного ним інструктажу.

Допускачами призначаються оперативні або оператив­но-ремонтні працівники.

В електроустановках понад 1000 В допускачі повинні мати групу IV, а в електроустановках до 1000 В - гру­пу III.

Керівник робіт відповідає за:

 • вжиття заходів безпеки, передбачених нарядом чи розпорядженням, та їх достатність;

 • чіткість і повноту інструктажу членів бригади;

 • наявність, справність і правильне застосування необхідних засобів захисту, інструменту, інвентарю та пристосувань;

 • збереження та постійність перебування на робочому місці заземлень, огороджень, знаків і плакатів безпеки, запірних пристроїв протягом робочої зміни;

 • організацію і безпечне виконання робіт і дотримання цих Правил.

Керівник робіт повинен здійснювати постійний нагляд за членами бригади і усувати від роботи членів бригади, які порушують ці Правила, а також не допускати тих, що перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, або хворих.

Керівник робіт повинен мати групу з електробезпеки IV під час виконання робіт в електроустановках понад 1000 В і групу III - в електроустановках до 1000 В.

Наглядач призначається для нагляду за бригадами будівельних робітників, різноробочих, такелажників та інших неелектротехнічних працівників під час виконання ними робіт в електроустановках за нарядами та розпорядженнями.

Наглядач за електротехнічними працівниками, у тому числі відрядженими, призначається у випадку проведен­ня робіт в електроустановках у особливо небезпечних умовах, що визначає особа, відповідальна за електро­господарство підприємства.

Наглядач контролює наявність встановлених на місці роботи заземлень, огороджень, плакатів, запірних при­строїв та відповідає за безпеку членів бригади відносно ураження електричним струмом.

Наглядачам забороняється поєднувати нагляд з ви­конанням будь-якої роботи і залишати бригаду без на­гляду під час роботи.

Наглядачами призначаються електротехнічні працівники з групою III.

Списки працівників, які мають право на видачу нарядів, розпоряджень, керівників робіт, допускачів зазначених в пункті 3.2.1 цих Правил, переліки робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації, визначаються особою, відповідальною за електрогосподарство, і затверджуються керівником підприємства.

Зазначені списки і переліки підлягають щорічному перегляду та поновному затвердженню.

Допускається суміщення обов'язків відпові­дальних працівників згідно з таблицею 3.2. В разі сум­іщення обов'язків відповідальний працівник повинен мати групу з електробезпеки не нижче тієї, яка вима­гається для працівників, обов'язки котрих вона суміщу є.

Таблиця 3.2. Суміщення обов'язків відповідальних осіб

 • Відповідальний працівник

 • Обов'язки, що суміщуються

 • Працівник, який видає наряд

 • Допускай

 • Керівник робіт

 • Керівник робіт

 • Допускай в електроустановках без

 • місцевих чергових працівників

 • Працівник, який готує робоче місце

 • Керівник робіт

 • Член бригади

 • Працівник, який готує робоче місце

 • Допускач в електроустановках без

 • місцевих чергових працівників

 • Порядок видачі та оформлення наряду

Наряд на роботу виписується у двох примірниках за умови дотримання чіткості і ясності записів в обох примірниках. Заповнення наряду олівцем, виправлення і перекреслювання написаного тексту є неприпустимим.

Наряд передається оперативному працівникуабо працівнику, який готує робоче місце в електроустановках без місцевої чергової обслуги, перед початком підготовки робочого місця.

Допускається передача наряду по телефону працівником, який видає наряд, старшому в зміні опе­ративному працівнику зазначеної в наряді електроуста­новки, або керівнику робіт. В цьому разі наряд заповнюється в трьох примірниках: один примірник заповнює працівник, який видає наряд, а два - працівник, який приймає його по телефону.

Наряд виписують на одного керівника робіт (наглядача) з однією бригадою. На руки керівнику робіт видається тільки один наряд.

На однотипні роботи, що виконуються без зняття напруги однією бригадою, може бути виданий один спіль­ний наряд для виконання їх в порядку черги на кількох приєднаннях, в одному або різних РУ, у різних при­міщеннях підстанцій. Оформлення переведення з одного робочого місця на друге вимагається тільки в разі пере­ходу з одного РУ на інше, з одного поверху РУ на інший.

В електроустановках, де напруга знята з усіх струмовідних частин, у тому числі й з виводів ПЛ та КЛ, і замкнутий вхід до суміжної електроустановки (збірки та щити до 1000 В можуть залишатися під напругою), допускається видавати один наряд для одночасної роботи на всіх приєднаннях.

В разі розширення робочого місця чи зміни кількості робочих місць слід видавати новий наряд.

В разі заміни керівника робіт, а також зміни складу бригади більше ніж наполовину, має бути виданий новий наряд.

Оперативні працівники під час чергування з дозволу старшого в зміні оперативного працівника можуть залучатись до участі в роботі ремонтної бригади без включення в наряд, з записом в оперативному журналі після цільового інструктажу і розпису за нього.

Наряд видається на термін не більше 15 календарних днів від дня початку роботи.

Наряд може бути продовжений один раз на термін не більше 15-ти календарних днів від дня продовження. Продовжити наряд може працівник, який видав наряд, або інший працівник, який має право видачі нарядів на роботи в даній електроустановці.

Система нумерації нарядів, порядок їх реєстрації і зберігання встановлюється письмовим розпорядженням особи, відповідальної за електрогосподарство.

Наряди, роботи за якими закінчені повністю, зберігаються протягом 30-ти діб.

Форма журналу обліку робіт за нарядами і розпорядженнями наведена у додатку 5.


Случайные файлы

Файл
176002.rtf
106715.rtf
115898.rtf
141641.rtf
19232-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.