Аналіз трудових показників (180825)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Факультет менеджменту

Кафедра «Управління персоналом і економіка праці»

Курсова робота


«Аналіз трудових показників»

Донецьк – 2010г.


РЕФЕРАТ


Курсова робота містить 33 стор., 15 табл., 12 рис., 17 формул.

Об'єкт вивчення – ВАТ “Шахта Красноармійська №1”.

Мета – зробити комплексну оцінку використання трудових ресурсів за період 2007-2009 рр. на підставі даних статистичної звітності підприємства.

Основними методами обробки й аналізу економічної інформації, які використано в роботі, є наступні: метод якісного аналізу та синтезу, системного підходу, прогнозування.

продуктивність праці, Робоча сила, підприємство, персонал, робітники, фахівці, службовці, ПЛИННІСТЬ, ПРАЦЯЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ СКЛАДУ І РУХУ РОБОЧОЇ СИЛИ

1.1 Аналіз складу персоналу підприємства за категоріями

1.2 Аналіз вікового і освітнього складу кадрів

1.3 Аналіз руху персоналу

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

2.1 Аналіз продуктивності праці робітника по здобичі

2.2 Аналіз середньогодинної, середньоденної и середньорічної продуктивності праці

2.3 Резерви зростання продуктивності праці

2.4 Факторний аналіз продуктивності праці

РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬВСТУП


Дана курсова робота присвячена аналізу трудових показників ВАТ «Шахта Красноармійська-Західна №1».

Головною метою роботи є розрахунок і детальний аналіз конкретних трудових показників ВАТ «Шахта Красноармійська-Західна №1» за 2007-2009 рр.

Основними задачами роботи є:

  • проаналізувати чисельність, склад і структуру працівників підприємства;

  • прослідкувати рух робочої сили ВАТ «РМЗ «Шахта Красноармійська-Західна №1»;

  • проаналізувати забезпеченість підприємства трудовими ресурсами;

  • проаналізувати вплив трудових показників на ефективність роботи підприємства.

Актуальність аналізу трудових показників пояснюється, у першу чергу, тим, що забезпеченість підприємства висококваліфікованими кадрами визначає можливість ритмічної роботи з випуску, реалізації продукції, підвищенню її якості, а також тим, що витрати на оплату праці становлять значну частину собівартості продукції й усунення невиробничих витрат по фонду оплати праці, а також втрат від браку, визначають можливості збільшення прибутку.

Метою аналізу трудових показників є з'ясування можливості подальшого збільшення випуску продукції за рахунок росту продуктивності праці, більш раціонального використання чисельності працівників і робочого часу, визначення резервів зниження собівартості продукції на основі ощадливого використання засобів на оплату праці, усунення невиробничих витрат. У наш час відповідно до змін в економічному й соціальному розвитку країни істотно змінюється й політика в області оплати праці, соціальної підтримки й захисту працівників.Розділ 1 АНАЛІЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ СКЛАДУ І РУХУ РОБОЧОЇ СИЛИ


1.1 Аналіз складу персоналу підприємства за категоріями


Склад персоналу ВАТ ВК “Шахта Красноармійська-Західна №1” за категоріями працівників в 2007-2009 рр. наведено в табл. 1.1.


Таблиця 1.1 – Склад персоналу підприємства за категоріями

Показник

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Відхилення

абсолютне, осіб

відносне, %

2008 р. до 2007 р.

2009 р. до 2008 р.

2008 р. до 2007 р.

2009 р. до 2008 р.

Облікова чисельність штатних працівників на кінець року, осіб

7928

7773

7999

-155

226

-1,95

2,91

Керівники, осіб

399

392

412

-7

20

-1,75

5,10

Спеціалісти, осіб

492

453

523

-39

70

-7,93

15,45

Службовці, осіб

226

235

232

9

-3

3,98

-1,28

Робітники, осіб

6811

6693

6832

-118

139

-1,73

2,08


Представимо на рис. 1.1 склад персоналу за категоріями


Рисунок 1.1 − Структура персоналу підприємства


Чисельність керівників у 2007 р. становить 399 осіб. У 2008 р. цей показник зменшився на 7 осіб. Скорочення керівників пов’язане з структурними перебудовами і скороченням персоналу. В 2009 р. чисельність керівників була найбільшою за період з 2007-2009 рр. Чисельність спеціалістів у 2009 р. зросла в порівнянні з 2007 р. на 70 (15,45%) осіб.

Найбільша чисельність службовців на підприємстві зафіксована в 2008 р. 235 осіб. У 2009 р. цей показник зменшився на 3 особи. Найбільша категорія робітники. Чисельність робітників суттєво змінилася в 2008 р., скоротившись на 118 (1,75%) осіб. Аналізуючи дані 2009 р., можна зробити висновок, що чисельність робітників у порівнянні з 2007 р. зросла на 21 особу, а в порівнянні з 2008 р. на 139 (2,08%) осіб.

Порівнюючи 2008 р. із 2007 р., можна зробити висновок, що структура складу персоналу зазнала суттєвих змін. Чисельність керівників, спеціалістів і робітників зменшилась, тоді як чисельність службовців збільшилася. Зменшення середньооблікової чисельності персоналу пов’язане зі зменшенням виробничих можливостей підприємства, а також із структурними перебудовами.

Чисельність ПВП за період з 2007-2008 роки представлена у табл. 1.2


Рік

ПВП, осіб

Відхилення від плану

план

факт

абсолютне, осіб

відносне, %

2007

7982

7928

-54

-0,66

2008

7936

7773

-63

-0,79

2009

8125

7999

-126

-1,60

Таблиця 1.2 − Горизонтальний аналіз чисельності ПВП


За даними таблиці 1.2 можна зробити висновок, що планова і фактична чисельність робочої сили у 2008 р. знизилась у порівнянні з 2007 р.

Проте планові і фактичні показники в 2009 р. збільшились у порівнянні з 2007 і 2008 р. Протягом 2007-2009 р. фактична чисельність персоналу була завжди менша за планову. Аналізуючи 2007 р., можна зробити висновок, що фактична чисельність персоналу менша за планову на 54 особи (0,66). У 2008 і 2009 рр. фактична чисельність персоналу менша за планову на 63 (0,79%) і 126 (1,60%) відповідно.

Спираючись на дані табл. 1.2 можна проаналізувати планову і фактичну чисельність персоналу, представлену у вигляді рис 1.2.


Рисунок. 1.2 − Планова і фактична чисельність персоналу


Розрахуємо темпи росту і приросту фактичної чисельності працюючих ланцюговим і базисним способами. Розраховані дані занесемо до табл. 1.2.


Таблиця 1.3 – Аналіз темпів росту і приросту чисельності персоналу

Показники


2007 р.

2008 р.

2009 р.

Чисельність ПВП, осіб

7928

7773

7999

Темп росту (ТР), %

ланцюговий

-


98,04


102,91

базисний

-

-


98,04100,90


Темп приросту (ТПР), %

ланцюговий

-

-

-1,962,91


базисний

-

-1,96

0,90


За даними табл. 1.3 можна зробити висновок, що темп росту розрахований ланцюговим і базисним способами у 2008 р. становить 98,04%, а у 2009 р. 102,91і 100,90 відповідно.

Розрахуємо середньорічний темпи росту за формулою:, (1.1)


де TR − середньорічний темп росту;

n − кількість періодів;

Tn − ланцюговий або базисний темп росту в і-му періоді.

Розрахуємо ланцюговий середньорічний темп росту:Розрахуємо базисний середньорічний темп росту:


.


Розрахуємо середньорічний темп приросту за формулою:


, (1.2)


де − середньорічний темп приросту.


Случайные файлы

Файл
102215.rtf
21608-1.rtf
94140.rtf
184794.doc
118664.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.