Стічні води та очисні споруди (169934)

Посмотреть архив целиком

Зміст


Вступ

1. Розрахункові витрати стічних вод

2. Розрахункові концентрації забруднення стічних вод

3. Необхідний ступінь очистки стічних вод

3.1. Нормативи якості води водоймища

3.2. Нормативний коефіцієнт зміщування стічних вод з водою річки

3.3. Необхідний ступінь очистки стічних вод

3.3.1. Допустима концентрація завислих речовин в очищених стічних водоймах

3.3.2. Допустима біологічна потреба в кисні очищених стічних вод

3.3.3. Розрахунок по розчиненому у воді водоймища кисню

4. Технологічна схема очистки стічних вод

5. Розрахунок основних споруд

5.1. Решітки дробарки

5.2. Пісковдавлювачі та піскові майданчики

5.3. Первинні відстійники

5.4. Аеротенки

5.5. Вторинні відстійники

5.6. Споруди для знезараження стічних вод

5.7. Мулоущільнювачі

5.8. Метантенки

5.9. Мулові майданчики

5.10. Повітродувна станція

6. Схема висотного розташування очисних споруд

Література


Вступ


Розширення об’ємів капітального будівництва міст і населених пунктів вимагає проведення великого об’єму будівельних робіт, в першу чергу, по проектуванню систем водопостачання і водовідведення.

Збільшення витрат води, яку споживають населені пункти і промислові підприємства, розміщені на їх території (викликане в першу чергу збільшенням чисельності населення і ростом промисловості) робить досить важливим питанням, пов’язане з проектуванням, будівництвом та експлуатацією нових і реконструкцією старих водовідвідних очисних споруд.

Не менш важливим завданням, яке стоїть на сьогоднішній день перед фахівцями, що працюють у галузі водопостачання та водовідведення, є забезпечення необхідного санітарного стану водойм (річок, озер та ін.), які використовуються для господарсько-питних, культурно-побутових та рибогосподарських цілей. Тому, при проектуванні очисних споруд водовідведення необхідно правильно визначити розрахункові витрати стічних вод, що поступають від населеного пункту, відповідні концентрації забруднень в них, визначити необхідний ступінь їх очистки та прийняти технологічну схему і склад очисних споруд.

Ціллю даного курсового проекту є закріплення, розширення й узагальнення знань, отриманих під час вивчення курсу “Водовідведення та очистка стічних вод” та застосування цих знань для комплексного вирішення конкретного інженерного завдання.


1. Розрахункові витрати стічних вод


Розрахункові витрати побутових та виробничих стічних вод визначаємо по сумарному графіку припливу їх на очисні споруди на протязі доби.

Згідно з завдання, добові витрати господарсько-побутових і виробничих стічних вод рівні:

Сумарна добова витрата стічних вод, що подається на очисні споруди:

Середньо секундні витрати стічних вод (побутових, виробничих і сумарних) становлять:

Витрати побутових стічних вод розподіляємо по годинам доби у відповідності до графіка добового водовідведення, що залежить від величини загального коефіцієнта нерівномірності, який визначаємо згідно [1, табл. 2].

Для витрати загальний максимальний і мінімальний коефіцієнт нерівномірності буде рівний відповідно:

В годину максимального припливу витрата побітових стічних вод буде рівна:

В годину мінімального припливу витрата побітових стічних вод буде рівна:

Розподіл погодинних витрат побітових стічних вод виконуємо у відповідності з орієнтованим розподілом, приведеним в [3, табл. 3.6.] за загальним коефіцієнтом нерівномірності, який для середньої секундної витрати побутових вод згідно [3, табл. 3.6] рівний Кзаг.=1,25.

Погодинні витрати виробничих стічних вод визначаємо з урахуванням даних у завданні процентних розподілів стічних вод по змінах, коефіцієнта погодинної нерівномірності та години максимального водовідведення в межах зміни. В інші години зміни, окрім години максимального водовідведення, витрати виробничих стічних вод припускається приймати однаковими.

Витрати виробничих стічних вод по змінам складають:

1-а зміна:

2-а зміна:

3-а зміна:

Визначаємо максимальні погодинні витрати для кожної зміни за формулою:

, м3/год

де Квир. – коефіцієнт годинної нерівномірності припливу виробничих стічних вод (згідно з завданням Квир.=1,4)

За максимальну годину водовідведення приймаємо третю годину кожної зміни. Для решти годин кожної зміни витрати визначається за формулою:

, м3/год

, м3/год

, м3/год

, м3/год

Сумарний графік припливу стічних вод на очисні споруди подаємо у вигляді таблиці.

Таблиця 2

Витрати стічних вод, що поступають на очисні споруди протягом доби


Витрати побутових стічних вод

Витрати виробничих стічних вод, м3/год

Сумарні витрати, м3/год

%

м3/год

ІІІ-а зміна

0-1

2

1120

556,87

1676,87

1-2

2

1120

556,87

1676,87

2-3

2

1120

826,9

1964,9

3-4

2

1120

56,87

1676,87

4-5

2

1120

556,87

1676,87

5-6

5,05

2828

556,87

3384,87

6-7

5,15

2884

556,87

3440,87

7-8

5,15

2884

556,87

3440,87

І-а зміна

8-9

5,2

2912

247,5

3159,5

9-10

5,2

2912

247,5

3159,5

10-11

5,2

2912

367,5

3279,5

11-12

5,1

2856

247,5

3103,5

12-13

5

2800

247,5

3047,5

13-14

5,1

2856

247,5

3103,5

14-15

5,2

2912

247,5

3159,5

15-16

5,2

2912

247,5

3159,5

ІІ-а зміна

16-17

5,2

2912

433,13

3345,13

17-18

5,15

2884

433,13

3317,13

18-19

5,1

2856

643,1

3499,1

19-20

5,1

2856

433,13

3289,13

20-21

5,1

2856

433,13

3289,13

21-22

3,8

2128

433,13

2561,13

22-23

2

1120

433,13

1553,13

23-24

2

1120

433,13

1553,13

Сума

100%

56000

10500

66500


Максимальна сумарна годинна витрата стічних вод (табл. 2):

(3 18 до 19 год)

Мінімальна сумарна годинна витрата:

(3 22 до 24 год)


2. Розрахункові концентрації забруднень стічних вод


Розрахункові концентрації забруднень господарсько-побутових стічних вод по завислим речовинам, біохімічній потребі в кисні БПКПОВН та поверхнево-активним речовинам ПАР визначаємо за формулою:

, мг/л

де aкількість забруднень по завислим речовинам, БПКпов. та ПАР на одного мешканця: , , ;

Nс, Nис – розрахункова кількість мешканців в каналізованих районах і в не каналізованих відповідно, Nс = 208000 чол., Nис = 32000 чол. (згідно з завданням);

- добова витрата господарсько-побутових стічних вод, м3/доб;

Середні концентрації забруднень (по завислим речовинам, БПКповн і ПАР) в суміші господарсько-побутових і виробничих стічних вод визначаємо за формулою:

, мг/л

де Споб., Свир. – концентрації забруднень (по завислим речовинам, БПКпов. І ПАР) відповідно в побутових і виробничих стічних водах (приймаємо згідно завдання):

Qпоб., Qвир. – витрати побутових і виробничих стічних вод відповідно, Qпоб. = 56000 м3/доб, Qвир. = 10500 м3/доб.

Еквіваленту кількість мешканців (по завислим речовинам і БПКпов.), тобто таку їх кількість, яка вносить таку-ж кількість забруднень, що й виробничі стічні води, визначаємо за формулою:

, чол.

де: Свир. – концентрація забруднень (завислих речовин і БПКпов.) виробничих стічних вод, мг/л;

- витрати виробничих стічних вод,

а – кількість забруднень по завислим речовинам і БПКпов. На одного мешканця: ,


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.