Напрямки посилення конкурентоспроможності торговельного підприємства (181243)

Посмотреть архив целиком

Напрямки посилення конкурентоспроможності торговельного підприємства.


ПЛАН


Вступ 3

Розділ 1. Теоретичні основи механізму забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємств 5

1.1 Поняття та визначення конкурентоспроможності підприємства 5

1.2 Підходи до оцінки конкурентоспроможності масового товару 12

Розділ 2. Оцінка конкурентоспроможності ЗАТ „Консорціум” 17

2.1 Характеристика об’єкта дослідження 17

2.2 Аналіз маркетингових складових конкурентоспроможності ЗАТ „Консорціум” 20

2.3 Аналіз конкурентоспроможності товарної продукції ЗАТ „Консорціум” 26

Розділ 3 Шляхи посилення конкурентоспроможності ЗАТ „Консорціум” 33

Висновок 36

Список використаної літератури 38
Вступ


В жорсткому конкурентному середовищі вітчизняні торгові підприємства можуть успішно діяти завдяки створенню механізму забезпечення стійкого стану на ринку. Під механізмом стійкості на рівні підприємства необхідно розуміти сукупність економічних, екологічних і соціальних факторів. Економічна стійкість в більшості забезпечує досягнення стійкості і в інших напрямах функціонування торговельного підприємства. Економічну стійкість підприємств на конкурентному ринку сучасна теорія і практика поєднує з забезпеченням конкурентоспроможності. Цей підхід закладено в основу чинного стратегічного менеджменту.

Стійку діяльність підприємств можна забезпечити за рахунок інноваційної діяльності, пошуку нових рішень та ідей, тобто – підприємництва. Для успішного існування і стійкого розвитку підприємства повинні бути конкурентоспроможними не тільки на внутрішньому, але й на зовнішньому ринку. Якщо підприємству притаманні риси підприємницької структури, то в нього є всі шанси бути конкурентоспроможним і займати стійке положення на ринку. Тільки постійне вдосконалення, пошук нового, використання новітніх технологій і методів організації виробництва та управління допоможуть підприємствам досягти й утримати стійке положення на конкурентному ринку.

Підприємствам важливо відчувати підтримку держави при розв’язанні питань підприємницького розвитку. Проблеми стійкості та конкурентоспроможності набули широкого розвитку в роботах багатьох вчених, а саме: Г. Азоева, О. Градова, В. Марченко, Т. Мостенської, О. Гудзинського, Л. Смоляр, Р. Фатхутдінова, А. Юданова та ін.

Проблемам підприємництва присвячено багато праць провідних вчених, серед них можна визначити таких: В. Власова, М.Войнаренко, В. Горфинкель, М. Мартиненко, В. Сизоненко, П. Друкер та ін.

Метою і завданнями дослідження є розробка теоретичних положень та методичних рекомендацій щодо забезпечення стійкої діяльності торгового підприємства на ринку.

Відповідно до мети в роботі визначено такі завдання:

 1. дослідити особливості понять підприємництво, конкурентоспроможність, конкурентноздатність, стійкість;

 2. обґрунтувати принципи підприємництва та їх вплив на конкурентоспроможність торгового підприємства на ринку;

 3. обґрунтувати методичний підхід до визначення факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, що впливають на підприємництво та конкурентні переваги торгового підприємства на ринку;

 4. розробити рекомендації для покращення конкурентоспроможності торгового підприємства.

Об’єкт дослідження – процес забезпечення конкурентоспроможності торгового підприємства, що діє на міжнародному ринку.

Предмет дослідження – теоретичні аспекти, загальні принципи, методи та інструменти забезпечення стійкої діяльності торгового підприємств на міжнародному ринку.

Методи дослідження. Теоретичною основою положень курсової роботи є методологія та загальнонаукові принципи проведення комплексних досліджень. При виконанні роботи використані результати досліджень, що містяться в наукових працях провідних вітчизняних та зарубіжних вчених.

Для досягнення поставленої мети використано систему загальнонаукових та специфічних методів дослідження. Для теоретичних й методологічних узагальнень використовувались діалектичний та системний аналіз, при аналізі економічного розвитку – економіко-статистичні методи; Обробка даних здійснювалась з використанням засобів комп’ютерної техніки.

Основна частина курсової роботи складається з трьох розділів у яких послідовно досліджується поставлена проблема.Розділ 1. Теоретичні основи механізму забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємств

1.1 Поняття та визначення конкурентоспроможності підприємства


Конкуренція є дуже тонким та гнучким механізмом. Гнучкість механізму конкуренції виявляється в його миттєвій реакції на будь-яку зміну обстановки. Конкуренція – одна з існуючих ознак ринків, механізм регулювання виробництва. Конкуренція відображає систему взаємовідношень між виробниками з приводу встановлення цін, обсягів пропозиції товарів на ринку та споживачами певного товару. З розвитком конкуренції виникла необхідність впровадження понять конкурентоспроможність та конкурентоздатність товару і підприємств.

Азоєв Г.Л. під конкуренцією розуміє суперництво на якому-небудь поприщі між окремими юридичними або фізичними особами (конкурентами), зацікавлених в одній і тій же меті.

Юданов А.Ю. стверджує, що ринкова конкуренція – боротьба фірм за обмежений обсяг платоспроможного попиту споживачів, що ведеться ними на доступних сегментах ринку.

Фатхудинов Р.А. Конкуренція – процес управління суб'єктами своїми конкурентними перевагами для утримання перемоги або досягнення інших цілей у боротьбі з конкурентами за задоволення об'єктивних або суб'єктивних потреб у рамках законодавства або в природних умовах. Конкуренція є рушійною силою розвитку суб'єктів і об'єктів керування, суспільства в цілому.

Розрізняють такі методи конкуренції:

На основі критерію підвищення якості товару (нецінова);

На основі критерію підвищення якості сервісу товару;

На основі зниження ціни (цінова);

На основі зниження експлуатаційних витрат у споживача товару;

На основі використання всіх конкурентних переваг об'єкта або суб'єкта (інтегральна).

Ринок – умовне місце купівлі-продажу конкретного виду товару, що здійснюється у визначених по інтенсивності умовах конкуренції, з дотриманням етичних і правових норм і правил.

Характеристика різних форм ринків приведена в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Характеристика форм ринків

Параметри (ознаки)

Форми ринків

Чиста конкуренція

Монополістична конкуренція

Олігополія

Монополія

Кількість виробників

Багато

Багато, але товари кожного з них мають суттєву відмінність

Мало (2-8)

Один

Кількість споживачів

Багато

Те ж

Два і більше

Один або декілька

Сила конкуренції

Дуже сильна

Сильна

Слабка

Відсутня

Частка на ринку

Мала

Мала

Велика

Увесь ринок

Доступ до ринку

Відкритий

Бар’єр

Бар’єр

Закритий

Об’єм продажу

Визначається конкурентноздатністю і попитом на товар

Визначається конкурентно-здатністю, попитом, змовою учасників

Визначається конкуренто-здатністю, попитом, змовою учасників

Визначається попитом

Політика ціноутворення

На основі попиту і пропозиції

На основі попиту і конкурентноздатності

Визначається на основі попиту і конкурентно-здатності

Визначається виробником

Роль якості і конкуренція

Дуже висока

Дуже висока

Висока

Визначається ситуацією

Роль реклами у просуванні товару

Висока

Висока

Дуже висока

Визначається ситуацією

Норма прибутку виробника

Незначна

2-8%

8-20%

Більше 20%

Ефективність використання ресурсів

Дуже висока

Висока

Середня

Низька


Фактори, що впливають на конкурентну боротьбу:

 1. Розмір ринку – чим більше, тим сильніше конкуренти;

 2. Темп росту ринку – швидкий ріст полегшує проникнення на ринок;

 3. Потужності – зайві потужності приводять до падіння цін;

 4. Перешкоди для входу або виходу з ринку – бар'єри захищають позицію фірми, їхня відсутність робить ринки уразливими для проникнення туди неконкурентоспроможних новачків;

 5. Ціна;

 6. Рівень стандартизації товарів – покупці мають перевагу, тому що їм легко переключитися з одного товару на іншій;

 7. Мобільні технологічні модулі;

 8. Вимоги до розмірів необхідних капітальних вкладень – тверді вимоги підвищують ризик, створюють додаткові бар'єри входу – виходу;


Случайные файлы

Файл
37436.rtf
zakon.doc
49947.rtf
152821.rtf
2725.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.