Капітал акціонерного товариства та управління ним (164239)

Посмотреть архив целиком

Зміст


Вступ

1. Загальні відомості про акціонерне товариство

1.1 Види та організаційна структура акціонерного товариства

1.2 Управління акціонерним товариством

2. Капітал акціонерного товариства, порядок його формування та зміни

2.1 Структура та порядок формування капіталу акціонерного товариства

2.2 Порядок та облік зміни капіталу акціонерного товариства

3. Аналіз управління капіталом акціонерного товариства

Практична частина1

4.1 Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансової звітності

4.2 Факторний аналіз результату від операційної діяльності

4.3 Коефіцієнтний аналіз

4.4 Визначення типу фінансової стійкості

4.5 Визначення операційного та фінансового циклу

4.6 Оцінка ймовірності банкрутства підприємства

Висновок

Список використаної літератури
Вступ


Трансформація економіки сприяє формуванню різних форм власності і господарювання, серед яких вагоме місце займають акціонерні товариства. При формуванні власного капіталу акціонерні товариства мають переваги в порівнянні з іншими типами господарських утворень, які полягають у можливості збільшення власного капіталу шляхом емісії акцій, їх розміщення на ринку цінних паперів та відповідному залученні додаткових коштів, не знижуючи при цьому фінансової стійкості. Від того, як буде формуватися власний капітал, його структура і механізм використання, залежатиме ефективність економічної системи держави в цілому.

Фінансова стійкість і ефективність акціонерних товариств визначається фінансовими ресурсами, які є в їх розпорядженні, при цьому власний капітал є основним джерелом їх фінансування. Сучасні умови української економіки далекі від ідеальних, і ринкова вартість акцій часто формується досить стихійно. Ефективне функціонування акціонерного товариства (АТ) значною мірою обумовлюється структурою та розміром власного капіталу. Тому дослідження проблем формування й оптимізації структури власного капіталу акціонерних товариств набуває особливої актуальності.

В працях вітчизняних та зарубіжних науковців основна увага спрямовується на висвітлення економічної суті власного капіталу. Теоретичне обґрунтування процесу формування структури власного капіталу та методики його оптимізації є недостатнім.

Актуальність і недостатнє дослідження охарактеризованої проблематики зумовили вибір теми дисертації, окреслили мету і завдання дослідження.

Метою курсової роботи є теоретичне дослідження формування, управління та оптимізації структури капіталу акціонерного товариства.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких основних завдань:

- на основі аналізу та узагальнення точок зору представників різних економічних шкіл уточнити економічну сутність понять “капітал“, “власний капітал” і розкрити економічно-правові особливості їх функціонування;

- визначити функції власного капіталу акціонерного товариства, які виникають у нових умовах господарювання;

- систематизувати та уточнити класифікаційні ознаки складових власного капіталу акціонерного товариства, що мають практичне застосування в процесі управління ним;

- дослідити методологічні підходи до оцінки власного капіталу акціонерного товариства з метою їх удосконалення;

Об’єктом дослідження є процеси формування структури власного капіталу акціонерних товариств та управління ним.

Предметом дослідження є теоретичні основи, методичні та прикладні аспекти, економічні закономірності, механізми і способи формування, та управління капіталом акціонерних товариств.

Методи дослідження. При написані були використані діалектичний, системний та історичний підходи до вивчення теоретичних і методологічних основ формування і управління капіталом акціонерного товариства. У межах діалектичного підходу використано методи індукції та дедукції.

Курсова робота має наступну структуру.

Перший розділ – теоретичний, в ньому викладено загальні відомості про акціонерні товариства. У другому розділі розкрито суть капіталу акціонерного товариства, порядок його формування та зміни. У третьому розділі приведено елементи аналізу ефективності управління капіталом акціонерного товариства.

В процесі дослідження були використані законодавчі і нормативні акти, що регламентують бухгалтерський облік, методичний та інструктивний матеріал з формування і аналізу звітних показників, фактичні дані підприємств, праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів з теорії і практики бухгалтерського обліку.


1. Загальні відомості про акціонерне товариство


1.1 Види та організаційна структура акціонерного товариства


Засновниками акціонерного товариства можуть бути юридичні ті фізичні особи, які купляють або розподіляють акції між собою. Той, хто акумулює більшу кількість акцій, які мають право голосу, на загальних зборах, що є вищим органом управління акціонерних товариств, обирає керівні та контролюючі органи (раду директорів, правління, ревізійну комісію тощо).

Важливою формою підприємництва є організація акціонерних підприємств. Тривалий час вважалося, що розподіл предметів споживання за соціалізму здійснюється двома формами: через оплату за працею і суспільні фонди споживання. Однак абсолютизувати трудовий характер розподілу не можна. В будь-якому суспільстві в певній формі доходів реалізується не лише праця, а й власність. Якщо конкретна форма власності не реалізується в доходах, то вона перестає бути власністю.

А як може реалізувати свою особисту власність працівник іншого, особливо великого підприємства? Адже в умовах демократизації економічного життя кожний має право використати свою особисту власність на підприємницькі цілі. Очевидно, кожному треба надати такі можливості.

Не можна погодитися з твердженням, що виплата дивіденду за акціями не відповідає принципам соціальної справедливості. Якщо за рахунок оплачених акцій здійснена технічна реконструкція підприємства, в результаті якої підвищилася продуктивність праці і зросли прибутки на деяку величину, то використання цього приросту на підвищення зарплати працівників підприємства при незмінній величині їхніх трудових зусиль не буде справедливим рішенням. Цей приріст прибутку має належати тим, від кого він походить, тобто акціонерам. Отже, виплата дивіденду за акцією виражає справедливі, гуманні економічні відносини.

В сучасних умовах акціонерна форма підприємництва виступає могутнім засобом демонтажу централізовано-командної економіки і побудови нової господарської системи, що базується на недержавних формах власності. При цьому широке освоєння акціонерних форм сприяє утвердженню дійсно справедливого характеру привласнення засобів і результатів виробництва, а саме: долається відчуженість від власності безпосередніх працівників підприємств.

Акціонерні форми господарювання базуються на створенні акціонерних товариств. У Законі України "Про господарські товариства" зазначається, що акціонерним товариством називається організація, яка має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язання тільки майном товариства.

Головною метою створення акціонерних товариств у нашій країні є залучення до господарського обороту вільних коштів (грошових і матеріальних) трудящих, а також підприємств для виконання певних господарських завдань. Основні з них: технічна реконструкція підприємств і розширення виробництва матеріально-сировинних ресурсів. Акціонерне товариство створюється на основі купівлі-продажу акцій. Акція - це цінний папір, який підтверджує право акціонера брати участь в управлінні акціонерним товариством, у його прибутках і розподілі залишків майна товариства при його ліквідації.

На підприємстві відбувається безпосередньо поєднання робочої сили із засобами виробництва, значною мірою вирішується доля НТП, ефективності виробництва. Від діяльності окремих підприємств залежать величина створюваного валового національного продукту, соціально-економічний розвиток суспільства, ступінь задоволення матеріальних і духовних потреб населення. Як самостійна господарська одиниця підприємства користуються правами юридичної особи, тобто мають право розпоряджатися майном, одержувати кредит, укладати господарські договори з іншими підприємствами. У філії банку підприємство має розрахунковий рахунок, на який надходять кошти за реалізовану продукцію і з якого оплачуються рахунки інших підприємств за поставку сировини, напівфабрикатів, виплачується заробітна плата членам трудового колективу, здійснюються інші платежі.

Найвищим органом управління акціонерним товариством є збори акціонерів. Голосування на зборах відбувається за принципом: одна акція - один голос. Загальні збори акціонерів збираються не рідше одного разу на рік. Водночас акціонери, що мають не менше 20 % голосів, мають право в будь-який час вимагати проведення зборів акціонерів.

В акціонерному товаристві створюється рада акціонерного товариства. Вона здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу. В неї можуть входити представники трудового колективу, профспілкових та інших громадських організацій. Члени ради не можуть одночасно бути членами виконавчого органу.

Згідно закону України «Про акціонерні товариства» акціонерні товариства поділяються на два види: приватні та публічні.

Публічне акціонерне товариство - його акції розповсюджуються шляхом відкритої підписки і купівлі-продажу на біржах. Приватне акціонерне товариство - його акції розповсюджуються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися і продаватися на біржі.


Случайные файлы

Файл
95728.rtf
81041.rtf
128342.doc
35555.rtf
14442.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.