Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш" (175864)

Посмотреть архив целиком


АНАЛІЗ ФІНАНСОВО–ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "ТРАНСМАШ"1. Загальна характеристика діяльності ТОВ "Трансмаш"


Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансмаш" засноване у 2003 році. Діяльність підприємства регулюється Законом України "Про підприємство", статутом, а також іншими нормативними документами і законодавчими актами.

Юридична адреса підприємства: Україна, м. Харків, пр. Героїв Сталінграда, 23.

ТОВ "Трансмаш" є самостійним господарським об’єктом з правами і обов’язками юридичної особи. Форма власності – приватна, засновниками є фізичні особи, які несуть відповідальність по зобов’язаннях підприємства в межах своєї долі до статутного фонду фірми.

Підприємство має у власності відособлене майно, що враховується на його самостійному балансі, може від свого імені набувати і здійснювати майнові і особисті немайнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

Підприємство має всі права і несе зобов’язання, передбачені чинним законодавством України для юридичних осіб, у тому числі:

 • укладати прямі і багатобічні договори з державними, цивільними, господарськими і іншими організаціями і підприємствами, окремими громадянами, а також бути посередниками між ними;

 • отримувати всіма законними способами майно для підприємства, а також отримувати матеріали і вироби через роздрібну, оптову і комісійну торгівлю, від юридичних і фізичних осіб;

 • продавати іншим підприємствам, організаціям і особам, обмінювати устаткування, транспортні засоби, матеріальні цінності і гроші, а також списувати з балансу основні фонди, якщо вони зношені або морально застаріли;

 • укладати як на території України, так і за її межами, різного роду угоди і інші юридичні акти з підприємствами, суспільствами, організаціями, союзами і окремими особами, а також брати участь в торгах, конкурсах, аукціонах, надавати гарантії, бути позивачем і відповідачем в суді;

 • здійснювати оптову, роздрібну і комісійну торгівлю;

 • застосовувати договірні ціни і розцінки, а в окремих випадках встановлювати ціни на товари і послуги на встановленому чинним законодавством рівні;

 • створювати згідно чинному законодавству спільні підприємства, установи і організації, створювати інші (дочерние) підприємства з правами юридичної особи, а також філії, представництва, відділення як на території України, так і за її межами з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків, а також вступати в асоціації, концерни, інші господарські об’єднання, діяльність яких відповідає статутним вимогам підприємства;

 • відряджати як на території України, так і за її межі співробітників підприємства для навчання, прийняття участі в загальних програмах і проектах, а також приймати представників і фахівців інших організацій за свій рахунок.

Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування і самоокупність забезпечує соціальний розвиток і стимулювання працівників за рахунок накопичених засобів, несе повну відповідальність за результати власної господарської діяльності і виконання покладених на себе зобов’язань перед постачальниками і споживачами, бюджетом, банками, а також перед трудовим колективом згідно чинному законодавству.

Підприємство створене з метою здобуття прибутку від господарської діяльності, яка направлена на поповнення ринку товарами і послугами для максимального задоволення потреб населення і реалізації на базі здобуття прибутку соціальних і економічних інтересів засновників і членів колективу.

Майно підприємства складають основні фонди і оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображується в балансі підприємства. Майно підприємства, включаючи внески засновників, продукцію, отриманий дохід є винятковою власністю засновників, які мають право розпоряджатися їм самостійно, продавати або передавати третім особам.

Джерелами формування майна підприємства є:

 • грошові і майнові внески засновників;

 • доходи, отримані від господарської діяльності, реалізації продукції і послуг;

 • кредити банків і інших кредитних організацій;

 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

Підприємство здійснює облік всієї своєї діяльності, контроль за ходом реалізації продукції і послуг, веде оперативний бухгалтерський облік і статистичну звітність в порядку встановленому законодавством.

Підприємство має самостійний баланс, рахунки в банках, круглий друк, що містить його повне фірмове найменування українською мовою. Також ТОВ "Трансмаш" має право мати штампи і бланки зі своїм фірмовим найменуванням, власну емблему, а також зареєстрований в установленому порядку товарний знак.

Організаційна структура підприємства побудована за лінійно-функціональним принципом. Загальна чисельність працівників на підприємстві 15 чоловік, з місячним фондом оплати праці 45603,75 грн.


2. Фінансовий аналіз ТОВ "Трансмаш"


Аналіз фінансової діяльності служить для виявлення вузьких місць в управлінні фінансами підприємства, визначення негативних тенденцій фінансового стану підприємства.

Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану служить бухгалтерський баланс підприємства. Джерелом даних для аналізу фінансових результатів є звіт про фінансові результати і їх використання.

Аналіз фінансового стану проводитиметься по наступному плану:

 1. Аналіз майнового стану підприємства.

 2. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

 3. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства.

 4. Аналіз фінансових результатів і рентабельності.

Майновий стан підприємства характеризується складом, розміщенням, структурою та динамікою активів (майна) і пасивів (власного капіталу і зобов’язань).

Аналіз майнового стану підприємства проводиться за допомогою скороченого аналітичного балансу (таблиці 1, 2), який утворюється з вихідного балансу шляхом об’єднання в окремі групи однорідних за своїм складом та економічним змістом статей.

Аналіз скороченого аналітичного балансу поділяється на горизонтальний і вертикальний. Горизонтальний аналіз визначає абсолютні й відносні зміни величин окремих видів активів і пасивів за звітний період, а також у динаміці за ряд років. Вертикальний аналіз передбачає вивчення структури активу й пасиву балансу. Перевагою вертикального аналізу порівняно з горизонтальним є можливість співставлення структурних показників різних за розміром капіталу підприємств аналогічного напрямку діяльності.


Таблиця 1 – Аналіз майна ТОВ "Трансмаш"

Види активів (майна)

2007 р

2008 р

2009 р

Зміни (+,–) 2008/2007

Зміни (+,–) 2009/2008

сума, тис. грн

у % до підсумку

суми, тис. грн.

у % до підсумку

сума, тис. грн

у % до підсумку

суми, тис. грн.

питомої ваги, проц. пунктів

У % до 2007 р.

суми, тис. грн.

питомої ваги, проц. пунктів

У % до 2008 р.

Майно – всього

1517,3

100

1647,8

100

2530,0

100

129,7

0

8,5

882,2

0

53,5

1. Необоротні активи

357,0

23,5

452,6

27,5

446,4

17,6

95,6

4,1

26,8

6,2

9,9

1,4

1.1 Основні засоби

168,6

11,2

305,7

18,5

427,3

16,9

137,1

7,3

81,3

121,6

1,6

39,8

2 Оборотні активи

1158,4

76,4

1193,2

72,4

2080,3

82,2

34,8

4,0

3,0

887,1

9,8

74,3

1. Виробничі запаси

10,4

0,7

31,7

1,9

23,4

0,9

21,3

1,2

204,8

8,3

1,0

26,2

Фонди обігу

323,2

21,3

476,5

28,9

1303,6

51,5

153,3

7,6

47,4

827,1

22,6

173,6

1. Готова продукція і товари

98,7

6,5

105,0

6,4

390,7

15,4

6,3

0,1

6,4

285,7

9,0

272,1

Поточна дебіторська заборгованість

202,1

13,3

345,8

20,9

807,6

31,9

143,7

7,6

71,1

461,8

11,0

133,5

3. Грошові кошти і поточні фінансові інвестиції

8,3

0,5

5,4

0,3

87,9

3,5

2,9

0,2

34,9

82,5

3,2

1527,8

4. Інші оборотні активи

14,1

0,9

20,3

1,2

17,4

0,7

6,2

0,3

43,9

2,9

0,5

14,3

3. Витрати майбутніх періодів

1,9

0,1

2,0

0,1

3,3

0,2

1,4

0

73,7

1,3

0,1

65,0


Случайные файлы

Файл
10821.rtf
153902.rtf
24934.rtf
13998-1.rtf
129095.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.