Бюджетний процес (164469)

Посмотреть архив целиком


КУРСОВА РОБОТА

на тему

«Бюджетний процес»
ВступСуть даної курсової роботи полягає в розгляді та аналізі бюджетної системи України вцілому, розгляду окремих його складових, механізму діяльності та функціонування, його законодавче регулювання, аналіз законодавчої та нормативної бази бюджетної системи.

Курсова робота складається з трьох розділів: розділ 1 – правове регулювання бюджетного процесу в Україні; розділ 2 – організація та проблеми і виконання бюджету в сучасних умовах; розділ 3 – дослідження динаміки доходів, видатків та міжбюджетних трансфертів.

В першому розділу «Правове регулювання доходів Державного бюджету України» дається повна та змістовна характеристика питання регулювання доходів Державного бюджету України, нормативні та законодавчі акти, що регулюють доходи Державного бюджету, визначає класифікацію, затвердження та виконання доходів. В даному розділі проаналізовано наступні правові акти, які регулюють доходи Державного бюджету України – Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет на 2009 рік», Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів» тощо.

В другому розділі «Організація та проблеми і виконання бюджету в сучасних умовах» обгрунтовується теоретична база по питанню процедури бюджетного планування в Україні. Змістовно викладено суть даного питання, подається огляд навчально – методичної, періодичної та монографічної літератури.

Третій розділ «Дослідження динаміки доходів, видатків та міжбюджетних трансфертів» складається з трьох пунктів, а саме динаміка доходів Державного бюджету, динаміка видатків Державного бюджету та міжбюджетні трансферти. В розділі наведена статистична інформація по кожному з пунктів, наведена динаміка доходів, видатків та міжбюджетних трансфертів Державного бюджету. Також в розділі подано коментарі відомих фінансистів та економістів стосовно питання про Державний бюджет.
1. Правове регулювання бюджетного процесу в Україні


Таблиця 1. Правові акти, що регулюють доходи Державного бюджету України

Назва правового акта,

дата прийняття, №

Що визначає, регулює правовий акт

1

Конституція України, 1996

Ст. 95 визначає, що регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету України мають бути оприлюднені.

Ст. 98. встановлює, що контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата.


2


Бюджетний Кодекс України, затверджений Постановою Кабінету міністрів України від 21 червня 2001 р. №2542 – ІІІ зі змінами та доповненнями від 24 лютого 2003 р. №211


Ст. 9 визначає класифікацію доходів бюджету

Глава 5, ст. 29 визначає, що доходи Державного бюджету України включають: 1) доходи (за винятком тих, що згідно з статтями 64, 66 та 69 цього Кодексу закріплені за місцевими бюджетами), що отримуються відповідно до законодавства про податки, збори і обов'язкові платежі та Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів», а також від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, які утримуються за рахунок Державного бюджету України, та інших визначених законодавством джерел, включаючи кошти від продажу активів, що належать державі або підприємствам, установам та організаціям, а також проценти і дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських товариств; 2) гранти і дарунки у вартісному обрахунку;
3) міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів

Ст. 50 визначає виконання Державного бюджету України за доходами, закріплює виконання бюджету за державними установами

Глава 9, ст. 53, п. 1 визначає, що доходи, що перевищують враховані у законі про Державний бюджет України показники доходної частини Державного бюджету
України, розподіляються відповідно до закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України.

Глава 11, ст. 63–74 визначають склад доходів та видатків, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів; склад доходів та видатків, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та не враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів, нормативи відрахувань від прибуткового податку та плати за землю

3


Закон України «Про державний бюджет України на 2009 рік» від 26.12.2008 р. №835 – VІ

Ст. 1 визначає суму доходів Державного бюджету України на 2009 рік

Ст. 2 встановлює перелік доходів загального фонду
Державного бюджету України на 2009 рік

Ст. 6 встановлює джерела формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2009 рік у частині доходів

Ст. 35 встановлює перелік доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2009 році

4

Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів» від 29 жовтня 2009 р. №1181

п. 2 визначає суму доходів зведеного бюджету на 2010 рік

2. Організація та проблеми планування і виконання бюджету в сучасних умовах


Процедура бюджетного планування в Україні

Основні категорії, поняття, характеристики

Процедура бюджетного планування – послідовність заходів і дій зі складання, розгляду і затвердження проекту бюджету, яка визначається відповідним законом.

1. Складання проекту бюджету:

– направлення Президентом Верховній Раді бюджетного послання;

– розроблення Верховною Радою бюджетної резолюції, у якій визначаються основні напрями бюджетної політики на наступний рік;

– розроблення Міністерством фінансів на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку прогнозного проекту Державного бюджету;

– узгодження показників прогнозного проекту бюджету з пропозиціями міністерств, відомств та інших органів;

– розроблення Міністерством фінансів робочого (узгодженого) проекту Державного бюджету і подання його в Кабінет Міністрів;

– розгляд проекту бюджету в Кабінеті Міністрів, прийняття рішення про його схвалення і подання Президенту проекту Закону про бюджет;

– розгляд проекту Закону про бюджет Президентом і подання його до Верховної Ради.

2. Розгляд проекту Закону про Державний бюджет України:

– розгляд проекту Закону про Державний бюджет у комісіях

і комітетах Верховної Ради;

– доповідь Міністра фінансів на засіданні Верховної Ради та співдоповідь голови комітету з питань бюджету;

– обговорення проекту Державного бюджету на засіданні Верховної Ради;

– прийняття відповідного рішення про результати розгляду проекту Закону про Державний бюджет:

а) затвердити Закон про Державний бюджет України;

б) схвалити у першому читанні і направити на доопрацювання;

в) відхилити і направити на перероблення. [11]

Завдання бюджетного планування:

  1. достовірне визначення обсягу та джерел формування доходів бюджету;

  2. оптимальний розподіл видатків за окремими групами і галузями;

  3. збалансування бюджету.

Бюджетне планування починається з визначення можливого обсягу доходів. Достовірність їх планування забезпечує реальність бюджетного процесу. Оптимальність розподілу видатків визначається ефективністю використання бюджетних коштів з позицій забезпечення економічного зростання та соціальної гармонії у суспільстві.

Збалансування бюджету найбільш складне завдання, оскільки, як правило, потреби у видатках перевищують реальні можливості у формуванні доходів.

Бюджетний надлишок може виступати однією з форм бюджетних резервів. З позицій планування він не може бути значним за розміром, адже тоді краще або зменшити доходи, або збільшити видатки.

Існують наступні методи бюджетного планування:

а) загальний метод – балансовий;

б) окремих статей – нормативний:

прямого рахунку,

аналітичний,

коефіцієнтів [10, c. 45].

Бюджетні права державних і місцевих органів влади і управління визначаються у відповідності до розподілу між ними економічних і управлінських функцій.

Бюджетні права розподілені між законодавчою і виконавчою владою загальнодержавного і місцевого рівня. Вони закріплені в Конституції України і в Бюджетному кодексі України. Учасники бюджетного процесу наділені законодавством відповідними повноваженнями, основний зміст яких полягає в праві отримувати доходи, розподіляти бюджетні кошти, використовувати їх за цільовим призначенням [10, c. 47].

Процедура бюджетного планування в Україні подана в табл. 1.
Таблиця 1. Процедура бюджетного планування в Україні

Перелік документів та інформації, необхідних для складання, розгляду і затвердження бюджету

Які державні органи і кому передають інформацію

Встановлені терміни

1. Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України.Прогнозні показники економічного та соціального розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць

Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, Національний банк України, міністерства і відомства

Місцеві Ради народних депутатів та їх виконавчі органи.

до 1 червнячервень


2. Бюджетна резолюція («Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний рік» – постанова)

Верховна Рада України, Президент, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України

до 15 червня


3. Правила оформлення проекту закону про Державний бюджет України

Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів

червень


4. Інструктивні листи про особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний рік


Кабінет Міністрів України і Міністерство фінансів України, Місцеві Ради народних депутатів та їх виконавчі органи

червень


5. Розрахунки для обґрунтування нормативів відрахувань від регулюючих доходів, розмірів дотацій.

Дані про зміни складу об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню

Місцеві Ради народних депутатів та їх виконавчі органи, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України

червень


6. Прогнозні показники попереднього проекту Зведеного та Державного бюджетів України:

проектні нормативи відрахувань від регулюючих доходів та сум контингентів цих доходів;

розміри дотацій і субвенцій, які передбачається надати з Державного бюджету України, їх цільове призначення;

перелік видатків, які передбачається передати з Державного бюджету України на фінансування бюджетів АРК, областей, міст Києва і Севастополя

Міністерство фінансів України, міністерства, відомства, інші органи державної виконавчої влади


до 1 липня


7. Пропозиції і зауваження щодо проектованих показників Зведеного та Державного бюджетів України на плановий рік


міністерства, відомства, інші органи державної виконавчої влади, Міністерство фінансів України

до 15 липня


8. Розгляд пропозицій і зауважень щодо проектованих показників Зведеного та Державного бюджетів України на плановий рік


Міністерство фінансів України за участю представників відповідних міністерств і відомств, інших органів державної виконавчої влади

до 1 серпня


9. Проект закону про Державний бюджет України; пропозиції щодо нормативів відрахувань від загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів АРК, областей, міст Києва і Севастополя

Міністерство фінансів України, Кабінет Міністрів України


до 15 серпня


10. Проект закону про Державний бюджет України; пропозиції щодо нормативів відрахувань від загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів АРК, областей, міст Києва і Севастополя

Кабінет Міністрів України, Президент України


до 1 вересня


11. Проект закону про Державний бюджет України; пропозиції щодо нормативів відрахувань від загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів АРК, областей, міст Києва і Севастополя

Президент України, Верховна Рада України


до 15 вересня


12. Проект закону про Державний бюджет України. Висновки і зауваження постійних комісій при Верховній Раді України

Постійні комісії при Верховній Раді України, Сесія Верховної Ради України

вересень-грудень


13. Проект закону про Державний бюджет України. Постанова «Про порядок введення в дію «Закону про Державний бюджет України»

Сесія Верховної Ради України


до 2 грудня до 30 грудня


Случайные файлы

Файл
65376.rtf
117310.rtf
19264.rtf
126166.rtf
ROMA.DOC
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.