Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану (162111)

Посмотреть архив целиком


РОЗРОБКА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЙОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ


Зміст


Вступ

Розділ 1. Фінансовий план будівельного підприємства

1.1. Вихідні дані

1.2.Розрахунки

Розділ 2. Оцінка фінансового стану підприємства

2.1. Характеристика коефіцієнтів

2.2. Розрахунки фінансових коефіцієнтів

2.3. Висновки

Список використаної літератури


Вступ


Завершальним етапом бухгалтерського обліку є складання фінансової звітності, тобто бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Значення фінансової звітності полягає в тому, що вона є інформаційною базою фінансового аналізу. Фінансовий аналіз, у свою чергу, проводиться з метою отримання відповіді на запитання, наскільки добре працює підприємство, для чого:

1) виявляється ступінь збалансованості між рухом матеріальних і фінансових ресурсів, оцінюються потоки власного й позикового капіталу в процесі економічного кругообігу, націленого на отримання прибутку, підвищення фінансової стійкості підприємства тощо;

2) оцінюється правильність використання грошових коштів для підтримання ефективної структури капіталу;

3)контролюється оптимальність складання фінансових потоків організації, доцільність здійснення тих чи інших витрат тощо.

Призначення фінансової звітності, дослідженої за допомогою різних способів, що використовуються у фінансовому аналізі, полягає насамперед у тому, щоб допомогти її користувачам виробити кваліфіковані судження й прийняти відповідні рішення, спрямовані на поліпшення фінансового стану підприємства. Оскільки існують різні групи користувачів, логічно припустити, що кожна може мати різні інформаційні потреби. Отже, щоб результати аналізу могли бути використані за призначенням, необхідно визначити інформаційні потреби таких користувачів. Для цього слід вивчити характер рішень, що приймаються кожною такою групою. Інакше кажучи, фінансова інформація, втілена фінансовій звітності, має бути орієнтована на прийняття рішень певною групою користувачів.


Розділ 1. Фінансовий план будівельного підприємства


1.1. Вихідні дані


1.1. При виконанні розрахунків до фінансового плану виробничого будівельно-монтажного підприємства (БМП) слід виходити з показників, що характеризують його виробничу діяльність і вміщені у табл.1.

1.2. Обсяг товарної будівельної продукції , що буде здаватися замовнику по звершених будівлях, пускових комплексах та об’єктах, підготовлених до випуску продукції, та наданих послуг, визначається, виходячи з наступних умов:

 • у плановому році кошторисна вартість товарної продукції, що буде здаватися замовнику, становить 70% загального обсягу будівельно-монтажних робіт (БМР), виконаних власними силами;

 • крім того, будуть закінчені й здані замовникові пускові комплекси та об’єкти, розпочаті у попередньому році, дані про вартість незавершеного виробництва, по яких на початок планового року подані у п. 10. табл.1.

1.3. Балансовий прибуток у складі закінченої товарної продукції,що здається замовнику в плановому році, визначається, виходячи з таких умов:

 • планові нагромадження становлять 23,07% кошторисної вартості зданої замовнику товарної будівельної продукції;

 • зниження собівартості БМР складає 1,84 % їх кошторисної вартості по роботах, виконаних до планового року, та 2,34% по роботах, виконаних у плановому році. Крім того, до балансового прибутку треба додати прибуток від реалізації послуг підсобного виробництва у розмірі 20,0 тис. грн., та прибуток від позареализаційних операцій у розмірі 30,0 тис. грн.

1.4. Податок на прибуток визначається, виходячи із ставки -30%.

1.5. При розрахунку середьорічної вартості нормованих оборотних коштів беретьсяться наступний поквартальний розподіл загального річного обсягу БМР:

-1 квартал -23%; 2 квартал-25%; 3 квартал-28%; 4 квартал-24%.

1.6. Середньорічна норма амортизаційних відрахувань по групах основних фондів складає 15%. Сума амортизаційних відрахувань визначається шляхом множення середньорічної вартості основних фондів на середньорічну норму амортизації.

1.7. Планом передбачається таке цільове використання амортизаційних відрахувань:

- 100% спрямовується до фонду виробничого розвитку, з них 30%-на фінансування власних капітальних вкладень.

1.8. Фонди економічного розвитку плануються, виходячи з наступних умов:

 • норматив відрахувань у фонд виробничого розвитку приймають у розмірі 70,5% від прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства;

 • норматив відрахувань у фінансовий резерв становить 5%прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства;

 • норматив відрахувань від прибутку , що залишився у розпорядженні підприємства, до фонду дивідендів становить 24,5%;

 • при визначенні загального розміру преміального фонду передбачається за введення виробничих потужностей і об’єктів будівництва сума 25 тис. грн;

 • при визначенні розміру фонду виробничого розвитку необхідно врахувати надходження від реалізації вибулого майна у сумі 35 тис. грн.

Кошти на повернення довгострокових позик банку та сплату відсотков за користування позикою визначають шляхом розрахунку. Слід мати на увазі , що річна сума позики рядок 6 табл.1 , одержанна підприємством у такій послідовності: у першому кварталі - у розмірі 27% річної суми; у другому кварталі - у розмірі 23% річної суми; у четвертому кварталі - у розмірі 50% річної суми.

Плата за користування позикою встановлена у розмірі 40% річних .

Введення основних фондів здійснюється у листопаді планового року.

1.9. При визначенні інших статей доходів та витрат підприємства слід враховувати:

 • витрати на утримання культурно-освітніх установ і таборів відпочинку в сумі 15 тис. грн., що покриваються за рахунок фонду виробничого й соціального розвитку;

 • витрати на підвищення кваліфікації кадрів у сумі 25 тис. грн., що покриваються за рахунок фонду виробничого та соціального розвитку;

 • частина загальної суми ( 20 тис. грн.) витрат на утримання дитячих садків покривається за рахунок коштів трудящих (10 тис.грн.) і коштів фондів, створених на підприємстві;

 • покриття приросту власних оборотних коштів відбувається за рахунок сталих пасивів у сумі 25 тис. грн.

 • премії за ведення об’єктів і виробничих потужностей, що сплачуються за рахунок замовника становлять 5 тис. грн.

2. Складання фінансового плану та розрахункових таблиць

2.1. Фінансовий план (див. табл.2) заповнюють поетапно після проведення відповідних розрахунків та заповнення розрахункових таблиць.

2.2. Заповнення розрахункових таблиць повинно супроводжуватися розрахунками, що наводяться у контрольній роботі після кожної розрахункової таблиці. У розрахункових таблицях для полегшення розуміння матеріалу дано вказівки до вихідних даних, що їх слід використовувати при розрахунках.

2.3. При розрахунках суми балансового прибутку необхідно враховувати, що загальна сума прибутку складається з планових нагромаджень та зниження собівартості БМР за рахунок проведення заходів відповідно до плану технічного розвитку та підвищення ефективності будівельного виробництва.

2.4. Середньорічна вартість введених виробничих фондів (див. табл.40) визначається шляхом множення вартості введених основних фондів на кількість повних місяців перебування їх в експлуатації і ділення результату на 12 місяців. Розрахунок середньорічної вартості основних фондів Сс з урахуванням введених та вибулих фондів визначається так:


Сс = Сз + Св х К/12 С виб х (12- К) /12,


де: С- вартість основних фондів на початок року;

Сз – залишкова вартість основних фондів;

Св - вартість введених основних фондів;

Свиб – вартість вибулих основних фондів;

К – кількість повних місяців експлуатації введених (вибулих) основних фондів.


Суму амортизації планового року (А) встановлюють за формулою


А = Сс х Н,


де, Н- норма амортизації, яка визначається виходячи з прийнятого метода нарахування ( пряма лінія, зменшеного залишку, кумулятивного).

2.5. Приріст нормативу оборотних коштів (див. табл.5) у кожному кварталі розраховується згідно з ростом планового приросту на рік ( 100%) та відсотку виконання програми робіт у кожному кварталі. Норматив оборотних коштів на початок кожного кварталу з урахуванням приросту нормативу визначається наростаючим підсумком.

Середньорічну вартість нормованих оборотних коштів (табл. 5) знаходять шляхом складання:

 1. половини суми оборотних коштів на початок планового року;

 2. суми оборотних коштів на кінець кожного кварталу (1,2,3);

 3. половини суми оборотних коштів на кінець планового року;

 4. одержану суму слід розділити на 4 (кількість кварталів).

2.6. При визначенні джерел фінансування капітальних вкладень необхідно вивчати . що наведена у спрощеному вигляді в табл.8.

2.7 Проведені розрахунки фінансових показників перевіряють шляхом складання шахової таблиці. По горизонталі вказують джерела покриття витрат, а по вертикалі – цільове використання коштів. Шахова форма перевірки дає можливість простежити взаємозв’язок між витратами підприємства і джерелами їх покриття. Підсумкові показники за рядком і графою “Разом” повинні співпадати із загальним обсягом грошових ресурсів фінансового плану.


Случайные файлы

Файл
153104.rtf
122279.doc
101464.rtf
9748-1.rtf
180269.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.