Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою (177610)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Червоноградський державний технікум гірничих технологій та економіки

Спеціальність: «Економіка підприємства»
КУРСОВА РОБОТА

з предмету “Економіка, організація та планування виробництва”

Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибоюВиконав: студента групи

1 – ЕП - 07/11з

Головащенко С.

Прийняв: Шайтан А. А.
2009р.Зміст


Вступ

1. Теоретичне обґрунтування роботи

2. Коротка характеристика очисного вибою

3. Розрахункова частина проекту

3.1 Розрахунок навантаження на лаву

3.2 Розрахунок і побудова планограми робіт в лаві

3.3 Розрахунок паспорту норм виробітку і розцінок на виймання вугілля в лаві

3.4 Розрахунок чисельності працівників на видобувній дільниці і побудова графіку виходів робітників за добу

3.5 Калькуляція дільничної собівартості 1 тони вугілля

3.6 Визначення основних техніко-економічних показників роботи лави

3.7 Розрахунок економічної ефективності прийнятих заходів

Висновок

Список використаної літературиВступ


Для економіки України має велике значення одна із базових галузей народного господарства – вугільна промисловість.

Її продукцію споживають металургія, електро- і теплоенергетика, хімічна промисловість, комунальне господарство та інше. З подоланням високої економічної кризи все більше зростатимуть потреби у вугіллі. На жаль, в останні роки значно знизився його видобуток (приблизно в 2,5-3 рази). Це пояснюються багатьма причинами, основними з яких є:

 • значна недостача обігових коштів;

 • глибокі процеси фізичного і морального старіння основних фондів вугільних підприємств, призупинення, практично, оновлення основних фондів;

 • порушення взаєморозрахунків між споживачами вугільної продукції і шахтами, що призводить до дефіциту грошових коштів на вугільних підприємствах;

 • недостатня підтримка вугільної галузі з боку держави через дефіцит бюджету;

 • недостатній рівень організації праці і виробництва, низький рівень трудової та технологічної дисципліни.

Для подолання кризи у вугільній галузі необхідно провести наступні організаційно-технічні заходи:

 1. Провести економічну реформу вугільного виробництва, закрити малої потужності і нерентабельні шахти, добудувати які знаходяться на високій стадії готовності.

 2. Упорядкувати ринок збуту вугільної продукції, змінити частки бюджету.

 3. Розробити ефективний механізм господарювання на всіх рівнях управління галузі.

 4. Вдосконалити оперативне управління, нарядну систему, табельний облік, контроль за безпечним веденням гірничих робіт.

 5. здійснити технічне переозброєння вугільних підприємств, вдосконалити організацію праці та виробництва.

Виходячи із проблем вугільної промисловості і шляхів її виходу із кризи, метою курсової роботи є впровадження високопродуктивної техніки на шахті № і розробка проекту раціональної організації праці.


 1. Теоретичне обґрунтування роботи


У зв’язку з тим, що комплекс процесів і операцій, які мають місце в очисному вибої, постійно повторюється, вони носять циклічний характер. Цикл в очисному вибої – це сукупність всіх процесів і операцій, які виконуються в певній послідовності і обсязі, необхідних для виймання вугілля впродовж всієї лави на встановлену величину посування.

В залежності від гірничо-геологічних умов, техніки, що використовується, технології виробництва у цикл можуть входити різні процеси.

Так, при вийманні вугілля механізованим комплексом КМ-88 у склад циклу входять такі процеси:

 1. Виймання вугілля комбайном і навантаження його на вибійний конвеєр;

 2. Транспортування вугілля впродовж лави;

 3. Оформлення вибою і пересування секцій кріплення;

 4. Пересування вибійного конвеєра до кромки вибою;

 5. Доставка матеріалів в лаву;

 6. Підготовка ніш (уступів).

Перш ніж приступити до розробки проекту організації робіт, необхідно уточнити, що собою являє організація праці. Багато авторів вважають, що під організацією виробництва слід розуміти комплекс науково-обґрунтованих заходів і рішень, спрямованих на більш ефективне використання основних виробничих фондів, трудових, матеріальних і енергетичних ресурсів за рахунок погодження робочих процесів у просторі і в часі, їх максимального суміщення, прискорення швидкості їх використання.

Проектування організації праці в очисному вибої здійснюється в такій послідовності:

 • вивчаються гірничо-геологічні умови виробництва, вибирається техніка і технологія робіт в лаві;

 • розраховується норматив навантаження на лаву, обсяг видобутку вугілля з циклу за добу, місяць і рік;

 • розраховується комплексна норма виробітку і розцінка на виймання вугілля в лаві;

 • встановлюється професійно-кваліфікаційний склад робітників, розраховується чисельність працівників;

 • розраховується тривалість виконання робочих процесів і операцій;

 • складається графік організації робіт;

 • визначаються основні техніко-економічні показники.2. Коротка характеристика умов виробництва в очисному вибої


п/п

Назва факторів

Значення факторів

1

2

3

1.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ


1.1

Басейн

Львівсько-Волинський

1.2

Підприємство

Шахта

1.3

Категорійність по газу

Надкатегорійна

1.4

Очисний вибій

Лава №321

1.5

Пласт вугілля

П7н

1.6

Марка вугілля

ГР

2.

ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ


2.1

Загальна потужність пласта

m3= м

2.2

Потужність, на яку виймається пласт

mв= м

2.3

Будова пласта

Складна

2.4

Кут падіння пласта

α= 30

2.5

Густина вугілля в масиві

γ= т/м3

2.6

Опір пласта різанню

Ар= кгс/см

2.7

Категорія вугілля по бурінню

V

2.8

Амплітуда геологічних порушень

Нгп= м

2.9

Довжина геологічних порушень

Lгп= м

2.10

Обводнення пласта

Кв= м3/год

2.11

Відносна метаноносність пласта

gсн4= м3

2.12

Небезпечність пласта через раптові викиди

Без раптових викидів

2.13

Схильність вугілля до самозагоряння

Не схильне

2.14

Характеристика порід безпосередньої покрівлі:


назва

Пісковик

потужність

mп= 3,9 м

питома вага

γп=2,1 т/м3

тип покрівлі за стійкою


2.15

Характеристика порід безпосередньої підошви:


назва

пісковик

потужність

mп= 8,6 м

питома вага

γп=2,2 т/м3

тип покрівлі за стійкою


3.

ГІРНИЧО-ТЕХНІЧНІ УМОВИ


3.1

Механізація очисних робіт:


тип механізованого комплексу


тип вугільного комбайна


тип вибійного конвеєра


1

2

3

3.2

Характеристика дільничного транспорту:


вид транспорту

Конвеєрний

тип і довжина транспортних засобів

СП-202(100м); 1Л80(2м)

механізація навантажувального пункту

ГУАНП

4.

ТЕХНОЛОГІЧНІ УМОВИ


4.1

Спосіб підготовки пласта

Панельний

4.2

Система розробки пласта

Стовпова

4.3

Напрямок відробки стовпа

По простяганню

4.4

Порядок відробки стовпа

Зворотній

4.5

Довжина виймального стовпа

Lст= м

4.6

Кількість лав в стовпі

Nл=1 шт.

4.7

Довжина лави

lл= м

4.8

Вид технології виймання вугілля

Однокомбайнова

4.9

Схема роботи комбайна

Човникова

4.10

Корисна ширина захвату комбайну

r= м

4.11

Схема пересування вибійного комбайну

Фронтальна

4.12

Розташування головок вибійного конвеєра:


приводної

Винесена на конвеєрний штрек

натяжної

Винесена на бортовий штрек

4.13

Схема пересування кріплення в очисному вибої

Послідовна

4.14

Строк експлуатації механізованого кріплення

tе= р.

4.15

Основні розміри уступів:


в нижній частині лави


довжина

l1=2,0 м

глибина

L1=0,5 м

у верхній частині лави


довжина

l2=2,0 м

глибина

L2=0,5 м

4.16

Спосіб виймання уступів

Вручну

5.

ЕЛЕМЕНТИ КРІПЛЕННЯ


5.1

Характеристика дільничних виробок:


форма поперечного перерізу

Аркова

площа перерізу в світлі

Sk=10 м2; S6=8м2;

тип кріплення

АПК-3/11,2

відстань між рамами

lp=

кількість рейкових доріг

nB=1; nб=1

тип рейок

Р-24

стан виробок за лавою

Виробки гасяться

5.2

Характеристика кріплення кінцевих ділянок очисного вибою:


нижнього уступу

1рама з 4*ст.ГС під 3,0брус

верхнього уступу

1рама з 4*ст.ГС під 3,0брус

нижньої частини лави

2 рами з 3*ст.ГС під 2,0брус

верхньої частини лави

2 рами з 3*ст.ГС під 2,0брус

1

2

3

5.3

Характеристика способів підтримання спряжень лави з дільничними гірничими виробками:


викладка кострів, їх форма і вид

Чотиригранні дерев’яні

кількість рядів

nб=1; nк=1

відстань встановлення

lк=1,26 м

5.4

Характеристика способів підсилення кріплення дільничних гірничих виробок:


попереду лави

Ремонтнини ст.2ГСК-17

позаду лави

Дерев’яні ремонтини

6.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ


6.1

Режими роботи очисного вибою:


річний

300 днів

місячний

25 днів

тижневий

6 днів

добовий

(3*6)в+(1*6)р.п

6.2

Тривалість робочої зміни

Тзм.=360 хв.

6.3

Режим роботи зміни

5р.д+2вих.д.

6.4

Тривалість робочого тижня для робітників

Трд=30 год.

6.5

Форма організації праці

Добова комплексна бригада

6.6

Система оплати праці

Відрядно-преміальна, погодинно-преміюльна


Случайные файлы

Файл
101703.rtf
147242.rtf
141846.rtf
143290.rtf
183245.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.