Теоретичні основи вивчення сутності грошей (162438)

Посмотреть архив целиком

Змiст


 1. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей.

 2. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал.

 3. Еволюція форм грошей. Причини та значення демонетизації золота.

 4. Поняття неповноцінних грошей та характеристика їх ризновидів – паперових і кредитних грошей. Роль держави в творенні кредитних грошей.

 5. Різновиди сучасних кредитних грошей. Характеристика банкноти, “класична” і сучасна банкнота. Депозитні та квазігроші.

 6. Вартість грошей. Чинники, що обумовлюють вартість неповноцінних грошей. Форми прояву вартості грошей.

 7. Функція грошей як міри вартості.

 8. Функція грошей як засобу обігу.

 9. Функція грошей як засобу платежу.

 10. Функція грошей як засобу нагромадження вартості.

 11. Функція світових грошей.

 12. Якісні властивості грошей.

 13. Роль грошей у розвитку економіки: кількісний та якісний аспекти.

 14. Еволюція ролі грошей в економіці України.

 15. Класична кількісна теорія грошей, її сутність, характеристика основних постулатів.

 16. Вклад М.І.Туган-Барановського у розвиток монетаристської теорії.

 17. Вклад Дж.М.Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.

 18. Сучасний монетаризм. Вклад М.Фрідмана у монетаристську теорію.

 19. Синтез кейнсіанських та неокласичних позицій у сучасній кількісній теорії грошей.

 20. Сутність та економічна основа грошового обороту.

 21. Модель грошового обороту. Характеристика окремих потоків грошового обороту та їх взаємозв’язку.

 22. Порядок балансування грошових потоків в окремих суб’єктів та в грошовому обороті в цілому.

 23. Структура грошового обороту за формою платіжних засобів та за економічним змістом.

 24. Грошова маса: сутність, склад та фактори зміни обсягу і структури.

 25. Характеристика базових грошей та грошових агрегатів.

 26. Швидкість обігу грошей, її сутність, порядок визначення, фактори впливу та роль в макроекономічній стабілізації.

 27. Закон грошового обігу.

 28. Механізм зміни маси грошей в обороті. Роль комерційних банків у цьому механізмі.

 29. Грошово-кредитний мультиплікатор.

 30. Сутність, особливості функціонування та інструменти грошового ринку.

 31. Інституційна модель грошового ринку.

 32. Структура грошового ринку за окремими критеріями. Характеристика та взаємозв’язок окремих сегментів ринку.

 33. Попит на гроші: сутність, цілі та мотиви попиту на гроші. Чинники, що впливають на попит на гроші. Крива попиту на гроші.

 34. Пропозиція грошей, її сутність, особливості формування та чинники зміни. Крива пропозиції грошей.

 35. Графічна модель грошового ринку. Рівновага попиту і пропозиції та процент.

 36. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку.

 37. Сутність, призначення та основні елементи грошової системи.

 38. Характеристика основних видів грошових систем та їх еволюція.

 39. Створення та розвиток грошової системи України.

 40. Державне регулювання грошового обороту як складова економічної політики, його задачі, методи та наслідки.

 41. Грошово-кредитна та фіскально-бюджетна політика в системі державного регулювання грошового обороту. Дискусії щодо переваг та недоліків кожної з них.

 42. Суть, цілі та інструменти грошово-кредитної політики.

 43. Проблеми монетизації бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні.

 44. Сутність, закономірності розвитку та види інфляції. Способи вимірювання інфляції.

 45. Причини інфляції. Монетариський та кейсіанський підхід щодо визначення причин інфляції.

 46. Економічні та соціальні наслідки інфляції.

 47. Особливості інфляції в Україні.

 48. Державне регулювання інфляції: основні напрямки та інструменти.

 49. Сутність, цілі та види грошових реформ.

 50. Особливості проведення грошової реформи в Україні.

 51. Поняття валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти, її суть, види значення та передумови.

 52. Валютний ринок: суть та структура, чинники, що визначають кон’юнктуру валютного ринку.

 53. Функції та операції валютного ринку.

 54. Валютний курс: сутність, роль та фактори, що визначають його динаміку та рівень.

 55. Економічні основи, режими та методи регулювання валютних курсів. Режим валютного курсу в Україні.

 56. Поняття та призначення валютних систем. Елементи національної валютної системи. Розвиток валютної системи в Україні.

 57. Валютна політика та валютне регулювання, їх особливості в Україні.

 58. Платіжний баланс: сутність, структура та роль в механізмі валютного регулювання.

 59. Золотовалютні резерви: сутність, призначення та роль в механізмі валютного регулювання.

 60. Поняття, розвиток та основні елементи світової та міжнародної валютних систем.

 61. Загальні передумови та економічні причини, що визначають необхідність кредиту.

 62. Сутність кредиту, його структура, еволюція та зв’язок з іншими економічними категоріями.

 63. Стадії та закономірності руху кредиту на мікро- і макрорівнях. Принципи кредитування.

 64. Форми, види та функції кредиту.

 65. Характеристика банківського кредиту.

 66. Характеристика міжгосподарського кредиту, його переваги та недоліки, особливості розвитку в Україні.

 67. Характеристика споживчого кредиту. Особливості, суб’єкти його розвитку в Україні.

 68. Характеристика державного кредиту. Особливості його розвитку в Україні.

 69. Характеристика міжнародного кредиту. Особливості його розвитку в Україні.

 70. Економічні межі кредиту. Кредитні відносини в умовах інфляції.

 71. Сутність позичкового проценту, його функції та чинники, що впливають на рівень проценту.

 72. Роль кредиту в розвитку економіки.

 73. Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період до ринкових відносин.

 74. Сутність, призначення та види фінансового посередництва.

 75. Поняття банку, місце банків на грошовому ринку.

 76. Функції та роль банків.

 77. Сутність, принципи побудови та функції банківської системи.

 78. Особливості розвитку та побудови банківської системи в Україні.

 79. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види, та особливості функціонування в Україні.

 80. Центральні банки: сутність, призначення, правовий статус, організаційна структура.

 81. Характеристика функій центрального банку

 82. Діяльність центрального банку як банку банків.

 83. Походження та розвиток центральних банків. Створення Європейської системи центральних банків.

 84. Становлення та основні напрями діяльності Національного банку України.

 85. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.

 86. Особливості становлення та розвитку комерційних банків в Україні.

 87. Основи організації та діяльності комерційних банків в Україні.

 88. Пасивні операції комерційних банків.

 89. Активні операції комерційних банків.

 90. Банківські послуги.

 91. Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення.


Тема 1. Суть та функції грошей


1.Знайдіть правильну відповідь на питання: чому виникли гроші?

а)завдяки домовленості людей для спрощення процесів обміну продуктами праці;

б) їх створила держава для фінансового забезпечення реалізації своїх загальносуспільних функцій;

в) завдяки стихійному виділенню з всієї маси товарів, що обмінювалися на ринку, одного, який став виконувати специфічну роль засобу обміну;

г) тому що безпосередній обмін товарів (бартер) технічно надто складний, дорогий і не зручний.

2.Що таке банкнота? Які види банкнот Ви знаєте?

Банкнота є простим векселем емісійного банку або банкнота емітується ЦБ і є простим зобов’язанням ЦБ. Існує розмінна банкнота та нерозмінна. Характерні ознаки розмінної банкноти: випускається банколм замість комерційного векселя; обов’язково обмінюється на золото за першою вимогою; подвійне забезпечення: золоте (золотий запас банку ) і товарне (комерційними векселями, що перебувають у портфелі банку). Головна ознака і перевага розмінної банкноти - навіть на покриття витрат держави вона випускається не безпосередньо і безповортно, а через кредитування під боргові зобов’язання казначейства.

3. Яке з наведених визначень найбільш повно і точно виражає сутність грошей:

а) гроші – це законний платіжний засіб;

б) гроші – це абстрактне мірило вартості;

в) гроші – це абсолютно ліквідний актив;

г) гроші – це загальний еквівалент;

д) гроші- це все те, що використовується як гроші;

е) гроші – це речова форма суспільних відносин.

4. Чим гроші як капітал відрізняються від грошей як грошей?

Гроші як гроші використовуються для реалізації споживчої вартості, їх цільове призначення обмежується посередництвом в обміні. Гроші витрачаються на особисте споживання, так як забезпечують купівлю товарів та послуг. Вартість формується безпосередньо в обігу, де гроші обмінюються на реальні блага, а вартість набуває форми купівельної спроможності. Гроші як капітал використовується для забезпечення зростання наявної вартості. Для цього виготовлену вартість потрібнол реалізувати, нагромадити та використати так, щоб її не тільки зберегти, а й збільшити. Функціонуючи як капітал, гроші продовжують виконувати свої традиційні функції: міри вартості і засобу обігу, які разом констатують явище грошей. Тому відмінність між грошима як грошима і грошима як капіталу досить умовні і визначаються економічними суб’єктами.


Случайные файлы

Файл
102862.rtf
177834.rtf
Plant.doc
26492.rtf
149751.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.