Переклад реалій (41972)

Посмотреть архив целиком

Переклад реалій


Реалія - (лат. Realis - речовий) предмет, поняття, явище, характерне для історії, культури, побуту, життя того чи іншого народу, країни, що не зустрічається в інших народів. Реалії-також слово, що позначає такий предмет, поняття, явище, також словосполучення (звичайно фразеологізм, прислів'я, приказка, примовка), що включає такі слова, предмети матеріальної культури.

З історико-семантичного погляду реалії діляться на:

1. Власне реалії (при існуючих референтах): укр.: трембітар, постоли, коливо, перебудова гласність, коломийка; англ.; Halloween, a baby-sitter, Boxing day, a gifted child.

2. Історичні реалії - семантичні, архаїзми, які внаслідок зникнення референтів входять до історично-дистанційної лексики, втративши життєздатність. Крім національних, для них характерний хронологічний колорит: укр. смерд, свячений, зелені хлопці ("опришки"), англ.: a pries and hole (іст. "нора", пристанище або в замку, де переховувалися католицькі священики в Англії під час переслідування католиків).

У структурному плані

1. Реалії-одночлени: укр. вечорниці, кобзарювати; англ.: а sheriff, a maypole ("травневе дерево" - стовп, прикрашений квітами, різнобарвними прапорцями і т.п., довкруги якого танцюють в першу неділю травня у Великобританії).

2. Реалії-полічлени номінативного характеру: курна хата, братська могила, St. Valentine's Day, a soap оpera (багатосерійна постановка сентиментального характеру), а ticket day.

3. Реалії-фразеологізми: стати під вінок дбати про скриню, to hatch the woolsack (набитая шерстью подушка, на которой сидит председатель, лорд, канслер в палате лордов). - стать лордом, канслером.

З погляду перекладацької практики виділяють явні і скритні реалії.

Скритні реалії - укр.: піч, сорочка (вишиванка), скриня; англ..: a forty-niner ( one who took part in the California gold rush? After The discovery of gold there in 1848). Перекласти реалії – це значить винайти відповідник у цільовій мові, а як же цього досягти, якщо немає в етнокультурі, матеріальній чи духовній співвідносного об'єкта, поняття чи явища? Отже, у випадку реалій доречно говорити не про переклад у буквальному розумінні, а лише про винайдення семантико-стилістичного відповідника, або про трансляційне перейменування реалії.

Існують такі способи трансляційного перейменування реалії:

1. Транскрипцій (транслітерація).

2. Гіперонімічне перейменування.

3. Дескриптивна перифраза

4. Комбінована реномінація.

5. Міжована транспозиція на конототивному рівні.

6. Метод уподібнення.

7. Віднайдення ситуативного відповідника (контекстуальний переклад). 8 Інтерпретація реалії.

1. Транскрипція (транслітерація) Терміном "транскрипція" позначають віднайдення якомога точнішого відповідника через запис звучання слів (у тому числі реалій) мови-джерела графемами мови-переймача. Транскрипція-зв'язана з точною (наскільки це можливо) передачею звучання, іноземного слова (примат вимови). Єдиний різновид реалій, який неминуче треба подавати в національній подобі, - це антропоніми та топоніми, на зразок українських Тарас, Ярема, Вірко, Вірлена, Черемош, Уж, Назар. Так, у газеті "News from Ukraine" у розповіді про перебування американських туристів у Києві читаємо: "A nine-year-old American? Yarema Bachynsky, came to Ukraine as a member of the group." Тут йдеться про мешканця США, але українця, за національністю, на що вказує його ім'я, правильно протранкрибоване.

2. Гіперонімічне перейменування Гіперонімічне перейменування — досить поширений—вид перекладу реалій, пов'язаний із засадними поняттями лексичних трансформацій, категоризацією денотата, визнанням ізоморфізму частини й цілого .("pars pro toto"), генералізацією.

3. Дескриптивна перифраза Коли потрібний високий ступінь експліцитності у процесі перекладу, часто застосовують дескриптивну перифразу, чому сприяють контекстно-ситуативні чинники. Наявність різних видів перифраз і перифрастичних зворотів у мові зумовлена особливостями логічних структур мислення, перифрастичними можливостями природних мов. За допомогою описової перифрази відтворюють семантику часових реалій селянського календаря, прим.: "На покрову вернувся Прокіп" - "Prоkip returned at the end of October

4. Комбінована реномінація Комбінована реномінація - найчастіше транскрипція з-описовою перифразою (значно рідше - з гіперонімом) - досить ефективний, хоча й багатослівний, спосіб, максимальної передачі семантики реалій, зв'язаний з лінійним розширенням тексту. Комбіновану реномінацію для відтворення змісту реалій широко застосувала Ф.Лайвсей. Ось деякі зразки: "А про вечорниці так і не споминай!" - "And also, don't mention to her the Vechermitzi, the evening gathering and revel of youths and maidens".

5. Міжмовна транспозиція на конототивному рівні Доречно застосовувати міжмовну конототивну транспозицію (транспозицію на конототивному рівні), замінюючи українську реалію реалією англомовного світу (чи просто англійською лексемою з місткою конотативною інформацією) з іншим денотативним. але рівно вартним конототивним значенням. Так, в українському художньому мовленні дуже часто вживається слово „калина" і в денотативному плані як поширена на Україні рослина, і в конототивному як ознака червоної барви, символ дівочої цнотливості, невиності і ширше - як символ України.

6. Метод уподібнення Суть методу уподібнення полягає у відтворенні семантико-стилістичних функцій реалії мови-джерела іншомовним аналогом -реалією мови-переймача. Іноді знаходимо його в оригінальній англомовній літературі на іноземну, зокрема, українську, тематику, як у повісті "Найстрашніший злочин" англійської письменниці Д.Джерард: "Besides the national beetroot soup, there were pirohy (a sort of small dumplings) which absolutely swam in butter, and the most artistic sour cream dumplings."

7. Віднайдення ситуативного відповідника (констектуальний переклад) Такий вид відтворення семантико-стилістичних функцій реалій нерозривно пов'язаний з цілісністю художнього тексту і полягає у роз'ясненні суті реалії у найближчому контексті.

8. Інтерпретація реалії При відтворенні семантико-стилістичних функцій реалія "пан", внаслідок дуже великого інформативного її обсягу, широких референційних можливостей, застосовують різні ситуативні відповідники - залежно від контексту.


Теорія рівнів еквівалентності


Існує 5 рівнів еквівалентності:

Еквівалентність 1-го рівня заключається в збереженні тільки тієї частини змісту оригіналу, яка становить ціль комунікації, що вказує на загальну мовну функцію тексту в акті комунікації, становить його ціль. Maybe there is some chemistry between us that doesn't mix. Буває, що люди не сходяться характерами.

Для співвідношень між оригіналами та перекладами цього типу характерні: 1) неспівставність лексичного складу і синтаксичної організації 2) неможливість зв'язати лексику і структуру оригіналу та перекладу відносинами семантичного перефразування чи синтаксичної трансформації 3) відсутність реальних чи прямих логічних зв'язків між повідомленнями в оригіналі і перекладі, які дозволили б стверджувати, що в обох випадках повідомляється про одне і те ж. 4) Найменша спільність змісту оригіналу і перекладу порівняно з усіма іншими перекладами

2-й тип еквівалентності:

Не answered the telephone. Він зняв трубку.

Для відношень між оригіналом і перекладом характерні: 1) неспівставність лексичного складу і синтаксичної організації 2) неможливість зв'язати лексику і структуру оригіналу і перекладу відношеннями семантичного перефразування чи синтаксичної трансформації 3) збереження в перекладі мети комунікації 4) збереження в перекладі вказівки на ту ж саму ситуацію

3-й тип еквівалентності. Scrubbing makes me bad tempered. Від миття підлоги в мене псується настрій.

Особливості: 1) відсутність паралелізму лексичного складу і синтаксичної структури 2) неможливість зв'язати структури оригіналу і перекладу відношеннями синтаксичної трансформації 3) збереження в перекладі мети комунікації і ідентифікації тієї ж ситуації, що й в оригіналі 4) збереження в перекладі загальних понять, за допомогою яких здійснюється описання ситуації в оригіналі, і збереження способу описання ситуації.

4-й рівень

One thing troubled me along the first - the immense interest which people took in me.

Одне турбувало мене спочатку - та незвичайна зацікавленість, з якою всі до мене відносились.

Характерні: 1) значний, хоч і неповний паралелізм лексичного складу - для більшості слів можна підшукувати слова з близьким змістом. 2) використання в перекладі синтаксичних структур, аналогічних структурам оригіналу чи зв'язаними з ними відношеннями синтаксичної варіації, що забезпечує максимальну передачу в перекладі значення синтаксичних структур оригіналу

3) збереження в перекладі всіх 3-х частин змісту оригіналу - мети комунікації, ідентифікації тієї ж ситуації, загальних (спільних) понять способу списання ситуації

5-й рівень - максимальна ступінь близькості змісту оригіналу і перекладу.

І saw him at the theatre. Я бачив його в театрі. Характерні: 1) високий рівень паралелізму в структурній організації тексту 2) максимальна співвіднесеність лексичного складу 3) збереження в перекладі всіх основних частин змісту оригіналу.


Принцип художньої творчості в перекладі


Кожний справді поетичний твір-ідейно-художня структура, цілісне явище.

Перекласти поетичний твір - не означає передати засобами іншої мови образи вихоплені окремо, ритміко-інтонаційні нюанси (хай навіть досить тонкі).


Случайные файлы

Файл
56709.rtf
2759-1.rtf
125236.rtf
11660.rtf
157771.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.