Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва (162321)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини

«Україна»

Дубенська філія

Бродівський ЛЦДН

Курсова робота

Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

з Податкової системи
Виконавець:

Студент ΙΙ курсу

Групи Ф-5

Спеціальність:

«Фінанси»

Оліярчук В. В.

Перевірив:

–––––––––––––––––

––– –––––––– 2009 р.


Броди-2009


Зміст


Розділ 1 - Система оподаткування суб’єктів малого бізнесу

1.1 Оподаткування фізичних осіб

1.2 Оподаткування юридичних осіб (загальна і спрощена система)

Розділ 2 - Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

2.1 Розробка і впровадження спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва

2.2. Особливості бухгалтерського і фінансового обліку за умов застосування спрощеної системи оподаткування

2.3. Переваги і недоліки альтернативних способів оподаткування малих підприємств

Розділ 3 - Використання спрощеної системи на сучасному етапі розвитку ринкової економіки

3.1 Переваги і недоліки використання спрощеної системи оподаткування

3.2 Міжнародний досвід використання спрощеної системи оподаткування

3.3 Пропозиції щодо вдосконалення спрощеної системи оподаткування

Висновки

Список використаної літератури та інші інформаційні джерелаВступ


Чинна система оподаткування в Україні створює значне податкове навантаження на субєктів малого підприємництва. Введення в Україні спрощеної системи оподаткування субєктів малого підприємництва ще не забезпечило необхідних зрушень в їх розвитку. У той же час, продовжується формування значного тіньового сектора економіки, в тому числі і за рахунок субєктів малого підприємництва, що призводить до масового ухилення від оподаткування.

Отже, є необхідність всебічного комплексного дослідження питань, повязаних із впливом системи оподаткування на діяльність субєктів малого підприємництва, та стимулювання його розвитку.

У курсові роботі зроблена спроба комплексно дослідити оподаткування субєктів малого підприємництва в сучасних умовах ринкових відносин України та визначити основні шляхи його удосконалення.

Метою курсової роботи є науковотеоретичне та практичне обґрунтування удосконалення оподаткування субєктів малого підприємництва як інструмента регулювання їх діяльності, направленого на підвищення ефективності.

Відповідно до зазначеної мети у роботі визначені наступні задачі:

розглянути сутність оподаткування в умовах ринкової економіки, його теоретичні основи, функції та види податків, принципи оподаткування, етапи розвитку податкової системи в Україні, регулювання за допомогою податків підприємницької діяльності;

дослідити еволюцію малих підприємств за формами власності, галузями економіки і регіонами та їх роль у формуванні доходів бюджету;

провести аналіз оподаткування малих підприємств та приватних підприємців в Україні за спрощеною системою, зясувати особливості оподаткування за різними видами податків, переваги її над традиційною системою, тенденції розвитку;

встановити переваги спрощеної системи оподаткування та методичні підходи до оцінки її ефективності;

обґрунтувати вимоги до контролю за діяльністю субєктів малого підприємництва як інструменту стимулювання ефективності їх роботи та розробити пропозиції щодо його організації на принципово новій основі;

розробити пропозиції щодо удосконалення оподаткування субєктів малого підприємництва за спрощеною системою, направленою на підвищення ефективності їх діяльності.

Обєктом системи оподаткування є сучасна практика податкового регулювання діяльності субєктів малого підприємництва в умовах трансформації економіки.

Предметом дослідження є фінансові відносини, що виникають між державою та субєктами малого підприємництва з приводу залучення податкових платежів до бюджету за спрощеною системою.


Розділ 1. Система оподаткування суб’єктів малого бізнесу


1.1 Оподаткування фізичних осіб


Прибутковий податок з громадян стягувався безпосередньо з доходів платників - фізичних осіб. В економічно розвинутих країнах цей вид податку відіграє суттєву роль у формуванні доходів бюджету. В Україні питома вага цього податку в обсязі доходів незначна, що є наслідком відповідних пропорцій розподілу ВВП на фонд заробітної плати і прибуток. До переваг цього податку відносять його соціальну справедливість, оскільки він ставить рівень оподаткування в пряму залежність від обсягу доходу платників. Крім того, за допомогою прогресивних ставок і пільг в оподаткуванні можна зменшувати податковий тягар для малозабезпечених верств населення і посилювати для осіб з високими доходами. А недоліком є значні можливості для платників у заниженні оподатковуваного доходу і в ухиленні від сплати податку. Особливо це стосується оподаткування доходів від підприємницької діяльності.

Платниками прибуткового податку в Україні є фізичні особи незалежно від віку, громадянства, статі, раси, національності, сімейного, соціального й майнового стану, приналежності до громадських організацій та політичних партій, ставлення до релігії. Це громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства - як ті, що постійно проживають (не менше ніж 183 дні у календарному році), так і ті, що не мають постійного місця проживання в Україні.

Отже, згідно Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб ” платниками податку є:

резидент, який отримує як доходи з джерелом їх походження з території України, так і іноземні доходи;

нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з території України.

Не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з території України і має дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені на умовах взаємності міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, щодо доходів, одержуваних ним безпосередньо від здійснення такої дипломатичної чи прирівняної до неї таким міжнародним договором іншої діяльності.

Якщо платник податку помирає або визнається судом померлим чи безвісно відсутнім, то податок за останній податковий період справляється з активів такого платника податку (нарахованих на його користь доходів) при відкритті спадщини, з урахуванням обмежень, встановлених законом.

Об'єктом оподаткування резидента є:

загальний місячний оподатковуваний дохід;

чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального річного оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту такого звітного року;

доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті;

іноземні доходи.

Об'єктом оподаткування нерезидента є:

загальний місячний оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України;

загальний річний оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України;

доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті.

При нарахуванні доходів у вигляді валютних цінностей або інших активів, чия вартість є вираженою в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях, така вартість перераховується у гривні за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, діючим на момент одержання таких доходів.

При нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати об'єкт оподаткування визначається як нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму збору до Пенсійного фонду України чи внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, які відповідно до закону справляються за рахунок доходу найманої особи.

Загальний річний оподатковуваний дохід складається з суми загальних місячних оподатковуваних доходів звітного року, а також іноземних доходів, одержаних протягом такого звітного року. До складу загального місячного оподатковуваного доходу включаються:

доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору;

доходи від продажу об'єктів прав інтелектуальної (промислової) власності; доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами) (далі - роялті), у тому числі одержувані спадкоємцями власника такого нематеріального активу;

сума (вартість) подарунків у межах, що підлягають оподаткуванню згідно з нормами статті Закону;

дохід від надання майна в оренду або суборенду:

оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів попередніх податкових періодів та самостійно виявлений у звітному періоді платником податку або нарахований податковим органом згідно із законом;

дохід, отриманий платником податку від його працедавця як додаткове благо, а саме у вигляді:

дохід у вигляді процентів, дивідендів та роялті, виграшів, призів;

інвестиційний прибуток;

дохід у вигляді вартості успадкованого майна;

сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки.

У такому ж порядку визначається об'єкт оподаткування для сум надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлений строк.


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.