Аналіз діяльності ТОВ ДП "Посад" (182314)

Посмотреть архив целиком


Аналіз діяльності ТОВ ДП «Посад»
1 Загальна характеристика ТОВ ДП “Посад”


Харківське товариство з обмеженою відповідальністю «Посад» було створено у травні 2002 року. Дане товариство є юридичною особою за законодавством на території України.

Товариство має самостійний баланс, відособлене майно, може від свого імені укладати угоди (договори), здобувати майнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, третейському суді, арбітражному суді.

Товариство володіє повною господарською самостійністю, може відкривати розрахунковий та інші рахунки в банках, мати печатку зі своїм найменуванням, штампи, товарний знак, емблему.

Метою діяльності товариства є одержання доходу і задоволення потреб населення, організацій, підприємств у виробленій продукції, наданих послуг, сприяння науково-технічному прогресу

Предметом діяльності товариства є: підготовчі роботи, земельні роботи, улаштування основ і будівництво фундаментів, зведення несучих конструкцій і конструкцій будинків, що обгороджують, і споруджень; проектування, будівництво, реконструкція, технічне переозброєння, ремонт і експлуатація різних об'єктів виробничого, соціального і культурно-побутового призначення; будівельні і ремонтно-будівельні, реставраційні й оформлювальні роботи; загально-будівельні роботи, цегельна кладка; роботи з благоустрою території; роботи з захисту конструкцій; роботи з обробки конструкцій і устаткування; - роботи з улаштування зовнішніх мереж і устаткування, роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж; виробництво продукції виробничо-технічного призначення, у тому числі засобів виробництва; виробництво товарів народного споживання, у тому числі побутового; організація і проведення оптової, роздрібної і комісійної торгівлі промисловими і продовольчими товарами як власного виробництва, так і включаючи торгівлю будь-якою продукцією, виготовленою іншими підприємствами, малими підприємствами, підприємцями, а також товарами, прийнятими і придбаними від громадян і фізичних осіб, створення власної торгової мережі (магазини, салони, ларьки, лоткова торгівля, пересувні автокрамниці і т.д.) з реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, у тому числі лікеро-горілчаних і тютюнових виробів, створення точок суспільного харчування, пунктів прокату та інших підприємств комунального і побутового обслуговування, складських та інших приміщень господарського призначення; торгово-закупівельна і торгово-посередницька діяльність, комерційне посередництво, інноваційна діяльність; організація перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів автомобілями, залізничним і водяним транспортом у прямих і змішаних сполученнях, здійснення операцій з експорту й імпорту автотранспорту та організації сервісу з його обслуговування; виробництво продуктів харчування для населення й організацій споживання; виробництво хлібобулочних і кондитерських виробів; торгівля нафтопродуктами; брокерська діяльність, організація брокерських і дилерських контор; здійснення видавничої діяльності, у тому числі копіювання і розмноження; організація, виконання і впровадження науково-дослідних, проектно-конструкторських, дизайнерських робіт, спрямованих на створення нової техніки, товарів народного споживання і виробничого господарського призначення в галузі електроніки, механіки, електротехніки, матеріалознавства, інформатики, енергетики, медицини; науково-виробничі і упроваджувальні роботи; інформаційно-обчислювальні роботи; створення мережі автозаправних станцій, а також авторемонтних, велоремонтних та інших по профілю майстерень для обслуговування і ремонту транспортних засобів; проведення художньо-оформлювальних робіт, дизайнерських розробок; відкриття спортивних клубів по інтересах; проведенню робіт зі створення, поширення реклами і прокату аудіо -, відео -, теле- і кіно продукції відповідно до чинного законодавства; фотороботи; купівля, продаж і обмін відео -, аудіо -, друкованої продукції; здійснення збереження вантажів і організація передпродажного сервісу; організація консультативної допомоги підприємствам, організаціям і громадянам, упровадження нових методів інтенсивного навчання, створення навчальних програм і методичних рекомендацій, підвищення кваліфікації кадрів, пошук ділових партнерів; організація і проведення оздоровчих заходів, наукових з'їздів, конференцій, симпозіумів, семінарів, шкіл, курсів, стажувань, виставок, виставок-продаж; надання маркетингових послуг; придбання, оренда, ремонт, здача в оренду і продаж будинків, споруджень, земельних ділянок, а також устаткування та іншого майна, у тому числі засобів виробництва; переклад письмової й усної нормативно-довідкової, науково-технічної і художньої літератури; організація курсів по навчанню іноземним мовам; надання побутових послуг населенню; організація медичного обслуговування населення, підприємств і організацій; виробництво і реалізація медикаментів і хімічних речовин; створення й експлуатація косметичних лікувальних кабінетів, центрів, перукарень; окремими видами діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами України, товариство може займатися тільки на підставі спеціальних дозволів (ліцензій) [1]

Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України.

Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до предмета діяльності товариства.

Валютний виторг зараховується на валютний рахунок товариства і використовується ним відповідно до валютного законодавства України.

Товариство має право одержувати кредити від своїх закордонних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс товариства і використовується ним самостійно.

Відповідно до чинного законодавства товариство може мати права, що відповідають цілям за діяльністю, передбаченим в Установчому Договорі і Статуті, нести зв'язані з цією діяльністю обов'язки.

Товариство може бути обмежене в правах лише у випадках і в порядку, передбачених у законодавчих актах.

Товариство має право створювати на території України і за її межами дочірні підприємства, а також філії і представництва.

Товариство несе майнову відповідальність за своїми обов'язками тільки в межах свого майна і не несе відповідальність своїх учасників. Учасник товариства несе відповідальність у межах суми його внеску.

Відповідно до чинного законодавства товариства має право наймати і звільняти працівників на умовах, передбачених КЗОП України і на інших умовах, установлених законодавством, самостійно установлювати форми, системи і розміри оплати праці й інші види доходів осіб, що працюють за наймом.

Товариство платить податки і платежі в бюджет і в інші фонди відповідно до чинного законодавства.

Товариство самостійне планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги і з необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку товариства, підвищення доходів. Основу планів складають договори, укладені зі споживачами продукції, робіт і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.

Товариство самостійно здійснює матеріальне забезпечення власного виробництва через систему прямих угод або через товарні біржі та інші посередницькі організації, як по безготівковому розрахунку, так і за готівку.

Товариство реалізує свою продукцію за цінами, тарифами, що встановлюються самостійно, або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, за фіксованими чи регульованими цінами.

Органами управління і контролю товариства є збори Учасників і дирекція товариства.

Збори Учасників є вищим органом товариства і формується з числа учасників чи призначених ними представників. Збори учасників товариства обирають голову товариства. Збори учасників скликаються не рідше двох разів на рік.

Виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є дирекція. Роботою дирекції керує директор, що обирається зборами учасників.

Контроль за діяльністю директора товариства здійснюється ревізійною комісією товариства, яка обирається зборами учасників з їхнього числа [2].

Учасники товариства мають ряд прав і обов'язків, які зазначені в статуті.

Частка учасника в статутному фонді розглядається як частина в праві на майно, а не як частина майна.

Призначення, розміри утворених фондів і порядок їхньої витрати визначається Зборами Учасників. Резервний фонд створюється в розмірі не менше 25% від Статутного фонду шляхом відрахування 5% прибутку до досягнення зазначеного розміру.

Діяльність товариства припиняється: на підставі рішення зборів учасників товариства; при зменшенні кількості Учасників менше двох чоловік; на підставі рішення суду чи арбітражного суду.

Наявні в товариства кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна, після розрахунків з бюджетом, працівниками, власниками облігацій і кредиторами розподіляється між учасниками пропорційно їхнім часткам у статутному фонді в місячний термін після закінчення ліквідації. Ліквідація товариства вважається закінченою, а товариство припиняє свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного реєстру.


2 Аналіз основних показників діяльності


Вартість основних засобів підприємства зросла на 9405 грн. або на 46,43%.

Найбільший вплив мало зростання вартості обладнання на 3440 грн., що явилось наслідком зростання обсягів виробництва, та зростання вартості інформаційних систем на 3382 грн., оскільки підприємство придбало комп’ютер.


Случайные файлы

Файл
23906.rtf
160735.rtf
~$РПЗ.doc
115116.rtf
30119.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.