Інвестиційний проект реконструкції пічної дільниці ЦВФ ВАТ "НЗФ" (183065)

Посмотреть архив целиком

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ


Вступ

1. Розрахунок балансу робочого часу одного робітника на 2009 рік

2. Розрахунок чисельності робітників пічної дільниці

3. Розрахунок річного фонду заробітної плати робітників

4. Розрахунок виробничої програми пічної дільниці

5. Розрахунок собівартості однієї тонни продукції

6. Розрахунок потреб в інвестиціях

7. Економічна ефективність проектних рішень та їх вплив на техніко-економічні показники роботи пічної дільниці

Висновок

Перелік посилань


Вступ


Господарюючим суб'єктом в умовах ринку надані широкі права і можливості щодо реалізації економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, збуту продукції.

Високі техніко – економічні показники виробництва і можливість отримання сплаву з високими властивостями та високою якістю, викликали безперервне підвищення частки феросплавної промисловості.

Всі підприємства працюють з метою отримання прибутку.

Для цього необхідно прагнути підвищити якість феросплаву, що виплавляється. Для того щоб покращити якість, необхідно вжити на підприємствах заходи щодо покращення технології виплавки, замінити застаріло обладнання, провести автоматизацію виробничих процесів. При цьому шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших витратах.

Звичайно, важлива складова потенціалу одержання нових знань, відтворення технологічної бази і, відповідно, розвитку її ринку - інвестиційний ресурс. Поряд з тим не можна забувати і про ресурс організаційний, бо саме він активізує потенціал, створює умови, необхідні для перетворення можливостей у дійсність. Носіями організаційного ресурсу є суб'єкти господарської діяльності та суб'єкти соціального простору, які проявляти активність, щоб доступний їм потенціал так чи інакше був реалізований.

Мета курсової роботи — економічне обґрунтування доцільності реалізації інвестиційного проекту реконструкції пічної дільниці ЦВФ ВАТ "НЗФ"


1. Розрахунок балансу робочого часу одного робітника на 2008 рік


Баланс робочого часу визначається від робочої кількості годин, що може відпрацювати робітник за рік в залежності від режиму праці.

Під режимом праці розуміється : змінність, відпустка, тривалість зміни і т.д.

Слід розрізняти календарний, номінальний і фактичний фонди часу.

Фактичний фонд часу – число робочих днів (годин), які повинен відпрацювати 1 робітник з урахуванням невиходу на роботу по поважним причинам.

На основі вихідних даних виконуємо розрахунок балансу робочого часу в робітника на рік.

Графік роботи безперервний, трьох змінний , чотирьох бригадний.


Таблиця 1.1

Баланс робочого часу 1 робітника на 2008 рік

Елементи балансу

Одиниця виміру

кількість

Примітка

Календарний час

дні

365

Двих. = = = 91 вих.

- вихідні

дні

91

Дном. = Дкаленд. – (Двих. + Дсвят) = 365 – (91 + 10) = = 264 дн.

- свята

дні

10

Тривалість зміни 8 годин

Номінальний час

Години

дні

2112

264

Дном. = Дном. · 8 = 264 · 8 = 2112

Невиходи по поважній причині:

 • тарифна відпустка

 • дні хвороби

 • виконання державно- громадских обов'язків

 • інші

дні36

3


2

1

Дневих. = Дт.в. + Дд.г.о. + Дш. = 36+3+2+1 = 42 дн.

Усього

дні

42


Фактичний час

Дні

години

222

1776

Дус. = Дном. – Дневих. = 264 – 42 = 222

Дфакт. = Дус. · 8 = 225 · 8 = 1776

2. Розрахунок чисельності робітників дільниці


2.1 Штат робітників головних професій визначається за встановленими норами обслуговування.

Визначаємо штат виробників.

Змінний штат:


N змін. = Nобсл. · А, (2.1)


де Nобсл. – норма обслуговування на один агрегат;

А – кількість агрегатів = 2шт.


Nобсл. = 5роб.

Nзмінне = 5 · 2 = 10 роб.;


2.2 Підмінний штат:


Nпід. = Nзмінне,


Nпід. = 10 роб.


2.3 Добовий штат:


Nдоб. = Nзмін. · n , (2.2)


де n – кількість змін на добу.


Nдоб. =10 · 3 = 30 роб.;


2.4 Явочний штат:

Nяв. = Nдоб. + Nпід,

Nяв. = 30 + 10 = 40 роб.;


2.5 Резервний штат:


Nрез. = (0,07 ч 0,1) · Nяв,

Nрез. = 0,1 · 40= 4 роб.;


2.6 Списочний штат:


Nспис. = Nрез. + Nяв,

Nспис. = 4 + 40 = 44 роб.;


Таблиця 2.1

Штатний розклад робітників дільниці

Фах

Система оплати

розряд

Годинна тарифна ставка

Грн/год

Відсоток премій

Зміни

Всього

резерв

Списочний штат

I

II

III

IV

Старший плавильник

чм-I

пп

VII

14,37

20

3

3

3

3

12

2

14

Плавильник

чм-I

пп

VI

13,57

20

4

4

4

4

16

1

17

Підручний плавильника

чм-I

пп

V

11,31

20

3

3

3

3

12

1

13

ВСЬОГО:

-

-

-

-

10

10

10

10

40

4

44


3. Розрахунок річного фонду заробітної плати робітників


3.1 Розрахунок основної заробітної плати

3.1.1 Тарифна заробітна плата:


3m = Тст. · Чфакт, (3.1)

де Тст – тарифна ставка, грн./год;

Чфакт. – фактичний час робітника робіт на 2009 рік.


3m VII = 14,37 · 1776 = 25521 грн.;

3m VI = 13,57 · 1776 = 24100 грн.;

3m V = 11,31 · 1776 = 20087грн.;


3.1.2 Приробіток до тарифу:


Зпр = , (3.2)


де Пприб. – це відсоток приробітку;

Пприб. = 2%


Зпр. VII = 25521 · 0,02 = 510 грн.;

Зпр VI = 24100 · 0,02 = 482 грн.;

Зпр. V = 20087 · 0,02 = 402 грн.;


3.1.3 Доплати за роботу в нічну зміну:


Чн. = год,

Чн. = = 592, год;

Зн = 0,4 · Тст · Чн , (3.3)


де 0,4 – доплата 40% до тарифної ставки за працю в нічний час.


Зн VII = 0,4 · 14,37 · 600 = 3403 грн.;

Зн VI = 0,4 · 13,57 · 600 = 3213грн.;

Зн V = 0,4 · 11,31 · 600 = 2678 грн.;


3.1.4 Доплата за роботу в вечірню зміну:


Чвеч. = Чн., год.,

Чвеч. = 592 год

Звеч. = 0,2 · Тст. · Чвеч, (3.4)


де 0,2 - доплата 20% до тарифної ставки за працю в вечірній час.


Звеч VII = 02, · 14,37 · 592 = 1698грн;

Звеч VI = 02, · 13,57 · 592 = 1607 грн.;

Звеч V = 02, · 11,31 · 592 = 1339 грн.;


   1. Премія:


Зпрем. = · Ппр, (3.5)


де Ппр. – відсоток премії.


Зпрем. VII = (25521 + 510+ 1698 + 3403) · 0,20 = 6226 грн.;

Зпрем. VI = (24100 + 482 + 1607+ 3213) · 0,20 = 5880 грн.;

Зпрем. V = (20087 + 402 + 2678 +1339) · 0,20= 4901 грн.;


   1. Основна заробітна плата:


Зосн. = Зm + Зпр. + Зн. + Звеч. = Зпрем,

Зосн. VII = 25521 + 510+ 3403 + 1698 + 6226 = 37358 грн.;

Зосн. VI = 24100 + 482 + 3213 + 1607+ 5880 = 35282 грн.;

Зосн. V = 20087 + 402 + 2678+ 1339 + 4901 = 29407 грн.;


  1. Розрахунок додаткової заробітної плати


   1. Оплата відпустки:


Звідп. = , (3.6)


де Двідп. – дні відпустки.


Звідп. VII = = 6058грн;

Звідп. VI = = 5721грн;

Звідп. V = = 4769грн;


   1. Оплата виконання державних та громадських обов’язків:


Зд.г.о. = ,

Зд.г.о. VII = = 336грн;

Зд.г.о. VI = = 317грн;

Зд.г.о. V = = 265грн;


   1. Додаткова зарплата:


Здод. = Звідп. + Зд.г.о,

Здод. VII = 6058 + 336 = 6394 грн.;

Здод. VI = 5712 + 317 = 6038 грн.;

Здод. V = 4769 + 265 = 5034 грн.;


3.2.4 Річний фонд заробітної плати:


Рф.з. = Зосн. + Здоп,

Рф.з. VII = 37358+ 6394 = 43752 грн.;

Рф.з. VI = 35282+ 6038 = 41320 грн.;

Рф.з. V = 29407 + 5034 = 34441 грн.;


   1. Середньомісячна зарплата одного робітника:


Зср.м. = ,

Зср.м. VII = = 3643 грн.;

Зср.м. VI = = 3443 грн.;

Зср.м. V = = 2870 грн.;


4. Розрахунок виробничої програми пічної дільниці

реконструкція окупність інвестиційний капіталовкладення

Проектні рішення даної курсової роботи передбачають реконструкцію пічної дільниці феросплавного цеху як заміна 3 печей типу РКЗ – 16,5 на 3 печі РКЗ – 16,5.

У результаті впровадження даної технології виплавка ФС45, необхідно інвестиції наступних розмірів:

І = Іов + Кобз. , (4.1)


де Іов – інвестиції в основні фонди, грн.;

Кобз. – інвестиції в поповнення оборотних засобів, грн..

В свою чергу Іов складається із статей:


Іов = ВВВ + Впмр + Тзр + Д , (4.2)


де Фвв – вартість введеного основного та допоміжного обладнання, грн.;

Фвв = 4.000.000 грн;

Впмр – вартість побудово-монтажних робіт (складає 5% від Фвв) ;

Тзр – транспортно-заготівельні витрати (складають 8% від Фвв) ;

Д – витрати на демонтаж застарілого обладнання (демонтаж однієї печі 20000);


Величина Іоф складає:


Іоф = 40000000· 2·1,13 + 20000 · 2 =9080000 грн.


Значення Іобз. Визначаємо:


Іобз = 0,12 · ДВ · Спр , (4.3)


де ДВ – різниця між річним обсягом виробництва базового та проектного варіантів, m;

Спр – проектна собівартість 1т продукції, грн..


Іобз = 0,12 · (18260 – 15220) · 6137,16 = 2238836 грн.;

Необхідно інвестицій:

І = 9080000 + 2238836 = 13118836 грн .;


5. Розрахунок виробничої програми


Таблиця - 5.1

Виробнича програма пічної дільниці


Показники

Базовий варіант

Проектний варіант

СКБ-6063

СКБ-6063

Усього

СКБ-6063

СКБ-6063

Усього

Потужність, кв.А

3200

3200

6400

3200

3200

6400

Календарний час, діб

365

365

730

365

365

730

Холодні простої, діб

24

24

48

23

23

46

Номінальний час, діб

341

341

682

342

342

684

Гарячі простої, діб

12

12

24

11

11

22

Фактичний час, діб

329

329

658

331

331

662

Маса плавки, т

1,733

1,733

1,733

1,733

1,733

1,733

Середньодобова

продуктивність печі,

т/добу

23,13

23,13

23,13

27,58

27,58

27,58

Усього виплавлено феросплавів, тис.т

7,61

7,61

15,22

9,13

9,13

18,26

Простої відносно до

календарного часу,

усього %

9,9

9,9

9,9

9,3

9,3

9,3

Холодні

6,6

6,6

6,6

6,3

6,3

6,3

Гарячі

3,3

3,3

3,3

3,0

3,0

3,0


6. Розрахунок собівартості


Собівартість – витрати на виробництво продукції. Документ, у якому розраховується собівартість продукції, кожного виду, за певний час з врахуванням виробничих витрат, називається калькуляцією.

Калькуляція собівартості 1т ФС45 в базовому періоді приведена в таблиці 6.1

Таблиця 6.1

Калькуляція собівартості ФС45 в базовому періоді

Статті витрат

Частка умовно постійної частини

На одну тонну

На весь випуск

Кількість, т

Ціна, грн.

Сума, грн.

Сума, тис. грн.

Разом задано за відрахуванням відходів

0

1,000

-

3356,24

51082

Електроенергія

0,05

3,949

522,00

2061,38

31374

Електродна маса

0,05

0,018

850,15

15,30

233

Електродна арматура

0,10

0,002

1620,00

3,24

49

Витрати по переробці

В т.ч.

амортизація

0,45


1,00

-


-

-


-

967,29


82,43

14722


1253

Виробнича собівартість

-

1,000

-

6403,45

97460

Адміністративні витрати

1,0

-

-

160,30

2439

Витрати на збут

0

-

-

140,5

2138


Витрати по якій-небудь статті калькуляції на загальний обсяг виробництва за рік по проекті () розраховується по формулі:


, (6.1)


де - витрати по якій – небудь статті калькуляції виробничої калькуляції, адміністративні витрати, витрати на збут у базовому періоді, грн;

- частка умовно – постійних витрат по відповідній статті, грн;

пряма зміна витрат внаслідок впливу різних факторів (крім обсягу виробництва).

Визначаємо індекс обсягу виробництва:


, (6.2)

де Впр , Вбаз – це обсяг виробництва відповідно проектному та базовому періоді, тис. т.;разом задано за відрахуванням відходів:Електроенергія:Електродна маса:Електродна арматура:Витрати по переробці без амортизаційних відрахувань:
Амортизаційні відрахування:

; (6.3)


де АМ0 – амортизаційні відрахування в базовому періоді;

INVоф – інвестиції в основні засоби;

ОФвив – виведені основні засоби.


(6.4)


Де 4086 – виведені основні засоби, тис. грн.;


Додаткові витрати на поточний ремонт:Адміністративні витрати:Витрати на збут:Виробнича собівартість річного випуску продукції складатиме (проектного варіанту):
Виробнича собівартість однієї тони:Інвестиційний проект розрахований на 4 роки; в розрахунках прийнята рівномірна амортизація. Тоді залишкова вартість устаткування, установленого в проекті:Розрахунок грошових потоків по роках реалізації інвестиційного проекту представлений в таблиці 6.2 .


Таблиця 6.2

Розрахунок грошових потоків

Найменування показників

Рік

1. Фактичний час роботи устаткування, діб

658

662

662

662

662

2.Середньодобова продуктивність, т-доб

23,13

27,58

27,58

27,58

27,58

3. Річний обсяг виробництва, тис.т

15,22

18,26

18,26

18,26

18,26

4. Ціна продукції

8000

8000

8000

8000

8000

5. реалізована продукція, тис.грн.

121760

146080

146080

146080

146080

6. Виробнича собівартість річного обсягу виробництва, тис. грню

97460

114274

114274

114274

114274

7.Адміністративні витрати, тис. грн.

2439

2439

2439

2439

2439

8. Витрати на збут, тис. грн.

2138

2566

2566

2566

2566

9. Прибуток до оподаткування, тис. грн.

19723

26801

26801

26801

26801

10. Чистий прибуток, тис грн.

14792

20101

20101

20101

120101

11. Амортизація, тис. грн.

1253

55

55

55

55

12. Добавки, тис. грн. –

Залишкова вартість-

Інвестиції в оборотні засоби

-


-

-


-

-


-

-


-

363


1119

13. Грошовий потік, тис. грн.

13539

20046

20046

20046

20046

14. Приріст грошового потоку, тис. грн.

-

6507

6507

6507

7989

7. Оцінка ефективності проектних рішень


Оцінка ефективності інвестиційного проекту здійснюється шляхом розрахунку чистої теперішньої вартості:


(7.1)


де INVоф , INVос – інвестиції в основні засоби й оборотні фонди, тис. грн.;

ДCF1-3приріст грошового потоку (аннуитета) за три роки, тис. грн.;

ДCF4 – приріст грошового потоку в четвертому році реалізації проекту, тис. грн.;

r – ставка дисконту – 0,20.
Строк окупності:


, (7.2)


де - приріст середньорічного грошового потоку.Показники роботи підприємства до й після здійснення проектних рішень представлені в таблиці 7.1 .


Таблиця 7.1

Ефективність проектних рішень

Показники

Варіанти

Відхилення (+ / -)

базовий

проектний

Абсолютне

Відносне

Фактичний час роботи печей, діб

658

662

+4

0,61

Середньодобова продуктивність,т/добу

23,13

27,58

+4,45

19,97

Річний випуск продукції,тис. т.

15,22

18,26

+3,04

19,97

Інвестиції, тис. грн.

У т.ч. в основні засоби

в оборотні засоби

-

-

-

10199

9080

1119

-

-

-

-

-

-

Реалізована продукція, тис. грн.

121760

146080

+24320

19,97

Виробнича собівартість річного обсягу виробництва, тис. грн.

97460

114274

+16814

17,25

Адміністративні витрати, тис. грн.

2439

2439

-

-

Витрати на збут, тис. грн.

2138

2566

+428

20

Чистий прибуток, тис. грн.

14792

20101

+5309

35,89

Рентабельність продукції, %

24,93

28,29

+3,36

-

Чиста теперішня вартість, тис. грн.

-

7360

-

-

Термін окупності інвестицій, років

-

2

-

-


Висновок


Дані таблиці ТЕП підтверджують доцільність здійснення проектних розробок та технологічних рішень по заміні трьох печей типу СКБ - 6063 на три печі типу СКБ - 6063.

Це дозволить знизити собівартість 1 тонни продукції на 4,16%, збільшити обсяг виробництва на +19,97%. Це забезпечує термін окупності капіталовкладень за 2 роки, чиста теперішня вартість складає 7360 тис. грн.


Перелік посилань


 1. С.Ф. Покропивний. Економіка підприємства. Видавництво «Хвиля – Прес», Київ. 1995. В 2т т1 – 400с; т2 – 280с.

 2. І.М Бойчик. Економіка підприємства. Київ. «Атіка». 2002. 479с.

 3. Шваб Л.І. Економіка підприємства. Київ . «Каравела». 2005. 568с.

 4. В.С. Ігнатьєв; І.А. Медведев Организация и планирование ферросплавного производства. М. «МЕталлургия» 1978. 112с.

 5. И.А. Медведьев. Организация и планирование производства в сталеплавильных цехах. М. «Металлургия». 1983. 144с.

 6. Журнал «Економіка України».

Размещено на Allbest.ru


Случайные файлы

Файл
185103.rtf
92537.rtf
168911.rtf
108958.rtf
183161.rtf