Аналіз діяльності підприємства (175828)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Одеський національний політехнічний університет

Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій

Кафедра економіки підприємств

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Економічний аналіз”Виконала:

студентка 3-го курсу

групи ОЕ-044

Малишко Ю.Ю.

Перевірила:

Поповенко Н.С.
Одеса 2007р.


Вихідні дані:


Додаток №1


Найменування виробу

Обсяг виробництва, од.

Ціна одиниці,

тис.грн

Ріст(зниження) цін

на вироби у звітному періоді,%

Трудомісткість планова, н/год

Зниження трудомісткості у звітному періоді,%

Прямі мат витрати у плановому періоді,тис.грн

Ріст цін у звітному періоді на мат витрати виробу,%

Покупні вироби у плановому періоді,тис.грн

Ріст цін у звітному періоді на покупні вироби,%

Зниження матеріаломісткості у звітному періоді,%

план

факт

А

330

280

11

+15

50


5

0,4


25

4,2


7

2

Б

420

750

8

+1

65

0,3

2,6

2

В

880

530

13

+15

70

2,1

4,1

2

Г

620

650

19

------

65

3,9

5,1

3

Ітого

2250

2210
Додаток №2


Загальні вихідні дані:


 1. Даний період – квартал;

 2. Коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат – 1,5;

 3. Коефіцієнт виконання норм – 1,2;

 4. Число допоміжних робітників – 10% від чисельності основних робітників;

 5. Число керівників і службовців – 5% від чисельності основних робітників;

 6. Оплата за 1н/год. для основних працівників – 6,5 грн;

 7. Годинна ставка допоміжних робітників – 5 грн;

 8. Середній оклад керівних працівників1850 грн (у місяць);

 9. Додаткова заробітна плата:

 10. основних робітників – 30% від основної зарплати;

 11. допоміжних – 20%;

 12. Відрахування на соцстрах, до пенсійного фонду – 36%;

 13. Витрати на утримання і експлуатацію обладнування – 80% від основної заробітної платні робітників;

 14. Загальногосподарські витрати – 30% від ВУЕО і основної зарплати робітників;

 15. Адміністративні витрати – 40% від ВУЕО і основної зарплати робітників;

 16. Інші витрати – 7% від виробничої собівартості.


Додаток №3


Актив

код рядка

на

початок

періоду

на

кінець періоду

1. Необоротні активи


-

-

Нематеріальні активи:


-

-

залишкова вартість

010

-

-

первісна вартість

011

-

-

накопичена амортизація

012

-

-

Незавершене будівництво

020

-

-

Основні засоби:


-

-

залишкова вартість

030

1091

922

первісна вартість

031

8238

8047

знос

032

7147

7125

Довгострокові фінансові інвестиції:


-

-

які облікуються за методом

участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом 1

080

1091

922

11. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси

100

443

224

тварини на відрощуванні та відгодівлі

110

-

-

незавершене виробництво

120

121

77

готова продукція

130

1207

1294

товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за

товари, роботи, послуги:


-

-

чиста реалізаційна вартість

160

152

70

первісна вартість

161

152

70

резерв сумнівних боргів

162

-

-

Дебіторська заборгованість за

розрахунками:


-

-

з бюджетом

170

245

92

за виданими авансами

180

15

-

із нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

-

69

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та іх еквіваленти:


-

-

в національній валюті

230

24

12

в іноземній валюті

240

1

17

Інші оборотні активи

250

-

109

Усьго за розділом 11

260

2208

1964

111. Витрати майбутніх періодів

270

1

3

БАЛАНС


3300

2889


Пасив

код

рядка

на

початок

періоду

на

кінець

періоду

1. Власний капітал


-

-

Статутний капітал

300

651

651

Пайовий капітал

310

651

651

Додатковий вкладений капітал

320

632

575

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

17

17

Нерозподілений прибуток (непокритий

збиток)

350

234

378

Неоплачений капітал

360

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

Усього за розділом 1

380

2185

2272

11. Забезпечення наступних витрат і платежів


-

-

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом 11

430

-

-

111. Довгострокові зобов язання


-

-

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові

зобов язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов язання

460

18

-

Інші довгострокові зобов язання

470

-

-

Усього за розділом 111

480

18

-

1V. Поточні зобов язання


-

-

Короткострокові кредити банків

500

198

150

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов язаннями

510

-

-

Векселі видатні

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

516

260

Поточні зобов язання за розрахунками:


-

-

з одержаних авансів

540

82

66

з бюджетом

550

55

37

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

83

35

з оплати праці

580

163

69

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Інші поточні зобов язання

610

-

-

Усього за розділом 1V

620

1097

617

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

БАЛАНС

640

3300

2889


Случайные файлы

Файл
108937.rtf
23640.rtf
161992.rtf
31130-1.rtf
26505.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.