Учет расчетов по налогам и обязательным платежам (162557)

Посмотреть архив целиком


КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Бухгалтерский учет»
Днепропетровск

2008


План работы


  1. Теоретический вопрос

  2. Тесты

  3. Решение задач

  4. Расчет заработной платы

  5. Журнал хозяйственных операций

  6. Оборотная ведомость

  7. Форма №1

  8. Форма №2

  9. Список использованной литературы


1. Теоретический вопрос


Учет расчетов по налогам и обязательным платежам


Счет 64 «Расчеты по налогам и платежам» предназначен для обобщения информации о расчетах предприятия по всем видам платежей в бюджет, включая налоги с работников предприятия, и по финансовым санкциям, взимаемым в доход бюджета. На этом счете также обобщается информация о других расчетах с бюджетом, в частности по субсидиям, дотациям и прочим ассигнованиям.

Порядок взимания таких платежей регулируется законодательством.

По кредиту счета 64 «Расчеты по налогам и платежам» отражаются начисленные платежи в бюджет, по дебету – надлежащие к возмещению из бюджета налоги, их уплата, списание и т. д.

счет 64-Расчеты по налогам и материалам имеет следующие субсчета:

641 - Расчеты по налогам

642 -Расчеты по обязательным платежам

643 -налоговые обязательства

644 -Налоговый кредит

На субсчете 641 «Расчеты по налогам» ведется учет налогов, которые начисляются и уплачиваются в соответствии с действующим законодательством (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, другие налоги).

На субсчете 642- «Расчеты по обязательным платежам» ведется учет расчетов по сборам (обязательным платежам), которые взимаются в соответствии с действующим законодательством и учет которых не ведется на счете 65 «Расчеты по страхованию».

На субсчете 64З «Налоговые обязательства» ведется учет суммы налога на добавленную стоимость, определенной исходя из суммы пoлyчeнныx авансов (пpeдвapитeльной оплаты) за готовую пpoдyкцию, товары, прочие материальные ценности и нематериальные активы, работы, услуги, подлежащие отгpyзке (выпoлнeнию).

На су6счете 644 «Неналоговый кредит» ведется учет суммы налога на добавленную стоимость, на которую предприятие приобрело право уменьшить налоговое обязательство.

НОД8Тельством и учет которых не ведется на счете 65 «Расчеты по страхованию».

На субсчете 64З "Налоговые обязательства» ведется учет суммы налога на добавленную стоимость, определенной исходя из суммы пoлyчeнныx авансов (пpeдвapитeльной оплаты) за готовую продукцию, товары, прочие материальные ценности и нематериальные активы, работы, услуги.

На су6счете 644 «Нелоговый кредит» ведется учет суммы налога на добавленную стоимость, на которую предприятие приобрело право уменьшить налоговое обязательство.

Аналитический учет расчетов по налогам и платежам ведется по их видам.

На субсчете 64З «Налоговые обязательства» ведется учет суммы налога на добавленную стоимость, определенной исходя из суммы пoлyчeнныx авансов (пpeдвapитeльной оплаты) за готовую продукцию, товары, прочие материальные ценности и нематериальные активы, работы, услуги.

На су6счете 644 «Нелоговый кредит» ведется учет суммы налога на добавленную стоимость, на которую предприятие приобрело право уменьшить налоговое обязательство. Аналитический учет расчетов по налогам и платежам ведется по их видам.


2. Тесты


варианта

тестів

задач

8

8, 12, 18, 23, 28, 33, 38, 41, 52, 61

8, 15, 22, 27


8. В якому розділі активу показане незавершене будівництво:

а) в першому;

б) в другому;

в) в третьому.

12. Виберіть правильне визначення балансу:

а) рівновага видів майна і джерел їх утворення;

б) відображає на певну дату його активи, зобов'язання та власний капітал;

в) таблиця, що ділиться на дві частини.

18. В якому розділі балансу показана довгострокова дебіторська заборгованість?

а) в 1-му розділі активу;

б) в 2-му розділі активу;

в) в I-му розділі пасиву.

23. Назвіть І розділ активу балансу:

а) необоротні активи;

б) оборотні активи;

в) витрати майбутніх періодів.

28. Що розуміють під балансовою рівновагою?

а) загальний підсумок активу дорівнює загальному підсумку пасиву;

б) кількість активних статей в балансі дорівнює кількості пасивних статей;

в) повинна зберігатися постійна рівновага між сумою власних та залучених засобів.

33. Під впливом якої операції підсумок балансу не зміниться:

а) підзвітні особи повернули невикористані кошти в касу;

б) надійшли матеріали від постачальника;

в) позичка банку зарахована на поточний рахунок.

38. В господарство надійшли нові матеріали, які оприбутковані, але гроші за них ще не сплачені. Внаслідок цього:

а) водночас збільшиться підсумок активу і пасиву балансу;

б) сума активу і пасиву зменшиться;

в) актив збільшується, пасив зменшується.

41. Бухгалтерський баланс - це:

а) оцінка в грошовому виразі вказаних в документах господарських операцій;

б) спосіб групування і узагальнення господарських засобів за видами та джерелами утворення в грошовому виразі на певну дату;

в) обліковий реєстр, що застосовується для перевірки та узагальнення підсумкових даних по рахунках бухгалтерського обліку.

52. Для чого призначені пасивні рахунки:

а) для обліку наявності і руху капіталу та зобов'язань;

б) для обліку наявності та руху майна підприємства;

в) для обліку розрахункових операцій.

61. Що означає господарська операція, яка відображена по дебету рахунка 23 і кредиту рахунка 91?

а) видача грошей з каси; .

б) списані загальновиробничі втрати на основне виробництво;

в) нарахована зарплата працівникам основного виробництва.

  1. Решение задач


8. Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи, а також визначити вартість, за якою оприбутковуються основні засоби, на підставі наведених даних.

ТОВ «Надія» придбало мультимедійний комп’ютер за ціною 6400 грн., в т.ч. ПДВ. За доставку комп’ютера робітником сплачено з підзвітних сум 54 грн.


Хозяйсвенная операция операція

Кореспонденция счетов

Сумма

Дебет

Кредит

1

Приобритение компьютера

152

631

5333,33

2

Отражаем НДС

641

631

1066,67

3

Получены день подотчет

372

30

54,00

4

Доставка компьютера

15

372

54

5

Оприходованго на баланс

105

152

5387,33

6

Оплечен счет поставщикам

631

31

6454,00


15. Необхідно визначити суму витрат на виправлення браку, знайти суму витрат від браку, яку слід списати на собівартість продукції, скласти бухгалтерські проводки для кожної операції:

В цеху виявлено брак 12 шт. деталей через порушення технології. При виправлені браку витрачено матеріалів – 56 грн., нараховано зарплату – за одну деталь 1.9 грн., здійснено відрахування на соціальні заходи, акцептовано рахунок фірми за послуги при виправленні браку – 46 грн., утримано із зарплати винних осіб – 32 грн.


Хозяйсвенная операция операція

Кореспонденция счетов

Сумма

Дебет

Кредит

1

Использование материалов

24

201

56

2

Ничисления на зар. плату за все детали

24

661

22,8

3

Начисления на социальные мероприятия

- пенсионный фонд 33,2%

24

651

7,56


- соц. страх. 1,5%

24

652

0,34


- занятость 1,3%

24

653

0,30


- фонд травматизма 3%

24

656

0,68

4

Акцептирован счет фирмы за услуги при исправлении брака

24

31

46

5

Отнесено на виновных лиц

375

24

32

6

Удержано из зар. платы виновных лиц

661

375

32

7

Списываем расходы на брак на себестоимость продукции

94

24

147,92


Случайные файлы

Файл
4747-1.rtf
23790-1.rtf
18299.rtf
94845.rtf
168441.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.