Додатки до курсової роботи апк в суч умовах (172512)

Посмотреть архив целиком

Äîäàòêè äî êóðñîâî¿ ðîáîòè àïê â ñó÷ óìîâàõ

ñìîòðåòü íà ðåôåðàòû ïîõîæèå íà "Äîäàòêè äî êóðñîâî¿ ðîáîòè àïê â ñó÷ óìîâàõ" Äîäàòîê 1

|[pic] |

Ðèñ.1 Çì³íè îáñÿã³â ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà

(íàðîñòàþ÷èì ï³äñóìêîì ó % äî â³äïîâ³äíîãî ïåð³îäó ïîïåðåäíüîãî ðîêó)

Äîäàòîê 2

Òàá.1 Âàëîâèé çá³ð ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð ó âñ³õ êàòåãîð³ÿõ ãîñïîäàðñòâ Óêðà¿íè | ( òèñ. òîíí ) | | |âñüîãî|ó òîìó ÷èñë³ |2002ð. |2001ð. | | | |ñïðàâíèõ | | | |Òðàêòîðè |245,7 |191,1 |0,78 |0,78 | |Âàíòàæí³ àâòîìîá³ë³ |193,4 |142,1 |0,73 |0,74 | |Êóêóðóäçîçáèðàëüí³ |6,5 |4,8 |0,73 |0,73 | |êîìáàéíè | | | | | |Áóðÿêîçáèðàëüí³ êîìáàéíè|10,7 |6,8 |0,64 |0,61 | |Ãè÷êîçáèðàëüí³ ìàøèíè |8,9 |5,8 |0,64 |0,61 | |Êàðòîïëåçáèðàëüí³ |2,9 |1,6 |0,57 |0,58 | |êîìáàéíè | | | | | |Ïðèñòîñóâàííÿ äëÿ |9,4 |8,2 |0,87 |0,85 | |çáèðàííÿ ñîíÿøíèêó | | | | |

Òàá.5 Òåõí³÷íà çàáåçïå÷åí³ñòü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà â Óêðà¿í³

òèñ. øò. | |òèñ|ó % äî | |òèñ|ó % äî | | |.ò |01.09.20| |.ò |01.09.20| | | |01ð. | | |01ð. | | |Óñ³ êàòåãî𳿠|ѳëüñüêîãîñïîäàðñüê³ |Ãîñïîäàðñòâà | | |ãîñïîäàðñòâ |ï³äïðèºìñòâà âñ³õ ôîðì |íàñåëåííÿ | | | |âëàñíîñò³ | | | |Óñ³ êàòåãî𳿠|ѳëüñüêîãîñïîäàðñ|Ãîñïîäàðñòâà | | |ãîñïîäàðñòâ |üê³ ï³äïðèºìñòâà |íàñåëåííÿ | | | |âñ³õ ôîðì | | | | |âëàñíîñò³ | | | | |+,- |ó % | |Çåðíîâ³ êóëüòóðè |7 956,9 |2 447,4 |144,4 | |Íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêó |122,5 |-126,0 |49,3 | |Êàðòîïëÿ |15,4 |-4,9 |75,9 | |Îâî÷³ |144,0 |-5,6 |96,3 | |Ïëîäè òà ÿãîäè |46,0 |-0,7 |98,5 | |Õóäîáà òà ïòèöÿ (â æèâ³é âàç³) |461,1 |89,4 |124,0 | |Ìîëîêî òà ìîëî÷í³ ïðîäóêòè |1 820,6 |-138,0 |93,0 | |ßéöÿ, ìëí. øò. |2 780,4 |756,4 |137,4 |

Äîäàòîê 11

Òàá.12 Ïèòîìà âàãà áàðòåðíèõ óãîä â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³

(ó â³äñîòêàõ äî çàãàëüíîãî îáñÿãó ðåàë³çàö³¿)

|Çåðíîâ³ êóëüòóðè|316,7 |74,1 |288,5 | |Íàñ³ííÿ |1 252,7 |166,3 |844,6 | |ñîíÿøíèêó | | | | |Êàðòîïëÿ |699,8 |135,7 |604,1 | |Îâî÷³ |1 584,8 |110,7 |422,5 | |Ïëîäè òà ÿãîäè |927,0 |105,7 |636,2 | |Õóäîáà òà ïòèöÿ |3 879,9 |92,3 |3 548,8 | |(â æèâ³é âàç³) | | | | |Ìîëîêî òà |517,0 |88,7 |454,8 | |ìîëî÷í³ ïðîäóêòè| | | | |ßéöÿ, çà òèñ.øò.|157,8 |79,1 |146,2 |

Äîäàòîê 13

Ðèñ.4 Ëîã³÷ía ïîñë³äîâí³ñòü îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íèõ çàõîä³â ïî âïðîâàäæåííþ ìîäåëåé âèáîðó ôîðìè ãîñïîäàðþâàííÿ

Äîäàòîê 14

Òàá.14 ʳëüê³ñòü çåìëåâëàñíèê³â òà çåìëåêîðèñòóâà÷³â

|ÐÎÊÈ |Ãîñïîäàðñòâà |Ó òîìó ÷èñë³ |Îñîáèñò³ ³ |Ôåðìåðñüê³| | |ñóñï³ëüíîãî | |ï³äñîáí³ |ãîñïîäàðñò| | |ñåêòîðà. | |ãîñïîä. íàñåë|âà. | | | |Êîëåêòèâí³|Äåðæàâí³ | | | | | |. | | | | |1993 |14010 |9351 |4659 |9763079 |2687 | |1994 |14203 |9575 |4718 |10679714 |17474 | |1995 |15081 |9722 |5359 |10860812 |30344 | |1996 |15482 |9977 |5485 |11056874 |34692 | |1997 |15609 |10356 |5253 |11249196 |34778 | |1998 |15730 |11299 |4440 |11433123 |35353 | |1999 |15739 |12876 |2863 |11534200 |35927 |


Случайные файлы

Файл
27984-1.rtf
160189.rtf
35427.rtf
125877.rtf
42456.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.