Ринкова конкуренція: значення та види (178724)

Посмотреть архив целиком


УНІВЕРСИТЕТ „КРОК”

Факультет Коледж

Кафедра економічної теорії

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Ринкова конкуренція: значення та види”

студентки ІІ курсу, групи БС - 4Гарафонова Олена Сергіївна


_______________

(підпис студента)

Керівник курсової роботи:

Асистент

Ткаченко Наталія Олександрівна

___________________________

(резолюція „До захисту”)

__________ ______________

(дата) (підпис)
Київ – 2007

ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Основні положення теорії досконалої і недосконалої конкуренції

1.1 Класичне трактування досконалої конкуренції

1.2 Теорія недосконалої конкуренції

1.3 Олігополістична конкуренція

1.4 Теорія монополістичної конкуренції

РОЗДІЛ 2. Антимонопольна політика в сучасному законодавстві України

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП


У повсякденному житті ми все частіше зустрі­чаємо слова: "конкуренція", "конкуренто­спроможність", "конкурентна боротьба", "конку­рентний ринок". Цим термінам інколи надаються різні значення, але всі вони можуть бути зведені до двох понять - "конкурентна боротьба" й "конкурентний ринок". Перше стосується способів поведінки окремих фірм на ринку, друге - ринкових структур і охоплює всі аспекти ринку будь-яких товарів, які впливають на поведінку й діяльність фірм (кількість фірм на ринку, технологію виробництва, типи товарів, що продаються і т.д.).

Конкурентність ринку визначається тими межами, в рамках яких окремі фірми здатні впливати на ринок, тобто на умови реалізації своєї продукції, насамперед на ціни. Чим менше окремі фірми впливають на ринок, де вони реалізують свою продукцію тим більш конкурентним вважається ринок. Найвищий ступінь конкурентності ринку досягається тоді, коли окрема фірма на нього не впливає зовсім. Це можливо лише в разі, коли на ринку товарів діє так багато фірм, що кожна з них зокрема ніяк не може вплинути на ціну товару, й сприймає її як таку, що визначається ринковим попитом і пропозицією. Такий ринок називається досконало конкурентним. А фірми, що діють в умовах досконало конкурентного ринку, не ведуть між собою конкурентної боро­тьби. Якщо ж окремі фірми мають можливість впливати на умови реалізації своєї продукції (в першу чергу на ціни), то вони ведуть між собою конкурентну боротьбу, але ринок, де ця можливість реалізується, досконало конкурентним уже не вважається.

Отже, конкуренція - категорія явно суперечлива. З одного боку існує твердження, що без конкуренції ринку не буває, а з іншого, - цілком конкурентним є той ринок, на якому учасники (фірми) не ведуть між собою конкурентної боротьби. І далі, якщо конкурентна боротьба існує, такий ринок не вважається досконало конкурентним. Більш того, чим сильніша конкуренція, тим повніше формуються умови для її обмеження. Але ринок рухається вже не до цілком конкурентного, а до монопольного. Ця суперечливість конкуренції виступає передумовою найпротилежніших оцінок її ролі в економіці. Одні економісти стверджують, що конкуренція - це велике благо (між іншим, ця точка зору є характерною для сучасних українських реформаторів), інші наполягають на тому, що конкуренція, протиста­вляючи суб'єктів ринку і породжуючи монополію, - велике зло для економіки.

Мета дослідження – дослідження сутності конкуренції як категорії ринкової економіки.

Завдання роботи – вивчити різновиди, форми, економічні закони та умови виникнення конкуренції.

Об`єкт дослідження – конкуренція та її види.

Актуальність роботи – сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що складається з різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових норм, і об’єднуються єдиним поняттям - ринок. Створення конкурентного середовища й подолання монополізму у наш час є одним з найважливіших напрямів економічної реформи в Україні.


РОЗДІЛ 1. Основні положення теорії досконвлої і недосконалої конкуренції


1.1 Класичне трактування досконалої конкуренції


Історичні межі досконалої конкуренції простягаються з XVI ст. до початку XX ст., тобто вони збігаються з епохою вільного капіталізму та існуванням ринку чистої конкуренції.[7, с.107] Суть конкуренції проявляється в тому, що вона, з одного бо­ку, створює такі умови, за яких покупець на ринку має безліч можливостей для придбання товарів, а продавець - для їх реалізації. З іншого боку, в обміні беруть участь дві сторони, кожна з яких ставить свій інтерес вище інтересу партнера. В результаті і продавець, і покупець при укладенні угоди повинні йти на взаєм­ний компроміс при визначенні ціни, інакше угода не відбудеться, а кожен з них понесе збитки.

Неодмінною умовою конкуренції є незалежність суб'єктів рин­кових відносин від певних "вищих" і зовнішніх" сил. Ця незалеж­ність проявляється, по-перше, в можливості самостійно приймати рішення про виробництво або купівлю товарів чи послуг; по-друге, у свободі вибору ринкових партнерів. У процесі конкуренції господарюючі суб'єкти як би взаємно контролюють один одного, причому здійснюють це переважно краще найретельнішого держа­вного органу. Конкуренція також є важливим інструментом регулювання пропорцій суспільного виробництва в умовах ринку.

В силу своєї суперечливої природи конкуренція несе в собі одночасно як позитивні так і негативні наслідки й дії.

Позитивні наслідки конкуренції

З одного боку, вона виступає як зовнішня примусова сила, що спонукає її учасників у процесі дбання про свої власні мікрогоспо-дарські інтереси сприяти суспільному прогресу.

Проте, як будь-який суспільний процес, конкуренція має й нега­тивні наслідки. Тому переоцінювати її можливості в реальній підпри­ємницькій діяльності не слід. Більш того, враховуючи, що негативні наслідки конкуренції органічно властиві ринковому механізму, заснованому на приватній власності (стихія, анархія), необхідно в конкурентній стратегії постійно передбачати локалізацію цих наслід­ків.

Негативні наслідки конкуренції

  1. Створює умови для безробіття, інфляції та банкрутства окремих підприємців

  2. Веде до збільшення диференціації доходів і створює умови для їх несправедливого розподілу

  3. Сприяс виникненню економічних криз

  4. Виступає важливим фактором монополізації економіки[11, с.205 ]

Досконала конкуренція, або ринок чистої конкуренції, виникає, якщо виконуються такі умови:

1) велика кількість малих за розміром фірм, жодна з яких не має значної частки на ринку. Обсяг виробництва чи реа­лізації не може істотно впливати на весь ринок (на пропози­цію товару, на зміни ціни та ін.). Продавці діють незалежно один від одного. Кожен має можливість вибрати необхідний обсяг виробництва. Ніхто не може впливати на його вибір. Таке становище на ринку не дає змоги продавцям контролю­вати ціни, діє принцип «слідуй за ціною», чи «бери існуючу ціну». Велика кількість продавців не дає їм можливості всту­пати у зговір між собою щодо цін;

2) вироблюваний та продажний товар є однорідним, тоб­то не має істотної диференціації;

3) вхід та вихід з даної галузі виробництва здійснюється повільно, без будь-яких законодавчих, технологічних та фінансових перешкод. Це дозволяє підприємцю вибрати найефективнішу галузь виробництва, а також здійснювати своєрідний «конкурентний тиск» в обраній галузі;

4) покупці та продавці мають потрібну інформацію про різні сторони підприємницької діяльності (виробничі ресур­си, витрати, необхідна технологія виробництва, джерела фінансування, ціни та ін.).

За наявності цих умов в економічному житті пануватиме досконала конкуренція, яка є первинною формою зв'язку в ринковій економіці.

Ця економічна ситуація є умовою дії всіх ринкових функцій, без всебічного втручання держави, бо досконала конкуренція забезпечує самоналагодження економічної сис­теми та стан її рівноваги. В умовах досконалої конкуренції широко використовуються різні методи нецивілізованої кон­куренції та механізм внутрішньогалузевої та міжгалузевої конкуренції. Однак ринок чистої конкуренції є ідеальною або абстрактною моделлю економіки, бо в чистому вигляді нині такі умови ніде не існують. Але окремі риси ринку чистої конкуренції діють у деяких галузях виробництва. Знання цього ринку дає змогу пізнати економічні закономірності реального суспільного життя. [7, с.111-112]

Конкуруючі суб'єкти поводять себе на ринку по-різному, виходячи з конкретних умов і тих завдань, які вони перед собою ставлять можна виділити три основних типи конкурентної поведынки.

Креативний тип конкурентної поведінки передбачає забезпе­ченні переваг суперникам шляхом введення якихось нових компо­нентів ринкових відносин (нова продукція, нові технології або нові формїЯ організації виробництва і т. д.). Суттєвою ознакою креативної конкуренції є прагнення ринкових контрагентів до зміни існуючоъ структури попиту і пропозиції.

Пристосувальна конкурентна поведінка - це упередження дій конкуренцыъ у галузі модернізації виробництва. Вона застосовуєть­ся тоді, коли підприємець не впевнений у своїх інноваційних можливостях..

Гарантуюча конкурентна політика покликана забезпечити стабілізацію на тривалу перспективу досягнутхтих позицій на ринку за рахунок підвищення якості продукції, зічміни її асортименту, надання додаткових послуг, пов'язаних з гарантійним обслугову­ванням. Цей тип конкурентної поведінки застосовується, як правило, тоді, коли підприємець не має можливості суттєво змінювати виробничу й комерційну програми і має слабку іннова­ційну базу.


Случайные файлы

Файл
6849-1.rtf
185228.rtf
112839.rtf
1496.rtf
Optimalnyj_sklad.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.