Грошові надходження підприємства (160525)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ


Кафедра фінансів і банківської справи

КУРСОВА РОБОТА


з дисципліни “Фінанси підприємств ”


НА ТЕМУ: “Грошові надходження підприємства”


/На матеріалах фінансово-господарської діяльності АТВТ «Трембіта»/


Виконавець:

Студентка ІI курсу, групи Ф-23

Кобзаренко Н.


Науковий керiвник:

Оленець А.Г.ЧЕРНIВЦI 2009


ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ГРОШОВИХНАДХОДЖЕНЬ

1.1. Характеристика та склад грошових надходжень підприємства

1.2. Класифікація грошових потоків за видами діяльності

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ АТВТ «ТРЕМБІТА» ЗА 2007-2008 РР.

2.1. Аналіз загального обсягу і структури грошових надходжень

2.2. Аналіз формування грошових потоків за видами діяльності

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП


Згідно Господарського Кодексу України, підприємство - це самостійний господарюючий суб’єкт, створений для ведення господарської діяльності, яка здійснюється з метою створення прибутку. Як правило, підприємство виступає юридичною особою, що визначається сукупністю ознак: володіння майном, відповідальністю по використанню цього майна, наявністю розрахункового рахунку в банку, виступає від свого імені. Володіння майном виражається наявністю бухгалтерського балансу, на якому ведеться облік майна підприємства.

Фінансові відносини підприємства виникають тоді коли на грошовій основі виникає формування власних ресурсів підприємства, його доходів розподілу доходів, виникаючих в результаті цієї діяльності, їх використання на цілі розвитку підприємства.

Організація господарської діяльності потребує відповідного фінансового забезпечення, тобто першочергового капіталу, який формується із вкладів. Це найважливіше джерело формування майна будь-якого підприємства. Отже, капітал інвестується у виробництво, в процесі якого створюється вартість яка виражається ціною реалізованої продукції. Після реалізації продукції вона приймає грошову форму - форму прибутку від реалізації створених товарів, який поступає на розрахунковий рахунок підприємства.

На практиці досить часто зустрічається ситуація, коли у звітах підприємства може бути відображена достатня величина прибутку (відповідно оцінка рентабельності буде високою), але водночас підприємство може відчувати гостру нестачу коштів для свого функціонування. Така ситуація досить типова для підприємств в умовах перехідного періоду. І навпаки, прибуток може бути незначний, а фінансовий стан підприємства цілком задовільний. Показані у звітності підприємства дані про формування і використання прибутку не дають повного уявлення про реальний процес руху коштів.

Таким чином, проведення аналізу грошових надходжень надзвичайно важливе у плані отримання економічної інформації для управлінського персоналу. Основною його метою є вияв того, з яких джерел одержано грошові засоби за звітний період.

Подібний аналіз допомагає оцінити перспективи діяльності підприємства, з'являється можливість об'єктивніше оцінити ліквідність підприємства в умовах інфляції на основі аналізу грошових надходжень. Якщо, наприклад, у звітному періоді основним джерелом грошових потоків був розпродаж підприємством своїх активів, це може призвести до погіршення ліквідності підприємства і може свідчити про проблеми із залученням достатніх сум коштів від основної діяльності.

Актуальність дослідження даної проблеми обумовлює вибір теми курсової роботи, основна мета якої полягає у дослідженні грошових надходжень на підприємстві. Відповідно до сформованої мети перед написанням курсової роботи постають наступні завдання:

 • визначення економічної суті і значення грошових надходжень;

 • проведення аналізу грошових надходжень на базовому підприємстві за загальним обсягом і структурою;

 • розкриття короткої організаційно-економічної характеристики підприємства;

 • дослідження впливу факторів на вхідні грошові потоки підприємства;

 • виявлення шляхів збільшення грошових надходжень підприємства.

Об’єктом дослідження є грошові потоки АТВТ «Трембіта».

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів та висновку.

В першому розділі визначається економічна сутність та розглядається значення грошових надходжень для діяльності підприємства.

В другому розділі проводиться аналіз грошових надходжень на підприємстві за загальним обсягом і структурою та за впливом формуючих факторів на зміну вхідних грошових потоків підприємства.

В третьому розділі виявляються шляхи збільшення грошових надходжень підприємства.

Всі розрахунки проведені в курсовій роботі ґрунтуються на даних звітних форм : звітів про фінансові результати, про рух грошових коштів та балансів за 2007 та 2008 роки, а також іншої документації підприємства. Щодо теоретичних основ курсової, то цю тему широко досліджували дуже багато економістів різних напрямків. Серед них великий вклад зробили такі вчені: Тян Р.Б. Бланк І.А., М. Г. Чумаченко, К.В. Ізмайлова, П.Я. Попович. Багато інформації міститься в статтях провідних економістів надрукованих в журналах: „Фінанси України” , „Економіка України” , „Вісник податкової служби” та інших.


РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ


  1. Характеристика та склад грошових надходжень підприємства


У процесі виробничо-господарської діяльності підприємств постійно здійснюється кругообіг коштів, тобто вкладення коштів у виробництво з метою виготовлення продукції і отримання виручки від її продажу.

Забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва й обороту, своєчасного виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими суб'єктами господарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою стороною діяльності підприємств (рис. 1.1).Рис. 1.1. Структурно-логічна модель грошових надходжень, формування й використання доходів підприємств згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку


Грошові надходження — це кошти, які надходять на поточні й інші рахунки підприємств у банках та в касу підприємств.

Термін «грошові надходження» є ширшим, ніж термін «дохід (виручка) від реалізації». По суті, він охоплює всі вхідні грошові потоки підприємств.

Під грошовими потоками розуміють надходження і сплату грошових коштів та їхніх еквівалентів. За джерелами надходження грошові потоки можна поділити на внутрішні та зовнішні. Кошти, що надходять з будь-яких джерел на самому підприємстві, належать до внутрішніх. Надходження коштів на поточний рахунок підприємства в банку, які мобілізуються на фінансовому ринку, свідчить про використання ним зовнішніх джерел.

Грошові потоки підприємств характеризуються різною структурою. Структура вхідних грошових потоків залежить від сфери діяльності та організаційно-правової форми підприємства. У країнах з розвинутою ринковою економікою 60—70 % фінансових ресурсів надходить на підприємства за рахунок внутрішніх джерел.

За командно-адміністративної економіки, коли ще не було реального фінансового ринку, введення у класифікацію грошових надходжень доходу від позареалізаційних операцій було цілком виправданим. Тоді підприємства майже не мали доходів від цінних паперів, крім державних облігацій, питома вага яких у загальній сумі грошових надходжень була незначною.

Грошові надходження підприємств значно перевищують отримувані підприємством доходи від різних видів його діяльності. Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку П(С)БО встановлено відповідні вимоги щодо визнання доходу за кожним видом діяльності.

У бухгалтерському обліку дохід визнається в разі збільшення активу або зменшення зобов'язань, що супроводжується зростанням власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Не визнаються доходами грошові надходження від інших осіб:

 • сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим договором;

 • сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

 • сума завдатку під заставу або на погашення позички, якщо це передбачено відповідним договором;

 • надходження від первинного розміщення цінних паперів;

 • сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

 • сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають переказуванню до бюджету й позабюджетних фондів;

 • інші надходження.

Ці грошові надходження збільшують активи підприємства, але не збільшують власний капітал, а тому не визнаються доходом.

За кожним видом діяльності дохід визнається як збільшення економічних вигод, які отримані чи підлягають отриманню в результаті реалізації товарів, продукції, послуг, інших активів, а також у результаті використання активів підприємства іншими сторонами (у вигляді відсотків, дивідендів, роялті).

Визначення доходу за бухгалтерським і податковим обліком не збігається. Усі розрахунки з бюджетом побудовано на основі податкового обліку.


Случайные файлы

Файл
43105.rtf
74146-1.rtf
185190.rtf
34425.rtf
43188.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.