Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році" (163016)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦБКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДОНЕЦЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ
КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Фінансовий аналіз»

на тему «Фінансовий аналіз становища підприємства

в умовах ТОВ «ТПО «Аріста» в 2006 році»Виконала:

студентка групи Ф-04 а

Фальченко А. І.


Перевірила:

доц. Антоненко В. М.


ДОНЕЦЬК 2008

РЕФЕРАТ


Курсова робота містить: 50 сторінок, 21 таблиць, 1 додаток, 1 джерело.

Об’єктом дослідження є: фінансова звітність ТОВ «ТПО»Аріста» за 2006, 2007 роки

Метод дослідження: аналіз

Мета роботи: засвоєння, закріплення й поглиблення теоретичних знань, й вироблення вміння самостійно працювати з навчальною спеціальною літературою й фінансовою звітністю підприємства, узагальнювати отримані результати й робити висновки.

В даній курсовій роботі було виконано загальну оцінку майна підприємства й джерел його формування; проаналізовано фінансову стабільність на підприємстві; проаналізовано ліквідність балансу; проаналізовано платоспроможність підприємства: проаналізовано рентабельність та ділову активність підприємства на основі методичних вказівок розроблених для виконання курсових робіт з цієї дисципліни. Показники які було розраховано було використано для ідентифікації фінансового стану; виявлення змін фінансового стану в динаміці; виявлення основних факторів, що викликали зміни фінансового стану та для прогнозу фінансового стану. Розроблено висновки відносно стану підприємства на даний проміжок часу та рекомендації щодо покращення стану в майбутньому.


АКТИВ, ПАССИВ, МАЙНО, ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ МАЙНА, НЕОБОРОТНІ АКТИВИ, ОБОРОТНІ АКТИВИ, ВЛАСНІ ДЖЕРЕЛА, ПОЗИКОВІ ДЖЕРЕЛА, ПОЗИКИ, КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ, ЛІКВІДНІСТЬ, ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, ОБОРОТНІСТЬ, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ


ЗМІСТ

Вступ

 1. Загальна оцінка майна підприємства і джерел його формування

2 Аналіз активу балансу

2.1 Аналіз необоротних активів

2.2 Аналіз оборотних активів

3. Аналіз активу балансу

3.1 Аналіз власних джерел

3.2 Аналіз позикових джерел

4. Аналіз фінансової стійкості

 1. Аналіз ліквідності балансу і платоспроможності підприємства

 2. 1 Аналіз ділової активності підприємства

  1. Аналіз оборотності

7. Рекомендації щодо покращення фінансового стану підприємства

Перелік джерел

Додаток


ВСТУП


Функціонуючи в ринковій економіці, суб'єкти підприємницької діяльності повинні забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, при якому б вони зберігали здатність безперебійно виконувати фінансові зобов'язання перед діловими партнерами, державою, власниками й найманими робітниками. Фінансовий стан підприємства характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормальної виробничої й комерційної діяльності, доцільністю й ефективністю їхнього розміщення й використання, рівнем фінансових взаємин з іншими суб'єктами господарювання, ступенем платоспроможності й фінансової стабільності. У свою чергу, фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної й фінансової діяльності. Безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції позитивно впливають на фінансовий стан. Збої у виробничому процесі, погіршення якості продукції, утруднення з її реалізацією ведуть до зменшення надходжень коштів на рахунки підприємства, у результаті чого погіршується його платоспроможність. Є й зворотний зв'язок, тому що відсутність коштів може привести до перебоїв у забезпеченості матеріальними ресурсами, а, отже, і у виробничому процесі. Тому фінансовий аналіз повинен бути спрямований на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової й кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і позикових коштів, забезпечення фінансової стабільності з метою ефективного функціонування підприємства.

Фінансовий стан підприємства можна визначити як ступінь забезпеченості необхідними фінансовими ресурсами й раціональності їхнього розподілу для здійснення господарської діяльності й своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми обов'язками.

Предметом фінансового аналізу є фінансові ресурси і їхні потоки, а основною метою - оцінка фінансового стану підприємства й виявлення можливостей підвищення ефективності його функціонування. Перехід підприємств на ринкові умови функціонування, існування різних форм власності зажадали більше ретельного й системного (комплексного) підходу до аналізу фінансового стану підприємства й необхідності розробки фінансової стратегії.

Фінансовий аналіз переслідує кілька цілей:

 • ідентифікація фінансового стану;

 • виявлення змін фінансового стану в динаміці;

 • виявлення основних факторів, що викликали зміни фінансового стану,

 • прогноз фінансового стану.

Фінансовий аналіз підприємства проводиться по таких основних напрямках:

 • загальна оцінка майна підприємства й джерел його формування;

 • аналіз фінансової стабільності;

 • аналіз ліквідності балансу;

 • аналіз платоспроможності підприємства,

аналіз рентабельності й ділової активності підприємства.

Метою курсової роботи є засвоєння, закріплення й поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення курсу й вироблення вміння самостійно працювати з навчальною спеціальною літературою й фінансовою звітністю підприємства, узагальнювати отримані результати й робити висновки.

Вихідною інформацією для виконання курсової роботи є фінансова звітність підприємства за останні два роки:

 • баланс

 • звіт про фінансові результати

Фінансова звітність підприємства, що є вихідною інформацією для виконання курсової роботи, повинна бути поміщена в додатки.


1. Загальна оцінка майна підприємства і джерел його формування


Загальна оцінка майна підприємства і джерел його формування включає наступні напрямки:

 • Аналіз зміни валюти балансу. Нормальним вважається збільшення валюти балансу. Якщо валюта балансу зменшується, то це може сигналізувати про зниження обсягів виробництва і служити однією з причин неплатоспроможності підприємства.

 • Аналіз зміни обсягів і структури активів. Необхідно звернути увагу на зміну іммобілізованих (необоротних) і мобільних (поточних) активів , матеріальних оборотних коштів; дебіторської заборгованості; вільних коштів у наявній і безготівковій формах і короткострокових фінансових вкладень.

 • Аналіз зміни величини і структури пасивів. Необхідно звернути увагу на зміну власних і позикових джерел; динаміку і структуру кредиторської заборгованості підприємства.

Загальна оцінка майна підприємства і джерел його формування проводиться на основі агрегованого (ущільненого) балансу (табл. 1.1 і 1.2).

Агрегований баланс будується на основі даних форми №1 «Баланс» реального підприємства, фінансовий стан якого аналізує студент. Угрупування статей агрегованого балансу здійснюється відповідно до таблиці 1.3.

При розрахунку структури абсолютного відхилення майна (стовпець 8) абсолютне відхилення всього майна приймається рівним 100%, а абсолютні відхилення по інших статтях розраховуються в % відносно нього.

Стовпець 9 розраховується як різниця питомої ваги по кожній статті на кінець року в порівнянні з початком року.

На основі даних агрегованого балансу роблять висновки про зміну вартості й структури майна підприємства, а також джерел його формування на кінець року в порівнянні з початком року, описують причини змін.


Таблиця 1.1 – Аналіз активу балансу

Статті

На початок року

На кінець року

Відхилення


тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн. (+,-)

темп зростання,

%

структура, %

відсоткових пунктів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Майно, всього

26864,0

100,00

23852,5

100,00

-3011,5

88,79

100

-

1.Необоротні активи

131,7

0,49

143,7

0,60

12,0

109,11

-0,40

0,11

2. Оборотні активи

26732,3

99,51

23708,8

99,40

-3023,5

88,69

100,40

-0,11

2.1 Запаси

9202,7

34,26

7851,2

32,92

-1351,5

85,31

44,88

-1,34

2.2Дебіторська заборгованість

14131,6

52,60

13041,4

54,68

-1090,2

92,29

36,20

2,07

2.3Поточні фінансові інвестиції

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4Витрати майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5 Грошові кошти та їх еквіваленти

3398,0

12,65

2816,2

11,81

-581,8

82,88

19,32

-0,85


Случайные файлы

Файл
23692.rtf
24921.rtf
20249-1.rtf
148425.rtf
94693.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.