Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика (161710)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти та науки України

Краматорський економіко-гуманітарний інститут

Кафедра фінансівКурсова робота


з курсу "Податкова система"


на тему: "Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика"

Виконав:

Науковий керівник:

Роботу допущено до захисту "_____" _____________2009 р.

Роботу захищено " _____ "__________________2009 р.

з оцінкою _______________

(підпис наукового керівника)
2009


Реферат


Курсова робота: 43 стр., 3 табл., 1 рис., 6 літер. джерел.

Курсова робота присвячена особливостям оподаткування країн ринкової економіки та порівняльній характеристиці України. У першому розділі розглянуті податкові системи країн світу та України.

Другий розділ присвячен практичному розрахунку податків і зборів, які стягуються з юридичних та фізичних осіб на території України.

Пдв, податок на прибуток, пдфо, податок на землю, податок з власників автотранспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів.


Зміст


Вступ

Розділ 1 Податкові системи країн світу та України

1.1. Сучасні податкові системи країн світу

1.1.1. Податкова система США

1.1.2. Податкова система Великобританії

1.1.3. Податкова система Франції

1.2. Особливості застосування податку на додану вартість у розвинених країнах з ринковою економікою

1.3. Податкова система в Україні в порівнянні з податковими системами розвинених країн

Розділ 2. Визначення податків і зборів, які стягуються з юридичних та фізичних осіб на території України

Висновки

Список літератури


Вступ


Податкова система – це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету держави.

Податкова політика включає в себе обов’язкові платежі, які стягуються державою з юридичних та фізичних осіб, на яких, згідно з законодавчими актами, покладено обов’язок платити податки та здійснювати інші обов’язкові платежі. Виникла податкова політика у період розпаду суспільства на класи і появою держави. Використовуються податки для фінансування витрат держави.

Сутність податків, їх структура та роль визначаються економічним та політичним устроєм суспільства, природою та функціями держави.

За способом стягнення податки поділяються на прямі та непрямі. Прямі податки стягуються з доходів або майна юридичних та фізичних осіб. Розрізняють реальні прямі податки, якими оподатковуються земельні ділянки, тварини, нерухоме майно, та особисті прямі податки з доходів або майна фізичних осіб. Непрямі податки (або акцизи) стягуються через ціни товарів, в основному предметів широкого споживання. Це створює значні привілеї для господарюючих класів, тому що майже повністю тяжкість цих податків перекладається на незаможні верстви населення, які споживають більшу частину цих продуктів (товарів). Непрямі податки, підвищуючи ціни товарів, обмежують можливості розширення внутрішнього ринку та експорту товарів.

Актуальні проблеми в галузі економіки не можна вирішувати без удосконалення побудови податкової системи, яка є одним з найважливіших важелів державного регулювання господарства країни. Ефективність цього регулювання залежить від визначення складу податкової системи, висоти податкових ставок, видів і розмірів бюджетних пільг.

Реформування податкової системи в Україні, порядок сплати податків і обов’язкових платежів юридичних і фізичних осіб, відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства є складовою частиною заходів, орієнтованих на введення економічних відносин ринкового спрямування.

Метою роботи є дати характеристику оподаткування в розвинутих країнах з ринковою економікою та провести зрівняння з оподаткуванням в Україні, виявити недоліки та сформувати основні заходи щодо поліпшення ситуації у нашій країні.


Розділ 1 Податкові системи країн світу та України


1.1 Сучасні податкові системи країн світу


1.1.1 Податкова система США

Податок на прибуток корпорацій. Вноситься за певною шкалою: за перші 50 тис. дол. – 15%, за подальші 25 тис. дол. – 25 і лише на суму, що перевищує 75 тис. дол. Становить 34%. Цей вид податку має ту особливість, що із загальної суми податку враховуються суми податку на прибуток, вже внесені в бюджети штату і місцеві бюджети. Крім того, суми, які витрачені з прибутку на інвестиції, науково-технічні розробки, оподатковуються за зниженими ставками. Якщо підприємство використовує сонячну енергію або енергію вітру у виробничому процесі, підприємству надається податковий кредит у розмірі 50% вартості цього обладнання.

Податок на спадок і подарунки. Цей вид податку має неоподатковуваний мінімум в 10 тис. дол. Більш дорогий подарунок або спадок оподатковується за шкалою від 18% до 50%. Найбільш висока ставка застосовується, коли вартість перевищує 2,5 млн. дол., але при цьому враховується ступінь спорідненості.

Податок на доходи громадян. Сплачують жителі або працівники, які отримують заробітну плату в даному штаті. Наприклад, працівники, які працюють у Нью-Йорку, але тут не живуть, сплачують податок із заробітної плати у Нью-Йорку, а з інших доходів – за місцем проживання. Ставки коливаються від 2% до 12%. Цей вид податку застосовується в 44 штатах. Не сплачують зазначений податок у штатах Вайомінг, Невада, Техас, Флорида, Південна Дакота і в окрузі Колумбія.

Податок з продажу. Не оподатковуються продовольчі товари, крім ресторанів. Цей вид податку застосовується 44 штатах і його розмір коливається від 3 до 8,25% над ціною товару.

Податок на ділову активність. Податок включає два елементи: оподаткування загального річного доходу підприємства – від 1% до 2,5% і податок на фонд заробітної плати – від 1% до 1,6%.

Місцеві податки. До них належать майновий податок, окремі акцизи, прибутковий податок із фізичних осіб, екологічні податки.

Майновий податок. Один із основних місцевих податків, який застосовувався ще в колоніальні часи. Наприклад, у Нью-Йорку він забезпечує 40% усіх власних доходів бюджету. Оподаткуванню підлягають: земля, будівлі, споруди; матеріальні активи: обладнання, машини, технологічне устаткування, товарно-матеріальні цінності довготривалого користування, худоба; нематеріальні активи: акції, інші цінні папери. Від цього податку звільняється: нерухоме майно органів влади, власність благодійних, релігійних організацій, якщо вона не використовується в комерційних цілях; у 36 штатах звільнені від оподаткування нематеріальні активи; у чотирьох штатах звільнено від оподаткування особисте майно. Майновий податок сплачується як фізичними, так і юридичними особами в розмірі від 0,33 (Гонолулу) до 6,75% у м. Уінтон (штат Іллінойс).

Базою оподаткування є ринкова вартість майна, тобто ціна, за якою власність можна було б продати в даному році. Місцеві органи влади ведуть облік майна та його характеристик. Інформація про кожну одиницю нерухомості отримується шляхом видачі дозволу на нову власність та свідоцтва про стан наявного майна. База періодично оновлюється. Методи оцінювання майна встановлюються на рівні законодавства штатів і використовуються місцевими органами влади.

Екологічні податки. Це нова група податків, запроваджених у 80-ті роки і спрямованих на захист навколишнього середовища від шкідливих промислових виробництв. До шкідливих виробництв належать видобуток нафти, перероблення нафти тощо. З 1987 р. запроваджені додаткові акцизи на нафту (8,2 цента з бареля американської нафти, 11,7 цента – з імпортної). Крім того, запроваджені податки у розмірі 40,7 цента з галону бензину, дизельного пального і спеціального моторного пального. Існує також податок на викиди в атмосферу шкідливих речовин.


1.1.2 Податкова система Великобританії

Податок на додану вартість (ПДВ). Цей вид податку посідає друге місце в податкових надходженнях і становить 17-19% від усіх податкових надходжень. Базою оподаткування є вартість, додана на кожній стадії виробництва і реалізації товару, або різниця між виручкою і вартістю закупівель у постачальників. Основна ставка – 17,5%. Не підлягають оподаткуванню такі види товарів, які є основними для забезпечення нормального існування людини – продовольчі, книги, ліки, імпортні й експортні товари, основні види палива й енергії для домашнього вжитку, будівництво нових будинків, транспортні послуги, дитячий одяг, поштові і фінансові послуги, страхування, ритуальні послуги.

Стягується ПДВ з підприємців, що мають оборот понад 45 тис. фунтів стерлінгів на рік. Нульова ставка встановлена також на енерго- і водопостачання для побутових потреб, а також на деякі операції з золотом, цінними паперами, комунальні платежі, будівництво і реконструкцію житла, пасажирський транспорт, страхові і деякі інші послуги.

Податок на приріст капіталу. Застосовується при реалізації певних видів активів, що приносять прибуток – приватні автомобілі, житло, національні ощадні сертифікати та облігації тощо. Мета цього податку – обмежити розміри і спекулятивність угод. Доходи визначаються як різниця між ринковою вартістю капіталу і вартістю придбання. Податок сплачується за найвищою ставкою прибуткового податку, якщо платником є фізична особа, і за основною ставкою податку на прибуток, якщо платник – юридична особа.

Ставки з фізичних осіб еквівалентні ставкам прибуткового податку (від 20% до 40%), а з компаній – ставкам податку на корпорації (від 25% до 33%). Стягується з фізичних і юридичних осіб, резидентів і нерезидентів, що займаються комерційною діяльністю і мають представництво у Великобританії, при продажі, чи обміні, безоплатній передачі капіталомістких активів. Фізичні особи нерезиденти сплачують податок з переданої у Великобританію власності. Компанії можуть виключити з оподаткування збитки протягом року чи звітного періоду.


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.