Статистичні показники виробничої діяльності підприємства (179329)

Посмотреть архив целиком

ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Запорізький Інститут Державного та Муніципального Управління

Курсова робота зі Статистики підприємств

на тему


Статистичні показники виробничої діяльності підприємства


Запоріжжя

2008


Реферат


Курсова робота: 34 с., 10 джерел, 3 додатка.

Об'єкт дослідження — статистичні показники виробничої діяльності підприємства.

Мета роботи – дослідження створення статистичних показників виробничої діяльності підприємства.

Методи дослідження: порівняння, системний аналіз, монографічний, економіко-математичний.

Статистична звітність є заключним етапом облікового циклу підприємства і складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення інформаційних потреб різних категорій користувачів: внутрішніх і зовнішніх.

Складовою статистичної звітності є бухгалтерська та фінансова звітність. Форма статистичної звітності погоджуються з Державним комітетом зі статистики України. Ця звітність використовується менеджерами підприємств та органами управління як вихідна інформація для управління окремими процесами, підрозділами тощо.

В роботі висвітлено теоретичні основи і економічну сутність статистичної діяльності на підприємствах України.Зміст


Реферат

Вступ

1 Теоретичні питання статистичної звітності підприємств

1.1 Нормативно-правове забезпечення статистичної звітності

1.2 Порядок складання окремих форм статистичної звітності

2 Статистичні звітність на дослідженому підприємстві

2.1 Характеристика підприємства

2.2 Організація статистичної звітності на підприємстві

Загальні висновки

Використана література

Додаток АВступ


Актуальність теми. Статистичні дослідження грають важливу роль у економічної сфері сучасного суспільства. Без наявного розуміння виробничих процесів, яке неможливо без фактичного підґрунтя, яким є статистичні данні, неможливо й ефективний розвиток та прогнозування економіки як на макроуровні, так і на мікрорівні.

Зараз в країні відбувається реформування в статистичної сфері. Перший етап реформування, який було в основному завершено у 1997 році відповідно до Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики, характеризувався концентрацією ресурсів у найважливіших галузях статистики або у таких, що не відповідали міжнародній практиці. Протягом 1993 — 1997 років було створено основні елементи системи національних рахунків та платіжного балансу, статистику зовнішньої торгівлі, грошово-кредитну та банківську статистику, нову статистику ринку праці.

У процесі реформування статистики останніх років необхідно була створена єдина методологічна основа галузевих систем статистичної інформації, йшла успішна робота щодо забезпечення високого наукового, програмно-технологічного та технічного рівня статистичної інформаційної системи, тощо.

Важливим етапом реформування статистики в країні є удосконалення системи статистичних показників з метою забезпечення об'єктивного відображення змін у суспільстві та економіці і створення на цій основі статистичної інформаційної бази, у тому числі для регіонів.

Актуальність зазначених вище проблем, їх недостатнє вивчення і визначили вибір теми курсової роботи, зумовили її мету та завдання.

Оптимальний набір статистичних показників повинен задовольняти потреби в об'єктивних даних усіх користувачів статистичної інформації — від керівників держави до учасників виробничого процесу, науковців та громадськості. Система показників має охоплювати всі основні процеси, що формують стан і тенденції соціально-економічного розвитку країни в умовах ринкової економіки. Реформування системи статистичних показників підвищить практичну значимість та аналітичну цінність статистичної інформації для органів виконавчої влади.

Теоретичною та методологічною основою дослідження були фундаментальні праці та наукові розробки вітчизняних вчених з досліджуваної тематики. Нормативно-правову базу дослідження складають Закони України в статистичної галузі, інструкції та розпорядження Держкомстату України, методологічні рекомендації та інші нормативні акти в галузі статистики.

Робота складається в двох части. В перший розглядаються теоретичні питання статистичної звітності підприємств України. В другий досліджуються конкретні питання щодо створення статистичної звітності в ТОВ „Вера”.1 Теоретичні питання статистичної звітності підприємств


1.1 Нормативно-правове забезпечення статистичної звітності


Відповідно до Закону України „Про державну статистику” всі юридичні особи та особи, які займаються підприємницькою діяльністю, структурні одиниці безплатно подають дані, необхідні для проведення державних статистичних спостережень. Стаття 21 Закону України „Про державну статистику” визначає: „Первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді.” Тобто, первинні статистичні дані використовуються для зведених статистичних робіт, складання збірників, оглядів соціально-економічного становища і проведення наукових досліджень.

Статистичні дані повинні бути достовірними і подаватися у повному обсязі, у встановлені строки та за визначеними адресами.

Джерелами статистичних даних про господарську діяльність є статистична звітність і спеціально організовані спостереження.

Звітність — це така форма збору статистичних даних, за якої кожен суб'єкт діяльності регулярно подає відомості до державних органів статистики у вигляді документів (звітів) спеціально затвердженої форми. Звіти складаються на підставі даних оперативного та бухгалтерського обліку.

Система звітності в Україні визначається Загальнодержавним табелем звітності (списком діючих форм звітності, що затверджується Держкомстатом України), в якому зазначається номер форми звіту, найменування звіту, періодичність і термін подання, кому і ким подається звіт, спосіб його подання. За терміном подання розрізняють звітність поточну, що подається протягом року, і річну, що подається за підсумками року. Терміни подання звітності та її періодичність визначається відповідно до особливостей конкретних явищ і процесів. Особливо характерним це є для галузі сільського господарства.

Органами статистики щорічно уточнюється Загальнодержавний табель (перелік) форм державних спостережень для об'єднань, підприємств, організацій і установ України для всіх форм власності. Загальнодержавний табель (перелік) на 2008 рік включає 19 розділів (Табл. 1):


Таблиця 1. Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2008 рік11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Статистика промисловості

Статистика будівельної діяльності

Статистика інвестицій

Статистика основних засобів

Статистика сільського та рибного господарства

Статистика ринкових нефінансових послуг

Статистика транспорту та зв’язку

Статистика науки, інновацій та інформатики

Статистика соціальних послуг

Статистика внутрішньої торгівлі та товарних ринків

Статистика зовнішньої торгівлі

Статистика цін

Статистика фінансів підприємств

Структурні обстеження підприємств

Обстеження умов життя домогосподарств

Статистика населення

Статистика праці

Статистика навколишнього природного середовища

Обстеження ділової активності підприємствОсобливу увагу слід звернути на форми звітності, які містять вартісні показники і складаються на підставі даних бухгалтерського обліку. Для того щоб уявити обсяг статистичної звітності, її структуру, зміст і порядок подання, в Додатку А наведені форми статистичної звітності промислових підприємств України. Докладнішому вивченню підлягають форми статистичної звітності з продукції, праці, фінансів і зовнішньоекономічної діяльності, оскільки багато показників цих форм випливають з даних бухгалтерського обліку.

Крім органів державної статистики, статистикою займаються галузеві Міністерства, Міністерство фінансів України, окремі Державні комітети. Вони розробляють форми бухгалтерської і статистичної звітності, узгоджуючи їх з Держкомстатом України. Здійснюють їх збирання і розробку.

Проте не всі явища і процеси, що відбуваються в суб'єктів господарювання, можна вивчати за допомогою звітності. З метою одержання відомостей про такі та інші явища і процеси, що мають місце у господарській діяльності, застосовуються спеціально організовані спостереження, які проводяться також з метою доповнення і перевірки даних поточної звітності. Розрізняють такі основні види спеціально організованих спостережень, як переписи, одноразові обліки, спеціальні обстеження.


Случайные файлы

Файл
168595.rtf
97942.doc
medvedik.doc
75210-1.rtf
59078.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.