Відкрите акціонерне товариство (176066)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Економічний факультет

Кафедра економіки підприємстваКУРСОВА РОБОТА

з дисципліни "Економіка підприємства"Виконав студент:

Керівник роботи:


Полтава 200 р.Зміст


Вступ

1. Характеристика товариства з обмеженою відповідальністю

Поняття товариства з обмеженою відповідальністю

2. Основні фонди підприємства

2.1.Склад, структура і показники руху

2.2. Показники використання основних виробничих фондів підприємства

2.3. Визначення амортизаційних відрахувань, аналіз діючих методів нарахування амортизації

3. Оборотні кошти підприємства

3.1. Склад, характеристика і структура оборотних коштів підприємств

3.2. Розрахунок середньорічного залишку оборотних коштів за звітний рік

3.3. Показники використання та розрахунок вивільнення або залучення оборотних коштів

4. Основні техніко економічні показники діяльності підприємства

Висновки

Використана література


Зміст.


Вступ

1. Характеристика відкритого акціонерного товариства

2. Основні фонди підприємства

2.1. Склад, структура, показники руху основних фондів

2.2. Показники використання основних виробничих фондів

Підприємства

2.3. Розрахунок амортизаційних відрахувань

3. Оборотні кошти підприємства

3.1. Характеристика, склад та структура оборотних коштів

3.2. Розрахунок середньорічного залишку оборотних коштів за

звітний рік

3.3. Показники використання та розрахунок вивільнення або

залучення оборотних коштів

4. Основні техніко-економічні показники виробничо - господарської

діяльності підприємства

Висновки

Література


Вступ


В умовах ринкової економіки підприємство - це товаровиробник, основний виробничий суб'єкт економіки. Економічна сутність підприємства полягає в тому, що воно має за мету отримання прибутку. Його діяльність спрямована на отримання прибутку після реалізації товару. Об'єктивними умовами його існування є безперервний, постійно повторюваний процес виробництва, тобто відтворення. Як фактори виробництва воно має робочу силу і виробничі фонди.

В сучасному економічному становищі діяльність будь-якого підприємства неможлива без ретельного аналізу кожного фактора як внутрішнього так і зовнішнього середовища. Це пов’язано зі складною структурою підприємства і з освітленими зв’язками підприємства з іншими суб’єктами підприємницької діяльності, і органами державної влади, які відповідно складають конкуренцію і контролюють законність діяльності підприємства. В жорстокій конкурентній боротьбі вирішальне значення може мати зниження витрат підприємства за рахунок більш раціонального використання всіх видів ресурсів, підвищення продуктивності праці, прискорення обороту грошових коштів, максимально ефективного використання своїх виробничих потужностей і т.д. Тому оцінка даних показників повинна проводитися на підприємстві регулярно, слідуючи при цьому двом цілям:

 1. оцінити результат діяльності підприємства в періоді, що аналізується, і порівняти з минулим, для виявлення покращення чи погіршення в становищі підприємства;

 2. виходячи з отриманих результатів аналізу, спланувати стратегію діяльності підприємства в плановому періоді для стабілізації фінансового становища і прогресу в подальшому.

Щоб досягти цих цілей підприємство аналізує свою діяльність по різним системам техніко-економічних показників, які в сукупності дають загальну характеристику становища справ на даному етапі за аналізуємий період.


1. Характеристика товариства з обмеженою відповідальністю


Господарське товариство – це підприємство, установи, організації, створені на договірних засадах між юридичними особами та громадянами шляхом об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку. Господарські товариства є юридичними особами.

Господарські товариства бувають:

 • акціонерні товариства;

 • товариства з обмеженою відповідальністю;

 • товариства з додатковою відповідальністю;

 • повні товариства;

 • командитні товариства.

Акціонерне товариство – це товариство з статутним фондом, поділеним на визначену кількість акцій з рівною номінальною вартістю, і несе відповідальність по зобов’язанням тільки майном товариства. Акціонерне товариство буває закритого то відкритого типу.

Повне товариство – товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном.

Командитне товариство – це товариство, в якому разом з одним або більше учасниками, що здійснюють підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, які несуть відповідальність тільки в межах своїх вкладів у майно товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю – це товариство з статутним фондом, поділеним на частки, розмір яких визначається установчими документами, учасники цього товариства несуть майнову відповідальність в межах їх вкладів.

Товариство з додатковою відповідальністю – це товариство, статутний фонд якого поділений на частки у визначеному установчими документами розмірі. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками в статутний фонд, а при недостатності їх – додатково майном, що їм належить в однаковому розмірі до внесків.

Основними принципами діяльності підприємства є:

1. Вільний вибір видів діяльності.

2. Самостійне формування програми діяльності.

3. Вільний вибір місцезнаходження підприємства.

4. Самостійне залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових та природних ресурсів в межах обумовлених законодавством.

5. Самостійний вибір форм та систем оплати праці (крім державних і бюджетних підприємств).

6. Вільне розпорядження прибутком, що залишився після уплати податків.

7. Можливість самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

Порядок створення підприємства:

 • прийняття учасниками рішення про створення підприємства, проведення організаційного збору;

 • розробка установчих документів, затвердження їх власниками на зборі, оформлення протоколу збору, відкриття тимчасового поточного рахунку в

банку (якщо це потрібно згідно діючого законодавства);

 • завірення установчих документів у нотаріуса;

 • державна реєстрація підприємства в органах виконавчої влади;

 • реєстрація підприємства в органах державної статистики, податкової адміністрації, в різноманітних фондах;

 • виготовлення печатки і штампів;

 • відкриття постійного поточного рахунку та інших рахунків в банку або банках.

Підприємство створюється згідно з рішенням власника (власників) майна чи уповноваженого ним (ними) органу, підприємства-засновника, організації або за рішенням трудового колективу у випадках і порядку, передбачених Законом України "Про підприємства в Україні" та іншими законами України. Рішення про створення підприємства у випадках, передбачених чинним законодавством, приймається за погодженням з Антимонопольним комітетом України. Підприємство може бути створено внаслідок примусового поділу іншого підприємства відповідно до антимонопольного законодавства України.

Підприємство може бути створено в результаті виділення із складу діючого підприємства, організації одного або кількох структурних підрозділів, а також на базі структурної одиниці діючих об'єднань за рішенням їх трудових колективів, якщо на це є згода власника чи уповноваженого ним органу.

Створення підприємств шляхом виділення здійснюється із збереженням за новими підприємствами взаємозобов’язань та укладених договорів з іншими підприємствами.

У випадках, коли для створення і діяльності підприємства потрібні природні ресурси, дозвіл на їх використання видається відповідною Радою народних депутатів, а в передбачених законодавчими актами випадках - Верховною Радою України за поданням первинного природокористувача при наявності позитивного висновку державної екологічної експертизи або відповідної Ради народних депутатів. Відмову у наданні природних ресурсів може бути оскаржено в порядку, передбаченому законодавством України.

Підприємству може бути передана у колективну власність або надана у користування, в тому числі на умовах оренди, земельна ділянка в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

Підприємство набуває прав юридичної особи від дня його державної реєстрації.

Для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи подаються такі документи:

 • рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства).Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, таким рішенням

є установчий договір, а також протокол установчих зборів (конференції) у випадках, передбачених законом;

 • статут, якщо це необхідно для створюваної організаційної форми підприємництва;


Случайные файлы

Файл
132704.rtf
162393.rtf
142551.rtf
182864.rtf
92859.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.