План реконструкції підприємства "Виробниче об’єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова" (178066)

Посмотреть архив целиком

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Економічний факультет

ПЛАН РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА:

Виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова” (ВО „ПМЗ”)”Київ 2008ЗМІСТ


ВСТУП

1. БАЗОВІ ДАНІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО ВО «ПМЗ»

1.1 Форма власності та структура групи власників

1.2 Характеристика продукції підприємства та ринків її збуту

1.3 Керівництво та штат працівників

1.4 Конкуренція

2. КОРОТКИЙ ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ КРИЗИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВО «ПМЗ»

2.1 Події, що призвели до неплатоспроможності

2.2 Причини неплатоспроможності

3. АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ВО «ПМЗ»

3.1 Результати економічної діагностики фінансового стану підприємства

3.2 Аналіз доцільності та прогноз результатів ліквідації підприємства

4. РОЗРОБЛЕНИЙ ПЛАН ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВАВО «ПМЗ»

4.1 Стратегічні цілі та стратегічний план підприємства ВО „ПМЗ”

4.2 Програма оперативних удосконалень

4.3 Фінансові результати

5. ПРОГНОЗНІ РЕЗУЛЬТАТИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

5.1 Прогноз балансового звіту та фінансових результатів

5.2 Прогноз показників ліквідності та рентабельності

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВСТУП


Сучасний стан економіки України на макро і мікрорівні характеризується деформованою структурою виробництва. Тому одним із стратегічних завдань більш ефективного розвитку виробничого потенціалу є його структурна перебудова. Останню можна здійснювати, з одного боку, за допомогою проведення ефективної політики реструктуризації та санації потенційно конкурентоспроможних підприємств, а з іншого — через ліквідацію (повне перепрофілювання) збиткових і збанкрутілих підприємств.

Реструктуризація є одним з інструментів санації підприємства – системи заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника.

Санаційна реструктуризація підприємства – це здійснення організаційного-сподарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом боргових зобов'язань до юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це передбачено планом санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів;

Метою проведення реструктуризації є створення повноцінних суб'єктів підприємницької діяльності, здатних ефективно функціонувати за умов переходу до ринкової економіки та виробляти конкурентоспроможну продукцію, що відповідає вимогам товарних ринків. Отже, процедуру реструктуризації можна визначити як комплекс заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, економічної та фінансової життєздатності підприємств.

Реструктуризація підприємства спрямовується на розв'язання двох основних завдань:

По-перше, якнайскоріше забезпечити виживання підприємства (оперативна реструктуризація);

По-друге, відновити конкурентоспроможність підприємства на ринку (стратегічна реструктуризація).

Відтак комплекс заходів з оперативної реструктуризації містить передовсім заходи з зниження всіх видів витрат (без одержання будь-яких суттєвих інвестицій) і швидкого збільшення обсягу збуту продукції та обороту капіталу. Проте, якщо процес перетворення буде зупинено після завершення оперативної реструктуризації, то підприємство незабаром неминуче знов опиниться в кризовому стані.

Стратегічна реструктуризація підприємства (організації) забезпечує довготермінову його (її) конкурентоспроможність. Для досягнення такої конкурентоспроможності необхідне визначення стратегічної мети підприємства, розробка стратегічної концепції розвитку, а також напрямів та інструментів реалізації цієї мети. Отже, реструктуризації підприємства передує оцінка його стану. Проте й аналіз, і реформування можна проводити, якщо маємо всебічно обґрунтовану мету реструктуризації, яку можна сформулювати таким чином: продукція підприємства має відповідати поточному платоспроможному попиту.

Організаційно-правовий вид реструктуризації характеризується процесами комерціалізації, корпоратизації, зміни організаційної структури та власника державних підприємств.

Технічну реструктуризацію пов'язано із забезпеченням такого стану підприємства, за якого воно досягає відповідного рівня виробничого потенціалу, технології, «ноу-хау», управлінських навичок, кваліфікації персоналу, ефективних систем постачання й логістики, тобто всього того, що дає підприємству змогу виходити на ринок з ефективною та конкурентоспроможною продукцією.

Економічна життєздатність досягається, коли продукція підприємства, його капітальні та поточні витрати, рівень продажу й цінова політика забезпечують такий рівень економічної рентабельності підприємства, що відповідає сучасним умовам господарювання.

Після досягнення фінансової життєздатності суб'єкт господарювання матиме таку структуру балансу підприємства, за якої показники ліквідності і платоспроможності задовольняють вимоги ринку, а також позбудеться проблем із виплатою кредитів, відсотків за них чи з погашенням інших боргових зобов'язань тощо.

Управлінську реструктуризацію зв'язано з підготовкою та перепідготовкою персоналу з орієнтацією на конкурентоспроможне функціонування підприємства, зміну його організаційної структури, менеджменту, технологічної, інноваційної та маркетингової політики.

Природа й міра необхідної реструктуризації залежать від характеру проблем підприємства. Іноді підприємство потребує лише часткової або так званої обмеженої реструктуризації для відновлення економічної та технічної життєздатності. При цьому підприємство встановлює для себе певні стандарти (орієнтири), які е кінцевою метою реалізації відповідного типу реформування. Такими орієнтирами можуть бути рівень фінансового лівериджу (співвідношення позикових і власних коштів), розмір робочого капіталу підприємства, а також коефіцієнт покриття боргів.

Будь-яку стратегію реструктуризації треба підсилювати заходами за трьома основними напрямками:

зменшення витрат і підвищення ефективності виробництва та продуктивності праці, зниження енергоємності виробництва, посилення контролю за якістю продукції;

модернізація або заміна обладнання; здебільшого модернізація є вигіднішою і за критерієм витрат і з погляду стратегії розвитку підприємства;

запровадження нової технології, доцільність якої має бути ретельно обґрунтована.

Актуальність теми курсового проекту полягає в тому, що єдиним шляхом продовження діяльності доведених до банкрутства підприємств є санаційна реструктуризація підприємства.

Об’єктом дослідження курсового проекту є підприємство „Виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод ім.О.М.Макарова” (ВО„ПМЗ”)”.

Предметом дослідження курсового проекту є проблема хронічно збиткової діяльності виробництв цивільної продукції на провідному підприємстві ракетно-космічної промисловості України.

Метою досліджень курсового проекту є розробка санаційної програми реструктуризації виробництв цивільної продукції підприємства як засобу подолання хронічної збитковості окремих виробництв підприємства та загрози банкрутства основного виробництва за рахунок досягнення загальної безприбутковості діяльності.

Інформаційною базою досліджень курсового проекту була фінансова звітність підприємства „Виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод ім.О.М.Макарова” (ВО„ПМЗ”)” за 2005 2007 роки.1. БАЗОВІ ДАНІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО ВО „ПМЗ”


1.1 Форма власності та структура групи власників


Державне підприємство "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. А.М.Макарова" на цей час є єдиним підприємством в Україні, яке займає монопольне становище на загальнодержавне ринку з виготовлення ракетно-космічної техніки та надання пускових послуг та здійснює стратегічно і економічно важливу задачу щодо використання космосу в інтересах оборони і безпеки держави [33].

Форма власності державна. Підпорядковано Національному космічному агентству України. Власних приміщень і площ 1 569 798 кв.м. Площа земельної ділянки 11 993,7 га. Підприємство багатопрофільне виробляє продукцію виробничо-технічного призначення, кількість працюючих 15 тис.чоловік [33].

Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод (ВО ПМЗ) починаючи з 60их років стає виробником ряду унікальних космічних носіїв, а також цілої гами космічних супутників. Створено 67 типів космічних апаратів, 12 космічних комплексів та чотири космічних ракетних комплекси, які забезпечують астрофізичні дослідження, глобальний радіо і телевізійний зв'язок, екологічний моніторинг.

З 1953 року на ДП "ВО ПМЗ" організовано випуск продукції цивільного призначення. Створена власна модель трактора ЮМЗ6АКЛ.

У 1991 1992 роках в рамках конверсії виробництва та з метою вирішення транспортної проблеми на Україні об'єднання розпочало освоєння та виготовлення тролейбусів.

З 1994 року розпочато виробництво вітроенергетичних установок розробки ДКБ "Південне" та СП "Уінденерго" (ВЕУ56100), а також трамваїв по конструкторсько-технічній документації СП "ТатраЮг".


Случайные файлы

Файл
131985.rtf
48571.rtf
160759.rtf
задача 55.doc
148097.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.