Економічна теорія (основні поняття та терміни) (176334)

Посмотреть архив целиком

Зміст


1. Поняття "економіка": історія, розвиток у давньому світі

2. Хто ввів поняття терміну "Політична економія"?

3. "Економікс"- (продовжити визначення)

4. Структура предмету економічної теорії

5. Функції економічної теорії (перелічити, дати коротке визначення)

6. Підходи до методології вивчення економічної теорії

7. Методи діалектично-матеріалістичного підходу

8. Яку роль у творенні економічних категорій відіграє метод наукової абстракції

9. Економічний експеримент - це (продовжити визначення)

10. Економічна модель, величини, що задіяні в її побудові

11. Сутність економічного блага

12. Економічні і неекономічні блага

13. Блага індивідуальні і колективні

14. Потреби та їх класифікація

15. Корисність благ

16. Дати характеристику ресурсів, що використовуються для виробництва благ

17. Обмеженість ресурсів. Відносна і абсолютна обмеженість

18. Марксистська концепція класифікації факторів виробництва

19. Неокласична (маржиналістська) концепція факторів виробництва

20. Сутність виробничої функції

21. Альтернативна цінність блага

22. Характеристика кривої виробничих можливостей

23. Вартість вибору індивіда, суспільства

24. Сутність економічних законів. Назвати їх

25. Економічні закони загальні, специфічні

26. У чому проявляється закон зростаючих потреб

27. У чому проявляється закон економії часу?

28. У чому проявляється закон зростаючою продуктивності праці?

29. У чому сутність поняття "категорія" і які категорії породила ринкова економіка?

30. Економічна ситуація, економічна доктрина, економічна програма

31. Які види багатства у суспільстві виділяв Аристотель?

32. В чому бачили джерело багатства середньовічні мислителі ?

33. Сутність меркантилізму та його основні ідеї

34. Прибічники меркантилізму в Росії і Україні

35. Фізіократи та їх ідеї. Хто в Україні був прибічником фізіократії?

36. Чому А. Сміта вважають основоположником економічної науки?

37. В чому бачили джерело багатства суспільства класики А.Сміт, Д. Рікардо

38. Марксистський напрямок в економічній теорії. В чому заслуга Маркса?

39. Які постулати економічного аналізу були закладені неокласичною школою?

40. Чому видатні економісти XX століття вважають Дж.М.Кейнса вченим, що зробив "революцію у політичній економії""?

41. Чому сучасна економічна наука досить грунтовно розвиває інституціальний напрямок?

42. Дати визначення економічної системи. Що є підґрунтям для визначення систем?

43. Охарактеризувати традиційну економіку. Навести приклади її існування у сучасному світі

44. Формаційний підхід до визначення систем

45. Планова економіка (охарактеризувати командно-адміністративну)

46. Ринкова економіка

47. Змішана економіка

48. Охарактеризувати ліберальну модель ринкової економіки (на прикладі США)

49. Соціально-орієнтована ринкова економіка

50. Китайський шлях розвитку

51. Японська модель ринкової економіки

52. Шведська модель

53. Економічний зміст власності

54. Юридичний зміст власності

55. Власність і привласнення

56. Закони власності І привласнення

57. Право володіння, користування, розпорядження

58. Сутність приватної власності.

59. Сутність суспільної власності

60. Роздержавлення - шлях до якого типу економіки

61. Приватизація і реприватизація власності

62. Націоналізація, денаціоналізація власності

63. Найновіші тенденції у правах власності у сучасних найбільш розвинених країнах

64. Що сприяє розвитку тіньової економіки?

65. Суспільний продукт і стадії його руху

66. Форми суспільного виробництва

67. Чому при ринку вільної конкуренції виробництво стало носити суспільний характер

68. Чи було присутнє товарне виробництво при командно-адміністративній системі

69. Поняття "товарне виробництво" і "ринкова економіка" тотожні?

70. Сутність, функції закону вартості

71. Товар і його властивості

72. Охарактеризувати дві (на вибір) теорії вартості товару

73. Гроші: сутність, історія

74. Металістична теорія грошей.

75. Номіналістична теорія грошей

76. Кількісна теорія грошей

77. Закони грошового обігу

78. Золотий стандарт і його еволюція

79. Повноцінні гроші

80. Неповноцінні гроші

81. Функції грошей

82. Сутність інфляції

83. Повзуча, галопуюча Інфляція

84. Гіперінфляція. Навести конкретні приклади з економічного життя країн

85. Наслідки інфляції

86. Методи боротьби з інфляцією

87. Доходи у ринковій економіці. Заробітна плата: номінальна, реальна

88. Доходи від акціонерної власності. Акція, курс акції

89. Поняття економічної ренти. Земельна рента. Ціна землі

90. Капітал: сутність

91. Основний, обернений капітал

92. Постійний і змінний капітал

93. Основні фонди та їх зношуваність

94. Амортизація. Методи амортизації

95. Рух підприємницького капіталу (пояснити формулу)

96. Ким привласнюється додана вартість

97. Доход І прибуток підприємця

98. Норма прибутку. Формулу пояснити

99. Ринок: визначення, елементи

100. Види ринків

101. Спотовий, строковий ринки

102. Ринок досконалої конкуренції

103. Монополістична конкуренція

104. Олігополія

105. Монополія, форми монопольних об'єднань

106. Антимонопольне законодавство

107. Попит. Закон попиту. Детермінанти попиту

108. Пропозиція. Закон пропозиції. Детермінанти пропозиції

109. Ринкова рівновага

110. Еластичність попиту

111. Еластичність пропозиції

112. Переваги та недоліки ринкової економіки

113. Ринкова інфраструктура і її функції

114. Біржа: визначення, види

115. Основні біржові операції

116. Фондова біржа

117. Товарна біржа

118. Банки: визначення, види

119. Активні банківські операції

120. Пасивні банківські операції


  1. Поняття "економіка": історія, розвиток у давньому світі


Эконо́мика (от греч. éikos — дом и nomos — закон, буквально — правила ведения хозяйства) — хозяйственная деятельность(производство, распределение, обмен и потребление товаров).


  1. Хто ввів поняття терміну "Політична економія"?


Політи́чна еконо́мія наука, сферою інтересів якої є суспільно-економічні відносини, економічні закони, що складаються на різних щаблях розвитку людського суспільства в процесі виробництва, розподілу, обміну й споживанняматеріальних благ.Вивчає всю систему економічних відносин, їх єдність і взавємодіі з обмеженими продуктивними силами та політичними, ідеологічними та соціальними інститутами суспільства.Вона показує, як люди і суспільство мають здійснювати кінцевий вибір рідкісних ресурсів, як найкраще виробляти різні товари та послуги й обмінювати їх з метою максимального задоволення потреб людини. Ввів до наукового лексикону французький економіст Антуан де Монкретьєн.


  1. "Економікс"- (продовжити визначення)


Экономикс - раздел экономической теории, который концентрируется на изучении экономики рыночных отношений. В английском языке термин был введён Альфредом Маршаллом[1]. Экономическая теория — дисциплина экономической науки. Представляет собой теоретическое и философское основание экономической науки. Состоит из множества школ и направлений. Основная задача экономической теории — дать объяснения происходящих событий в экономической жизни с помощью моделей действительности, отразить в себе реальную экономику.


  1. Структура предмету економічної теорії


Економічні категорії і закони утворюють складну субординовану систему. Одні категорії відбивають поверхневі явища, інші — більш глибинні процеси, треті виступають синтезом сутності і форм прояву тощо. Можна виявити вихідну категорію, з якої починається розгортання системи, основний закон, який відображає сутність системи і спрямованість її руху і т. ін. Пізнати економічну дійсність — означає теоретично її відтворити за допомогою системи економічних категорій і законів.


  1. Функції економічної теорії (перелічити, дати коротке визначення)


Теоретико-пізнавальна(розкриває зміст економічної теорії), прогностична, методологічна(використання економічних знань для здійснення досліджень у галузі соціології), практична(обґрунтуванні практичного застосування економічних законів для вирішення господарських завдань).


  1. Підходи до методології вивчення економічної теорії


Позитивная экономическая теория изучает реальное состояние хозяйства и то, как это состояние может изменяться в результате тех или иных событий. Нормативная теория любое событие может оценивать (говорить, хорошо это или плохо) с точки зрения соответствия этому "идеальному" состоянию. Прикладная экономика Экономическая теория изучает хозяйство как бы со стороны. Прикладная экономика фирмы — совокупность дисциплин, определяющих действия различных управляющих любой фирмы.

  1. Методи діалектично-матеріалістичного підходу


Своими словами: диалектически материальный подход заключается в том, что экономическая модель строиться в зависимости от специфики социальной жизни.


  1. Яку роль у творенні економічних категорій відіграє метод наукової абстракції


Наукова абстракція як метод поглибленого пізнання дійсності ґрунтується на звільненні інформаційного матеріалу від випадкового, неістотного і виокремленні в ньому сталого, типового. Результатами застосування методу наукової абстракції, його продуктом є теоретичні абстракції, наукові поняття, категорії, економічні закони. Наукова абстракція дає можливість глибше зрозуміти дійсність, виокремити в досліджуваному явищі найголовніше, істотніше, позбутися другорядних обставин, що ускладнюють розуміння досліджуваного явища.


Случайные файлы

Файл
180083.rtf
77107.rtf
42606.rtf
73418.rtf
29742.rtf




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.