Особливості оподаткування суб’єктів господарювання (161712)

Посмотреть архив целиком

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра обліку та фінансівКУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Фінанси підприємств»

на тему:

«Особливості оподаткування суб’єктів господарювання»


Керівник роботи:

к.е.н., доцент Л.В. Дікань

Студент факультету банківської

справи, обліку та фінансів

ІІ курсу, групи 37-ОА

Спеціальність 6.050100

Облік та аудит” М.А.Худик


ХАРКІВ 2008


Зміст


Вступ

Розділ 1. Сутність податків і податкової системи

1.1 Податки як система суспільних відносин перерозподілу створеного продукту

1.2 Принципи та функції оподаткування

Розділ 2. Аналіз податкової системи України

2.1 Особливості податкового регулювання сталого економічного розвитку держави

2.2 Аналіз податкового навантаження та його вплив на динаміку ділової активності

2.3 Встановлення та справляння місцевих податків (світовий та український досвід)

Розділ 3. Необхідність реформування податкової системи України

3.1 Напрямки та принципи оновлення вітчизняної системи оподаткування

3.2 Сучасні тенденції вдосконалення податкової системи України

Висновки

Список використаних джерел

ДодаткиВступ


Одним із найдієвіших важелів стимулювання розвитку економіки є податки й оподаткування. Адже податки регулюють основні макроекономічні процеси та пропорції, завдяки податкам відбувається розподіл і перерозподіл у просторі й часі значної частини виробленої вартості. Вони також безпосередньо впливають на результати економічної діяльності платників, тому податкова політика може або зацікавити (стимулювати) платників працювати у певних галузях і на певних територіях, або ні. Також держава використовує податкову політику для здійснення територіального, внутрішнього і міжгалузевого розподілу і перерозподілу ВВП з метою вдосконалення структури суспільного виробництва і забезпечення соціальних гарантій населенню. В умовах формування ринкових відносин податкова система має надавати фінансову підтримку щодо роздержавлення і демонополізації галузей господарства, забезпечення соціального захисту населення.

У цьому зв’язку дослідження питань організації, функціонування реформування та податкової системи України набуває особливого значення, що зумовлює актуальність обраної теми та доцільність проведення досліджень для розвитку даного питання.

Отже, об’єктом дослідження наукової роботи є податки, податкова система та податковий механізм. Під час дослідження мною була переглянута законодавча база та зміни, що в ній відбуваються (Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” зі змінами і доповненнями (2003 р.), Закон України „Про систему оподаткування”, Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб”, Закон України від 19.09.96 р. №378/96-ВР „Про плату за землю”, Закон України від 11.12.91 р. №1963-ХІІ „Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних механізмів” та ін.). Крім цього, проблеми удосконалення та раціоналізації податкової системи країни з метою посилення її позитивного впливу на сталий випереджальний розвиток економіки плідно працювуються Д. Василиком, В.П. Вишневським, А.І. Даниленком, О.Д. Даниловим, Н.І. Костіною, І.О. Луніною, П.В. Мельником, А.М. Соколовською, В.М. Федосововим, Л.М. Шаблистою та іншими науковцями.

Тож для дослідження даної проблеми було використано систематизацію, узагальнення, конкретизацію та детальний аналіз як існуючої законодавчої бази, так і праць вітчизняних та закордонних учених на дану тематику і на основі цієї літератури було запропоновано власні висновки та пропозиції.

Головною метою наукової роботи є аналіз оподаткування, як основи економічної системи та визначення основних напрямків удосконалення податкового законодавства України. На основі цієї мети можна сформулювати таке завдання: визначення головних напрямків реформування податкової системи, які мають забезпечити регулювання відносин оподаткування і створити правову основу для функціонування ефективної податкової системи.

У даній роботі розглянуто розвиток податкової системи України, державних податкових інспекцій, класифікація об’єктів податкових правовідносин, функції та принципи оподаткування, система оподаткування доходів громадян-суб'єктів підприємницької діяльності, також запропоновано способи покращення взаємовідносин між платниками податків та податковими службами, а також напрямки та принципи оновлення вітчизняної системи оподаткування.

Проведені дослідження створюють підґрунтя для пізнання податкової системи України в контексті загальних законів і закономірностей функціонування і розвитку податкових систем, а впровадження пропозиції та рекомендацій, наданих в роботі, дозволить підвищити ефективність функціонування податкової системи України.


Розділ 1. Сутність податків і податкової системи як найважливіших факторів розвитку національної економіки


1.1 Податки як система суспільних відносин перерозподілу створеного продукту


Податкам в системі державних фінансів належить центральне місце. Вони, як система економічних розподільних відносин, охоплюють фактично все суспільство, на відміну від інших ланок фінансової системи, які мають більш обмежене функціонування. Це, зокрема, пов’язано з тим, що податки повинні забезпечувати виконання державою її основних функцій.

Наявні в сучасній літературі визначення є досить різноманітними за ємністю та змістом. Наведемо декілька з них:

«Податок — обов'язковий платіж, що стягується державою з фізичних та юридичних осіб»;

«Податки — частина національного доходу, що вилучається державою у населення через позаекономічний та економічний примус здебільшого на еквівалентній основі з метою виконання її соціально-економічних, політичних, правових функцій та досягнення військових цілей»;

«Податки — це встановлені вищим органом державної законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах та в терміни, передбачені законом».

Аналіз наведених визначень свідчить, що вони більш-менш дають відповідь на питання про зміст податків. Однак у них не уточнюється про який саме зміст йдеться. Із вивчених літературних джерел лише в одному дане чітке уточнення щодо цього: «Матеріальний зміст податків полягає в тому, що вони є частиною новоствореного продукту, який в процесі його розподілу і перерозподілу в обов'язковому порядку безповоротно мобілізується на користь держави для виконання покладених на неї функцій».

Отже, як бачимо, питання економічної сутності податків залишається відкритим. Але, думаю, можна визначити термін «податки» в такій інтерпретації: податки — це система суспільних відносин перерозподілу створеного продукту, у ході яких провадиться вилучення частини доходів юридичних та фізичних осіб на користь держави для її забезпечення і вторинного перерозподілу на користь інших юридичних і фізичних осіб та на громадські потреби [12, с.70].

У зв'язку з викладеним та з метою уникнення термінологічних непорозумінь вважаю необхідним означити, що під «оподаткуванням» також пропонується розуміти процес стягнення податків. З цього випливає принципова різниця між даними термінами: податки — система суспільних відносин, притаманних будь-якому суспільству, що має державні утворення; оподаткування - процес, що має суттєві відмінності у рамках різних суспільних об'єднань з огляду на його організацію. Тобто оподаткуванню значно більшою мірою притаманні суб'єктивні риси [12, с.70].

Отже, на сучасному етапі розвитку нашої держави вже можна чітко визначити, що під податком і збором (обов’язковим платежем) до бюджетів та до державних цільових фондів слід розуміти обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування. А сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами України порядку, становить систему оподаткування.


1.2 Принципи та функції оподаткування


Важливим завданням сучасної економіки є формування головних принципів становлення, функціонування й розвитку податкової системи ринкового типу, від успішного вирішення якого значною мірою залежить економічний потенціал країни, соціальна стабільність у суспільстві, підвищення рівня добробуту малозабезпечених верств населення.

Уперше науково обґрунтовану концепцію оподаткування запропонував А. Сміт, який визначив такі базові принципи оподаткування:

  1. Усі громадяни повинні брати участь в утриманні уряду пропорційно до своїх доходів, які вони отримують під захистом та опікою держави. тобто потрібно дотримуватися рівності оподаткування.

  2. Податки повинні бути чітко визначені, а не довільні. Це означає становлення термінів сплати, способів платежу, сум податків, зрозумілих для платника та всіх інших осіб.

  3. Податки повинні стягуватися тоді та в такий спосіб, щоб це було вчасно й зручно для платника. Ця необхідна умова оподаткування передбачає зручність їх справляння.

  4. Кожний податок має бути розроблений так, щоб якомога менше вилучати грошей у платників понад той дохід, який вони приносять у скарбницю, тобто забезпечити дешевину справляння податків. Великі витрати на утримання податків роблять сам податок недоцільним [16, с.91].


Случайные файлы

Файл
KF-015.DOC
63786.rtf
2184.rtf
48056.rtf
55461.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.