Статистичні показники енергетики на території України (179330)

Посмотреть архив целиком

ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ УЧБОВИЙ ЗАКЛАД

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Інститут підприємництва "Стратегія"

Кафедра "Економіка підприємства"Курсова робота

на тему: "Статистичні показники енергетики на території України"

по дисципліні: "Статистика"
Виконала:

студентка групи М-05-51

Упенієкс Анна

Перевірила:

Письменна О.Б.
м. Жовті Води 2009 рік


Зміст


Введення

1. Теоретична частина

1.1 Статистичні джерела інформації

1.2 Питома вага в статистиці

1.3 Аналітичне угрупування і дисперсії

1.4 Абсолютні і відносні величини

1.4.1 Поняття про абсолютні величини. Види абсолютних величин

1.4.2 Відносні величини, їх суть і форми виразу. Основні види відносних величин

2. Практичні аспекти виробництва електроенергії

2.1 Статистика показників енергетики по виробництву електроенергії

2.2 Статистика показників енергетики по використанню електроенергії населенням і промисловістю

2.3 Статистика показників енергетики за витратами (втрати електроенергії при доставці споживачеві)

2.4 Виробництво електроенергії на ТЭС, АЕС, ГЭС.

Висновок

Література

Додатки


Введення


Термін "статистика" походить від латинського слова "статус" (status), яке означає "певний стан речей". Первинним значенням цього терміну було "державознавство", тобто сума знань про державу. Вперше в цьому контексті термін був використаний німецьким вченим Р. Ахенвалем, який в 1749 році випустив книгу про державознавство. У сучасному розумінні термін "статистика" має декілька значень:

а) у широкому розумінні під статистикою розуміють практичну діяльність статистичних установ, які збирають і обробляють інформацію про різні явища і процеси життя;

б) під статистикою розуміють також сукупність цифрових показників, які характеризуют певні статистичні сукупності або суспільство в цілому;

в) під статистикою розуміють окрему галузь науки, яка має свій предмет і метод дослідження.

Статистика як наука має свій предмет дослідження. Об'єктом вивчення статистики є людське суспільство, явища і процеси суспільного життя.

Специфічна межа предмету - це призначення статистики говорити за допомогою цифр. Вивчаючи кількісну сторону явищ, статистика зображає її в своїх числах - показниках, і саме цим характеризує конкретну міру явищ, встановлює загальні властивості, показує схожість і різність окремих рис, визначає певні типи явищ.

Предметом статистики як суспільної науки є кількісна сторона масових суспільних явищ і процесів в нерозривному зв'язку з її якісною стороною, кількісне відображення закономірностей суспільного розвитку в конкретних умовах місця і часу.

Розглядаючи суспільні явища, як масові і спираючись на облік всієї сукупності фактів, які відносяться до цих явищ, статистика за допомогою цифр показує ступінь їх розвитку, напрям і швидкість змін, тісна взаємозв'язків і взаємозалежностей. Все це дає підставу стверджувати, що статистика - один із способів пізнання суспільного життя.

Бурхливий науково-технічний процес, розвиток економіки і культури привели до виникнення окремих галузей статистики, необхідних для глибокого і всебічного вивчення суспільства. Тому статистика є багатогалузевою наукою і полягає з окремих розділів, або галузей, які виступають як окремі її частини і в той же час тісні зв'язані між собою.

До складу статистичної науки виділяють такі частини: загальна теорія статистики, економічна статистика і її галузі, соціальна статистика і її галузі.

Загальна теорія статистики займається загальними ідеями і логікою статистичної науки. Вона формулює і розробляє основні принципи, правила і методи дослідження, загальні для всіх галузей статистики.

Економічна статистика вивчає явища і процеси, які мають місце в економіці, розробляє систему економічних показників і методи вивчення національного господарства країни або регіону як єдиного цілого. Завданням економічної статистики є розробка і аналіз статистичних показників, які відображають стан національної економіки, взаємозв'язку галузей, особливостей розміщення продуктивних сил, наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, досягнутий рівень їх використання. Галузі економічної статистики розробляють зміст і методи обчислення показників, які відображають особливості кожної окремої галузі.

Соціальна статистика формулює систему показників для характеристики життя населення і різних аспектів соціальних відносин; її галузі - статистика народонаселення, політики, культури, охорони здоров'я, науки, освіти і ін.


1. Теоретична частина


1.1 Статистичні джерела інформації


Організація статистичної роботи в різних галузях України здійснюється Державним комітетом статистики України (Держкомстатом), на чолі з головою. Він одночасно є керівником Колегії Держкомстату. У структурі цієї організації створена Методична комісія, яка займається розробкою необхідної документації на державному рівні по питаннях організації статистичних служб на місцях, статистичної звітності, переписів населення України, методологій статистики.

В умовах зміни соціально-політичній ролі статистики як чинника формування суспільної свідомості в умовах переходу України до ринкових відносин особливе значення має розширення загальнонародності, доступності і оперативності надійної статистичної інформації для законодавчої влади, управлінських, старанних, господарських органів і широкої громадськості. Із цього приводу при Держкомстаті в 2000 році було створено Державне агентство по розповсюдженню статистичної інформації (Госстатінформ).

При Держкомстаті функціонує Науково-дослідний інститут статистики, який веде узагальнення наукових досліджень по теорії і методології статистики.

Держкомстат на місцях управляє статистичною роботою регіональних органів статистики - обласними управліннями статистики.

Перехід України до ринкових відносин зумовлює необхідність введення в статистику і бухгалтерський облік системи національних рахунків (СНС), яка широко використовується в світовій практиці і відповідає особливостям і вимогам ринкових відносин.

У зв'язку з цим важливий розвиток професійних контактів вітчизняних статистичних органів з міжнародними службами ООН і її Статистичною комісією.

Статистична комісія ООН здійснює розробки за методологією статистичних робіт, порівнянністю показників, готує рекомендації для Статистичного бюро Секретаріату ООН, координує статистичну роботу спеціалізованих органів ООН, консультує по питаннях збору, обробки, аналізу і розповсюдження статистичної інформації.

Статистичне бюро Секретаріату ООН є виконавським органом, збирає статистичну інформацію від країн - членів ООН, публікує ці дані, готує доповіді з різних питань статистики і здійснює розробку методологічних питань статистики.


1.2 Питома вага в статистиці


Питому вагу в статистиці знаходять за допомогою наступної формули:


,


де d - удільна вага

елемент - той елемент, відсоток якого із загальної кількості необхідно знайти

елементів - загальна кількість елементів.


1.3 Аналітичне угрупування і дисперсії


Російський статистик Д.П. Журавський (1810 - 1856) дуже точно визначив статистику як "рахунок по категоріях". Дійсно, серед нескінченної різноманітності явищ ми, як правило, уловлюємо наявність деякого кінцевого числа груп або типів.

Обличчя кожної людини неповторно, і все-таки можна класифікувати осіб по типах (вилицювате, довгасте, кругле і т.д.). Підприємства утворюють групи по формах власності, характері вироблюваної продукції, розмірах (великі, середні, дрібні), фінансовому положенні і т.д. Приклади можна продовжити, але ясно, що яку б сукупність ми не вивчали, вона завжди розділяється на групи. Це обумовлено такими об'єктивними властивостями явищ, як варіація, наявність приватних сукупностей.

Угрупування - це розподіл одиниць по групах відповідно до наступного принципу: відмінності між одиницями, віднесеними до однієї групи, повинні бути менше, ніж між одиницями, віднесеними до різних груп.

Угрупування лежить в основі всієї подальшої роботи із зібраною інформацією.

Однорідність даних є початковою умовою їх статистичного опису і аналізу - обчислення і інтерпретації узагальнювальних показників, побудови рівняння регресії, вимірювання кореляції, статистичного висновку.

Таким чином, значення угрупування полягає в тому, що цей метод забезпечує узагальнення даних, уявлення їх в компактному, осяжному вигляді. Крім того, угрупування створює основу для подальшого зведення і аналізу даних.

Звідні показники для окремих груп є типовими і стійкими, якщо, по-перше, угрупування проведене правильно, по-друге, групи мають достатню чисельність. Перша умова пов'язана з тим, що ділення на групи далеко не завжди очевидно. Виконання другої умови необхідне, оскільки при чималому числі одиниць (не менше 5 одиниць в групі) в звідних показниках взаимопогашаются випадкові характеристики і виявляються закономірні, типові.

Для вирішення завдання угрупування потрібно встановити правила віднесення кожної одиниці до тієї або іншої групи.

У ці правила входять визначення тих характеристик (ознак), по яких проводитиметься угрупування (так званих групових ознак), і їх значень, що відокремлюють одну групу від іншої (інтервалів угрупування).


Случайные файлы

Файл
17937.rtf
26595-1.rtf
145269.rtf
23251.rtf
29143-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.