Ціноутворення та налоговий облік в ветеринарній лікарні (163152)

Посмотреть архив целиком

Зміст


Вступ

1. Загальна характеристика установи

1.1 Характеристика діяльності Корецької РДЛ ветеринарної медицини

  1. ціноутворення Корецької РДЛ ветмедицини

  2. Система оподаткування Корецької РДЛ ветмедицини

  3. Інформаційна база аналізу діяльності Корецької РДЛ ветмедицини

2. Аналіз ресурсів підприємства

2.1 Аналіз необоротних активів установи

2.2 Аналіз трудових ресурсів і оплати праці установи

2.3 Аналіз матеріальних ресурсів установи

Висновки

Список використаної літератури
Вступ


Трансформація економіки України до ринкової зумовлює збільшення числа зацікавлених сторін у економічному аналізі. Суб'єкти господарювання прагнуть максимізувати прибутки або мінімізувати збитки, збільшити економічні вигоди. Споживачі зацікавлені у задоволенні своїх потреб.

Вибір серед можливих альтернатив для кожної зацікавленої сторони уможливлюється шляхом використання аналітичної інформації на засадах корисності. Вона є концептуальною основою методології та організації будь-якої науки, у тім числі й економічного аналізу. Крім того, вона зумовлює існуючі практичні підходи в аналітичній роботі.

Дотримання відповідних характеристик корисності процесу економічного аналізу та його результатів забезпечує допустимий рівень функціональних якостей економічного аналізу, а також його зростання.

Звіт з аналітичної практики виконується на прикладі бухгалтерської та іншої документації Корецької районної державної лікарні ветеринарної медицини.

Діяльність бюджетних установ фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, які надаються їм безповоротно. У бюджетній сфері практично відсутні госпрозрахункові відносини, не обчислюється собівартість послуг, які надаються у більшості випадків безкоштовно. Бюджетні установи не мають статутного капіталу, а всі їхні активи є державною власністю. До бюджетної сфери належать установи різних галузей і видів діяльності, що зумовлює необхідність враховувати специфіку їхньої діяльності (освіта, охорона здоров’я, культура, наука, управління тощо). Тому дана практика є досить актуальною, оскільки дозволяє провести ретельний аналіз використання ресурсів установою.

Мета даної роботи полягає в наступному:

 • Систематизувати, розширити, закріпити теоретичні знання та практичні навички, набуті під час вивчення курсу «Економічний аналіз»;

 • Перевірити вміння застосувати ці знання для проведення аналізу по конкретній установі і розробки пропозицій щодо її вдосконалення;

 • Узагальнення цифрового матеріалу;

 • Продемонструвати вміння опрацьовувати економічну інформацію, формувати висновки, визначати резерви і окреслювати можливі шляхи оптимізації аналізованих показників відповідно до вимог системи управління;

 • Розвинути навички самостійної роботи і використання отриманих знань з організації і методики досліджень у вирішенні завдань, поставлених у курсовій роботі;

 • Підготовка до роботи за спеціальністю.

Звіт з аналітичної практики підготовлений з використанням значної кількості літературних джерел, нормативних документів, облікової та позаоблікової інформації щодо об’єкта дослідження.

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є матеріальні та нематеріальні ресурси, які знаходяться в розпорядженні Корецької районної державної лікарні ветеринарної медицини.

Звіт з аналітичної практики складається з: вступу, 2 розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

У першому розділі «Загальна характеристика установи» наводяться особливості діяльності згідно з положенням, організаційна структура. Вивчається система калькуляції та система сплати податків даною установою.

У другому розділі «Аналіз руху, складу і використання ресурсів установи» проводиться аналіз у табличній формі показників використання основних засобів, інших матеріальних ресурсів, а також аналіз трудових ресурсів та оплати праці.1. Загальна інформація про діяльність установи


  1. Загальна характеристика діяльності установи


Державні установи ветеринарної медицини – установи ветеринарної медицини, що здійснюють профілактичні, діагностичні, лікувальні та інші протиепізоотичні заходи, лабораторні дослідження щодо безпечності товарів, науково-дослідні та контрольні роботи, на які покладено контрольно-наглядові функції в галузі ветеринарної медицини, або уповноважені на здійснення таких функцій.

Юридична адреса Корецької районної державної лікарні ветеринарної медицини (далі – РДЛ ветеринарної медицини): Рівненська обл., м. Корець., вул. Ватутіна, 8, поштовий індекс 34700.

РДЛ ветеринарної медицини у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Державного комітету ветеринарної медицини України, Положенням про міські державні лікарні ветеринарної медицини

У межах своєї компетенції сприяє виконанню завдань, покладених на неї згідно з Положенням про Корецьку районну державну лікарню ветеринарної медицини.

Основними завданнями лікарні є:

– ветеринарне обслуговування тварин господарств різних форм власності та фізичних осіб на відповідній території;

– охорона території міста від занесення з території інших областей, районів або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин, а також недопущення їх розповсюдження за межі території району або карантинної зони;

– реалізація заходів щодо додержання ветеринарно-санітарних вимог, установлених законодавством;

– профілактика, діагностика інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб тварин і їх лікування;

– захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;

– сприяння:

а) упровадженню системи ідентифікації тварин;

б) постійному навчанню та підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини;

в) упровадженню у практику та широкому застосуванню досягнень наукової і практичної ветеринарної медицини.

Основними напрямками діяльності лікарні є:

– здійснення ветеринарної практики;

– забезпечення населення – власників тварин висококваліфікованою, спеціалізованою ветеринарною допомогою, створення умов для більш раціонального використання матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів для зміцнення здоров’я тварин та зниження захворювань серед тварин, а також надання різноманітних послуг підприємствам, установам, організаціям і приватним особам;

– здійснення організаційно-методичної та координація діяльності структурних підрозділів, забезпечення контролю якості ветеринарної допомоги;

– надання діагностичної допомоги на дому та в стаціонарі;

– організація та проведення консультацій спеціалістами лікарні на дому та в стаціонарі;

– надання невідкладної ветеринарної допомоги хворим тваринам при гострих та раптових захворюваннях, травмах, отруєннях та інших нещасних випадках;

– лікування хворих тварин, включаючи комплекс заходів по консервативному і оперативному лікуванню, відновлювальні заходи;

– відновлення репродуктивного здоров’я тварин;

 • розробка та впровадження прогресивних методів лікування;

 • закупівля, заготівля, збереження, лікарських препаратів, лікарських форм;

 • транспортування та реалізація лікарських засобів, кормів та кормових товарів тощо.

Лікарню очолює начальник, який за посадою є державним інспектором ветеринарної медицини (далі – Начальник).

Начальник призначається на посаду і звільняється з посади начальником управління ветеринарної медицини в місті за погодженням з начальником головного управління ветеринарної області.

Начальник лікарні має заступника, який за посадою є державним інспектором ветеринарної медицини і призначається та звільняється з посади Начальником лікарні.

Начальник лікарні несе персональну відповідальність за виконання покладених на лікарню завдань і здійснення нею своїх функцій.

Фінансування, матеріально-технічне забезпечення лікарні та їх структурних підрозділів здійснюється за рахунок коштів загального і спеціального фондів державного бюджету.

Ведення бухгалтерського обліку в установі здійснюється згідно з вимогами законодавства.

Лікарня є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, бланки і печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням (Додаток 1).


1.2 Система ціноутворення установи


Відповідно до кошторису Рівненської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю на 2008 рік, який був затверджений Головою Державного комітету ветеринарної медицини України, на утримання служби було передбачено доходну та видаткову частини в розмірі 9800100 гривень, з яких 2684300 – надходження коштів із спеціального фонду Державного бюджету України.

Спеціальний фонд державного бюджету, формується за рахунок плати за послуги, що надаються працівниками служби. Саме за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету передбачена більша частина видатків на придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг та інших видатків (1147300 гривень), предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (41900 гривень), оплату транспортних послуг та утримання транспортних засобів (130000 гривень), послуг зв’язку (120000 гривень), інших послуг та інших видатків (800400 гривень).

Впровадження тарифів на ветеринарні послуги має забезпечити виконання наступних завдань, покладених на державні установи ветеринарної медицини:


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.