Оцінка і аналіз майнового стану підприємства (182311)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ

кафедра економіки і фінансів
КУРСОВА РОБОТА

на тему: “ Оцінка і аналіз майнового стану підприємства ”виконав:

перевірила: старший викладач


Харків, 2009


Зміст


ВСТУП

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПКУТИ МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Значення й методи аналізу майна підприємства.

1.2 Види активів підприємства

1.3 Обігові активи підприємства

1.4 Аналіз структури майна підприємства. Аналіз динаміки майна підприємства.

1.5 Основні показники оцінки майнового стану підприємства.

1.6 Відновлення основних фондів підприємства.

2. КОМПЛЕКНА ОЦІНКА І АНАЛІЗ МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Загальна оцінка фінансового стану підприємства.

2.2 Характеристика майнового стану підприємства на основі аналізу активу баланса.

2.3 Аналіз структури пасиву балансу

2.4 Рекомендації по майновому регулюванню на підприємстві

ВИСНОВКИ

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП


Неодмінною складовою переходу України до ринкових відносин є створення нових підприємницьких структур та приватизація підприємств. Цей перехід зумовив еволюцію відносин власності і типів субєктів господарювання в напрямку забезпечення їх розмаїття. Процеси ринкових перетворень привернули суттєву увагу до дослідження теоретичних та практичних проблем подальшого розвитку та підвищення ефективності функціонування підприємств як державного, так і приватного сектора економіки України.

Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах відіграє аналіз фінансового стану підприємств, який відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та інших даних, що впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень

Особливістю формування цивілізованих ринкових відносин в Україні є посилення впливу таких чинників, як жорстка конкурентна боротьба, технологічні зміни та постійне вдосконалення методів технічної обробки економічної інформації. Середовище, в якому функціонують вітчизняні підприємства характеризуються також безперервними нововведеннями в податковому законодавстві, змінами процентних ставок та валютних курсів, а також різкими коливаннями цін на ресурси та відносно високим темпом інфляції.

Ефективне виробництво та реалізація якісної продукції позитивно впливають на фінансовий стан підприємства. Збої у виробничому процесі, погіршення якості продукції, ускладнення з її реалізацією ведуть до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, внаслідок чого погіршується його платоспроможність. Очевидним також є і зворотній зв'язок, який полягає у тому, що відсутність коштів може призвести до перебоїв у забезпеченості матеріальними ресурсами, а отже, і у виробничому процесі.

Метою аналізу підприємства, є оцінка його майнового і фінансового стану з урахуванням динаміки змін, які склалися в результаті господарської діяльності підприємства за декілька останніх років, визначення чинників, які вплинули на ці зміни і прогнозування майбутнього фінансового стану підприємства. Результати проведеного аналізу використовуються для підготовки рекомендацій щодо подальшої діяльності підприємства, його реструктуризації або ін.

Метою даної роботи є вивчення теоретичних основ і економічної сутності аналізу майнового стану підприємства, а також дослідження проведення аналізу на прикладі ООО «Лактум». Завданням цієї роботи є не лише суто теоретичний опис, але й практичне застосування методів аналізу майнового стану підприємства у виробничій на прикладі.1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА


1.1 Значення й методи аналізу майна підприємства


Інформаційними джерелами для аналізу майна підприємства є баланс підприємства, ф.1, примітки до фінансової звітності, ф.5, а також звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос), ф.11-ОФ. При аналізі діяльності підприємства до 1999 р. можна використовувати також Звіт про фінансово-майновий стан, ф.3 (згідно з НСБУ такий звіт не складається). При аналізі відкритих акціонерних товариств можна також використовувати примітки до фінансової звітності, яка подається до Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку згідно з Положенням про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій.

Аналіз майна підприємства здійснюється на основі агрегованого балансу підприємства та Структури і динаміки оборотних активів.

Аналіз майна підприємства передбачає проведення аналізу складу майна та його структури, вивчення джерел формування майна, зміни складових майна і джерел його формування.

Основними методами аналізу майна є вертикальний і горизонтальний методи, які застосовуються до аналізу балансу, а також метод фінансових коефіцієнтів.

Основні питання, які необхідно з’ясувати при аналізі майна підприємства:

1. Загальна оцінка структури майна.

2. Аналіз виробничого потенціалу, перш за все, основних засобів.

3. Аналіз складу і динаміки оборотних коштів.

4. Аналіз джерел майна і наявності власних оборотних коштів.

5. Аналіз основних коефіцієнтів, що характеризують майновий стан підприємства.


1.2 Види активів підприємства


Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

Джерелами формування майна підприємства є :

 • Грошові та матеріальні внески засновників;

 • Доходи одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;

 • Доходи від цінних паперів;

 • Кредити банків і інших кредиторів;

 • Капітальні вкладення та дотації з бюджету;

 • Майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленим законодавством порядку;

 • Інші джерела, не заборонені законодавством України.

Активи підприємства - економічні ресурси підприємства у формі

сукупних матеріальних цінностей, які використовуються в господарській

діяльності з метою отримання прибутку. Це:

 • власність юридичної особи і притягнуті засоби;

 • цінні папери;

 • товарно-матеріальні цінності;

 • основні засоби;

 • фінансові інвестиції, вкладені в господарство інших суб'єктів;

 • власні патенти;

 • винаходи;

 • «ноу-хау»;

 • права користування землею і природними ресурсами;

 • будь-яка інша власність, суб'єкта, що хазяює, (підприємство, фірма, компанія і т. п), що може використовувати для здійснення підприємницької діяльності.

Розрізняють активи матеріальні й активи нематеріальні, а також активи фінансові. Крім того, активи бувають

 • короткострокові — наявні і передбачувані перевести в наявні, а також, які можна чи продати використовувати протягом одного чи року оперативного виробничо-збутового циклу, якщо його тривалість більш року;

 • довгострокові — не передбачувані перетворити в наявні, продати чи використовувати протягом року чи оперативного циклу;

 • оперативні — довгострокові активи, використовувані в процесі виробництва, такі, як земля, будинки, устаткування й інші основні фонди;

 • ліквідні — легко реалізовані засоби (короткострокові державні цінні папери, акції й облігації великих компаній, поточні рахунки, готівка), що не приносять доходу у вигляді відсотків і які дозволяють їхнім власникам робити платежі за своїми обов'язками.

Активи матеріальні – власність юридичних чи фізичних осіб, що має речовинну форму і грошову вартість. Це:

земля, що знаходиться у власності;

будинки і спорудження виробничого і невиробничого призначення;

адміністративні будинки;

житлові, навчальні, дитячі, лікувальні, оздоровчі, спортивні й інші будинки, приміщення, що знаходяться на балансі підприємства;

встановлене і невстановлене виробниче устаткування;

рухоме майно невиробничого призначення;

запаси сировини, палива, напівфабрикатів (на складах, у цехах і в дорозі), готової продукції;

майно, основні засоби, земельні ділянки, здані в оренду, що належать підприємству філії, дочірні компанії, якщо вони не мають статусу юридичної особи, а їхні баланси не розділені з балансом головного підприємства.

Матеріальні активи підрозділяються на відтворені (запаси матеріальних оборотних коштів, основні фонди, матеріальні і художні цінності) і невідтворні (земля, надра). Активи нематеріальні - умовна вартість об'єктів промислової й інтелектуальної власності, інших аналогічних майнових прав, визнаних об'єктом права власністю конкретної фізичної чи юридичної особи, що приносять йому дохід.

Підрозділяються на активи фінансові (валюта, депозити, векселі, цінні папери і т. п.) і інші нематеріальні активи (патенти, торгові марки, авторські права, франшизи і т. п.).

Нематеріальні активи — це невловимі (не сприймані дотиком) активи, нова категорія в складі майна підприємства, що числиться в активі балансу бухгалтерського. Основні характерні риси нематеріальних активів:

відсутність матеріально-речовинної (фізичної) структури

використання протягом тривалого часу

здатність приносити користь підприємству


Случайные файлы

Файл
16152-1.rtf
30949.rtf
95493.doc
161698.rtf
49851.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.