Фінансова діагностика ЗАТ "Сіверянка" (162983)

Посмотреть архив целиком

Зміст


Вступ

Вихідні дані

1. Фінансова діагностика підприємства

1.1 Дослідження даних фінансової звітності

1.1.1 Аналіз руху грошових коштів

1.2 Горизонтальний і вертикальний аналіз

1.3 Аналіз фінансових коефіцієнтів діяльності підприємств

2. Аналіз і оцінка потреби підприємства в капіталі

2.1 Визначення потреби в капіталі в рамках фінансової, операційної та інвестиційної діяльності

2.2 Потреба в капіталі для фінансування основних засобів і нематеріальних активів

2.3 Потреба в капіталі для фінансування оборотних активів

3. . Оцінка вартості капіталу підприємства

Висновки

Список використаної літератури


Вступ


Оцінка фінансового і майнового стану підприємства має на меті виявлення сильних і слабких сторін в діяльності субєкта господарювання.

Діяльність будь-якого підприємства складається з трьох основних складових:

- основна діяльність включає надходження і використання коштів, що забезпечують виконання основних виробничо-комерційних функцій;

- інвестиційна діяльність включає надходження і використання коштів, пов’язаних із придбанням, продажем довгострокових активів і доходів від інвестицій;

- фінансова діяльність включає надходження коштів у результаті одержання кредитів або емісії акцій, а також відтоки, пов’язані з погашенням заборгованості по раніше отриманих кредитах і виплатою дивідендів.

Метою даної курсової роботи є аналіз структури всіх видів діяльності підприємства, проведення горизонтального і вертикального аналізу, що дозволяє оцінити за рахунок чого саме відбулися зміни в фінансовій звітності підприємства. Аналіз фінансових коефіцієнтів підприємства дозволить узагальнити отриману інформацію.

Завданням даної роботи є:

- дослідження фінансової діяльності суб’єкта господарювання;

- виявлення його переваг і недоліків;

- зробити оцінку власного капіталу;

- провести детальну оцінку потреби підприємства в капіталі;

- запропонувати шляхи покращення фінансового стану підприємства.

Об’єктом даної курсової роботи є діяльність такого суб’єкта господарювання як – закрите акціонерне товариство «Сіверянка», а саме його річна фінансова звітність. (Форма №1, №2, №3, №4).
КодиДата

01.01.2008

Підприємство

Закрите акцiонерне товариство "Виробничо-торгова фiрма "Сiверянка"

за ЄДРПОУ

00310143

Територія


за КОАТУУ

7410136300

Форма власності

ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ

за КФВ

10

Орган державного управління

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА

за СПОДУ

6024

Галузь

ВИРОБНИЦТВО ШВЕЙНИХ ВИРОБIВ (КРIМ ПОШИТТЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ)

за ЗКГНГ

17210

Вид економічної діяльності

Виробництво робочого одягу

за КВЕД

18.21.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума


Адреса:

Україна Чернігівська Чернiгiвський 14020 м.Чернiгiв Малиновського, 36


Баланс на 31.12.2007

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

127.2

102.8

- первісна вартість

011

286

286

- накопичена амортизація

012

( 158.8 )

( 183.2 )

Незавершене будівництво

020

416.9

420.9

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

- первісна вартість

031

- знос

032

( )

( )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

85.6

65.3

- інші фінансові інвестиції

045

207.2

207.2

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

9608.9

8166.1

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

3466.1

2468.5

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

227.2

70.9

Готова продукція

130

518

1306.8

Товари

140

6.3

5.7

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

3475.3

1927.4

- первісна вартість

161

3632.5

2063.2

- резерв сумнівних боргів

162

( 157.2 )

( 135.8 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

3

0.1

- за виданими авансами

180

26.2

28

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

79.5

91.9

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

135.5

105.7

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

1.8

1.7

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

38.6

46.4

Усього за розділом II

260

III. Витрати майбутніх періодів

270

5

16.2

Баланс

280


Случайные файлы

Файл
141398.rtf
80356.doc
92996.rtf
75310.rtf
15067.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.