Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод" (177210)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Кафедра економіки підприємства
Курсова робота

Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП “Лужанський експериментальний завод”студента 3-го курсу

групи 331

економічного факультету

МАТЕЙЧУКА Д. І.

Науковий керівник

канд. екон. наук, доцент

КСЬОНДЗ С. В.Чернівці 2008


Зміст


Вступ 3

Розділ 1. Теоретичні основи ефективного використання основних фондів підприємств в сучасних умовах господарювання 5

1.1 Місце та роль основних фондів у формуванні результатів господарської діяльності промислових підприємств 5

1.2 Методичні підходи щодо складу, структури та оцінки основних фондів промислових підприємств 7

1.3 Система показників ефективного використання основних фондів на підприємствах 12

1.4 Висновки до розділу 1 14

Розділ 2. Дослідження ефективного використання основних фондів на "Лужанському експериментальному заводі" за 2006-2007рр 17

2.1 Техніко-економічна характеристика господарської діяльності на досліджуваному підприємстві 17

2.2 Оцінка складу та структури основних фондів досліджуваного підприємства за балансовою, відновною, та залишковою вартістю 19

2.3 Аналіз показників ефективного використання основних фондів на підприємстві, що досліджується 24

2.4 Висновки до розділу 2 27

Розділ 3. Шляхи вдосконалення ефективного використання основних фондів на "Лужанському експериментальному заводі" 28

Висновки і пропозиції 33

Список використаних джерел 35Вступ


Актуальність теми дослідження.

За останні роки в Україні відбулись і відбуваються глибокі економічні зміни. За час, що минув від початку радикальної реформи адміністративно-командної системи економіки, значною мірою трансформувались умови функціонування всіх складових ланок економіки, в тому числі й насамперед – сфера фінансових відносин у суспільстві.

Сучасний етап розвитку нашої держави вимагає особливої уваги до оцінки фінансово-економічного стану підприємства як первинної, основної, самостійної ланки народного господарства, що створює конкретні економічні блага, а отже є першоосновою національного багатства України.

У період переходу до ринкової економіки конкурентної боротьби між товаровиробниками особлива увага повинна приділятися підвищенню ефективності використання основних фондів, а також визначення їх потреби на наступні роки, оскільки від їх раціонального використання залежать усі техніко-економічні показники: випуск продукції, її собівартість, продуктивність праці, прибуток, рентабельність, фінансовий стан.

Саме тому кожне підприємство повинно постійно відтворювати, оновлювати свої основні фонди через капітальні вкладення. Оскільки це покаже які витрати і надходження буде мати підприємство в плановому періоді. Тому дане питання є на сьогодні надзвичайно актуальним і важливим.

Мета та завдання дослідження.

Метою курсової роботи є дослідження потреби підприємства в основних фондах, а також їх складу, структури, стану, забезпеченості та ефективності використання та вплив на темпи підвищення обсягу виробництва підприємства.

Виходячи із наявної мети, можна поставити такі завдання:

Провести аналіз стану і забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів основними фондами, відповідність їх складу, структури та технічного рівня виробничій програмі підприємства.

Оцінити ступінь ефективності використання основних фондів.

Визначити значення основних фондів у відтворювальному процесі підприємства.

Розрахувати потребу підприємства в основних фондах на наступний рік.

Об’єктом дослідження даної роботи є “Лужанський експериментальний завод”.

Структура та обсяг курсової роботи.

Для висвітлення теми і розкриття завдань роботу поділено на вступ, 3 розділи та висновок.

У першому розділі розкриваються теоретично значення відтворювального процесу основних фондів як складової частини ефективності управління підприємством.

Другий розділ роботи присвячений дослідженню загального обсягу, структури, стану, забезпеченості, ефективності використання основних фондів і їх вплив на темп обсягу виробництва підприємства за 2006-2007 роки.

В третьому розділі розглядається визначення потреби підприємства в основних фондах на наступний рік.

Обсяг курсової роботи – 35 сторінок.

Методологічною та інформаційною основою для написання курсової роботи стали законодавча та нормативна база України, праці видатних вітчизняних та зарубіжних економістів і практиків, періодичні видання, а також статистична звітність підприємства.Розділ 1. Теоретичні основи ефективного використання основних фондів підприємств в сучасних умовах господарювання


1.1 Місце та роль основних фондів у формуванні результатів господарської діяльності промислових підприємств


Відповідно до П(С)БО 7 “Основні фонди” під основними фондами розуміють матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання для виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду, для здійснення адміністративних або соціально-культурних функцій, якщо очікуваний строк їх використання більше одного року або операційного циклу (якщо він більше одного року) [1].

Основні фонди поділяються на фонди виробничого й невиробничого призначення.

Виробничі основні фонди - це частина основних фондів, яка бере участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи натуральну форму. Вони належать до таких видів діяльності – промисловість, будівництво, автомобільний транспорт, зв’язок, торгівля та ін.

Невиробничі основні фонди – це житлові будинки та інші об’єкти соціально-культурного обслуговування, які знаходяться на балансі підприємства (охорона здоров’я, освіта, культура)[24. с.22].

Виробничі основні фонди беруть участь у процесі виробництва. Вартість свою переносять на вироблений продукт поступово, частинами, в міру використання і поновляються через капітальні вкладення. На відміну від виробничих основних фондів невиробничі основні фонди не беруть участі в процесі виробництва і не переносять своєї вартості на вироблений продукт. Відтворюються вони тільки за рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства. Незважаючи на те, що невиробничі основні фонди безпосередньо не впливають на обсяг виробництва, збільшення цих фондів пов’язане з поліпшенням добробуту працівників підприємства. Це в кінцевому рахунку позитивно позначається на результатах діяльності підприємства, на зростання продуктивності праці [4, c.62-80].

Згідно з П(С)БО 7 “Основні фонди” до складу основних фондів включають:

1. Земельні ділянки.

2. Капітальні витрати на поліпшення земель.

3. Будинки, споруди та передавальні пристрої.

4. Машини та обладнання.

5. Транспортні засоби.

6. Інструменти, прилади, інвентар (меблі).

7. Робоча і продуктивна худоба.

8. Багаторічні насадження.

9. Інші основні фонди [1].

Не належать до основних фондів:

1. Предмети терміном служби менше одного року незалежно від їх вартості.

2. Предмети вартістю до 500 гривень за одиницю (за ціною придбання) незалежно від терміну служби. При цьому гранична вартість предметів, що не належать до основних фондів, може змінюватися Міністерством фінансів України.

3. Спеціальні інструменти і спеціальні пристосування підприємств серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуального замовлення незалежно від їхньої вартості.

4. Спеціальний одяг, спеціальне взуття, а також постійні речі незалежно від їхньої вартості і терміну служби.

5. Формений одяг, призначений для видачі працівникам підприємства, незалежно від вартості і терміну служби [10. с.152].

Співвідношення окремих груп основних фондів становить їх структуру. Поліпшення структури основних виробничих фондів, передусім підвищення питомої ваги активної їх частини, сприяє зростанню виробництва, зниженню собівартості продукції, збільшенню грошових нагромаджень підприємства [7. с.176].

Для обчислення амортизаційних відрахувань основні фонди поділяють на такі групи:

1. Будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої.

2. Автомобільний транспорт та вузли, запасні частини до нього, меблі, побутові, електричні, оптичні і електромеханічні прилади та інструменти.

3. Інші основні фонди.

4. Електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони, рації [6. с.268].

Підприємству не байдуже, в яку групу основних виробничих фондів вкладати кошти. Воно зацікавлене в оптимальному підвищенні питомої ваги машин, устаткування, тобто активної частини основних фондів, які обслуговують процес виробництва і характеризують виробничі можливості підприємства. Ясна річ, що для забезпечення нормального функціонування активних елементів основних фондів необхідні будівлі, споруди, інвентар, тобто пасивна частина основних фондів [2. с.272].

Основні виробничі фонди здійснюють господарський оборот (кругообіг), що складається з таких стадій: знос, амортизація, нагромадження коштів для повного відтворення основних фондів шляхом здійснення капітальних вкладень[20. с.343].


Случайные файлы

Файл
22952-1.rtf
143197.rtf
9506.doc
174319.rtf
77859-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.