Оцінка та методологія визначення фінансової діяльності підприємства (164400)

Посмотреть архив целиком

Зміст


Вступ

1. Фінансова діагностика підприємства

1.1 Дослідження даних фінансової звітності

1.1.1 Аналіз руху грошових коштів

1.2 Горизонтальний і вертикальний аналіз

1.3 Аналіз фінансових коефіцієнтів діяльності підприємства

2. Аналіз і оцінка потреби підприємства в капіталі

2.1 Визначення потреби в капіталі в рамках фінансової, операційної, інвестиційної діяльності

2.2 Потреба в капіталі для фінансування основних засобів і нематеріальних активів

2.3 Потреба в капіталі для фінансування оборотних активів

3. Оцінка вартості капіталу підприємства

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


Вступ


Складна економічна обстановка в країні характеризується типовими для початкового етапу переходу до ринкових умов господарювання загальною фінансовою нестабільністю, інфляцією, що циклічно чергуються з фазами спаду, депресії, незначним зростанням обсягів виробництва. У цих умовах результати діяльності будь-якого господарюючого суб’єкта, що залежать від безлічі факторів, піддані істотним коливанням. Це призводить до того, що одні господарюючі суб’єкти порівняно благополучно проходять традиційні для "життєвого циклу" стадії росту. Виходячи на ринок, такі господарюючі суб’єкти, активно використовуючи ринкові регулятори, стабілізують свою діяльність. Інші ж, вичерпавши можливості протистояння тенденціям стагнації й депресії, кризі взаємних неплатежів, наближаються до банкрутства або стають банкрутами.

Необхідною умовою прибуткової діяльності будь-якого підприємства є правильна і раціональна організація його фінансів. Для того, щоб успішно функціонувати на ринку кожне підприємство зобов’язане формувати, розподіляти і використовувати фонди грошових коштів, обґрунтовано залучати зовнішні джерела фінансування.

Фінанси впливають на кількісні і якісні параметри будь-якого економічного явища чи процесу на підприємстві, а також на кінцеві результати його діяльності. Кваліфіковане управління фінансами сприяє швидкій адаптації підприємств до роботи у конкурентному ринковому середовищі, трансформації їх діяльності відповідно до змін чинного законодавства.

Тема дослідження має важливе теоретичне значення. Питання оцінки та методології визначення фінансової діяльності підприємства як основи стійкої ринкової позиції підприємства набувають особливої актуальності саме зараз, коли підприємствам важливо не тільки вийти на ринок, а і зайняти там певну, бажано, стійку позицію і розвиватися далі.

Предметом дослідження даної курсової роботи є методика оцінки фінансової діяльності підприємства та напрямки її вдосконалення.

Об’єктом дослідження є підприємство ВАТ "РВК "Деснянська Правда".

Метою даної курсової роботи є освітлення проблем визначення фінансової діяльності підприємства, вивчення методики, пошук шляхів підвищення фінансової діяльності підприємства. До основних задач дослідження і аналізу відносяться:

  1. Фінансова діагностика підприємства;

  2. Аналіз і оцінка потреби підприємства в капіталі;

  3. Оцінка вартості капіталу підприємства.

В процесі виконання курсової роботи було використано прийоми та методи економічного та фінансового аналізу.

В роботі використані наукові розробки та навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, що відображають господарську та фінансову діяльність об’єкту дослідження.

Результати курсової роботи можуть бути використані як методологічна основа фінансової діяльності підприємства, а практичні рекомендації – для ефективного використання фінансових ресурсів.


  1. Фінансова діагностика підприємства


    1. Дослідження даних фінансової звітності


ВАТ "Редакцiйно-видавничий комплекс "Деснянська правда" засноване

22 листопада 1996р.

Звiтнiсть складена за дiйсними даними бухгалтерського облiку та достовiрно вiдображає фактичне фiнансове становище ВАТ "РВК"Деснянська правда" за результатами операцiй за перiод з 1 сiчня 2006 року по 31 грудня 2006 року. Вона вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Усi форми рiчної фiнансової звiтностi взаємно пов'язанi i вiдповiдають одна однiй. Товориство фiнансово стабiльне i його стан незначно покращився у порiвняннi з 2005 р.

Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi",прийнятого Верховною Радою України 16.07.1999р. та згiдно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Для нарахування амортизацiї основних фондiв та нематерiальних активiв використовувався прямолiнiйний метод. Для оцiнки вартостi запасiв застосовувався метод ФIФО. Для визначення доходу вiд реалiзацiї продукцiї,робiт та послуг пiдприємством використовувався метод нарахування.Згiдно з цим дохiд визнається в момент, коли продукцiя вiдвантажена покупцевi, а послуги надаються замовнику.


      1. Аналіз руху грошових коштів

При аналізі руху грошових коштів використаємо форму 3 фінансової звітності «Звіт про рух грошових коштів». Розрахуємо притоки та відтоки грошових коштів за трьома видами діяльності: основною, інвестиційною та фінансовою.

В першу чергу, розглянемо основну, тобто операційну діяльність.

Таблиця 1 –Потоки грошових коштів за основною діяльністю підприємства

Притоки, тис. грн.

Відтоки, тис. грн.

Грошова виручка від реалізації продукції

637,1

Платежі по рахунках постачальників і підрядників

45,1

Погашення дебіторської заборгованості

53,6

Виплати по заробітній платі

-

Відрахування в бюджет та позабюджетні фонди

51,8

Надходження від продажу бартеру

-

Виплата процентів за кредит

488,3

Аванси, отримані від покупців

526,4

Відрахування на соціальну сферу

-

Інші надходження від операційної діяльності

-

Інші видатки від операційної діяльності

87,3

Разом:

1217,1

Разом:

672,5


Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності складає:

1217,1 - 672,5 = 544,6 (тис.грн.)


Таблиця 2 – Потоки грошових коштів за інвестиційною діяльністю

Притоки, тис. грн.

Відтоки, тис. грн.

Продаж основних засобів, нематеріальних активів

192,3

Придбання основних засобів, нематеріальних активів

553

Дивіденди, проценти від довгострокових фінансових вкладень

-

Капітальні вкладення

-

Повернення інших фінансових вкладень

-

Довгострокові фінансові вкладення

-

Інші надходження

-

Інші платежі

-

Разом:

192,3

Разом:

553


Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності складає:

192,3 – 553 = - 260,7 (тис.грн.)


Таблиця 3 – Потоки грошових коштів за фінансовою діяльністю

Притоки, тис. грн.

Відтоки, тис. грн.

Короткострокові кредити й позики

-

Повернення короткострокових кредитів й позик

305

Довгострокові кредити й позики

-

Повернення довгострокових кредитів й позик

-

Надходження від емісії акцій

-

Виплата дивідендів

-

Цільове фінансування

-

Погашення векселів

-

Інші надходження

-

Інші платежі

-

Разом:

0

Разом:

305


Чистий рух коштів від фінансової діяльності складає:

0 – 305 = - 305 (тис.грн.)

Операційна діяльність підприємства є основним джерелом прибутку. Притоки від основного виду діяльності перевищують відтоки на 544,6 тис. грн. Це є позитивним в напрямі діяльності підприємства. Дана величина більша за суму видатків (672,5 тис. грн.). Це говорить про те, що підприємство в змозі забезпечити себе своїми коштами.

Відтоки по інвестиційній діяльності перевищують притоки на суму в 260,7 тис. грн.

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності на аналізованому підприємстві у звітному періоді складався з придбання необоротних активів. У звітному періоді видатки від придбання необоротних активів склали 553 тис.грн.

Що стосується фінансової діяльності підприємства, то протягом року не спостерігається притоків грошових коштів. Це говорить про те, що підприємство не здійснювало короткострокових чи довгострокових кредитів та позик. Спостерігається погашення позики минулого періоду. Чистий рух коштів від фінансової діяльності складає – -305 тис.грн.

Cash-flow являє собою рух грошових коштів в результаті діяльності суб’єкта господарювання.

Отже, сash-flow = 544,6 - 260,7 - 305 = - 21,1(тис.грн.)

Розрахуємо показники сash-flow:

  1. Показник тривалості погашення заборгованості. Визначається шляхом ділення позичкового капіталу нетто (зменшеного на суму грошових коштів, їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та чистої реалізаційної вартості поточної дебіторської заборгованості) на Cash-flow операційний:


Случайные файлы

Файл
124508.rtf
43212.rtf
114864.rtf
240-1846.DOC
doclad.DOC
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.