Управління системою контролінгу на підприємстві (181899)

Посмотреть архив целиком

ЗМІСТ


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ ПІДПРІЄМСТВА

1.1 Поняття і сутнісна характеристика система контролінгу

1.2 Інструментарій контроллинга підприємства

1.3 Механізм впровадження системи контролінгу на підприємстві

РОЗДІЛ 2 АНАЛІТІЧНА ОЦІНКА ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРІЄМСТВІ

2.1 Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ «Транспортник»

2.2 Планування собівартості продукції за системою «Контролінг»

РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Визначення пріоритетних напрямів розвитку підприємства

3.2 Прогнозування собівартості пріоритетного виробу

3.3 Звідний розрахунок прогнозованої собівартості виробу

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП


Актуальність теми. Найбільш актуальним завданням сьогодні для окремо узятого підприємства, що працює в сучасних умовах господарювання, є створення теоретичної бази і заснованого на ній інструментарію, які допомогли б модернізувати організаційну і інформаційну структуру підприємства так, щоб вирішувалися базові проблеми його розвитку, що зумовлюють стабільні успіхи не тільки в сьогоденні, але і в майбутньому. Як такий інструмент пропонується використовувати досягнення контроллинга, його методи, інструменти, принципи. Одним з найбільш важливих напрямів зростання ефективності роботи підприємства є вдосконалення системи менеджменту за допомогою створення системи контроллинга як функціонально відособленого напряму економічної роботи на підприємстві, пов'язане з реалізацією фінансово-економічної коментуючої функції в менеджменті для ухвалення оперативних і стратегічних управлінських рішень.

З огляду на актуальність проблеми і була вибрана тема курсової роботи «Управління системою контролінгу на підприємстві».

У Україні відомі лише одиничні випадки функціонування служби контроллинга і, як правило, в усіченому варіанті. В той же час окремі компоненти контроллинга під іншими найменуваннями і в декілька іншому ракурсі відомі досить давно.

Звідси витікає необхідність розробки методів і інструментів оперативного контроллинга на підприємстві.

Розробка методів і інструментів внутрішньофірмового контроллинга передбачає рішення, принаймні двох завдань:

  • розробка системи планування і бюджетування витрат підприємства в системі контроллинга;

  • організація обліку і методів оцінки результатів господарської діяльності в системі контроллинга.

Спеціальної ж типової методики вирішення поставлених завдань і порядків розрахунку поки не існує. В той же час останніми роками ряд підприємств роблять спроби організації служби контроллинга.

Аналіз публікацій в області контроллинга і управлінського обліку дозволяє лише вивчити принципи і інструменти контроллинга, суть предмету контроллинга. Відсутні методики і порядки розрахунків планових і звітних показників діяльності підприємства, відсутня повна система витратних і оцінних показників, немає чіткого викладу системи планування і бюджетування з погляду контроллинга [19,c.12].

Таким чином, виникає необхідність розробки специфічного підходу до планування і бюджетування з погляду внутрішньофірмового контроллинга, системи витратних і оцінних показників діяльності підприємства, побудова системи обліку витрат відповідно до організаційної структури.

У фундаментальних працях вітчизняних вчених, зокрема, О.Ф. Балацького, І.К. Бистрякова, П.П. Борщевського, Б.В. Буркинського, О.О. Веклич, Т.П. Галушкіної, Б.М. Данилишина, М.І. Долішнього,С.І. Дорогунцова, А.Ю. Жулавського, С.М. Козьменко, О.Л. Кашенко, та інших достатньо ґрунтовно досліджені теоретичні питання, пов’язані із загальними процесами інформаційного забезпечення системи екоменеджменту на рівні підприємства; запропоновані науково-методичні підходи до формування інформаційних систем про стан навколишнього середовища на макро- та мікрорівнях.

Актуальність необхідності створення методів і інструментів внутрішньофірмового оперативного контроллинга, практична значущість визначили мету і завдання курсової роботи.

Метою курсової роботи є закріплення теоретичних знань управлінням витратами і прибутком і придбання практичних навиків планування витрат на виготовлення продукції на основі використання прогресивного методу, яким є контроллинг.

Реалізація сформульованої мети забезпечується виконанням наступних завдань:

    • розглянути систему контролінгу на підпріємстві;

    • проаналізувати систему контролінгу на підпріємстві ВАТ «Транспортник»;

    • визначити пріоритетні напрями розвитку підприємства.

Предмет курсової роботи Предметом дослідження є економічні відносини, які виникають у процесі інформаційного забезпечення системи екоменеджменту на рівні підприємства.

Об'єктом курсової роботи є аналітічна оцінка підходу до організації системи контролінгу на підпріємстві ВАТ «Транспортник».

Теоретичною і методологічною базою. Теоретичною основою з'явилися праці вітчизняних і зарубіжних економістів, основні положення системи управлінського обліку, довідкові і нормативні матеріали.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів та списку використаних джерел. Повній обсяг курсової роботи становить 33 сторинки. Список використаних джерел становить 33 найменування та займає 3 сторінки.


РОЗДІЛ 1 СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ ПІДПРІЄМСТВА


1.1 Поняття і сутнісна характеристика система контролінгу


Контроллінг як методика вдосконалення практичної діяльності підприємства

Розрізняють системний, процессный і ситуаційний підходи до управління економічною системою. Системний підхід впливає на системи, що становлять, з метою зміни структури для забезпечення оптимальних результатів функціонування. Процессний підхід розглядає функції управління: облік, контроль, аналіз, регулювання, планування. Ситуаційний підхід заснований на використанні різних методів дії на значення економічних показників залежно від конкретних ситуацій.

Контроллінг є зворотним зв'язком в контурі управління за рахунок вибору організаційного, математичного і інформаційного (технічного, програмного, лінгвістичного) забезпечення. Мета контроллинга – інформаційна підтримка управлінських рішень для підвищення їх якості. Якість управлінського рішення – це сукупність параметрів рішення, що задовольняють конкретних споживачів і що забезпечують реальність його реалізації [19,с.21].

Підвищення якості управління забезпечується вибором системи управління. У літературних джерелах часто стираються відмінності між системою управління підприємством і контроллингом. Контроллінг – це система управління управлінням і грунтується на економічній системі, системі управління і автоматизованій системі управління. За відсутності хоч би однієї складової система управління немає контроллингом. Не вірно також називати систему управління витратами – контроллингом, оскільки система управління витратами включає тільки дві складових: наочну область господарської діяльності підприємства і процес управління даною функціональною областю. По тих же причинах не вірно називати управлінський облік контроллингом. Контроллінг – це методологія управління, сукупність організаційних, математичних і інформаційних моделей, що забезпечують найбільш оптимальне управління системою.

Стратегічний і оперативні контроллинг можуть розрізнятися використовуваними моделями, але цілі однакові – підвищення якості ухвалюваних рішень. Часовий горизонт на контроллинг впливи не надає (хіба що на показники якості ухвалюваних рішень і види моделей), тому розділення на стратегічний і оперативний контроллинг також неправомірно. За тимчасовою ознакою розрізняють оперативне і стратегічне управління, які і є об'єктами контроллинга [19,с.22-23].

Контроллінг, у свою чергу, є процесом управління, і для нього також характерні функції управління, проте існують особливості.

Залежно від цілей управління, змінюються інструменти контроллинга: організаційні моделі, математичні і інформаційні моделі, комплект яких для кожної конкретної економічної системи розрізнятиметься. Функціональна область економічної системи накладає обмеження на систему управління, а обидві перераховані системи обмежують вибір інструментів контроллинга рис. 1.1.
Процес управління


Функція управління


Економічна система


Процес управління управліннямФункція управління


Економічна системаКонтролінг

Рис. 1.1 Порівняння системи управління і контроллинга


Ефективність системи контроллинга визначається ефективністю управління, таким чином, контроллинг дійсно є зворотним зв'язком по управлінню.

В результаті впровадження системи контроллинга на підприємстві можуть бути сформовані альтернативні варіанти методів управління. Вибір відповідної моделі управління і є ухваленням рішення в системі контроллинга.

Структура системи управління економічною системою є комплексом ієрархічних функціональних моделей і характеризує організаційну структуру.

Організаційна структура – логічне співвідношення рівнів управління і функціональних областей (бізнес-структури), організоване так, щоб забезпечити ефективне досягнення цілей [18,с.22].


Случайные файлы

Файл
159513.rtf
11906.rtf
42258.rtf
ref-15408.doc
rom-0118.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.